Riadus Solihin 1

Kandungan

RIYADHUS SHALIHIN

Bab 1 Keikhlasan Dan Menghadirkan Niat Dalam Segala Perbuatan, Ucapan Dan
Keadaan Yang Nyata Dan Yang Samar
Bab 2 Taubat
Bab 3 Sabar
Bab 4 Kebenaran
Bab 5 Muraqabah (Pengintaian)
Bab 6 Ketaqwaan
Bab 7 Yakin Dan Tawakkal
Bab 8 Bertindak Lurus
Bab 9 Memikir-mikirkan Keagungan Makhluk-makhluk Allah Ta’ala Dan
Rusaknya Duma Dan Kesukaran-kesukaran Di Akhirat Dan Perkara Yang
Lain-lain Di Dunia Dan Akhirat Serta Keteledoran Jiwa, Juga Mendidiknya Dan Mengajaknya Untuk Bersikap Istiqamah

Bab 10 Bersegera Kepada Kebaikan Dan Menganjurkan Kepada Orang Yang
Menuju Kebaikan Supaya Menghadapinya Dengan Sungguh-sungguh
Tanpa Keragu-raguan
Bab 11 Bersungguh-sungguh
Bab 12 Menganjurkan Untuk Menambah-nambah Kebaikan Pada Akhir-akhir
Umur
Bab 13 Menerangkan Banyaknya Jalan-jalan Kebaikan
Bab 14 Berlaku Sedang Dalam Beribadat
Bab 15 Memelihara Kelangsungan Amalan-amalan
Bab 16 Perintah Memelihara Sunnah Dan Adab-adabnya
Bab 17 Kewajiban Mengikuti Hukum Allah Dan Apa-apa Yang Diucapkan Oleh
Orang Yang Diajak Ke Arah Itu Dan Yang Diperintah Berbuat Kebaikan
Atau Dilarang Berbuat Keburukan
Bab 18 Larangan Terhadap Kebid’ahan-kebid’ahan Dan Perkara-perkara Yang
Diada-adakan
Bab 19 Orang Yang Memulai Membuat Sunnah Yang Baik Atau Buruk
Bab 20 Memberikan Petunjuk Kepada Kebaikan Dan Mengajak Ke Arah Hidayat
Atau Ke Arah Kesesalan
Bab 21 Tolong-menolong Dalam Kebaikan Dan Ketaqwaan
Bab 22 Nasihat
Bab 23 Memerintah Dengan Kebaikan Dan Melarang Dari Kemungkaran
Bab 24 Memperkeraskan Siksaan Orang Yang Memerintahkan Kebaikan Atau
Melarang Dari Kemungkaran, Tetapi Ucapannya Tidak Tepat Dengan
Kelakuannya
Bab 25 Perintah Menunaikan Amanat
Bab 26 Keharamannya Menganiaya Dan Perintah Mengembalikan Apa-apa Yang Dari Hasil Penganiayaan
Bab 27 Mengagungkan Kehormatan-kehormatan Kaum Muslimin Dan Uraian
Tentang Hak-hak Mereka Serta Kasih-sayang Dan Belas-kasihan Kepada
Mereka
Bab 28 Menutupi Cela-cela Kaum Muslimin Dan Melarang Untuk Menyiar-nyiarkannya Tanpa Adanya Dharurat
Bab 29 Menyampaikan Hajat-hajatnya Kaum Muslimin
Bab 30 Syafaat
Bab 31 Mendamaikan Antara Para Manusia
Bab 32 Keutamaan Kelemahan Kaum Muslimin. Kaum Fakir Dan Orang-orang
Yang Tidak Masyhur
Bab 33 Bersikap Lemah-lembut Kepada Anak Yatim. Anak-anak Perempuan Dan
Orang Lemah Yang Lain-lain. Kaum Fakir Miskin, Orang-orang Cacat,
Berbuat Baik Kepada Mercka, Mengasihi, Merendahkan Diri Serta
Bersikap Merendah Kepada Mereka
Bab 34 Berwasiat Kepada Kaum Wanita

Bab 35 Hak Suami Atas Isteri (Yang Wajib Dipenuhi Oleh Isteri)

Bab 36 Memberikan Nafkah Kepada Para Keluarga
Bab 37 Memberikan Nafkah Dari Sesuatu Yang Disukai Dan Dari Sesuatu Yang
Baik
Bab 38 Kewajiban Memerintah Keluarga Dan Anak-anak Yang Sudah Tamyiz,

Juga Semua Orang Yang Dalam Lingkungan Penjagaannya, Supaya Taat
Kepada Allah Ta’aia Dan Melarang Mereka Dari Menyalahinya, Harus,
Pula Mendidik Mereka Dan Mencegah Mereka Dari Melakukan Apa-apa
Yang Dilarang
Bab 39 Hak Tetangga Dan Berwasiat Dengannya
Bab 40 Berbakti Kepada Kedua Orangtua Dan Mempererat Keluarga
Bab 41 Keharamannya Berani – Kepada Orangtua – Dan Memutuskan Ikatan
Kekeluargaan
Bab 42 Keutamaan Berbakti Kepada Kawan-kawan Ayah, Ibu, Kerabat, Isteri Dan Lain-lain Orang Yang Sunnah Dimuliakan
Bab 43 Memuliakan Ahli Baitnya Rasulullah s.a.w. Dan Menerangkan Keutamaan Mereka
Bab 44 Memuliakan Alim Ulama, Orang-orang Tua, Ahli Keutamaan Dan
Mendahulukan Mereka Atas Lain-lainnya, Meninggikan Kedudukan
Mereka Serta Menampakkan Martabat Mereka
Bab 45 Berziarah Kepada Para Ahli Kebaikan, Duduk-duduk Dengan Mereka,
Mengawani Mereka, Mencintai Mereka, Meminta Mereka Supaya Berziarah
Ke Tempat Kita, Meminta Doa Dari Mereka Serta Berziarah Ke Tempat-
tempat Yang Utama
Bab 46 Keutamaan Mencintai Kerana Allah Dan Menganjurkan Sikap Sedemikian,
Juga Memberitahukannya Seseorang Kepada Orang Yang Dicintainya
Bahwa Ia Mencintainya Dan Apa Yang Diucapkan Oleh Orang Yang
Diberitahu Sedemikian Itu
Bab 47 Tanda-tanda Kecintaan Allah Kepada Seseorang Hamba Dan Anjuran
Untuk Berakhlak Sedemikian Serta Berusaha Menghasilkannya
Bab 48 Ancaman Dari Menyakiti Orang-orang Shalih, Kaum Yang Lemah Dan
Fakir Miskin
Bab 49 Menjalankan Hukum-hukum Terhadap Manusia Menurut Lahirnya,
Sedang Keadaan Hati Mereka Terserah Allah Ta’ala
Bab 50 Takut Kepada Allah Ta’ala
Bab 51 Mengharapkan
Bab 52 Keutamaan Mengharapkan
Bab 53 Mengumpulkan Antara Takut Dan Mengharapkan
Bab 54 Keutamaan Menangis Kerana Takut Kepada Allah Ta’ala Dan Kerana
Kindu Padanya
Bab 55 Keutamaan Zuhud Di Duma Dan Anjuran Unluk Mempersedikit
Keduniaan Dan Keutamaan Kefakiran
Bab 56 Keutamaan Lapar, Hidup Serba Kasar, Cukup Dengan Sedikit Saja Dalam
Hal Makan, Minum, Pakaian Dan Lain-lain Dari Ketentuan-ketentuan
Badan Serta Meninggalkan Kesyahwatan-kesyawatan (Keinginan-
keinginan Jasmaniyah)
Bab 57 Qana’ah – Puas Dengan Apa Adanya Dan Tetap Berusaha, ‘Afaf- Enggan
Meminta-minta, Berlaku Sederhana Dalam Kehidupan Dan Berbelanja
Serta Mencela Meminta Tanpa Dharurat
Bab 58 Boleh Mengambil Tanpa Meminta Atau Mengintai -Mengharap-harapkan
Bab 59 Anjuran Untuk Makan Dari Hasil Usaha Tangan Sendiri Dan Menahan Diri Dari Meminta Serta Menuntut Agar Diberi
Bab 60 Murah Hati Dan Dermawan Serta Membelanjakan Dalam Arah Kebaikan
Dengan Percaya Penuh Kepada Allah Ta’ala
Bab 61 Melarang Sifat Bakhil Dan Kikir
Bab 62 Mengutamakan Orang Lain Dan Memberi Pertolongan – Agar Menjadi
Ikutan
Bab 63 Berlomba-lomba Dalam Perkara Akhirat Dan Mengambil Banyak-banyak Dari Apa-apa Yang Menyebabkan Keberkahan
Bab 64 Keutamaan Orang Kaya Yang Bersyukur Yakni Orang Yang Mengambil
Harta Dari Arah Yang Diridhai Dan Membelanjakannya Dalam Arah-arah
Yang Diperintahkan
Bab 65 Mengingat-ingat Kematian Dan memperpendekkan Angan-angan
Bab 66 Kesunnahan Berziarah Kubur Bagi Orang-orang Lelaki Dan Apa-apa Yang Diucapkan Oleh Orang Yang Berziarah
Bab 67 Kemakruhan Mengharapkan Kematian Dengan Sebab Adanya Bahaya
Yang Menimpanya. Tetapi Tidak Mengapa jika Kerana Menakutkan
Adanya Fitnah Dalam Agama
Bab 68 Kewara’an Dan Meninggalkan Apa-apa Yang Syubhat
Bab 69 Kesunnahan Memencilkan Diri Di Waktu Rusaknya Keadaan Zaman Atau
Kerana Takut Fitnah Dalam Agama Dan Jatuh Dalam Keharaman, Kesyubhatan-kesyubhatan Atau Lain-lain Sebagainya
Bab 70 Keutamaan Bergaul Dengan Orang Banyak, Menghadiri Shalat-shalat
Jum’at Dan Jamaah Bersama Mereka Serta Mengunjungi Tempat-tempat
Kebaikan Dan Majlis-majlis Zikir, Juga Meninjau Orang Yang Sakit,
Menghadiri Janazah-Janazah, Membantu Yang Mempunyai Hajat,
Menunjukkan Yang Bodoh Dan Lain-lain Yang Termasuk Kemaslahatan
Mereka Bagi Orang Yang Kuasa Beramar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar.
Demikian Pula Mencegah Diri Sendiri Dari Berbuai Menyakiti Serta Sabar
Atas Sesuatu Yang Menyakitkan – Yang Menimpa Pada Diri Sendiri
Bab 71 Tawadhu’ Dan Menundukkan Sayap — Yakni Merendahkan Diri – Kepada
Kaum Mu’minin
Bab 72 Haramnya Bersikap Sombong Dan Merasa Heran Pada Diri Sendiri
Bab 73 Bagusnya Budi pekerti
Bab 74 Sabar, Perlahan-lahan Dan Kasih-sayang — Lemah-lembut
Bab 75 Memaafkan Dan Tidak Menghiraukan Orang-orang Yang Bodoh
Bab 76 Menahan Apa-apa Yang Menyakitkan
Bab 77
Marah Jikalau Kehormatan-kehormatan Syara’ Dilanggar Dan Membantu
Untuk Kemenangan Agama Allah Ta’ala
Bab 78 Perintah Kepada Pemesang Pemerintahan Supaya Bersikap Lemah-lembut
Kepada Kakyatnya, Memberikan Nasihat Serta Kasih-sayang Kepada
Mereka, Jangan Mengelabui Dan Bersikap Keras Pada Mereka, Juga jangan
Melalaikan Kemaslahatan- kemaslahatan Mereka, Lupa Mengurus Mereka
Ataupun Apa-apa Yang Menjadi Hajat Kepentingan Mereka
Bab 79 Penguasa Yang Adil
Bab 80 Wajibnya Mentaati Pada Penguasa Pemerintahan Dalam Perkara-perkara Bukan Kemaksiatan Dan Haramnya Mentaati Mereka Dalam Urusan
Kemaksiatan
Bab 81 Melarang Meminta labatan Memegang Pemerintahan, Memilih

Meninggalkan Kekuasaan Jikalau Tidak Ditentukan Untuk Itu Atau Kerana
Ada Hajat – Kepentingan – Padanya
Bab 82 Memerintah Sultan Atau Qadhi Dan Lain-lainnya Dari Golongan
Pemegang Pemerintahan Supaya Mengangkat Wazir – Atau Pembantu –
Yang Baik Dan Menakut-nakuti Mereka Dari Kawan-kawan Yang jahat
Serta Menerima – Membenarkan – Keterangan Mereka Itu
Bab 83 Melarang Memberikan labatan Sebagai Amir – Penguasa Negara – Ataupun Kehakiman Dan Lain-lainnya Dari Jabatan-jabatan Pemerintahan Negara Kepada Orang Yang Memintanya Atas Tamak Untuk Memperolehnya,
Lalu Menawarkan Diri Untuk Jabatan Itu

KITAB ADAB

Bab 84 Malu Dan Keutamaannya Dan Menganjurkan Untuk Berakhlak Dengan
Sifat Malu Itu
Bab 85 Menjaga Rahsia
Bab 86 Memenuhi Perjanjian Dan Melaksanakan Janji
Bab 87 Memelihara Apa-apa Yang Sudah Dibiasakan Dari Hal kebaikan
Bab 88 Sunnahnya Berbicara Yang Baik Dan Menunjukkan Wajah Yang Manis
Ketika Bertemu
Bab 89 Sunnahnya Menerangkan Dan Menjelaskan Pembicaraan Kepada Orang
Yang Diajak Bicara Dan Mengulang-ulanginya Agar Dapat Dimengerti.
Jikalau Orang Itu Tidak Dapat Mengerti Kecuali Dengan Cara Mengulang-
ulangi Itu
Bab 90 Mendengarkannya Seorang Kawan Kepada Pembicaraan Kawannya Yang Tidak Berupa Pembicaraan Yang Haram Dan Memintanya Orang Alim
Serta Juru Nasihat Kepada Orang-orang Yang Menghadiri Majlisnya Supaya Mereka Mendengarkan Baik-baik
Bab 91 Menasihati Dan Berlaku Sedang Dalam Memberikan Nasihat
Bab 92 Bersikap Tenang Dan Pelan-pelan
Bab 93 Sunnahnya Mendalangi Shalat, Ilmu Pengetahuan Dan Lain-lainnya Dari
Berbagai Ibadat Dengan Sikap Pelan-pelan Dan Tenang
Bab 94 Memuliakan Tamu
Bab 95 Sunnahnya Memberikan Berita Gembira Dan Mengucapkan Ikut
Bergembira Dengan Diperolehnya Kebaikan
Bab 96 Mohon Dirinya Seseorang Sahabat Dan Memberikan Wasiat Padanya
Ketika Hendak Berpisah Dengannya Kerana Bepergian Atau Lain-lainnya.
Mendoakannya Serta Meminta Doa Daripadanya (Supaya Didoakan
Olehnya)
Bab 97 Istikharah (Mohon Pilihan) Dalam Bermusyawarat
Bab 98 Sunnahnya Bepergian Ke Shalat Hari Raya. Meninjau Orang Sakit, Haji,
Peperangan, Janazah, Dan Lain-lain Sebagainya Dari Satu Macam Jalan
Dan Kembali Dengan Melalui Jalan Yang Selain Waktu Perginya Itu Kerana
Memperbanyakkan Tempat Ibadat
Bab 99 Mencukur Kumis, Mencabut Rambut Keliak, Mencukur Kepala, Bersalam Dari Shalat, Makan, Minum, Berjabatan Tangan, Menjabat Hajar Aswad, Keluar Dari Jamban, Mengambil, Memberi Dan Lain-lain Yang Semakna
Dengan ltu, Juga Disunnahkan Mendahulukan Anggota Yang Kiri Dalam
Hal-hal Yang Sebaliknya Di Atas Seperti Beringus, Berludah Di Sebelah
Kiri, Masuk Jamban, Keluar Dari Masjid, Melepaskan Sepatu, Terumpah,
Celana, Pakaian Serta Bercebok Dan Mengerjakan Apa-apa Yang Dianggap
Kotor Dan Yang Serupa Dengan itu

KITAB ADAB-ADAB MAKANAN

Bab 100 Mengucapkan Bismillah Pada Permulaan Makan Dan Alhamdulillah Pada Penghabisannya
Bab 101 Jangan Mencela Makanan Dan Sunnahnya Memuji Makanan
Bab 102 Apa-apa Yang Diucapkan Oleh Orang Yang Mendalangi Makanan Sedang Ia Berpuasa Dan Tidak Hendak Berbuka
Bab 103 Apa Yang Diucapkan Oleh Orang Yang Diundang Untuk Menghadiri
Jamuan Makanan Lalu Diikuti Oleh Orang Lain
Bab 104 Makan Dari Apa-apa Yang Ada Di Dekatnya, Menasihati Serta
Mengajarkannya Budi Pekerti Pada Seseorang Yang Buruk Ketika Makan
Bab 105 Larangan Mengumpulkan Dua Buah Kurma Atau Lain-lainnya Jikalau
Makan Bersama-sama Kecuali Dengan Izin Kawan-kawannya
Bab 106 Apa-apa Yang Diucapkan Dan Dilakukan Oleh Orang Yang Makan Dan
Tidak Sampai Kenyang
Bab 107 Perintah Makan Dari Tepi Piring Dan Larangan Makan Dari Tengahnya
Bab 108 Kemakruhan Makan Sambil Bersandar
Bab 109 Sunnahnya Makan Dengan Menggunakan Tiga Jari Dan Sunnahnya
Menjilati Jari-jari Serta Kemakruhan Mengusap Jari-jari Sebelum
Menjilatinya, Juga Sunnahnya Menjilati Piring Dan Mengambil Suapan
Yang Jatuh Daripadanya Terus Memakannya, Juga Bolehnya Mengusap
Jari-jari Sesudah Dijilati Pada Tangan, Kaki Dan Lain-lain Sebagainya
Bab 110 Memperbanyakkan Tangan Pada Makanan – Yakni Hendaknya Ketika
Makan itu Beserta Orang Banyak
Bab 111 Kesopanan-kesopanan Minum Dan Sunnahnya Bernafas Tiga Kali Di Luar
Wadah Serta Kemakruhan Bernafas Di Dalam Wadah Dan Sunnahnya
Memutarkan Wadah Pada Orang Yang Sebelah Kanan Lalu Yang Sebelah
Kanan Lagi Sesudah Orang Yang Memulai Minum ltu
Bab 112 Kemakruhan Minum Dari Mulut Girbah – Tempat Air Dari Kulit – Dan
Lain-lainnya Dan Uraian Bahwasanya Hal ltu Adalah Makruh Tanzih Dan
Bukan Haram
Bab 113 Kemakruhan Meniup Dalam Minuman
Bab 114 Uraian Tentang Bolehnya Minum Sambil Berdiri Dan Uraian Bahwa Yang Tersempurna Dan Termulia ialah Minum Sambil Duduk

Bab 115 Sunnah Orang Yang Memberi Minum Orang Banyak Supaya Ia Minum
Terakhir Sekali
Bab 116 Bolehnya Minum Dari Segala Wadah Yang Suci Selain Yang Terbuat Dari Emas Dan Perak Dan Bolehnya Mengokop Yaitu Minum Dengan Mulut
Dari Sungai Alau Lain-lain Tanpa Menggunakan Wadah Atau Tangan,
Juga Haramnya Menggunakan Wadah Yang Terbuat Dari Emas Atau Perak
Di Waktu Minum, Makan, Bersuci Dan Lain-lain Macam Penggunaan

Bab 1

Keikhlasan Dan Menghadhirkan Niat Dalam Segala Perbuatan,
Ucapan Dan Keadaan Yang Nyata Dan Yang Samar

Allah Ta’ala berfirman:

“Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama menyembah Allah, dengan tulus ikhlas menjalankan agama untuk-Nya semata-mata, berdiri turus dan menegakkan shalat serta menunaikan zakat dan yang sedemikian itulah agama yang benar.” (al-Bayyinah: 5)

Allah Ta’ala berfirman pula:

“Samasekali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah binatang kurbanitu, tetapi akan sampailah padaNya ketaqwaan dan engkau sekalian.”
1
(al-Haj: 37)

Allah Ta’ala berfirman pula:

“Katakanlah – wahai Muhammad ,sekalipun engkau semua sembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu ataupun engkau sekalian tampakkan, pasti diketahui juga oleh Allah.” (ali-lmran: 29)

1- ﲑﻣﺃ ﻦﻋﻭ ﻦﺑ ﻁﺮﻗ ﻦﺑ ﺡﺎﻳﺭ ﻦﺑ ﻯﺰﻌﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻞﻴﻔﻧ ﻦﺑ ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﺺﻔﺣ ﰊﺃ ﲔﻨﻣﺆﳌﺍ
ﻦﺑ ﺡﺍﺯﺭ ﻯﻭﺪﻌﻟﺍ ﻰﺷﺮﻘﻟﺍ ﺐﻟﺎﻏ ﻦﺑﺍ ﻯﺆﻟ ﻦﺑ ﻯﺪﻋ . ﻝﺎﻗ ،ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ : ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺖﻌﲰ
ﻮﻘﻳ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻝ : ” ﺖﻧﺎﻛ ﻦﻤﻓ ﻯﻮﻧ ﺎﻣ ﺀﻯﺮﻣﺍ ﻞﻜﻟ ﺎﳕﺇﻭ ،ﺕﺎﻴﻨﻟﺎﺑ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺎﳕﺇ ﷲﺍ ﱃﺇ ﻪﺗﺮﺠﻫ
ﻭﺃ ،ﺎﻬﺒﻴﺼﻳ ﺎﻴﻧﺪﻟ ﻪﺗﺮﺠﻫ ﺖﻧﺎﻛ ﻦﻣﻭ ،ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ﷲﺍ ﱃﺇ ﻪﺗﺮﺠﻬﻓ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ﱃﺇ ﻪﺗﺮﺠﻬﻓ ﺎﻬﺤﻜﻨﻳ ﺓﺃﺮﻣﺍ

1 Orang-orang di zaman Jahiliyah dulu jika menginginkan atau mengharapkan keridhaan Tuhan, mereka
sembelihlah unta sebagai kurban, lalu darah unta itu disapukan pada dinding Baitullah atau Ka’bah. Kaum
Muslimin hendak meniru perbualan mereka itu, lalu turunlah ayat sebagaimana di atas.
2 Semua uraian yang tertera antara -…. – adalah tambahan terjemahan dari kami sendiri untuk memudahkan
pengertiannya dan gampang memahamkannya. Harap Maklum Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
8
ﻪﻴﻟﺇ ﺮﺟﺎﻫ ﺎﻣ ” ) ) ﻪﺘﺤﺻ ﻰﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ . ﲔﺛﺪﶈﺍ ﺎﻣﺎﻣﺇ ﻩﺍﻭﺭ : ﻦﺑ ﺝﺎﺠﳊﺍ ﻦﺑ ﻢﻠﺴﻣ ﲔﺴﳊﺍ ﻮﺑﺃ ﻢﻠﺴﻣ
ﻲﺿﺭ ﻯﺭﻮﺑﺎﺴﻴﻨﻟﺍ ﻯﲑﺸﻘﻟﺍ ﺔﻔﻨﺼﳌﺍ ﺐﺘﻜﻟﺍ ﺢﺻﺃ ﺎﳘ ﻦﻳﺬﻠﻟﺍ ﺎﻤﻬﺤﻴﺤﺻ ﰲ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ( ( .
1. Dari Amirul mu’minin Abu Hafs yaitu Umar bin Al-khaththab bin Nufail bin Abdul ‘Uzza
bin Riah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin ‘Adi bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib al-Qurasyi
al-‘Adawi r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda
3
:
“Hanyasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya dan hanyasanya bagi
setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya itu kepada Allah
dan RasulNya, maka hijrahnya itupun kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa yang hijrahnya
itu untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak
dikawininya, maka hijrahnyapun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu.”
(Muttafaq (disepakati) atas keshahihannya Hadis ini)
Diriwayatkan oleh dua orang imam ahli Hadis yaitu Abu Abdillah Muhammad bin
Ismail bin Ibrahim bin Almughirah bin Bardizbah Alju’fi Albukhari, – lazim disingkat dengan
Bukhari saja -dan Abulhusain Muslim bin Alhajjaj bin Muslim Alqusyairi Annaisaburi, –
lazim disingkat dengan Muslim saja – radhiallahu ‘anhuma dalam kedua kitab masing-
masing yang keduanya itu adalah seshahih-shahihnya kitab Hadis yang dikarangkan.
Keterangan:
Hadis di atas adalah berhubungan erat dengan persoalan niat. Rasulullah s.a.w.
menyabdakannya itu ialah kerana di antara para sahabat Nabi s.a.w. sewaktu mengikuti
untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, semata-mata sebab terpikat oleh seorang wanita
yakni Ummu Qais. Beliau s.a.w. mengetahui maksud orang itu, lalu bersabda sebagaimana di
atas.
Oleh kerana orang itu memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan maksud
yang terkandung dalam hatinya, meskipun sedemikian itu boleh saja, tetapi sebenarnya tidak
patut sekali sebab saat itu sedang dalam suasana yang amat genting dan rumit, maka
ditegurlah secara terang-terangan oleh Rasulullah s.a.w.
Bayangkanlah, betapa anehnya orang yang berhijrah dengan tujuan memburu wanita
yang ingin dikawin, sedang sahabat beliau s.a.w. yang lain-lain dengan tujuan
menghindarkan diri dari amarah kaum kafir dan musyrik yang masih tetap berkuasa di
Makkah, hanya untuk kepentingan penyebaran agama dan keluhuran Kalimatullah.
Bukankah tingkah-laku manusia sedemikian itu tidak patut sama-sekali.
Jadi oleh sebab niatnya sudah keliru, maka pahala hijrahnyapun kosong. Lain sekali
dengan sahabat-sahabat beliau s.a.w. yang dengan keikhlasan hati bersusah payah
menempuh jarak yang demikian jauhnya untuk menyelamatkan keyakinan kalbunya,
pahalanyapun besar sekali kerana hijrahnya memang dimaksudkan untuk mengharapkan

3 Saidina Umar bin Khaththab r.a. itu adalah seorang khalifah dari golongan Rasyidin yang pertama kali
menggunakan sebutan Amirul mu’minin pemimpin sekalian kaum mu’minin. Beliau adalah khalifah kedua
sepeninggal Rasulullah s.a.w. Panggilan Amirul mu’minin itu lalu dicontoh dan diteruskan oleh khalifah Usman
dan Ali radhiallahu ‘anhuma, juga oleh para khalifah Bani Umayyah, Bani Abbas dan selanjutnya. Jadi di zaman
khalifah Abu Bakar sebutan di atas belum digunakan. Adapun Abu Hafs itu adalah gelar kehormatan bagi
Sayidina Umar r.a. Abu artinya bapak, sedang hafs artinya singa. Beliau r.a. memperoleh gelar Bapak Singa,
sebab memang terkenal berani dalam segala hal, seperti dalam menghadapi musuh di medan perang, dalam
menegakkan keadilan di antara seluruh rakyatnya dan tanpa pandang bulu dalam meneterapkan hukuman
kepada siapapun. Ringkasnya yang salah pasti ditindak dengan keras, sedang yang teraniaya dibela dan
dilindungi. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
9
keridhaan Allah dan RasulNya. Sekalipun datangnya Hadis itu mula-mula tertuju pada
manusia yang salah niatnya ketika ia mengikuti hijrah, tetapi sifatnya adalah umum. Para
imam mujtahidin berpendapat bahwa sesuatu amal itu dapat sah dan diterima serta dapat
dianggap sempurna apabila disertai niat. Niat itu ialah sengaja yang disembunyikan dalam
hati, ialah seperti ketika mengambil air sembahyang atau wudhu’, mandi shalat dan lain-lain
sebagainya.
Perlu pula kita maklumi bahwa barangsiapa berniat mengerjakan suatu amalan yang
bersangkutan dengan ketaatan kepada Allah ia mendapatkan pahala. Demikian pula jikalau
seseorang itu berniat hendak melakukan sesuatu yang baik, tetapi tidak jadi dilakukan, maka
dalam hal ini orang itupun tetap juga menerima pahala. Ini berdasarkan Hadis yang berbunyi:
“Niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya.”
Maksudnya: Berniatkan sesuatu yang tidak jadi dilakukan sebab adanya halangan yang
tidak dapat dihindarkan itu adalah lebih baik daripada sesuatu kelakuan yang benar-benar
dilaksanakan, tetapi tanpa disertai niat apa-apa.
Hanya saja dalam menetapkan wajibnya niat atau tidaknya,agar amalan itu menjadi
sah, maka ada perselisihan pendapat para imam mujtahidin. Imam-imam Syafi’i,Maliki dan
Hanbali mewaibkan niat itu dalam segala amalan, baik yang berupa wasilah yakni
perantaraan seperti wudhu’, tayammum dan mandi wajib, atau dalam amalan yang berupa
maqshad (tujuan) seperti shalat, puasa, zakat, haji dan umrah. Tetapi imam Hanafi hanya
mewajibkan adanya niat itu dalam amalan yang berupa maqshad atau tujuan saja sedang
dalam amalan yang berupa wasilah atau perantaraan tidak diwajibkan dan sudah dianggap
sah.
Adapun dalam amalan yang berdiri sendiri, maka semua imam mujtahidin
sependapat tidak perlunya niat itu, misalnya dalam membaca al-Quran, menghilangkan najis
dan lain-lain.
Selanjutnya dalam amalan yang hukumnya mubah atau jawaz (yakni yang boleh
dilakukan dan boleh pula tidak), seperti makan-minum, maka jika disertai niat agar kuat
beribadat serta bertaqwa kepada Allah atau agar kuat bekerja untuk bekal dalam melakukan
ibadat bagi dirinya sendiri dan keluarganya, tentulah amalan tersebut mendapat pahala,
sedangkan kalau tidak disertai niat apa-apa, misalnya hanya supaya kenyang saja, maka
kosonglah pahalanya.

2- ﻡﺃ ﻦﻋﻭ ﺖﻟﺎﻗ ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺔﺸﺋﺎﻋ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻡﺃ ﲔﻨﻣﺆﳌﺍ : ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ
: ” ﻢﻫﺮﺧﺁﻭ ﻢﳍﻭﺄﺑ ﻒﺴﳜ ﺽﺭﻷﺍ ﻦﻣ ﺀﺍﺪﻴﺒﺑ ﺍﻮﻧﺎﻛ ﺍﺫﺈﻓ ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﺶﻴﺟ ﻭﺰﻐﻳ ” . ﺖﻟﺎﻗ : ﺖﻠﻗ :
ﺲﻴﻟ ﻦﻣﻭ ﻢﻬﻗﺍﻮﺳﺃ ﻢﻬﻴﻓﻭ ﻢﻫﺮﺧﺁﻭ ﻢﳍﻭﺄﺑ ﻒﺴﳜ ﻒﻴﻛ ،ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭﺎﻳ ﻢﻬﻨﻣ ! ؟ ﻝﺎﻗ : ” ﻒﺴﳜ
ﻢﺎﻴﻧ ﻰﻠﻋ ﻥﻮﺜﻌﺒﻳ ﰒ ،ﻢﻫﺮﺧﺁﻭ ﻢﳍﻭﺄﺑ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ . ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻆﻔﻟ ﺍﺬﻫ ( ( .
2. Dari Ummul mu’minin yaitu ibunya – sebenarnya adalah bibinya – Abdullah yakni
Aisyah radhiallahu ‘anha, berkata: Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Ada sepasukan tentera yang hendak memerangi – menghancurkan – Ka’bah,
kemudian setelah mereka berada di suatu padang dari tanah lapang lalu dibenamkan-dalam
tanah tadi -dengan yang pertama sampai yang terakhir dari mereka semuanya.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
10
Aisyah bertanya: “Saya berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya
dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedang di antara mereka itu ada yang
ahli pasaran – maksudnya para pedagang – serta ada pula orang yang tidak termasuk
golongan mereka tadi – yakni tidak berniat ikut menggempur Ka’bah?”
Rasulullah s.a.w. menjawab: “Ya, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai
yang terakhir, kemudian nantinya mereka itu akan diba’ats – dibangkitkan dari masing-
masing kuburnya – sesuai niat-niatnya sendiri – untuk diterapi dosa atau tidaknya.
Disepakati atas Hadis ini (Muttafaq ‘alaih) – yakni disepakati keshahihannya oleh
Imam Bukhari dan Imam Muslim – Lafaz di atas adalah menurut Imam Bukhari.
Keterangan:
Sayidah Aisyah diberi gelar Ummul mu’minin, yakni ibunya sekalian orang mu’min
sebab beliau adalah isteri Rasulullah s.a.w., jadi sudah sepatutnya. Beliau juga diberi nama
ibu Abdullah oleh Nabi s.a.w., sebenarnya Abdullah itu bukan puteranya sendiri, tetapi
putera saudarinya yang bernama Asma’. Jadi dengan Sayidah Aisyah, Abdullah itu adalah
kemanakannya. Adapun beliau ini sendiri tidak mempunyai seorang puterapun.
Dari uraian yang tersebut dalam Hadis ini, dapat diambil kesimpulan bahwa
seseorang yang shalih, jika berdiam di lingkungan suatu golongan yang selalu berkecimpung
dalam kemaksiatan dan kemungkaran, maka apabila Allah Ta’ala mendatangkan azab atau
siksa kepada kaum itu, orang shalih itupun pasti akan terkena pula. Jadi Hadis ini
mengingatkan kita semua agar jangan sekali-kali bergaul dengan kaum yang ahli
kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman.
Namun demikian perihal amal perbuatannya tentulah dinilai sesuai dengan niat yang
terkandung dalam hati orang yang melakukannya itu.
Mengenai gelar Ummul mu’minin itu bukan hanya khusus diberikan kepada Sayidah
Aisyah radhiallahu ‘anha belaka, tetapi juga diberikan kepada para isteri Rasulullah s.a.w.
yang lain-lain.

3- ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻝﺎﻗ ﺖﻟﺎﻗ ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ : ” ،ﺢﺘﻔﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺓﺮﺠﻫ ﻻ
ﻦﻜﻟﻭ ﺍﻭﺮﻔﻧﺎﻓ ﰎﺮﻔﺘﺳﺍ ﺍﺫﺇﻭ ،ﺔﻴﻧﻭ ﺩﺎﻬﺟ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( . ﻩﺎﻨﻌﻣﻭ : ﺕﺭﺎﺻ ﺎﻷ ﻪﻜﻣ ﻦﻣ ﺓﺮﺠﻫ ﻻ
ﻡﻼﺳﺇ ﺭﺍﺩ
3. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, berkata: Nabi s.a.w. bersabda: “Tidak ada hijrah
setelah pembebasan – Makkah –
4
, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Maka dari itu, apabila

4 Sabda Rasulullah s.a.w.: “Tidak ada hijrah setelah pembebasan – Makkah,” oleh para alim-ulama dikatakan
bahwa mengenai hijrah dari daerah harb atau perang yang dikuasai oleh orang kafir ke Darul Islam, yakni
daerah yang dikuasai oleh orang-orang Islam adalah tetap ada sampai hari kiamat. Oleh sebab itu Hadis di atas
diberikan penakwilannya menjadi dua macam:
Pertama: Tiada hijrah setelah dibebaskannya Makkah, sebab sejak saat itu Makkah telah menjadi
sebagian dari Darul Islam atau Negara Islam, jadi tidak mungkin lagi akan terbayang tentang adanya hijrah setelah
itu.
Kedua: Inilah yang merupakan pendapat tershahih, yaitu yang diartikan bahwa hijrah yang dianggap
mulia yang diluntut, yang pengikutnya itu memperoleh keistimewaan yang nyata itu sudah terputus sejak
dibebaskannya Makkah dan sudah lampau pula untuk mereka yang ikut berhijrah sebelum dibebaskannya
Makkah itu, sebab dengan dibebaskan Makkah itu, Islam boleh dikata telah menjadi kokoh kuat dan perkasa, Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
11
engkau semua diminta untuk keluar – oleh imam untuk berjihad, – maka keluarlah – yakni
berangkatlah.” (Muttafaq ‘alaih)
Maknanya: Tiada hijrah lagi dari Makkah, sebab saat itu Makkah telah menjadi
perumahan atau Negara Islam.

4- ﻦﺑ ﺮﺑﺎﺟ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻯﺭﺎﺼﻧﻷﺍ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ : ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻊﻣ ﺎﻨﻛ
ٍﺓ ﺍ ﺰ ﻏ ﰲ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻝﺎﻘﻓ : ” ﻟ ﺔﻨﻳﺪﳌﺎﺑ ﻥﺇ ﻢﻜﻌﻣ ﺍﻮﻧﺎﻛ ﻻﺇ ﹰﺎ ﻳ ﺩ ﺍ ﻭ ﻢﺘﻌﻄﻗ ﻻﻭ ،ﹰﺍﲑﺴﻣ ﰎﺮﺳﺎﻣ ﹰﻻ ﺎ ﺟ ﺮ
ﺽﺮﳌﺍ ﻢﻬﺴﺒﺣ ” ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰱﻭ : ” ﺮﺟﻷﺍ ﰲ ﻢﻛﻮﻛﺭﺎﺷ ﻻﺇ ” ) ) ﻩﺍﻭﺭ ﻢﻠﺴﻣ ( ( .
) ) ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭﻭ ( ( ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺲﻧﺃ ﻦﻋ : ﱯﻨﻟﺍ ﻊﻣ ﻙﻮﺒﺗ ﺓﻭﺰﻏ ﻦﻣ ﺎﻨﻌﺟﺭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ
ﻝﺎﻘﻓ ﻢﻠﺳﻭ : ” ﹰﺎ ﻣ ﺍ ﻮ ﻗ ﺃ ﻥﺇ ﻻﻭ ﹰﺎ ﺒ ﻌ ﺷ ﺎﻨﻜﻠﺳ ﺎﻣ ﺔﻨﻳﺪﳌﺎﺑ ﺎﻨﻔﻠﺧ ﺭﺬﻌﻟﺍ ﻢﻬﺴﺒﺣ ،ﺎﻨﻌﻣ ﻢﻫﻭ ﻻﺇ ﹰﺎ ﻳ ﺩ ﺍ ﻭ ” .
4. Dari Abu Abdillah yaitu Jabir bin Abdullah al-Anshari radhiallahu’anhuma, berkata:
Kita berada beserta Nabi s.a.w. dalam suatu peperangan – yaitu perang Tabuk – kemudian
beliau s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang lelaki yang engkau semua tidak
menempuh suatu perjalanan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan orang-
orang tadi ada besertamu – yakni sama-sama memperoleh pahala – mereka itu terhalang oleh
sakit – maksudnya andaikata tidak sakit pasti ikut berperang.”
Dalam suatu riwayat dijelaskan: “Melainkan mereka – yang tertinggal itu – berserikat
denganmu dalam hal pahalanya.” (Riwayat Muslim)
Hadis sebagaimana di atas, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas r.a.,
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Kita kembali dari perang Tabuk beserta Nabi s.a.w., lalu beliau bersabda:
“Sesungguhnya ada beberapa kaum yang kita tinggalkan di Madinah, tiada
menempuh kita sekalian akan sesuatu lereng ataupun lembah,
5
melainkan mereka itu
bersama-sama dengan kita jua -jadi memperoleh pahala seperti yang berangkat untuk
berperang itu – mereka itu terhalang oleh sesuatu keuzuran.”

yakni suatu kekuatan dan keperkasaan yang nyata. Jadi lain sekali dengan sebelum dibebaskannya Makkah
tersebut.
Adapun sabda beliau s.a.w. yang menyebutkan: “Tetapi yang ada adalah jihad dan niat,” maksudnya
ialah bahwa diperolehnya kebaikan dengan sebab hijrah itu telah terputus dengan dibebaskannya Makkah itu,
tetapi sekalipun demikian masih pula dapat dicapai kebaikan tadi dengan berjihad dan niat yang shalih. Dalam
Hadis di atas jelas diuraikan adanya perintah untuk suka berniat dalam melakukan kebaikan secara mutlak dan
bahwa yang berniat itu sudah dapat memperoleh pahala dengan hanya keniatannya itu belaka.
5 Syi’ib (lereng) yangdimaksudkan di sini ialah jalan didaerah pegunungan, sedang Wadi (lembah) ialah tempat
yang di situ ada airnya mengalir. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
12
5- ﺪﻳﺰﻳ ﻦﺑ ﻦﻌﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﺎﻗ ،ﻥﻮﻴﺑﺎﺤﺻ ﻩﺪﺟﻭ ﻩﻮﺑﺃﻭ ﻮﻫﻭ ،ﻢﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺲﻨﺧﻷﺍ ﻦﺑ ﻝ :
ﲑﻧﺎﻧﺩ ﺝﺮﺧﺃ ﺪﻳﺰﻳ ﰊﺃ ﻥﺎﻛ ،ﺎ ﻪﺘﻴﺗﺄﻓ ﺎﺬﺧﺄﻓ ﺖﺌﺠﻓ ﺪﺠﺴﳌﺍ ﰲ ﻞﺟﺭ ﺪﻨﻋ ﺎﻬﻌﺿﻮﻓ ﺎ ﻕﺪﺼﺘﻳ
ﻝﺎﻘﻓ : ﺎﻣ ﷲﺍﻭ ﻝﺎﻘﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﱃﺇ ﻪﺘﻤﺻﺎﺨﻓ ،ﺕﺩﺭﺃ ﻙﺎﻳﺇ : ” ﺖﻳﻮﻧ ﺎﻣ ﻚﻟ
ﺎﻳ ﻦﻌﻣﺎﻳ ﺕﺬﺧﺃ ﺎﻣ ﻚﻟﻭ ،ﺪﻳﺰﻳ ” ) ) ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ( ( .
5. Dari Abu Yazid yaitu Ma’an bin Yazid bin Akhnas radhiallahu ‘anhum. Ia, ayahnya
dan neneknya adalah termasuk golongan sahabat semua. Kata saya: “Ayahku, yaitu Yazid
mengeluarkan beberapa dinar yang dengannya ia bersedekah, lalu dinar-dinar itu ia letakkan
di sisi seseorang di dalam masjid.
Saya – yakni Ma’an anak Yazid – datang untuk mengambilnya, kemudian saya
menemui ayahku dengan dinar-dinar tadi. Ayah berkata: “Demi Allah, bukan engkau yang
kukehendaki – untuk diberi sedekah itu.”
Selanjutnya hal itu saya adukan kepada Rasulullah s.a.w., lalu beliau bersabda:
“Bagimu adalah apa yang engkau niatkan hai Yazid – yakni bahwa engkau telah
memperoleh pahala sesuai dengan niat sedekahmu itu – sedang bagimu adalah apa yang
engkau ambil, hai Ma’an – yakni bahwa engkau boleh terus memiliki dinar-dinar tersebut,
kerana juga sudah diizinkan oleh orang yang ada di masjid, yang dimaksudkan oleh Yazid
tadi.” (Riwayat Bukhari)

6- ﰊﺃ ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﻕﺎﺤﺳﺇ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻦﺑ ﺏﻼﻛ ﻦﺑ ﺓﺮﻫﺯ ﻦﺑ ﻑﺎﻨﻣ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺐﻴﻫﺃ ﻦﺑ ﻚﻟﺎﻣ ﺹﺎﻗﻭ
ﺵﺮﻘﻟﺍ ﻯﺆﻟ ﻦﺑ ﺐﻌﻛ ﻦﺑ ﺓﺮﻣ ﻯﺮﻫﺰﻟﺍ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ،ﺔﻨﳉﺎﺑ ﻢﳍ ﺩﻮﻬﺸﳌﺍ ﺓﺮﺸﻌﻟﺍ ﺪﺣﺃ ،ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ
ﻝﺎﻗ ،ﻢﻬﻨﻋ : ” ﱏﺀﺎﺟ ﰉ ﺪﺘﺷﺍ ﻊﺟﻭ ﻦﻣ ﻉﺍﺩﻮﻟﺍ ﺔﺠﺣ ﻡﺎﻋ ﱏﺩﻮﻌﻳ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ
ﺖﻠﻘﻓ : ﻝﻮﺳﺭﺎﻳ ﻕﺪﺼﺗﺎﻓﺃ ،ﱄ ﺔﻨﺑﺍ ﻻﺇ ﲎﺛﺮﻳ ﻻﻭ ﻝﺎﻣ ﻭﺫ ﺎﻧﺃﻭ ،ﻯﺮﺗ ﺎﻣ ﻊﺟﻮﻟﺍ ﻦﻣ ﰉ ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ﱐﺇ ﷲﺍ
ﱄ ﺎﻣ ﻰﺜﻠﺜﺑ ؟ ﻝﺎﻗ : ﺖﻠﻗ ،ﻻ : ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭﺎﻳ ﺮﻄﺸﻟﺎﻓ ؟ ﻝﺎﻘﻓ : ﺖﻠﻗ ،ﻻ : ﺚﻠﺜﻟﺎﻓ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ؟ ﻝﺎﻗ
ﲑﺜﻛ ﺚﻠﺜﻟﺍﻭ ﺚﻠﺜﻟﺍ – ﲑﺒﻛ ﻭﺃ – ﻦﻣ ﲑﺧ ﺀﺎﻴﻨﻏﺃ ﻚﺘﺛﺭﻭ ﺭﺬﺗ ﻥﺃ ﻚﻧﺇ ﻥﻮﻔﻔﻜﺘﻳ ﺔﻟﺎﻋ ﻢﻫﺭﺬﺗ ﻥﺃ
ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺕﺮﺟﺃ ﻻﺇ ﷲﺍ ﻪﺟﻭ ﺎ ﻰﻐﺘﺒﺗ ﺔﻘﻔﻧ ﻖﻔﻨﺗ ﻦﻟ ﻚﻧﺇﻭ ،ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻗ ﻚﺗﺃﺮﻣﺍ ﹼﰲ ﰲ ﻞﻌﲡ ﺎﻣ ﱴﺣ ﻝﺎ :
ﺖﻠﻘﻓ : ﰊﺎﺤﺻﺃ ﺪﻌﺑ ﻒﻠﺧﺃ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭﺎﻳ ؟ ﻝﺎﻗ : ﻻﺇ ﷲﺍ ﻪﺟﻮ ﻲﻐﺘﺒﺗ ﻼﻤﻋ ﻞﻤﻌﺘﻓ ﻒﻠﲣ ﻦﻟ ﻚﻧﺇ
ﻒﻠﲣ ﻥﺃ ﻚﻠﻌﻟﻭ ،ﹰﺔﻌﻓﺭﻭ ﺔﺟﺭﺩ ﻪﺑ ﺕﺩﺩﺯﺍ ﻥﻭﺮﺧﺁ ﻚﺑ ﺮﻀﻳﻭ ﻡﺍﻮﻗﺃ ﻚﺑ ﻊﻔﺘﻨﻳ ﱴﺣ . ﺾﻣﺍ ﻢﻬﻠﻟﺍ
ﻰﻠﻋ ﻢﻫﺩﺮﺗ ﻻﻭ ،ﻢﺮﺠﻫ ﰉﺎﺤﺻﻵ ﺔﻟﻮﺧ ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﺲﺋﺎﺒﻟﺍ ﻦﻜﻟ ،ﻢﺎﻘﻋﺃ ” ﻝﻮﺳﺭ ﻪﻟ ﻰﺛﺮﻳ ﷲﺍ
ﺕﺎﻣ ﻥﺃ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﻜﲟ ﺔ . ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( .
6. Dari Abu Ishak, yakni Sa’ad bin Abu Waqqash, yakni Malik bin Uhaib bin Abdu
Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai al-Qurasyi az-Zuhri r.a., yaitu Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
13
salah satu dari sepuluh orang yang diberi kesaksian akan memperoleh syurga radhiallahu
‘anhum, katanya:
Rasulullah s.a.w. datang padaku untuk menjengukku pada tahun haji wada’ – yakni
haji Rasulullah s.a.w. yang terakhir dan sebagai haji pamitan – kerana kesakitan yang
menimpa diriku, lalu saya berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya saja kesakitanku ini telah
mencapai sebagaimana keadaan yang Tuan ketahui, sedang saya adalah seorang yang
berharta dan tiada yang mewarisi hartaku itu melainkan seorang puteriku saja. Maka itu
apakah dibenarkan sekiranya saya bersedekah dengan dua pertiga hartaku?” Beliau
menjawab: “Tidak dibenarkan.” Saya berkata pula: “Separuh hartaku ya Rasulullah?” Beliau
bersabda: “Tidak dibenarkan juga.” Saya berkata lagi: “Sepertiga, bagaimana ya Rasulullah?”
Beliau lalu bersabda: “Ya, sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah banyak atau sudah besar
jumlahnya. Sesungguhnya jikalau engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan
kaya-kaya, maka itu adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam
keadaan miskin meminta-minta pada orang banyak. Sesungguhnya tiada sesuatu nafkah
yang engkau berikan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, melainkan engkau
pasti akan diberi pahalanya, sekalipun sesuatu yang engkau berikan untuk makanan
isterimu.”
Abu Ishak meneruskan uraiannya: Saya berkata lagi: “Apakah saya ditinggalkan – di
Makkah – setelah kepulangan sahabat-sahabatku itu?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya
engkau itu tiada ditinggalkan, kemudian engkau melakukan suatu amalan yang engkau
maksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, melainkan engkau malahan bertambah
derajat dan keluhurannya. Barangkali sekalipun engkau ditinggalkan – kerana usia masih
panjang lagi -, tetapi nantinya akan ada beberapa kaum yang dapat memperoleh
kemanfaatan dari hidupmu itu – yakni sesama kaum Muslimin, baik manfaat duniawiyah
atau ukhrawiyah – dan akan ada kaum lain-lainnya yang memperoleh bahaya dengan sebab
masih hidupmu tadi – yakni kaum kafir, sebab menurut riwayat Abu Ishak ini tetap hidup
sampai dibebaskannya Irak dan lain-lainnya, lalu diangkat sebagai gubernur di situ dan
menjalankan hak dan keadilan.
Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka itu
dan janganlah engkau balikkan mereka pada tumit-tumitnya – yakni menjadi murtad kembali
sepeninggalnya nanti.
Tetapi yang miskin – rugi – itu ialah Sa’ad bin Khaulah.”
Rasulullah s.a.w. merasa sangat kasihan padanya sebab matinya di Makkah.
(Muttafaq ‘alaih)
Keterangan:
Sa’ad bin Khaulah itu dianggap sebagai orang yang miskin dan rugi, kerana menurut
riwayat ia tidak mengikuti hijrah dari Makkah, jadi rugi kerana tidak ikutnya hijrah tadi.
Sebagian riwayat yang lain mengatakan bahwa ia sudah mengikuti hijrah, bahkan pernah
mengikuti perang Badar pula, tetapi akhirnya ia kembali ke Makkah dan terus wafat di situ
sebelum dibebaskannya Makkah saat itu. Maka ruginya ialah kerana lebih sukanya kepada
Makkah sebagai tempat akhir hayatnya, padahal masih di bawah kekuasaan kaum kafir. Ada
lagi riwayat yang menyebutkan bahwa ia pernah pula mengikuti hijrah ke Habasyah,
mengikuti pula perang Badar, kemu-dian mati di Makkah pada waktu haji wada’ tahun 10,
ada lagi yang meriwayatkan matinya itu pada tahun 7 di waktu perletakan senjata antara
kaum Muslimin dan kaum kafir. Jadi kerugiannya di sini ialah kerana ia mati di Makkah itu,
kerana kehilangan pahala yang sempurna yakni sekiranya ia mati di Madinah, tempat ia
berhijrah yang dimaksudkan semata-mata sebab Allah Ta’ala belaka. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
14

7- ﻦﲪﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺮﺨﺻ ﻦﺑ :
” ﱃﺇ ﺮﻈﻨﻳ ﻦﻜﻟﻭ ،ﻢﻛﺭﻮﺻ ﱃﺇ ﻻﻭ ، ﻢﻜﻣﺎﺴﺟﺃ ﱃﺇ ﺮﻈﻨﻳ ﻻ ﷲﺍ ﻥﺇ ﻢﻜﻟﺎﻤﻋﺃﻭ ﻢﻜﺑﻮﻠﻗ ” ) ) ﻩﺍﻭﺭ
ﻢﻠﺴﻣ ( ( .
7. Dari Abu Hurairah, yaitu Abdur Rahman bin Shakhr r.a., katanya: Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu tidak melihat kepada tubuh-tubuhmu, tidak pula
kepada bentuk rupamu, tetapi Dia melihat kepada hati-hatimu sekalian.” (Riwayat Muslim)

8- ﻦﺑ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻰﺳﻮﻣ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻯﺮﻌﺷﻷﺍ ﺲﻴﻗ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ : ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻞﺌﺳ
ﻞﺗﺎﻘﻳ ﻞﺟﺮﻟﺍ ﻦﻋ ﻢﻠﺳﻭ ﷲﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﰲ ﻚﻟﺫ ﻯﺃ ،ﺀﺎﻳﺭ ﻞﺗﺎﻘﻳﻭ ،ﹰﺔﻴﲪ ﻞﺗﺎﻘﻳﻭ ،ﺔﻋﺎﺠﺷ ؟ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻘﻓ
ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ : ” ﻞﻴﺒﺳ ﰲ ﻮﻬﻓ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﻰﻫ ﷲﺍ ﺔﻤﻠﻛ ﻥﻮﻜﺘﻟ ﻞﺗﺎﻗ ﻦﻣ ﷲﺍ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( .
8. Dari Abu Musa, yakni Abdullah bin Qais al-Asy’ari r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w.
ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi
yang berperang dengan tujuan kesombongan – ada yang artinya kebencian – ada pula yang
berperang dengan tujuan pameran – menunjukkan pada orang-orang lain kerana ingin
berpamer. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fi-sabilillah?
Rasulullah s.a.w. menjawab:
“Barangsiapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah – Agama Islam – itulah
yang luhur, maka ia disebut jihad fi-sabilillah.” (Muttafaq ‘alaih)
Keterangan:
Hadis di atas dengan jelas menerangkan semua amal perbuatan itu hanya dapat dinilai
baik, jika baik pula niat yang terkandung dalam hati orang yang melakukannya.
Selain itu dijelaskan pula bahwa keutamaan yang nyata bagi orang-orang yang
berjihad melawan musuh di medan perang itu semata-mata dikhususkan untuk mereka yang
berjihad fisabilillah, yakni tiada maksud lain kecuali untuk meluhurkan kalimat Allah, yaitu
Agama Islam.

9- ﻦﺑ ﻊﻴﻔﻧ ﺓﺮﻜﺑ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻰﻔﻘﺜﻟﺍ ﺙﺭﺎﳊﺍ : ” ﺫﺇ
ﻰﻘﺘﻟﺍ ﺭﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﻝﻮﺘﻘﳌﺍﻭ ﻞﺗﺎﻘﻟﺎﻓ ﺎﻤﻬﻴﻔﻴﺴﺑ ﻥﺎﻤﻠﺴﳌﺍ ” ﺎﻤﻓ ﻞﺗﺎﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ،ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭﺎﻳ ﺖﻠﻗ ﻝﻮﺘﻘﳌﺍ ﻝﺎﺑ ؟
ﻝﺎﻗ : ” ﻪﺒﺣﺎﺻ ﻞﺘﻗ ﻰﻠﻋ ﹰﺎﺼﻳﺮﺣ ﻥﺎﻛ ﻪﻧﺇ ” ) ) ﻔﺘﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﻖ ( ( .
9. Dari Abu Bakrah, yakni Nufai’ bin Haris as-Tsaqafi r.a. bahwasanya Nabi s.a.w.
bersabda: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
15
“Apabila dua orang Muslim berhadap-hadapan dengan membawa masing-masing
pedangnya – dengan maksud ingin berbunuh-bunuhan – maka yang membunuh dan yang
terbunuh itu semua masuk di dalam neraka.”
Saya bertanya: “Ini yang membunuh – patut masuk neraka -tetapi bagaimanakah
halnya orang yang terbunuh – yakni mengapa ia masuk neraka pula?”
Rasulullah s.a.w. menjawab:
“Kerana sesungguhnya orang yang terbunuh itu juga ingin sekali hendak membunuh
kawannya.” (Muttafaq ‘alaih)

10- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ : ” ﺔﻋﺎﲨ ﰲ ﻞﺟﺮﻟﺍ ﺓﻼﺻ
ﻪﺗﻼﺻ ﻰﻠﻋ ﺪﻳﺰﺗ ﺀﻮﺿﻮﻟﺍ ﻦﺴﺣﺄﻓ ﺄﺿﻮﺗ ﺍﺫﺇ ﻢﻫﺪﺣﺃ ﻥﺃ ﻚﻟﺫﻭ ﻪﺟﺭﺩ ﻦﻳﺮﺸﻋﻭ ﹰﺎﻌﻀﺑ ﻪﺘﻴﺑﻭ ﻪﻗﻮﺳ ﰲ
ﻰﺗﺃ ﰒ ﺴﳌﺍ ،ﺔﺟﺭﺩ ﺎ ﻪﻟ ﻊﻓﺭ ﻻﺇ ﺓﻮﻄﺧ ﻂﳜ ﱂ ،ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻻﺇ ﻩﺰﻬﻨﻳ ﻻ ،ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻻﺇ ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ﺪﺠ
ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻣ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﰲ ﻥﺎﻛ ﺪﺠﺴﳌﺍ ﻞﺧﺩ ﺍﺫﺈﻓ ،ﺪﺠﺴﳌﺍ ﻞﺧﺪﻳ ﱴﺣ ﺔﺌﻴﻄﺧ ﺎ ﻪﻨﻋ ﻂﺣﻭ ﻰﻫ
ﺙﺪﳛ ﱂ ﺎﻣ ،ﻪﻴﻓ ﻰﻠﺻ ﻯﺬﻟﺍ ﻪﺴﻠﳎ ﰲ ﻡﺍﺩ ﺎﻣ ﻢﻛﺪﺣﺃ ﻰﻠﻋ ﻥﻮﻠﺼﻳ ﺔﻜﺋﻼﳌﺍﻭ ،ﻪﺴﺒﲢ ﻪﻴﻓ ” ) ) ﻖﻔﺘﻣ
ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻆﻔﻟ ﺍﺬﻫﻭ ، ( ( . ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻟﻮﻗﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ : ﻩﺰﻬﻨﻳ ﻯﺍﺰﻟﺎﺑﻭ ﺀﺎﳍﺍﻭ ﺀﺎﻴﻟﺍ ﺢﺘﻔﺑ ﻮﻫ : ﻯﺃ
ﻪﻀﻬﻨﻳﻭ ﻪﺟﺮﳜ
10. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Shalatnya seseorang lelaki dengan berjamaah itu melebihi shalatnya di pasar atau
rumahnya – secara sendirian atau munfarid – dengan duapuluh lebih – tiga sampai sembilan
tingkat derajatnya. Yang sedemikian itu ialah kerana apabila seseorang itu berwudhu’ dan
memperbaguskan cara wudhu’nya, kemudian mendatangi masjid, tidak menghendaki ke
masjid itu melainkan hendak bersembahyang, tidak pula ada yang menggerakkan
kepergiannya ke masjid itu kecuali hendak shalat, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya
selangkah kecuali ia dinaikkan tingkatnya sederajat dan kerana itu pula dileburlah satu
kesalahan daripadanya – yakni tiap selangkah tadi – sehingga ia masuk masjid.
Apabila ia telah masuk ke dalam masjid, maka ia memperoleh pahala seperti dalam
keadaan shalat, selama memang shalat itu yang menyebabkan ia bertahan di dalam masjid
tadi, juga para malaikat mendoakan untuk mendapatkan kerahmatan Tuhan pada seseorang
dari engkau semua, selama masih berada di tempat yang ia bersembahyang disitu. Para
malaikat itu berkata: “Ya Allah, kasihanilah orang ini; wahai Allah, ampunilah ia; ya Allah,
terimalah taubatnya.” Hal sedemikian ini selama orang tersebut tidak berbuat buruk -yakni
berkata-kata soal keduniaan, mengumpat orang lain, memukul dan lain-lain – dan juga
selama ia tidak berhadas – yakni tidak batal wudhu’nya.
Muttafaq ‘alaih. Dan yang tersebut di atas adalah menurut lafaznya Imam Muslim.
Sabda Nabi s.a.w.: Yanhazu dengan fathahnya ya’ dan ha’ serta dengan menggunakan
zai, artinya: mengeluarkannya dan menggerakkannya.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
16
11- ﻟﺍ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﺪﺒﻋ ﺱﺎﺒﻌ ﻰﻠﺻ ،ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻦﻋ ،ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺐﻠﻄﳌﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑ ﷲﺍ
،ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ ﱃﺎﻌﺗﻭ ﻙﺭﺎﺒﺗ ،ﻪﺑﺭ ﻦﻋ ﻯﻭﺮﻳ ﺎﻤﻴﻓ : ” ﲔﺑ ﰒ ﺕﺎﺌﻴﺴﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨﺴﳊﺍ ﺐﺘﻛ ﷲﺍ ﻥﺇ
ﻚﻟﺫ : ﻢﻫ ﻥﺇﻭ ،ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻨﺴﺣ ﻩﺪﻨﻋ ﱃﺎﻌﺗﻭ ﻙﺭﺎﺒﺗ ﷲﺍ ﺎﻬﺒﺘﻛ ﺎﻬﻠﻤﻌﻳ ﻢﻠﻓ ﺔﻨﺴﲝ ﻢ ﻫ ﻦﻤﻓ ﺎﻬﻠﻤﻌﻓ ﺎ
ﻛ ﺔﺌﻴﺴﺑ ﻢﻫ ﻥﺇﻭ ،ﺓﲑﺜﻛ ﻑﺎﻌﺿﺃ ﱃﺇ ﻒﻌﺿ ﻪﺋﺎﻤﻌﺒﺳ ﱃﺇ ﺕﺎﻨﺴﺣ ﺮﺸﻋ ﷲﺍ ﺎﻬﺒﺘ ﺎﻬﺒﺘﻛ ﺎﻬﻠﻤﻌﻳ ﻢﻠﻓ
ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﺌﻴﺳ ﷲﺍ ﺎﻬﺒﺘﻛ ﺎﻬﻠﻤﻌﻓ ﺎ ﻢ ﻫ ﻥﺇﻭ ،ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻨﺴﺣ ﻩﺪﻨﻋ ﷲﺍ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( .
11. Dari Abul Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muththalib, radhiallahu
‘anhuma dari Rasulullah s.a.w. dalam suatu uraian yang diceriterakan dari Tuhannya
Tabaraka wa Ta’ala – Hadis semacam ini disebut Hadis Qudsi – bersabda:
“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu mencatat semua kebaikan dan keburukan, kemudian
menerangkan yang sedemikian itu – yakni mana-mana yang termasuk hasanah dan mana-
mana yang termasuk sayyiah.
Maka barangsiapa yang berkehendak mengerjakan kebaikan, kemudian tidak jadi
melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah yang Maha Suci dan Tinggi sebagai suatu
kebaikan yang sempurna di sisiNya, dan barangsiapa berkehendak mengerjakan kebaikan itu
kemudian jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah sebagai sepuluh kebaikan di
sisiNya, sampai menjadi tujuh ratus kali lipat, bahkan dapat sampai menjadi berganda-ganda
yang amat banyak sekali.
Selanjutnya barangsiapa yang berkehendak mengerjakan keburukan kemudian tidak
jadi melakukannya maka dicatatlah oleh
Allah Ta’ala sebagai suatu kebaikan yang sempurna di sisiNya dan barangsiapa yang
berkehendak mengerjakan keburukan itu kemudian jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh
Allah Ta’ala sebagai satu keburukan saja di sisiNya.” (Muttafaq ‘alaih)
Keterangan:
Hadis di atas menunjukkan besarnya kerahmatan Allah Ta’ala kepada kita semua
sebagai ummatnya Nabi Muhammad s.a.w.
Renungkanlah wahai saudaraku. Semoga kami dan anda diberi taufik (pertolongan)
oleh Allah hingga dapat menginsafi kebesaran belas-kasihan Allah dan fikirkanlah kata-kata
ini.
Ada perkataan Indahuu (bagiNya), inilah suatu tanda kesungguhan Allah dalam
memperhatikannya itu.
Juga ada perkataan kaamitah (sempurna), ini adalah untuk mengokohkan artinya dan
sangat perhatian padanya.
Dan Allah berfirman di dalam kejahatan yang disengaja (di-maksud) akan dilakukan,
tetapi tidak jadi dilakukan, bagi Allah ditulis menjadi satu kebaikan yang sempurna
dikokohkan dengan kata-kata “sempurna”. Dan kalau jadi dilakukan, ditulis oleh Allah “satu
kejahatan saja” dikokohkan dengan kata-kata “satu saja” untuk menunjukkan kesedikitannya,
dan tidak dikokohkan dengan kata-kata “sempurna”.
Maka bagi Allah segenap puji dan karunia. Maha Suci Allah, tidak dapat kita
menghitung pujian atasNya. Dan dengan Allah jualah adanya pertolongan.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
17
12- ﺪﺒﻋ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ،ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﷲﺍ : ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺖﻌﲰ
ﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴ ﻝﻮﻘﻳ : ” ،ﻩﻮﻠﺧﺪﻓ ﺭﺎﻏ ﱃﺇ ﺖﻴﺒﳌﺍ ﻢﻫﺍﻭﺁ ﱴﺣ ﻢﻜﻠﺒﻗ ﻥﺎﻛ ﻦﳑ ﺮﻔﻧ ﺔﺛﻼﺛ ﻖﻠﻄﻧﺍ
ﺍﻮﻟﺎﻘﻓ ،ﺭﺎﻐﻟﺍ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺕﺪﺴﻓ ﻞﺒﳉﺍ ﻦﻣ ﺓﺮﺨﺻ ﺕﺭﺪﳓﺎﻓ : ﺓﺮﺨﺼﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻢﻜﻴﺠﻨﻳ ﻻ ﻪﻧﺇ ﻥﺃ ﻻﺇ
ﻢﻜﻟﺎﻤﻋﺃ ﱀﺎﺼﺑ ﷲﺍ ﺍﻮﻋﺪﺗ . ﻢﻬﻨﻣ ﻞﺟﺭ ﻝﺎﻗ : ﻥﺎﺨﻴﺷ ﻥﺍﻮﺑﺃ ﱄ ﻥﺎﻛ ﻢﻬﻠﻟﺍ ﺒﻏﺃ ﻻ ﺖﻨﻛﻭ ،ﻥﺍﲑﺒﻛ ﻖ
ﹰﻻ ﺎ ﻣ ﻻﻭ ﹰﻼ ﻫ ﺃ ﺎﻤﻬﻠﺒﻗ . ﺡﺭﺃ ﻢﻠﻓ ﹰﺎ ﻣ ﻮ ﻳ ﺮﺠﺸﻟﺍ ﺐﻠﻃ ﰉ ﻯﺄﻨﻓ ﺎﻤﻬﻗﻮﺒﻏ ﺎﻤﳍ ﺖﺒﻠﺤﻓ ﺎﻣﺎﻧ ﱴﺣ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ
ﻖﺒﻏﺃ ﻥﺃﻭ ﺎﻤﻬﻈﻗﻭﺃ ﻥﺃ ﺖﻫﺮﻜﻓ ﲔﻤﺋﺎﻧ ﺎﻤﺪﺟﻮﻓ ﺖﺜﺒﻠﻓ ،ﹰﻻﺎﻣ ﻭﺃ ﹰﻼ ﻫ ﺃ ﺎﻤﻬﻠﺒﻗ – ﻰﻠﻋ ﺡﺪﻘﻟﺍﻭ
ﻯﺪﻳ – ﺮﺠﻔﻟﺍ ﻕﺮﺑ ﱴﺣ ﺎﻤﻬﻇﺎﻘﻴﺘﺳﺍ ﺮﻈﺘﻧﺃ ﻰﻣﺪﻗ ﺪﻨﻋ ﻥﻮﻏﺎﻀﺘﻳ ﺔﻴﺒﺼﻟﺍﻭ – ﺎﺑﺮﺸﻓ ﺎﻈﻘﻴﺘﺳﺎﻓ
ﻏ ﺎﻤﻬﻗﻮﺒ . ﺀﺎﻐﺘﺑﺍ ﻚﻟﺫ ﺖﻠﻌﻓ ﺖﻨﻛ ﻥﺇ ﻢﻬﻠﻟﺍ ،ﺓﺮﺨﺼﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻪﻴﻓ ﻦﳓ ﺎﻣ ﺎﻨﻋ ﺝﺮﻔﻓ ﻚﻬﺟﻭ
ﻪﻨﻣ ﺝﻭﺮﳋﺍ ﻥﻮﻌﻴﻄﺘﺴﻳ ﻻ ﹰﺎﺌﻴﺷ ﺖﺟﺮﻔﻧﺎﻓ . ﺮﺧﻵﺍ ﻝﺎﻗ : ﺐﺣﺃ ﺖﻧﺎﻛ ﻢﻋ ﺔﻨﺑﺍ ﱄ ﺖﻧﺎﻛ ﻪﻧﺇ ﻢﻬﻠﻟﺍ
ﹼﱃ ﺇ ﺱﺎﻨﻟﺍ ” ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰱﻭ : ” ﻣﺎﻓ ﺎﻬﺴﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﺎﺩﺭﺄﻓ ،ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﻝﺎﺟﺮﻟﺍ ﺐﳛ ﺎﻣ ﺪﺷﺄﻛ ﺎﻬﺒﺣﺃ ﺖﻨﻛ ﺖﻌﻨﺘ
ﺖﹼﳌﺃ ﱴﺣ ﲎﻣ ﲔﺑﻭ ﲎﻴﺑ ﻰﻠﲣ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺔﺋﺎﻣﻭ ﻦﻳﺮﺸﻋ ﺎﻬﺘﻴﻄﻋﺄﻓ ﲎﺗﺀﺎﺠﻓ ﲔﻨﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻨﺳ ﺎ
ﺎﻬﺴﻔﻧ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺕﺭﺪﻗ ﺍﺫﺇ ﱴﺣ ،ﺖﻠﻌﻔﻓ ” ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰱﻭ : ” ﺖﻟﺎﻗ ،ﺎﻬﻴﻠﺟﺭ ﲔﺑ ﺕﺪﻌﻗ ﺎﻤﻠﻓ : ﻖﺗﺍ ﻻﻭ ﷲﺍ
ﻯﺬﻟﺍ ﺐﻫﺬﻟﺍ ﺖﻛﺮﺗﻭ ﱃﺇ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺐﺣﺃ ﻰﻫﻭ ﺎﻬﻨﻋ ﺖﻓﺮﺼﻧﺎﻓ ،ﻪﻘﲝ ﻻﺇ ﰎﺎﳋﺍ ﺾﻔﺗ ﻢﻬﻠﻟﺍ ،ﺎﻬﺘﻴﻄﻋﺃ
ﺓﺮﺨﺼﻟﺍ ﺖﺟﺮﻔﻧﺎﻓ ،ﻪﻴﻓ ﻦﳓ ﺎﻣ ﺎﻨﻋ ﺝﺮﻓﺎﻓ ﻚﻬﺟﻭ ﺀﺎﻐﺘﺑﺍ ﻚﻟﺫ ﺖﻠﻌﻓ ﺖﻨﻛ ﻥﺇ ﻻ ﻢﺃ ﲑﻏ
ﺎﻬﻨﻣ ﺝﻭﺮﳋﺍ ﻥﻮﻌﻴﻄﺘﺴﻳ . ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺎﻗﻭ : ﻢﻬﺘﻴﻄﻋﺃﻭ ﺀﺍﺮﺟﺃ ﺕﺮﺟﺄﺘﺳﺍ ﻢﻬﻠﻟﺍ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﺟﺭ ﲑﻏ ﻢﻫﺮﺟﺃ
ﺪﻌﺑ ﱏﺀﺎﺠﻓ ،ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ ﻪﻨﻣ ﺕﺮﺜﻛ ﱴﺣ ﻩﺮﺟﺃ ﺕﺮﻤﺜﻓ ،ﺐﻫﺫﻭ ﻪﻟ ﻯﺬﻟﺍ ﻙﺮﺗ ﻝﺎﻘﻓ ﲔﺣ : ﺎﻳ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ
ﺖﻠﻘﻓ ،ﻯﺮﺟﺃ ﱃﺇ ﺩ ﺃ : ﻙﺮﺟﺃ ﻦﻣ ﻯﺮﺗ ﺎﻣ ﻞﻛ : ﻞﺑﻹﺍ ﻦﻣ ﻖﻴﻗﺮﻟﺍﻭ ﻢﻨﻐﻟﺍﻭ ﺮﻘﺒﻟﺍﻭ . ﻝﺎﻘﻓ : ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻳ
ﰉ ﺉﺰﻬﺘﺴﺗ ﻻ ! ﺖﻠﻘﻓ : ﺉﺰﻬﺘﺳﺃ ﻻ ﺖ ﻨ ﻛ ﻥﺇ ﻢﻬﻠﻟﺍ ،ﹰﺎﺌﻴﺷ ﻪﻨﻣ ﻙﺮﺘﻳ ﻢﻠﻓ ﻪﻗﺎﺘﺳﺎﻓ ﻪﻠﻛ ﻩﺬﺧﺄﻓ ،ﻚﺑ
ﻚﻬﺟﻭ ﺀﺎﻐﺘﺑﺍ ﻚﻟﺫ ﺖﻠﻌﻓ ﻓ ﺓﺮﺨﺼﻟﺍ ﺖﺟﺮﻔﻧﺎﻓ ،ﻪﻴﻓ ﻦﳓ ﺎﻣ ﺎﻨﻋ ﺝﺮﻓﺎﻓ ﻥﻮﺸﳝ ﺍﻮﺟﺮﺨ ” ) ) ﻖﻔﺘﻣ
ﻪﻴﻠﻋ ( ( .
12. Dari Abu Abdur Rahman, yaitu Abdullah bin Umar bin al-Khaththab radhiallahu
‘anhuma, katanya: Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Ada tiga orang dari golongan orang-orang sebelummu sama berangkat bepergian,
sehingga terpaksalah untuk menempati sebuah gua guna bermalam, kemudian merekapun
memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutup gua itu atas
mereka. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau semua
dari batu besar ini melainkan jikalau engkau semua berdoa kepada Allah Ta’ala dengan
menyebutkan perbuatanmu yang baik-baik. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
18
Seorang dari mereka itu berkata: “Ya Allah. Saya mempunyai dua orang tua yang
sudah tua-tua serta lanjut usianya dan saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun
sebelum keduanya itu, baik kepada keluarga ataupun hamba sahaya. Kemudian pada suatu
hari amat jauhlah saya mencari kayu – yang dimaksud daun-daunan untuk makanan ternak.
Saya belum lagi pulang pada kedua orang tua itu sampai mereka tertidur. Selanjutnya
sayapun terus memerah minuman untuk keduanya itu dan keduanya saya temui telah tidur.
Saya enggan untuk membangunkan mereka ataupun memberikan minuman kepada
seseorang sebelum keduanya, baik pada keluarga atau hamba sahaya. Seterusnya saya tetap
dalam keadaan menantikan bangun mereka itu terus-menerus dan gelas itu tetap pula di
tangan saya, sehingga fajarpun menyingsinglah, Anak-anak kecil sama menangis kerana
kelaparan dan mereka ini ada di dekat kedua kaki saya. Selanjutnya setelah keduanya
bangun lalu mereka minum minumannya. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang
sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan keridhaanMu, maka lapanglah
kesukaran yang sedang kita hadapi dari batu besar yang menutup ini.” Batu besar itu tiba-
tiba membuka sedikit, tetapi mereka belum lagi dapat keluar dari gua.
Yang lain berkata: “Ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai seorang anak paman
wanita – jadi sepupu wanita – yang merupakan orang yang tercinta bagiku dari sekalian
manusia – dalam sebuah riwayat disebutkan: Saya mencintainya sebagai kecintaan orang-
orang lelaki yang amat sangat kepada wanita – kemudian saya menginginkan dirinya, tetapi
ia menolak kehendakku itu, sehingga pada suatu tahun ia memperoleh kesukaran. lapun
mendatangi tempatku, lalu saya memberikan seratus duapuluh dinar padanya dengan syarat
ia suka menyendiri antara tubuhnya dan antara tubuhku -maksudnya suka dikumpuli dalam
seketiduran. Ia berjanji sedemikian itu. Setelah saya dapat menguasai dirinya – dalam sebuah
riwayat lain disebutkan: Setelah saya dapat duduk di antara kedua kakinya – sepupuku itu
lalu berkata: “Takutlah engkau pada Allah dan jangan membuka cincin – maksudnya cincin
di sini adalah kemaluan, maka maksudnya ialah jangan melenyapkan kegadisanku ini –
melainkan dengan haknya – yakni dengan perkawinan yang sah -, lalu sayapun
meninggalkannya, sedangkan ia adalah yang amat tercinta bagiku dari seluruh manusia dan
emas yang saya berikan itu saya biarkan dimilikinya. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan
yang sedemikian dengan niat untuk mengharapkan keridhaanMu, maka lapangkanlah
kesukaran yang sedang kita hadapi ini.” Batu besar itu kemudian membuka lagi, hanya saja
mereka masih juga belum dapat keluar dari dalamnya.
Orang yang ketiga lalu berkata: “Ya Allah, saya mengupah beberapa kaum buruh dan
semuanya telah kuberikan upahnya masing-masing, kecuali seorang lelaki. Ia meninggalkan
upahnya dan terus pergi. Upahnya itu saya perkembangkan sehingga ber-tambah banyaklah
hartanya tadi. Sesudah beberapa waktu, pada suatu hari ia mendatangi saya, kemudian
berkata: Hai hamba Allah, tunaikanlah sekarang upahku yang dulu itu. Saya berkata: Semua
yang engkau lihat ini adalah berasal dari hasil upahmu itu, baik yang berupa unta, lembu
dan kambing dan juga hamba sahaya. Ia berkata: Hai hamba Allah, janganlah engkau
memperolok-olokkan aku. Saya menjawab: Saya tidak memperolok-olokkan engkau.
Kemudian orang itupun mengambil segala yang dimilikinya. Semua digiring dan tidak
seekorpun yang ditinggalkan. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian ini
dengan niat mengharapkan keridhaanMu, maka lapangkanlah kita dari kesukaran yang
sedang kita hadapi ini.” Batu besar itu lalu membuka lagi dan merekapun keluar dari gua itu.
(Muttafaq ‘alaih)
Keterangan:
Ada beberapa kandungan yang penting-penting dalam Hadis di atas, yaitu: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
19
(a) Kita disunnahkan berdoa kepada Allah di kala kita sedang dalam keadaan
yang sulit, misalnya mendapatkan malapetaka, kekurangan rezeki dalam kehidupan,
sedang sakit dan lain-lain.
(b) Kita disunnahkan bertawassul dengan amal perbuatan kita sendiri yang shalih,
agar kesulitan itu segera lenyap dan diganti dengan kelapangan oleh Allah Ta’ala.
Bertawassul artinya membuat perantaraan dengan amal shalih itu, agar permohonan kita
dikabulkan olehNya. Bertawassul dengan cara seperti ini tidak ada seorang ulamapun yang
tidak membolehkan. Jadi beliau-beliau itu sependapat tentang bolehnya.
Juga tidak diperselisihkan oleh para alim-ulama perihal bolehnya bertawassul dengan
orang shalih yang masih hidup, sebagai-mana yang dilakukan oleh Sayidina Umar r.a.
dengan bertawassul kepada Sayidina Abbas, agar hujan segera diturunkan.
Yang diperselisihkan ialah jikalau kita bertawassul dengan orang-orang shalih yang
sudah wafat, maksudnya kita memohonkan sesuatu kepada Allah Ta’ala dengan perantaraan
beliau-beliau yang sudah di dalam kubur agar ikut membantu memohonkan supaya doa kita
dikabulkan. Sebagian alim-ulama ada yang membolehkan dan sebagian lagi tidak
membolehkan.
Jadi bukan orang-orang shalih itu yang dimohoni, tetapi yang dimohoni tetap Allah
Ta’ala jua, tetapi beliau-beliau dimohon untuk ikut membantu mendoakan saja. Kalau yang
dimohoni itu orang-orang yang sudah mati, sekalipun bagaimana juga shalihnya, semua
alim-ulama Islam sependapat bahwa perbuatan sedemikian itu haramhukumnya. Sebab hal
itutermasuksyirikatau menyekutukan sesuatu dengan Allah Ta’ala yang Maha Kuasa
Mengabulkan segala permohonan.
Namun demikian hal-hal seperti di atas hanya merupakan soal-soal furu’iyah (bukan
akidah pokok), maka jangan hendaknya menyebabkan retaknya persatuan kita kaum
Muslimin.

Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
20
Bab 2

ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ ﺏﺎﺑ

Taubat

ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻝﺎﻗ : ﺪﺒﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻴﺼﻌﳌﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﻥﺈﻓ ،ﺐﻧﺫ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺔﺒﺟﺍﻭ ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ ﻖﲝ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻻ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﲔﺑﻭ
ﻁﻭﺮﺷ ﺔﺛﻼﺛ ﺎﻬﻠﻓ ،ﻰﻣﺩﺁ :
ﺎﻫﺪﺣﺃ : ﺼﻌﳌﺍ ﻦﻋ ﻊﻠﻘﻳ ﻥﺃ ﺔﻴ .
ﱏﺎﺜﻟﺍﻭ : ﺎﻬﻠﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﻡﺪﻨﻳ ﻥﺃ .
ﺚﻟﺎﺜﻟﺍﻭ : ﹰﺍﺪﺑﺃ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺩﻮﻌﻳ ﻻ ﻥﺃ ﻡﺰﻌﻳ ﻥﺃ . ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﺪﺣﺃ ﺪﻘﹸﻓ ﻥﺈﻓ ﻪﺘﺑﻮﺗ ﺢﺼﺗ ﱂ . ﺔﻴﺼﻌﳌﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﻥﺇﻭ
ﺔﻌﺑﺭﺃ ﺎﻬﻃﻭﺮﺸﻓ ﻰﻣﺩﺂﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ : ﻥﺃﻭ ،ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻩﻮﳓ ﻭﺃ ﹰﻻ ﺎ ﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﻥﺈﻓ ،ﺎﻬﺒﺣﺎﺻ ﻖﺣ ﻦﻣ ﺃﱪﻳ
ﻮﳓﻭ ﻑﺬﻗ ﺪﺣ ﺖﻧﺎﻛ ﻥﺇﻭ ،ﻪﻴﻟﺇ ﻩﺩﺭ ﻪﻨﻜﻣ ﻩ ﺎﻬﻨﻣ ﻪﻠﺤﺘﺳﺍ ﺔﺒﻴﻏ ﺖﻧﺎﻛ ﻥﺇﻭ ،ﻩﻮﻔﻋ ﺐﻠﻃ ﻭﺃ ﻪﻨﻣ .
ﻥﺈﻓ ، ﺏﻮﻧﺬﻟﺍ ﻊﻴﲨ ﻦﻣ ﺏﻮﺘﻳ ﻥﺃ ﺐﳚﻭ ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﻖﳊﺍ ﻞﻫﺃ ﺪﻨﻋ ﻪﺘﺑﻮﺗ ﺖﺤﺻ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻦﻣ ﺏﺎﺗ
ﻰﻗﺎﺒﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻘﺑﻭ ،ﺐﻧﺬﻟﺍ . ﺕﺮﻫﺎﻈﺗ ﺪﻗﻭ ﺏﻮﺟﻭ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻷﺍ ﻉﺎﲨﺇﻭ ،ﺔﻨﺴﻟﺍﻭ ،ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻞﺋﻻﺩ
ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ :
ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ : { ﺍ ﱃﺇ ﺍﻮﺑﻮﺗﻭ ﻥﻮﺤﻠﻔﺗ ﻢﻜﻠﻌﻟ ﻥﻮﻨﻣﺆﳌﺍ ﺎﻬﻳﺃ ﹰﺎ ﻌ ﻴ ﲨ ﷲ } ) ) ﺭﻮﻨﻟﺍ : 31 ( ( ﱃﺎﻌﺗ ﻝﺎﻗﻭ :
{ ﺍﻮﺑﻮﺗ ﰒ ﻢﻜﺑﺭ ﺍﻭﺮﻔﻐﺘﺳﺍ ﻪﻴﻟﺇ } ) ) ﺩﻮﻫ : 3 ( ( ﱃﺎﻌﺗ ﻝﺎﻗﻭ : { ﺍﻮﺑﻮﺗ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺎﻬﻳﺃ ﺎﻳ ﺔﺑﻮﺗ ﷲﺍ ﱃﺇ
ﹰﺎ ﺣ ﻮ ﺼ ﻧ } ) ) ﱘﺮﺤﺘﻟﺍ : 8 ( ( .
Para alim-ulama berkata:
“Mengerjakan taubat itu hukumnya wajib dari segala macam dosa. Jikalau
kemaksiatan itu terjadi antara seseorang hamba dan antara Allah Ta’ala saja, yakni tidak ada
hubungannya dengan hak seseorang manusia yang lain, maka untuk bertaubat itu harus
menetapi tiga macam syarat, yaitu: Pertama hendaklah menghentikan sama sekali-seketika
itu juga -dari kemaksiatan yang dilakukan, kedua ialah supaya merasa menyesal kerana telah
melakukan kemaksiatan tadi dan ketiga supaya berniat tidak akan kembali mengulangi Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
21
perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Jikalau salah satu dari tiga syarat tersebut di
atas itu ada yang ketinggalan maka tidak sahlah taubatnya.
Apabila kemaksiatan itu ada hubungannya dengan sesama manusia, maka syarat-
syaratnya itu ada empat macam, yaitu tiga syarat yang tersebut di atas dan keempatnya ialah
supaya melepas-kan tanggungan itu dari hak kawannya. Maka jikalau tanggungan itu
berupa harta atau yang semisal dengan itu, maka wajiblah mengembalikannya kepada yang
berhak tadi, jikalau berupa dakwaan zina atau yang semisal dengan itu, maka hendaklah
mencabut dakwaan tadi dari orang yang didakwakan atau meminta saja pengampunan
daripada kawannya dan jikalau merupakan pengumpatan, maka hendaklah meminta
penghalalan yakni pemaafan dari umpatannya itu kepada orang yang diumpat olehnya.
Seseorang itu wajiblah bertaubat dari segala macam dosa, tetapi jikalau seseorang itu
bertaubat dari sebagian dosanya, maka taubatnya itupun sah dari dosa yang dimaksudkan
itu, demikian pendapat para alim-ulama yang termasuk golongan ahlulhaq, namun saja
dosa-dosa yang lain-lainnya masih tetap ada dan tertinggal – yakni belum lagi ditaubati.
Sudah jelaslah dalil-dalil yang tercantum dalam Kitabullah, Sunnah Rasulullah s.a.w.
serta ijma’ seluruh ummat perihal wajibnya mengerjakan taubat itu.
Allah Ta’ala berfirman:
“Dan bertaubatlah engkau semua kepada Allah, hai sekalian orang Mu’min, supaya engkau
semua memperoleh kebahagiaan.” (an-Nur: 31)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Mohon ampunlah kepada Tuhanmu semua dan bertaubatlah kepadaNya.” (Hud: 3)
Dan lagi firmanNya:
“Hai sekalian orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nashuha –
yakni yang sebenar-benarnya.” (at-Tahrim: 8)
Keterangan:
Taubat nashuha itu wajib dilakukan dengan memenuhi tiga macam syarat
sebagaimana di bawah ini, yaitu:
(a) Semua hal-hal yang mengakibatkan diterapi siksa, kerana berupa perbuatan
yang dosa jika dikerjakan, wajib ditinggalkan secara sekaligus dan tidak diulangi lagi.
(b) Bertekad bulat dan teguh untuk memurnikan serta membersihkan diri sendiri
dari semua perkara dosa tadi tanpa bimbang dan ragu-ragu.
(c) Segala perbuatannya jangan dicampuri apa-apa yang mungkin dapat
mengotori atau sebab-sebab yang menjurus ke arah dapat merusakkan taubatnya itu.

13- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ : ﻝﻮﻘﻳ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺖﻌﲰ : ” ﱐﺇ ﷲﺍﻭ
ﷲﺍ ﺮﻔﻐﺘﺳﻷ ﺓﺮﻣ ﲔﻌﺒﺳ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﰲ ﻪﻴﻟﺇ ﺏﻮﺗﺃﻭ ” ) ) ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ( ( .
13. Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Demi Allah, sesungguhnya saya itu niscayalah memohonkan pengampunan kepada
Allah serta bertaubat kepadaNya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali.” (Riwayat Bukhari)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
22
14- ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﱏﺰﳌﺍ ﺭﺎﺴﻳ ﻦﺑ ﺮﻏﻷﺍ ﻦﻋﻭ : ﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰ ﻢﻠﺳﻭ : ” ﺎﻬﻳﺃﺎﻳ
ﺓﺮﻣ ﻪﺋﺎﻣ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﰲ ﺏﻮﺗﺃ ﱏﺈﻓ ﻩﻭﺮﻔﻐﺘﺳﺍﻭ ﷲﺍ ﱃﺇ ﺍﻮﺑﻮﺗ ﺱﺎﻨﻟﺍ ” ) ) ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ ( ( .
14. Dari Aghar bin Yasar al-Muzani r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Hai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah pengampunan
daripadaNya, kerana sesungguhnya saya ini bertaubat dalam sehari seratus kali.”
(Riwayat Muslim)

15- ﻲﺿﺭ ،ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻡﺩﺎﺧ ﻯﺭﺎﺼﻧﻷﺍ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﺲﻧﺃ ﺓﺰﲪ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﷲﺍ
ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ : ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ : ” ﺡﺮﻓﺃ ﷲ ﻦﻣ ﻩﺪﺒﻋ ﺔﺑﻮﺘﺑ ﻰﻠﻋ ﻂﻘﺳ ﻢﻛﺪﺣﺃ
ﺓﻼﻓ ﺽﺭﺃ ﰲ ﻪﻠﺿﺃ ﺪﻗﻭ ﻩﲑﻌﺑ ” ) ) ﻖﻔﺘﻣ ﻪﻴﻠﻋ ( ( .
ﻢﻠﺴﳌ ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰱﻭ : ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻛ ﻢﻛﺪﺣﺃ ﻦﻣ ﻪﻴﻟﺇ ﺏﻮﺘﻳ ﲔﺣ ﻩﺪﺒﻋ ﺔﺑﻮﺘﺑ ﺎﺣﺮﻓ ﺪﺷﺃ ﷲ ﺽﺭﺄﺑ ﻪﺘﻠﺣﺍﺭ
ﰲ ﻊﺠﻄﺿﺎﻓ ﺓﺮﺠﺷ ﻰﺗﺄﻓ ،ﺎﻬﻨﻣ ﺲﻳﺄﻓ ﻪﺑﺍﺮﺷﻭ ﻪﻣﺎﻌﻃ ﺎﻬﻴﻠﻋﻭ ﻪﻨﻣ ﺖﺘﻠﻔﻧﺎﻓ ،ﺓﻼﻓ ﺲﻳﺃ ﺪﻗﻭ ،ﺎﻬﻠﻇ
ﻣ ﰒ ﺎﻬﻣﺎﻄﲞ ﺬﺧﺄﻓ ، ﻩﺪﻨﻋ ﺔﻤﺋﺎﻗ ،ﺎ ﻮﻫ ﺍﺫﺇ ﻚﻟﺬﻛ ﻮﻫ ﺎﻤﻨﻴﺒﻓ ،ﻪﺘﻠﺣﺍﺭ ﻦ ﺡﺮﻔﻟﺍ ﺓﺪﺷ ﻦﻣ ﻝﺎﻗ :
ﺓﺪﺷ ﻦﻣ ﺄﻄﺧﺃ ،ﻚﺑﺭ ﺎﻧﺃﻭ ﻱﺪﺒﻋ ﺖﻧﺃ ﻢﻬﻠﻟﺍ ﺡﺮﻔﻟﺍ ” .
15. Dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik al-Anshari r.a., pelayan Rasulullah s.a.w.,
katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Niscayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat hambaNya daripada gembiranya
seseorang dari engkau semua yang jatuh di atas untanya dan oleh Allah ia disesatkan di
suatu tanah yang luas.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Muslim disebutkan demikian:
“Niscayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat hambaNya ketika ia bertaubat
kepadaNya daripada gembiranya seseorang dari engkau semua yang berada di atas
kendaraannya – yang dimaksud ialah untanya – dan berada di suatu tanah yang luas,
kemudian menyingkirkan kendaraannya itu dari dirinya, sedangkan di situ ada makanan
dan minumannya. Orang tadi lalu berputus-asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon
terus tidur berbaring di bawah naungannya, sedang hatinya sudah berputus asa sama sekali
dari kendaraannya tersebut. Tiba-tiba di kala ia berkeadaan sebagaimana di atas itu,
kendaraannya itu tampak berdiri di sisinya, lalu ia mengambil ikatnya. Oleh sebab sangat
gembiranya maka ia berkata: “Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah TuhanMu”.
Ia menjadi salah ucapannya kerana amat gembiranya.”
Keterangan:
Jadi kegembiraan Allah Ta’ala di kala mengetahui ada hambaNya yang bertaubat itu
adalah lebih sangat dari kegembiraan orang yang tersebut dalam ceritera di atas itu.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
23
16- ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻰﺳﻮﻣ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻗ ﻦﺑ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻯﺮﻌﺷﻷﺍ ﺲﻴ :
” ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺇ ﱴﺣ ﻞﻴﻠﻟﺍ ﺀﻲﺴﻣ ﺏﻮﺘﻴﻟ ﺭﺎﻬﻨﻟﺎﺑ ﻩﺪﻳ ﻂﺴﺒﻳﻭ ،ﺭﺎﻬﻨﻟﺍ ﺀﻲﺴﻣ ﺏﻮﺘﻴﻟ ﻞﻴﻠﻟﺎﺑ ﻩﺪﻳ ﻂﺴﺒﻳ
ﻊﻠﻄﺗ ﺎﺮﻐﻣ ﻦﻣ ﺲﻤﺸﻟﺍ ” ) ) ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ ( ( .
16. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy’ari r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu membeberkan tanganNya – yakni kerahmatanNya -di
waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu siang dan
juga membeberkan tanganNya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang
berbuat kesalahan di waktu malam. Demikian ini terus menerus sampai terbitnya matahari
dari arah barat – yakni di saat hamper tibanya hari kiamat, kerana setelah ini terjadi, tidak
diterima lagi taubatnya seseorang.” (Riwayat Muslim)

17- ﻦﻋﻭ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰊﺃ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ : ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ : ” ﻥﺃ ﻞﺒﻗ ﺏﺎﺗ ﻦﻣ
ﻦﻣ ﺲﻤﺸﻟﺍ ﻊﻠﻄﺗ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﺏﺎﺗ ﺎﺮﻐﻣ ” ) ) ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ ( ( .
17. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa
bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya orang
itu.” (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Uraian dalam Hadis di atas sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran al-Karim,
surat Nisa’, ayat 18 yang berbunyi:
“Taubat itu tidaklah diterima bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, sehingga di kala
salah seorang dari mereka itu telah didatangi kematian – sudah dekat ajalnya dan ruhnya sudah di
kerongkongan – tiba-tiba ia mengatakan: “Aku sekarang bertaubat.”

18- ﺪﺒﻋ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﷲﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺏﺎﻄﳋﺍ
ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ : ” ﻥﺇ ﺮﻏﺮﻐﻳ ﱂ ﺎﻣ ﺪﺒﻌﻟﺍ ﺔﺑﻮﺗ ﻞﺒﻘﻳ ﻞﺟﻭ ﺰﻋ ﷲﺍ ” ) ) ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ﻝﺎﻗﻭ : ﺚﻳﺪﺣ
ﻦﺴﺣ ( ( .
18. Dari Abu Abdur Rahman yaitu Abdullah bin Umar bin al-Khaththab radhiallahu
‘anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Sesungguhnya Allah ‘Azzawajalla itu menerima taubatnya seseorang hamba selama
ruhnya belum sampai di kerongkongannya – yakni ketika akan meninggal dunia.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

19- ﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﺶﻴﺒﺣ ﻦﺑ ﺭﺯ ﻦ : ﲔﻔﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﺢﺴﳌﺍ ﻦﻋ ﻪﻟﺄﺳﺃ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻝﺎﺴﻋ ﻦﺑ ﻥﺍﻮﻔﺻ ﺖﻴﺗﺃ
ﻝﺎﻘﻓ : ﻚﺑ ﺀﺎﺟ ﺎﻣ ﺭﺯﺎﻳ ؟ ﺖﻠﻘﻓ : ﻝﺎﻘﻓ ،ﻢﻠﻌﻟﺍ ﺀﺎﻐﺘﺑﺍ : ﻲﺿﺭ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﺐﻟﺎﻄﻟ ﺎﻬﺘﺤﻨﺟﺃ ﻊﻀﺗ ﺔﻜﺋﻼﳌﺍ ﻥﺇ Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
24
ﺖﻠﻘﻓ ،ﺐﻠﻄﻳ ﺎﲟ : ﻚﻟﺄﺳﺃ ﺖﺌﺠﻓ ، ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻦﻣ : ﻪﺘﻌﲰ ﻞﻫ ﺮﻛﺬﻳ ﰲ
ﹰﺎﺌﻴﺷ ﻚﻟﺫ ؟ ﻝﺎﻗ : ﹰﺍﺮﻔﺳ ﺎﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻧﺮﻣﺄﻳ ﻥﺎﻛ ،ﻢﻌﻧ – ﻦﻳﺮﻓﺎﺴﻣ ﻭﺃ – ﻻ ﻥﺃ ﻡﺎﻳﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﹰﺎ ﻨ ﻓ ﺎ ﻔ ﺧ ﻉﱰﻧ
ﻡﻮﻧﻭ ﻝﻮﺑﻭ ﻂﺋﺎﻏ ﻦﻣ ﻦﻜﻟﻭ ،ﺔﺑﺎﻨﺟ ﻦﻣ ﻻﺇ ﻦﻬﻴﻟﺎﻴﻟﻭ . ﺖﻠﻘﻓ : ﰉﺍﺮﻋﺃ ﻩﺍﺩﺎﻧ ﺫﺇ ﻩﺪﻨﻋ ﻦﳓ ﺎﻨﻴﺒﻓ ،ﺮﻔﺳ
ﻯﺭﻮﻬﺟ ﻪﻟ ﺕﻮﺼﺑ : ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻪﺑﺎﺟﺄﻓ ،ﺪﻤﳏ ﺎﻳ ﹰﺍ ﻮ ﳓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﺗﻮﺻ ﻦﻣ : ” ﻡﺅﺎﻫ ”
ﻪﻟ ﺖﻠﻘﻓ : ﻚﻧﺈﻓ ﻚﺗﻮﺻ ﻦﻣ ﺾﻀﻏﺍ ﻚﳛﻭ ﺍﺬﻫ ﻦﻋ ﺖﻴ ﺪﻗﻭ ، ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺪﻨﻋ !
ﻝﺎﻘﻓ : ﺾﻀﻏﺃ ﻻ ﷲﺍﻭ . ﻝﺎﻗ ﰉﺍﺮﻋﻷﺍ : ﻢ ﻖﺤﻠﻳ ﺎﳌﻭ ﻡﻮﻘﻟﺍ ﺐﳛ ﺀﺮﳌﺍ ؟ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻝﺎﻗ
ﻢﻠﺳﻭ : ” ﺔﻣﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﺐﺣﺃ ﻦﻣ ﻊﻣ ﺀﺮﳌﺍ ” ﻝﺍﺯ ﺎﻤﻓ ﻪﺿﺮﻋ ﺓﲑﺴﻣ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﻦﻣ ﹰﺎ ﺑ ﺎ ﺑ ﺮﻛﺫ ﱴﺣ ﺎﻨﺛﺪﳛ ﻭﺃ
ﹰﺎ ﻣ ﺎ ﻋ ﲔﻌﺒﺳ ﻭﺃ ﲔﻌﺑﺭﺃ ﻪﺿﺮﻋ ﰲ ﺐﻛﺍﺮﻟﺍ ﲑﺴﻳ . ﻡﺎﺸﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺓﺍﻭﺮﻟﺍ ﺪﺣﺃ ﻥﺎﻴﻘﺳ ﻝﺎﻗ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻪﻘﻠﺧ
ﺲﻤﺸﻟﺍ ﻊﻠﻄﺗ ﱴﺣ ﻖﻠﻐﻳ ﻻ ﺔﺑﻮﺘﻠﻟ ﹰﺎ ﺣ ﻮ ﺘ ﻔ ﻣ ﺽﺭﻷﺍﻭ ﺕﺍﻭﺎﻤﺸﺴﻟﺍ ﻖﻠﺧ ﻡﻮﻳ ﻪﻨﻣ ” ) ) ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ
ﻝﺎﻗﻭ ﻩﲑﻏﻭ : ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ ( ( .
19. Dari Zir bin Hubaisy, katanya: “Saya mendatangi Shafwan bin ‘Assal r.a. perlu
menanyakan soal mengusap dua buah sepatu khuf (but). Shafwan berkata: “Apakah yang
menyebabkan engkau datang ini, hai Zir?” Saya menjawab: “Kerana ingin mencari ilmu
pengetahuan.” Ia berkata lagi: “Sesungguhnya para malaikat itu sama meletakkan sayap-
sayapnya – yakni berhenti terbang dan ingin pula mendengarkan ilmu atau kerana tunduk
menghormat – kepada Orang yang menuntut ilmu, kerana ridha dengan apa yang dicarinya.”
Saya berkata: “Sebenarnya saya sudah tergerak dalam hatiku akan mengusap di atas
dua buah sepatu khuf itu sehabis buang air besar atau kecil. Engkau adalah termasuk salah
seorang sahabat Nabi s.a.w., maka dari itu saya datang ini untuk menanyakannya kepadamu.
Apakah engkau pernah mendengar beliau s.a.w. menyebutkan persoalan mengusap sepatu
khuf itu daripadanya?” Shafwan menjawab: “Ia pernah. Rasulullah s.a.w. menyuruh kita
semua, jikalau kita sedang dalam bepergian,supaya kita jangan melepaskan sepatu khuf kita
selama tiga hari dengan malamnya sekali, kecuali jikalau kita terkena janabah, tetapi kalau
hanya kerana membuang air besar atau kecil atau kerana sehabis tidur, bolehlah tidak usah
dilepaskan.”
Saya berkata lagi: “Apakah engkau pernah mendengar beliau s.a.w. menyebutkan
persoalan cinta?” Dia menjawab: “Ya pernah. Pada suatu ketika kita bersama dengan
Rasulullah s.a.w. dalam bepergian. Di kala kita berada di sisinya itu, tiba-tiba ada seorang
a’rab (orang Arab dari pegunungan) memanggil beliau itu dengan suara yang keras sekali,
katanya: “Hai Muhammad.” Rasulullah s.a.w. menjawabnya dengan suara yang sekeras
suaranya itu pula: “Mari kemari”. Saya berkata pada orang a’rab tadi: “Celaka engkau ini,
perlahankanlah suaramu, sebab engkau ini benar-benar ada di sisi Nabi s.a.w.,sedangkan aku
dilarang semacam ini – yakni bersuara keras-keras di hadapannya-. “Orang a’rab itu berkata:
“Demi Allah, saya tidak akan memperlahankan suaraku.” Kemudian ia berkata kepada Nabi
s.a.w.: “Ada orang mencintai sesuatu golongan, tetapi ia tidak dapat menyamai mereka –
dalam hal amal perbuatannya serta cara mencari kesempurnaan kehidupan dunia dan
akhiratnya. Nabi s.a.w. menjawab: “Seseorang itu dapat menyertai orang yang dicintai
olehnya besok pada hari kiamat.” Tidak henti-hentinya beliau memberitahukan apa saja
kepada kita, sehingga akhirnya menyebutkan bahwa di arah barat itu ada sebuah pintu yang Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
25
perjalanan luasnya yakni sekiranya seseorang yang berkendaraan berjalan hendak
menempuh jarak luasnya itu, maka jarak antara dua ujung pintu tadi adalah sejauh empat
puluh atau tujuh puluh tahun.”
Salah seorang yang meriwayatkan Hadis ini yaitu Sufyan mengatakan: “Di arah Syam
pintu itu dijadikan oleh Allah Ta’ala sejak hari Dia menciptakan semua langit dan bumi,
senantiasa terbuka untuk taubat, tidak pernah ditutup sehingga terbitlah matahari dari
sebelah barat yakni dari dalam pintu tadi.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan lain-lainnya dan Imam Termidzi mengatakan
bahwa Hadis ini adalah hasan shahih.

20- ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﺪﻴﻌﺳ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﱯﻧ ﻥﺃ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻱﺭﺪﳋﺍ ﻥﺎﻨﺳ ﻦﺑ ﻚﻟﺎ
ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ : ” ﻥﺎﻛ ،ﺽﺭﻷﺍ ﻞﻫﺃ ﻢﻠﻋﺃ ﻦﻋ ﻝﺄﺴﻓ ،ﹰﺎﺴﻔﻧ ﲔﻌﺴﺗﻭ ﺔﻌﺴﺗ ﻞﺘﻗ ﻞﺟﺭ ﻢﻜﻠﺒﻗ ﻥﺎﻛ ﻦﻤﻴﻓ
،ﺐﻫﺍﺭ ﻰﻠﻋ ﻝﺪﻓ ﻝﺎﻘﻓ ﻩﺎﺗﺄﻓ : ﺔﺑﻮﺗ ﻦﻣ ﻪﻟ ﻞﻬﻓ ،ﹰﺎﺴﻔﻧ ﲔﻌﺴﺗﻭ ﻪﻌﺴﺗ ﻞﺘﻗ ﻪﻧﺇ ؟ ﻝﺎﻘﻓ : ﻪﻠﺘﻘﻓ ،ﻻ
ﻝﺄﺳ ﰒ ،ﹰﺔﺋﺎﻣ ﻪﺑ ﻞﻤﻜﻓ ﻝﺎﻘﻓ ﱂﺎﻋ ﻞﺟﺭ ﻰﻠﻋ ﻝﺪﻓ ،ﺽﺭﻷﺍ ﻞﻫﺃ ﻢﻠﻋﺃ ﻦﻋ : ﺔﺋﺎﻣ ﻞﺘﻗ ﻪﻧﺇ ﻞﻬﻓ ﺲﻔﻧ
ﺔﺑﻮﺗ ﻦﻣ ﻪﻟ ؟ ﻝﺎﻘﻓ : ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ ﲔﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﻝﻮﳛ ﻦﻣﻭ ،ﻢﻌﻧ ؟ ﺽﺭﺃ ﱃﺇ ﻖﻠﻄﻧﺍ ﹰﺎ ﺳ ﺎ ﻧ ﺃ ﺎ ﻥﺈﻓ ،ﺍﺬﻛﻭ ﺍﺬﻛ
ﻚﺿﺭﺃ ﱃﺇ ﻊﺟﺮﺗ ﻻﻭ ،ﻢﻬﻌﻣ ﷲﺍ ﺪﺒﻋﺎﻓ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﻭﺪﺒﻌﻳ ﻒﺼﻧ ﺍﺫﺇ ﱴﺣ ﻖﻠﻄﻧﺎﻓ ،ٍﺀﻮﺳ ﺽﺭﺃ ﺎﺈﻓ
ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﺔﲪﺮﻟﺍ ﺔﻜﺋﻼﻣ ﻪﻴﻓ ﺖﻤﺼﺘﺧﺎﻓ ،ﺕﻮﳌﺍ ﻩﺎﺗﺃ ﺏﺍﺬﻌﻟﺍ ﺔﻜﺋﻼﻣﻭ . ﺔﲪﺮﻟﺍ ﺔﻜﺋﻼﻣ ﺖﻟﺎﻘﻓ : ﺀﺎﺟ
،ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﱃﺇ ﻪﺒﻠﻘﺑ ﻼﺒﻘﻣ ﺎﺒﺋﺎﺗ ﺏﺍﺬﻌﻟﺍ ﺔﻜﺋﻼﻣ ﺖﻟﺎﻗﻭ : ﰲ ﻚﻠﻣ ﻢﻫﺎﺗﺄﻓ ،ﻂﻗ ﺍﲑﺧ ﻞﻤﻌﻳ ﱂ ﻪﻧﺇ
ﻩﻮﻠﻌﺠﻓ ﻲﻣﺩﺁ ﺓﺭﻮﺻ ﻢﻬﻨﻴﺑ – ﹰﺎ ﻤ ﻜ ﺣ ﻱﺃ – ﻝﺎﻘﻓ : ﺩﺃ ﻥﺎﻛ ﺎﻤﻬﺘﻳﺃ ﱃﺈﻓ ﲔﺿﺭﻷﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺍﻮﺴﻴﻗ ﻮﻬﻓ ﱏ
،ﻪﻟ ﺔﲪﺮﻟﺍ ﺔﻜﺋﻼﻣ ﻪﺘﻀﺒﻘﻓ ،ﺩﺍﺭﺃ ﱵﻟﺍ ﺽﺭﻷﺍ ﱃﺇ ﱏﺩﺃ ﻩﻭﺪﺟﻮﻓ ﺍﻮﺳﺎﻘﻓ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( .
ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰲﻭ : ﺎﻬﻠﻫﺃ ﻦﻣ ﻞﻌﺠﻓ ،ﱪﺸﺑ ﺔﳊﺎﺼﻟﺍ ﺔﻳﺮﻘﻟﺍ ﱃﺇ ﻥﺎﻜﻓ ﰲ ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰲﻭ
ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ : ،ﰊﺮﻘﺗ ﻥﺃ ﻩﺬﻫ ﱃﺇﻭ ،ﻱﺪﻋﺎﺒﺗ ﻥﺃ ﻩﺬﻫ ﱃﺇ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﺣﻭﺄﻓ ﻝﺎﻗﻭ : ،ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺎﻣ ﺍﻮﺴﻴﻗ
ﻪﻟ ﺮﻔﻐﻓ ٍﱪ ﺸ ﺑ ﺏﺮﻗﺃ ﻩﺬﻫ ﱃﺇ ﻩﻭﺪﺟﻮﻓ ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰲﻭ : ﺎﻫﻮﳓ ﻩﺭﺪﺼﺑ ﻯﺄﻨﻓ
20. Dari Abu Said, yaitu Sa’ad bin Sinan al-Khudri r.a. bahwasanya Nabiullah s.a.w.
bersabda:
“Ada seorang lelaki dari golongan ummat yang sebelummu telah membunuh
sembilanpuluh sembilan manusia, kemudian ia menanyakan tentang orang yang teralim dari
penduduk bumi, ialu ia ditunjukkan pada seorang pendeta. lapun mendatanginya dan
selanjutnya berkata bahwa sesungguhnya ia telah membunuh sembilanpuluh sembilan
manusia, apakah masih diterima untuk bertaubat. Pendeta itu menjawab: “Tidak dapat.”
Kemudian pendeta itu dibunuhnya sekali dan dengan demikian ia telah menyempurnakan
jumlah seratus dengan ditambah seorang lagi itu. Lalu ia bertanya lagi tentang orang
yang teralim dari penduduk bumi, kemudian ditunjukkan pada seorang yang alim,
selanjutnya ia mengatakan bahwa sesungguhnya ia telah membunuh seratus manusia, Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
26
apakah masi’h diterima taubatnya. Orang alim itu menjawab: “Ya, masih dapat. Siapa yang
dapat menghalang-halangi antara dirinya dengan taubat itu. Pergilah engkau ke tanah
begini-begini, sebab di situ ada beberapa kelompok manusia yang sama menyembah Allah
Ta’ala, maka menyembahlah engkau kepada Allah itu bersama-sama dengan mereka dan
janganlah engkau kembali ke tanahmu sendiri, sebab tanahmu adalah negeri yang buruk.”
Orang itu terus pergi sehingga di waktu ia telah sampai separuh perjalanan, tiba-tiba ia
didatangi oleh kematian.
Kemudian bertengkarlah untuk mempersoalkan diri orang tadi malaikat kerahmatan
dan malaikat siksaan – yakni yang bertugas memberikan kerahmatan dan bertugas
memberikan siksa, malaikat kerahmatan berkata: “Orang ini telah datang untuk bertaubat
sambil menghadapkan hatinya kepada Allah Ta’ala.” Malaikat siksaan berkata: “Bahwasanya
orang ini samasekali belum pernah melakukan kebaikan sedikitpun.”
Selanjutnya ada seorang malaikat yang mendatangi mereka dalam bentuk seorang
manusia, lalu ia dijadikan sebagai pemisah antara malaikat-malaikat yang berselisih tadi,
yakni dijadikan hakim pemutusnya – untuk menetapkan mana yang benar. Ia berkata:
“Ukurlah olehmu semua antara dua tempat di bumi itu, ke mana ia lebih dekat letaknya,
maka orang ini adalah untuknya – maksudnya jikalau lebih dekat ke arah bumi yang dituju
untuk melaksanakan taubatnya, maka ia adalah milik malaikat kerahmatan dan jikalau lebih
dekat dengan bumi asalnya maka ia adalah milik malaikat siksaan.” Malaikat-malaikat itu
mengukur, kemudian didapatinya bahwa orang tersebut adalah lebih dekat kepada bumi
yang dikehendaki -yakni yang dituju untuk melaksanakan taubatnya. Oleh sebab itu maka ia
dijemputlah oleh malaikat kerahmatan.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan demikian: “Orang tersebut lebih dekat
sejauh sejengkal saja pada pedesaan yang baik itu – yakni yang hendak didatangi, maka
dijadikanlah ia termasuk golongan penduduknya.”
Dalam riwayat lain yang shahih pula disebutkan: Allah Ta’ala lalu mewahyukan
kepada tanah yang ini – tempat asalnya – supaya engkau menjauh dan kepada tanah yang ini
– tempat yang hendak dituju – supaya engkau mendekat – maksudnya supaya tanah asalnya
itu memanjang sehingga kalau diukur akan menjadi jauh, sedang tanah yang dituju itu
menyusut sehingga kalau diukur menjadi dekat jaraknya. Kemudian firmanNya: “Ukurlah
antara keduanya.” Malaikat-malaikat itu mendapatkannya bahwa kepada yang ini -yang
dituju – adalah lebih dekat sejauh sejengkal saja jaraknva. Maka orang itupun diampunilah
dosa-dosanya.”
Dalam riwayat lain lagi disebutkan: “Orang tersebut bergerak – amat susah payah
kerana hendak mati – dengan dadanya ke arah tempat yang dituju itu.”
Keterangan:
Uraian Hadis ini menjelaskan perihal lebih utamanya berilmu pengetahuan dalam
selok-belok agama, apabila dibandingkan dengan terus beribadat tanpa mengetahui
bagaimana yang semestinya dilakukan. Juga menjelaskan perihal keutamaan ‘uzlah atau
mengasingkan diri di saat keadaan zaman sudah boleh dikatakan rusak binasa dan
kemaksiatan serta kemungkaran merajalela di mana-mana.

21- ﻦﺑ ﺐﻌﻛ ﻦﺑ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﻋﻭ ﺎﻛﻭ ،ﻚﻟﺎﻣ ﻝﺎﻗ ﻲﻤﻋ ﲔﺣ ﻪﻴﻨﺑ ﻦﻣ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺐﻌﻛ ﺪﺋﺎﻗ ﻥ :
ﻲﺿﺭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﺐﻌﻛ ﺖﻌﲰ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻦﻋ ﻒﻠﲣ ﲔﺣ ﻪﺜﻳﺪﲝ ﺙﺪﳛ ﻪﻨﻋ ﷲﺍRiyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
27
ﻙﻮﺒﺗ ﺓﻭﺰﻏ ﰲ ﻢﻠﺳﻭ . ﺐﻌﻛ ﻝﺎﻗ : ﺓﻭﺰﻏ ﰲ ، ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ،ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻦﻋ ﻒﻠﲣﺍ ﱂ
ﰲ ﻻﺇ ﻂﻗ ﺎﻫﺍﺰﻏ ﰲ ﺖﻔﻠﲣ ﺪﻗ ﱐﺃ ﲑﻏ ،ﻙﻮﺒﺗ ﺓﻭﺰﻏ ﺎﳕﺇ ،ﻪﻨﻋ ﻒﻠﲣ ﺪﺣﺃ ﺐﺗﺎﻌﻳ ﱂﻭ ،ﺭﺪﺑ ﺓﻭﺰﻏ
ﻝﻮﺳﺭ ﺝﺮﺧ ﻢﻬﻨﻴﺑ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻊﲨ ﱴﺣ ﺶﻳﺮﻗ ﲑﻋ ﻥﻭﺪﻳﺮﻳ ﻥﻮﻤﻠﺴﳌﺍﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ
ﲔﺑﻭ ﺩﺎﻌﻴﻣ ﲑﻏ ﻰﻠﻋ ﻢﻫﻭﺪﻋ . ﲔﺣ ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﺔﻠﻴﻟ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻊﻣ ﺕﺪﻬﺷ ﺪﻘﻟﻭ
ٍﺭ ﺪ ﺑ ﺪﻬﺸﻣ ﺎ ﱄ ﻥﺃ ﺐﺣﺃ ﺎﻣﻭ ،ﻡﻼﺳﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻘﺛﺍﻮﺗ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﺮﻛﺫﺃ ﺭﺪﺑ ﺖﻧﺎﻛ ﻥﺇﻭ ، ﺎﻬﻨﻣ .
ﺓﻭﺰﻏ ﰲ ،ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ،ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻦﻋ ﻒﻠﲣ ﲔﺣ ﻱﱪﺧ ﻦﻣ ﻥﺎﻛﻭ ﻂﻗ ﻦﻛﺃ ﱂ ﱐﺃ ﻙﻮﺒﺗ
ﺖﻌﲨ ﺎﻣ ﷲﺍﻭ ،ﺓﻭﺰﻐﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﰲ ﻪﻨﻋ ﺖﻔﻠﲣ ﲔﺣ ﲏﻣ ﺮﺴﻳﺃ ﻻﻭ ﻯﻮﻗﺃ ﱴﺣ ﻂﻗ ﲔﺘﻠﺣﺍﺭ ﺎﻬﻠﺒﻗ
ﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻦﻜﻳ ﱂﻭ ،ﺓﻭﺰﻐﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﰲ ﺎﻤﻬﺘﻌﲨ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴ ﺎﻫﲑﻐﺑ ﻯﺭﻭ ﻻﺇ ﺓﻭﺰﻏ ﺪﻳﺮﻳ
ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻫﺍﺰﻐﻓ ،ﺓﻭﺰﻐﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﱴﺣ ﹰﺍﺮﻔﺳ ﻞﺒﻘﺘﺳﺍﻭ ،ﺪﻳﺪﺷ ﺮﺣ ﰲ ﻢﻠﺳﻭ
ﻰﻠﺠﻓ ،ﹰﺍﲑﺜﻛ ﹰﺍ ﺩ ﺪ ﻋ ﻞﺒﻘﺘﺳﺍﻭ ،ﹰﺍﺯﺎﻔﻣﻭ ﹰﺍﺪﻴﻌﺑ ﻢﻫﱪﺧﺄﻓ ﻢﻫﻭﺰﻏ ﺔﺒﻫﺃ ﺍﻮﺒﻫﺄﺘﻴﻟ ﻢﻫﺮﻣﺃ ﲔﻤﻠﺴﻤﻠﻟ
ﻝﻮﺳﺭ ﻊﻣ ﻥﻮﻤﻠﺴﳌﺍﻭ ،ﺪﻳﺮﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻢﻬﻬﺟﻮﺑ ﻌﻤﳚ ﻻﻭ ﲑﺜﻛ ﷲﺍ ﻆﻓﺎﺣ ﺏﺎﺘﻛ ﻢﻬ ” ﻚﻟﺬﺑ ﺪﻳﺮﻳ
ﻥﺍﻮﻳﺪﻟﺍ ” ﺐﻌﻛ ﻝﺎﻗ : ﺪﻳﺮﻳ ﻞﺟﺭ ﻞﻘﻓ ﻲﺣﻭ ﻪﻴﻓ ﻝﱰﻳ ﱂﺎﻣ ﻪﺑ ﻰﻔﺨﻴﺳ ﻚﻟﺫ ﻥﺃ ﻦﻇ ﻻﺇ ﺐﻴﻐﺘﻳ ﻥﺃ
ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺍﺰﻏﻭ ،ﷲﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺎﻧﺄﻓ ﻝﻼﻈﻟﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﻟﺍ ﺖﺑﺎﻃ ﲔﺣ ﺓﻭﺰﻐﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ
ﻝﻮﺳﺭ ﺰﻬﺠﺘﻓ ﺮﻌﺻﺃ ﻭ ،ﻪﻌﻣ ﻥﻮﻤﻠﺴﳌﺍﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ،ﻪﻌﻣ ﺰﻬﲡﺃ ﻲﻜﻟ ﻭﺪﻏﺃ ﺖﻘﻔﻃ
ﺾﻗﺃ ﱂﻭ ﻊﺟﺭﺄﻓ ﻲﺴﻔﻧ ﰲ ﻝﻮﻗﺃﻭ ،ﹰﺎﺌﻴﺷ : ﱴﺣ ﰊ ﻯﺩﺎﻤﺘﻳ ﻝﺰﻳ ﻢﻠﻓ ،ﺕﺩﺭﺃ ﺍﺫﺇ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﺎﻗ ﺎﻧﺃ
ﺮﻤﺘﺳﺍ ﻦﻣ ﺾﻗﺃ ﱂﻭ ،ﻪﻌﻣ ﻥﻮﻤﻠﺴﳌﺍﻭ ﹰﺎ ﻳ ﺩ ﺎ ﻏ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺢﺒﺻﺄﻓ ،ﺪﳉﺍ ﺱﺎﻨﻟﺎﺑ
ﻯﺩﺎﻤﺘﻳ ﻝﺰﻳ ﻢﻠﻓ ،ﹰﺎﺌﻴﺷ ﺾﻗﺃ ﱂﻭ ﺖﻌﺟﺮﻓ ﺕﻭﺪﻏ ﰒ ،ﹰﺎﺌﻴﺷ ﻱﺯﺎﻬﺟ ﻁﺭﺎﻔﺗﻭ ﺍﻮﻋﺮﺳﺃ ﱴﺣ ﰊ
ﺖﺟﺮﺧ ﺍﺫﺇ ﺖﻘﻔﻄﻓ ،ﱄ ﻚﻟﺫ ﺭﺪﻘﻳ ﱂ ﰒ ،ﺖﻠﻌﻓ ﲏﺘﻴﻟﺎﻴﻓ ،ﻢﻬﻛﺭﺩﺄﻓ ﻞﲢﺭﺃ ﻥﺃ ﺖﻤﻤﻬﻓ ،ﻭﺮﻐﻟﺍ ﰲ
ﹰﻼ ﺟ ﺭ ﻻﺇ ،ﺓﻮﺳﺃ ﱄ ﻯﺭﺃ ﱐﺃ ﲏﻧﺰﳛ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺝﻭﺮﺧ ﺪﻌﺑ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﹰﺎ ﺻ ﻮ ﻤ ﻐ ﻣ
ﻤﻐﻣ ﹰﻼ ﺟ ﺭ ﻻﺇ ،ﺓﻮﺳﺃ ﻦﻣ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﺭﺬﻋ ﻦﳑ ﹰﻼ ﺟ ﺭ ﻭﺃ ،ﻕﺎﻔﻨﻟﺍ ﰲ ﻪﻴﻠﻋ ﹰﺎ ﺻ ﻮ ﻭﺃ ،ﻕﺎﻔﻨﻟﺍ ﰲ ﻪﻴﻠﻋ
ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﱐﺮﻛﺬﻳ ﱂﻭ ،ﺀﺎﻔﻌﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﺭﺬﻋ ﻦﳑ ﹰﻼ ﺟ ﺭ ،ﻙﻮﺒﺗ ﻎﻠﺑ ﱴﺣ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ
ﻙﻮﺒﺘﺑ ﻡﻮﻘﻟﺍ ﰲ ﺲﻟﺎﺟ ﻮﻫﻭ ﻝﺎﻘﻓ : ﻦﺑ ﺐﻌﻛ ﻞﻌﻓ ﺎﻣ ﻚﻟﺎﻣ ؟ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻞﺒﺟ ﻦﺑ ﺫﺎﻌﻣ ﻪﻟ ﻝﺎﻘﻓ
ﺖﻠﻗ ﺎﻣ ﺲﺌﺑ ! ﺎﻣ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭﺎﻳ ﷲﺍﻭ ﹰﺍ ﲑ ﺧ ﻻﺇ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻨﻤﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺖﻜﺴﻓ ،
ﻯﺃﺭ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﻮﻫ ﺎﻨﻴﺒﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻘﻓ ﺏﺍﺮﺴﻟﺍ ﻪﺑ ﻝﻭﺰﻳ ﺎﻀﻴﺒﻣ ﻼﺟﺭ : ﻦﻛ Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
28
،ﺔﻤﺜﻴﺧ ﺎﺑﺃ ﻝﺎﻗ ،ﻥﻮﻘﻓﺎﻨﳌﺍ ﻩﺰﳌ ﲔﺣ ﺮﻤﺘﻟﺍ ﻉﺎﺼﺑ ﻕﺪﺼﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻮﻫﻭ ﻱﺭﺎﺼﻧﻷﺍ ﺔﻤﺜﻴﺧ ﻮﺑﺃ ﺍﺫﺈﻓ
ﺐﻌﻛ : ﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺃ ﲏﻐﻠﺑ ﺎﻤﻠﻓ ،ﻲﺜﺑ ﱐﺮﻀﺣ ﻙﻮﺒﺗ ﻦﻣ ﹰﻼ ﻓ ﺎ ﻗ ﻪﺟﻮﺗ ﺪﻗ ﻢﻠ
ﻝﻮﻗﺃﻭ ﺏﺬﻜﻟﺍ ﺮﻛﺬﺗﺃ ﺖﻘﻔﻄﻓ : ﻦﻣ ﻯﺃﺭ ﻱﺫ ﻞﻜﺑ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﲔﻌﺘﺳﺃﻭ ﹰﺍﺪﻏ ﻪﻄﺨﺳ ﻦﻣ ﺝﺮﺧﺃ ﰈ
ﻞﻴﻗ ﺎﻤﻠﻓ ،ﻲﻠﻫﺃ : ﻞﻃﺎﺒﻟﺍ ﲏﻋ ﺡﺍﺯ ﹰﺎﻣﺩﺎﻗ ﻞﻇﺃ ﺪﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺇ ﺖﻓﺮﻋ ﱴﺣ
ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺢﺒﺻﺃﻭ ،ﻪﻗﺪﺻ ﺖﻌﲨﺄﻓ ،ﹰﺍﺪﺑﺃ ﺀﻲﺸﺑ ﻪﻨﻣ ﺞﻧﺃ ﱂ ﱐﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﻥﺎﻛﻭ ،ﹰﺎﻣﺩﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ
ﺎﻤﻠﻓ ،ﺱﺎﻨﻠﻟ ﺲﻠﺟ ﰒ ﲔﺘﻌﻛﺭ ﻪﻴﻓ ﻊﻛﺮﻓ ﺪﺠﺴﳌﺎﺑ ﺃﺪﺑ ﺮﻔﺳ ﻦﻣ ﻡﺪﻗ ﺍﺫﺇ ﻩﺀﺎﺟ ﻚﻟﺫ ﻞﻌﻓ ﻞﻌﻓ
ﹰﻼ ﺟ ﺭ ﲔﻧﺎﲦﻭ ﺎﻌﻀﺑ ﺍﻮﻧﺎﻛﻭ ،ﻪﻟ ﻥﻮﻔﻠﳛﻭ ﻪﻴﻟﺇ ﻥﻭﺭﺬﺘﻌﻳ ﻥﻮﻔﻠﺨﳌﺍ ﻢﻬﻌﻳﺎﺑﻭ ﻢﻬﺘﻴﻧﻼﻋ ﻢﻬﻨﻣ ﻞﺒﻘﻓ
ﺖﺌﺟ ﱴﺣ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﱃﺇ ﻢﻫﺮﺋﺍﺮﺳ ﻞﻛﻭﻭ ﻢﳍ ﺮﻔﻐﺘﺳﺍﻭ . ﺎﻤﻠﻓ ﻝﺎﻗ ﰒ ﺐﻀﻐﳌﺍ ﻢﺴﺒﺗ ﻢﺴﺒﺗ ﺖﻤﻠﺳ :
ﻝﺎﻘﻓ ،ﻪﻳﺪﻳ ﲔﺑ ﺖﺴﻠﺟ ﱴﺣ ﻲﺸﻣﺃ ﺖﺌﺠﻓ ،ﻝﺎﻌﺗ ﱄ : ﻚﻔﻠﺧ ﺎﻣ ؟ ﻙﺮﻬﻇ ﺖﻌﺘﺑﺍ ﺪﻗ ﻦﻜﺗ ﱂﺃ ! ﻝﺎﻗ
ﺖﻠﻗ : ﻮﻟ ﷲﺍﻭ ﱐﺇ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭﺎﻳ ﻪﻄﺨﺳ ﻦﻣ ﺝﺮﺧﺄﺳ ﱐﺃ ﺖﻳﺃﺮﻟ ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﻦﻣ ﻙﲑﻏ ﺪﻨﻋ ﺖﺴﻠﺟ
،ﹰﻻﺪﺟ ﺖﻴﻄﻋﺃ ﺪﻘﻟ ،ﺭﺬﻌﺑ ﺘﺛﺪﺣ ﻦﺌﻟ ﺖﻤﻠﻋ ﺪﻘﻟ ﷲﺍﻭ ﲏﻨﻜﻟﻭ ﻪﺑ ﻲﺿﺮﺗ ﺏﺬﻛ ﺚﻳﺪﺣ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻚ
،ﻲﻠﻋ ﻚﻄﺨﺴﻳ ﷲﺍ ﻦﻜﺷﻮﻴﻟ ﺰﻋ ﷲﺍ ﱮﻘﻋ ﻪﻴﻓ ﻮﺟﺭﻷ ﱐﺇ ﻪﻴﻓ ﻲﻠﻋ ﺪﲡ ﻕﺪﺻ ﺚﻳﺪﺣ ﻚﺘﺛﺪﺣ ﻥﺇﻭ
ﱄ ﻥﺎﻛ ﺎﻣ ﷲﺍﻭ ،ﻞﺟﻭ ﻚﻨﻋ ﺖﻔﻠﲣ ﲔﺣ ﲏﻣ ﺮﺴﻳﺃ ﻻﻭ ﻯﻮﻗﺃ ﻂﻗ ﺖﻨﻛ ﺎﻣ ﷲﺍﻭ ،ﺭﺬﻋ ﻦﻣ . ﻝﺎﻗ :
ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻘﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ” ﱴﺣ ﻢﻘﻓ ،ﻕﺪﺻ ﺪﻘﻓ ﺍﺬﻫ ﺎﻣﺃ ﻚﻴﻓ ﷲﺍ ﻲﻀﻘﻳ ” ﺭﺎﺳﻭ
ﻦﻣ ﻝﺎﺟﺭ ﱄ ﺍﻮﻟﺎﻘﻓ ،ﱐﻮﻌﺒﺗﺎﻓ ﺔﻤﻠﺳ ﲏﺑ : ﰲ ﺕﺰﺠﻋ ﺪﻘﻟ ،ﺍﺬﻫ ﻞﺒﻗ ﺎﺒﻧﺫ ﺖﺒﻧﺫﺃ ﻙﺎﻨﻤﻠﻋ ﺎﻣ ﷲﺍﻭ ﻥﺃ
ﺪﻘﻓ ﻥﻮﻔﻠﺨﳌﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﺭﺬﺘﻋﺍ ﺎﲟ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﱃﺇ ﺕﺭﺬﺘﻋﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻻ ﻚﻴﻓﺎﻛ ﻥﺎﻛ
ﻚﻟ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺭﺎﻔﻐﺘﺳﺍ ﻚﺒﻧﺫ . ﻝﺎﻗ : ﻮﻓ ﺍﻮﻟﺍﺯ ﺎﻣ ﷲﺍ ﻥﺃ ﺕﺩﺭﺃ ﱴﺣ ﲏﻧﻮﺒﻧﺆﻳ
ﺖﻠﻗ ﰒ ،ﻲﺴﻔﻧ ﺏﺬﻛﺄﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﱃﺇ ﻊﺟﺭﺃ ﻢﳍ : ﻦﻣ ﻲﻌﻣ ﺍﺬﻫ ﻲﻘﻟ ﻞﻫ
ﺪﺣﺃ ؟ ﺍﻮﻟﺎﻗ : ،ﺖﻠﻗ ﺎﻣ ﻞﺜﻣ ﻻﺎﻗ ﻥﻼﺟﺭ ﻚﻌﻣ ﻪﻴﻘﻟ ﻢﻌﻧ ﺖﻠﻗ ﻝﺎﻗ ،ﻚﻟ ﻞﻴﻗ ﺎﻣ ﻞﺜﻣ ﺎﻤﳍ ﻞﻴﻗﻭ : ﻦﻣ
ﺎﳘ ؟ ﺍﻮﻟﺎﻗ : ،ﻱﺮﻤﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑﺮﻟﺍ ﻦﺑ ﺓﺭﺍﺮﻣ ﻦﺑ ﻝﻼﻫﻭ ﻲﻔﻗﺍﻮﻟﺍ ﺔﻴﻣﺃ ؟ ﻝﺎﻗ : ﺪﻗ ﲔﳊﺎﺻ ﲔﻠﺟﺭ ﱄ ﺍﻭﺮﻛﺬﻓ
ﺎﻤﻬﻴﻓ ﹰﺍ ﺭ ﺪ ﺑ ﺍﺪﻬﺷ ﺓﻮﺳﺃ . ﻝﺎﻗ : ﱄ ﺎﳘﻭﺮﻛﺫ ﲔﺣ ﺖﻴﻀﻤﻓ . ﻦﻋ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﻝﻮﺳﺭ ﻰﻭ
ﺎﻨﻣﻼﻛ ﻝﺎﻗ ،ﻪﻨﻋ ﻒﻠﲣ ﻦﻣ ﲔﺑ ﻦﻣ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﺎﻬﻳﺃ : ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎﻨﺒﻨﺘﺟﺎﻓ – ﻝﺎﻗ ﻭﺃ : ﺎﻨﻟ ﺍﻭﲑﻐﺗ – ﺕﺮﻜﻨﺗ ﱴﺣ
ﻲﻫ ﺎﻤﻓ ،ﺽﺭﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﰲ ﱄ ﺔﻠﻴﻟ ﲔﺴﲬ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﺜﺒﻠﻓ ،ﻑﺮﻋﺃ ﱵﻟﺍ ﺽﺭﻷﺎﺑ . ﻱﺎﺒﺣﺎﺻ ﺎﻣﺄﻓ
،ﻢﻫﺪﻠﺟﺃﻭ ﻡﻮﻘﻟﺍ ﺐﺷﺃ ﺖﻨﻜﻓ ﺎﻧﺃ ﺎﻣﺃﻭ ،ﻥﺎﻴﻜﺒﻳ ﺎﻤﻮﻴﺑ ﰲ ﺍﺪﻌﻗﻭ ﺎﻧﺎﻜﺘﺳﺎﻓ ﺪﻬﺷﺄﻓ ﺝﺮﺧﺃ ﺖﻨﻜﻓRiyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
29
ﻝﻮﺳﺭ ﰐﺁﻭ ،ﺪﺣﺃ ﲏﻤﻠﻜﻳ ﻻﻭ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﻑﻮﻃﺃﻭ ،ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﻊﻣ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ
ﺑ ﻪﺴﻠﳎ ﰲ ﻮﻫﻭ ،ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﺄﻓ ﻲﺴﻔﻧ ﰲ ﻝﻮﻗﺄﻓ ،ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺪﻌ : ﻡﺃ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺩﺮﺑ ﻪﻴﺘﻔﺷ ﻙﺮﺣ ﻞﻫ ؟ ﰒ
ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺒﻗﺃ ﺍﺫﺈﻓ ،ﺮﻈﻨﻟﺍ ﻪﻗﺭﺎﺳﺃﻭ ﻪﻨﻣ ﹰﺎﺒﻳﺮﻗ ﻲﻠﺻﺃ ،ﲏﻋ ﺽﺮﻋﺃ ﻩﻮﳓ ﺖﻔﺘﻟﺍ ﺍﺫﺇﻭ ،ﱄﺇ ﺮﻈﻧ ﰐﻼﺻ
ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﺓﻮﻔﺟ ﻦﻣ ﻲﻠﻋ ﻚﻟﺫ ﻝﺎﻃ ﺍﺫﺇ ﱴﺣ ﻦﺑﺍ ﻮﻫﻭ ﺓﺩﺎﺘﻗ ﰊﺃ ﻂﺋﺎﺣ ﺭﺍﺪﺟ ﺕﺭﻮﺴﺗ ﱴﺣ ﺖﻴﺸﻣ
ﺖﻤﻠﺴﻓ ،ﱄﺇ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺐﺣﺃﻭ ﻲﻤﻋ ﷲﺍﻮﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻟ ﺖﻠﻘﻓ ،ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﺩ ﺭ ﺎﻣ : ﷲﺎﺑ ﻙﺪﺸﻧﺃ ﺓﺩﺎﺘﻗ ﺎﺑﺃ ﺎﻳ
ﷲﺍ ﺐﺣﹸﺃ ﲏﻤﻠﻌﺗ ﻞﻫ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ؟ ﺕﺪﻌﻓ ،ﺖﻜﺴﻓ ﻪﺗﺪﺷﺎﻨﻓ ﺕﺪﻌﻓ ،ﺖﻜﺴﻓ
ﻝﺎﻘﻓ ﻪﺗﺪﺷﺎﻨﻓ : ﷲﺍ ﻢﻠﻋﺃ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ . ﻰﺸﻣﺃ ﺎﻧﺃ ﺎﻤﻨﻴﺒﻓ ،ﺭﺍﺪﳉﺍ ﺕﺭﻮﺴﺗ ﱴﺣ ﺖﻴﻟﻮﺗﻭ ،ﻱﺎﻨﻴﻋ ﺖﺿﺎﻔﻓ
ﻕﻮﺳ ﰲ ﺍﺫﺇ ﺔﻨﻳﺪﳌﺍ ﻝﻮﻘﻳ ﺔﻨﻳﺪﳌﺎﺑ ﻪﻌﻴﺒﺑ ﻡﺎﻌﻄﻟﺎﺑ ﻡﺪﻗ ﻦﳑ ﻡﺎﺸﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﻂﺒﻧ ﻦﻣ ﻰﻄﺒﻧ : ﻝﺪﻳ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ
ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﺐﻌﻛ ؟ ،ﻥﺎﺴﻏ ﻚﻠﻣ ﻦﻣ ﺏﺎﺘﻛ ﱄﺇ ﻊﻓﺪﻓ ﱏﺀﺎﺟ ﱴﺣ ﱄﺇ ﻪﻟ ﻥﻭﲑﺸﻳ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻖﻔﻄﻓ ﺖﻨﻛﻭ
ﹰﺎﺒﺗﺎﻛ . ﻪﻴﻓ ﺍﺫﺈﻓ ﻪﺗﺃﺮﻘﻓ : ﱂﻭ ،ﻙﺎﻔﺟ ﺪﻗ ﻚﺒﺣﺎﺻ ﻥﺃ ﺎﻨﻐﻠﺑ ﺪﻗ ﻪﻧﺈﻓ ﺪﻌﺑ ﺎﻣﺃ ﻻﻭ ﻥﺍﻮﻫ ﺭﺍﺪﺑ ﷲﺍ ﻚﻠﻌﳚ
ﻌﻴﻀﻣ ﻦﻣ ﹰﺎ ﻀ ﻳ ﺃ ﻩﺬﻫﻭ ،ﺎﺃﺮﻗ ﲔﺣ ﺖﻠﻘﻓ ،ﻚﺳﺍﻮﻧ ﺎﻨﺑ ﻖﳊﺎﻓ ،ﺔ ،ﺎﺮﺠﺴﻓ ﺭﻮﻨﺘﻟﺍ ﺎ ﺖﻤﻤﻴﺘﻓ ﺀﻼﺒﻟﺍ
ﻰﺣﻮﻟﺍ ﺚﺒﻠﺘﺳﺍﻭ ﲔﺴﻤﳋﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻌﺑﺭﺃ ﺖﻀﻣ ﺍﺫﺇ ﱴﺣ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﻮﺳﺭ ﺍﺫﺇ
ﻝﺎﻘﻓ ،ﲎﻴﺗﺄﻳ : ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺇ ﺖﻠﻘﻓ ،ﻚﺗﺃﺮﻣﺍ ﻝﺰﺘﻌﺗ ﻥﺃ ﻙﺮﻣﺄﻳ ﻢﻠﺳﻭ : ﻡﺃ ،ﺎﻬﻘﻠﻃﺃ ﺍﺫﺎﻣ
ﻞﻌﻓﺃ ؟ ﻝﺎﻗ : ﻞﺑ ،ﻻ ﻚﻟﺫ ﻞﺜﲟ ﱯﺣﺎﺻ ﱃﺇ ﻞﺳﺭﺃﻭ ،ﺎﻬﻨﺑﺮﻘﺗ ﻼﻓ ﺎﳍﺰﺘﻋﺍ . ﰐﺃﺮﻣﻻ ﺖﻠﻘﻓ : ﻲﻘﳊﺃ
ﻚﻠﻫﺄﺑ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺔﻴﻣﺃ ﻦﺑ ﻝﻼﻫ ﺓﺃﺮﻣﺍ ﺕﺀﺎﺠﻓ ،ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﷲﺍ ﻲﻀﻘﻳ ﱴﺣ ﻢﻫﺪﻨﻋ ﱐﻮﻜﻓ
ﻪﻟ ﺖﻟﺎﻘﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ : ﻪﻟ ﺲﻴﻟ ﻊﺋﺎﺿ ﺦﻴﺷ ﺔﻴﻣﺃ ﻦﺑ ﻝﻼﻫ ﻥﺇ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ،ﻡﺩﺎﺧ ﻩﺮﻜﺗ ﻞﻬﻓ
ﻪﻣﺪﺧﺃ ﻥﺃ ؟ ﻝﺎﻗ : ﻚﻨﺑﺮﻘﻳ ﻻ ﻦﻜﻟﻭ ،ﻻ . ﺖﻟﺎﻘﻓ : ﻦﻣ ﻪﺑ ﺎﻣ ﷲﺍﻭ ﻪﻧﺇ ﻝﺍﺯ ﺎﻣ ﷲﺍﻭﻭ ،ﺀﻲﺷ ﱃﺇ ﺔﻛﺮﺣ
ﺍﺬﻫ ﻪﻣﻮﻳ ﱃﺇ ﻥﺎﻛ ﺎﻣ ﻩﺮﻣﺃ ﻦﻣ ﻥﺎﻛ ﺬﻨﻣ ﻲﻜﺒﻳ . ﱄ ﻝﺎﻘﻓ ﻲﻠﻫﺃ ﺾﻌﺑ : ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺖﻧﺫﺄﺘﺳﺍ ﻮﻟ
ﺓﺃﺮﻣﻻ ﻥﺫﺃ ﺪﻘﻓ ،ﻚﺗﺃﺮﻣﺍ ﰲ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﺔﻴﻣﺃ ﻦﺑ ﻝﻼﻫ ﻪﻣﺪﲣ ﻥﺃ ؟ ﺖﻠﻘﻓ : ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻬﻴﻓ ﻥﺫﺄﺘﺳﺃ ﻻ
،ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻪﺘﻧﺫﺄﺘﺳﺍ ﺍﺫﺇ ،ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﻮﻘﻳ ﺍﺫﺎﻣ ﲏﻳﺭﺪﻳ ﺎﻣﻭ
ﻞﺟﺭ ﺎﻧﺃﻭ ﺏﺎﺷ ! ﺎﻨﻣﻼﻛ ﻦﻋ ﻰ ﲔﺣ ﻦﻣ ﺔﻠﻴﻟ ﻥﻮﺴﲬ ﺎﻨﻟ ﻞﻤﻜﻓ ،ٍﻝﺎﻴﻟ ﺮﺸﻋ ﻚﻟﺬﺑ ﺖﺜﺒﻠﻓ . ﰒ
ﺖﻴﻠﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻴﻟ ﲔﺴﲬ ﺡﺎﺒﺻ ﺮﺠﻔﻟﺍ ﺓﻼﺻ ﱴﻟﺍ ﻝﺎﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﺲﻟﺎﺟ ﺎﻧﺃ ﺎﻤﻨﻴﺒﻓ ،ﺎﻨﺗﻮﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﻴﺑ ﺮﻬﻇ
ﺥﺭﺎﺻ ﺕﻮﺻ ﺖﻌﲰ ،ﺖﺒﺣﺭ ﺎﲟ ﺽﺭﻷﺍ ﻲﻠﻋ ﺖﻗﺎﺿﻭ ﻲﺴﻔﻧ ﻲﻠﻋ ﺖﻓﺎﺿ ﺪﻗ ،ﺎﻨﻣ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﺮﻛﺫ
ﻪﺗﻮﺻ ﻰﻠﻋﺄﺑ ﻝﻮﻘﻳ ﻊﻠﺳ ﻰﻠﻋ ﰱﻭﺃ : ﺪﻗ ﻪﻧﺃ ﺖﻓﺮﻋﻭ ،ﹰﺍﺪﺟﺎﺳ ﺕﺭﺮﺨﻓ ﺮﺸﺑﺃ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﺐﻌﻛ ﺎﻳ ﺀﺎﺟRiyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
30
ﺝﺮﻓ . ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺫﺂﻓ ﲔﺣ ﺎﻨﻴﻠﻋ ﻞﺟﻭ ﺰﻋ ﷲﺍ ﺔﺑﻮﺘﺑ ﺮﺠﻔﻟﺍ ﺓﻼﺻ ﻰﻠﺻ
ﹰﺎ ﺳ ﺮ ﻓ ﱄﺇ ﻞﺟﺭ ﺾﻛﺭﻭ ،ﻥﻭﺮﺸﺒﻣ ﱯﺣﺎﺻ ﻞﺒﻗ ﺐﻫﺬﻓ ،ﺎﻨﻧﻭﺮﺸﺒﻳ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺐﻫﺬﻓ ﻦﻣ ﻉﺎﺳ ﻰﻌﺳﻭ
ﻯﺬﻟﺍ ﱐﺀﺎﺟ ﺎﻤﻠﻓ ،ﺱﺮﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﺮﺳﺃ ﺕﻮﺼﻟﺍ ﻥﺎﻜﻓ ،ﻞﺒﳉﺍ ﻰﻠﻋ ﰱﻭﺃﻭ ﻲﻠﺒﻗ ﻢﻠﺳﺃ ﻪﺗﻮﺻ ﺖﻌﲰ
ﲑﻏ ﻚﻠﻣﺃ ﺎﻣ ﷲﺍﻭ ،ﻩﺍﺮﺸﺒﺑ ﻩﺎﻳﺇ ﺎﻤﻮﺴﻜﻓ ﰊﻮﺛ ﻪﻟ ﺖﻋﺰﻧ ﱐﺮﺸﺒﻳ ،ﺬﺌﻣﻮﻳ ﺎﳘ ﲔﺑﻮﺛ ﺕﺮﻌﺘﺳﺍﻭ
ﺱﺎﻨﻟﺍ ﱏﺎﻘﻠﺘﻳ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻢﻣﺄﺗﺃ ﺖﻘﻠﻄﻧﺍﻭ ﺎﻤﻬﺘﺴﺒﻠﻓ ﺔﺑﻮﺘﻟﺎﺑ ﱐﻮﺌﻨﻬﻳ ﹰﺎ ﺟ ﻮ ﻓ ﹰﺎ ﺟ ﻮ ﻓ
ﱄ ﻥﻮﻟﻮﻘﻳﻭ : ﺪﺠﺴﳌﺍ ﺖﻠﺧﺩ ﱴﺣ ،ﻚﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﺔﺑﻮﺗ ﻚﻨﻬﺘﻟ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺍﺫﺈﻓ
ﻲﺿﺭ ﷲﺍ ﺪﻴﺒﻋ ﻦﺑ ﺔﺤﻠﻃ ﻡﺎﻘﻓ ،ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻪﻟﻮﺣ ﺲﻟﺎﺟ ﻋ ﷲﺍ ﺎﻣ ﷲﺍﻭ ،ﱐﺄﻨﻫﻭ ﲏﺤﻓﺎﺻ ﱴﺣ ﻝﻭﺮﻬﻳ ﻪﻨ
ﺐﻌﻛ ﻥﺎﻜﻓ ،ﻩﲑﻏ ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﳌﺍ ﻦﻣ ﻞﺟﺭ ﻡﺎﻗ ﺔﺤﻠﻄﻟ ﺎﻫﺎﺴﻨﻳ ﻻ . ﺐﻌﻛ ﻝﺎﻗ : ﻰﻠﻋ ﺖﻤﻠﺳ ﺎﻤﻠﻓ
ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ : ﺭﻭﺮﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻬﺟﻭ ﻕﱪﻳ ﻮﻫﻭ : ﺬﻣ ﻚﻴﻠﻋ ﺮ ﻣ ﻡﻮﻳ ﲑﲞ ﺮﺸﺑﺃ
ﺖﻠﻘﻓ ،ﻚﻣﺃ ﻚﺗﺪﻟﻭ : ﻦﻣﺃ ﻨﻋ ﻦﻣ ﻡﺃ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ﻙﺪﻨﻋ ﷲﺍ ﺪ ؟ ﻝﺎﻗ : ﺰﻋ ﷲﺍ ﺪﻨﻋ ﻦﻣ ﻞﺑ ، ﻻ
ﻥﺎﻛﻭ ،ﻞﺟﻭ ،ﺮﻤﻗ ﺔﻌﻄﻗ ﻪﻬﺟﻭ ﻥﺄﻛ ﱴﺣ ﻪﻬﺟﻭ ﺭﺎﻨﺘﺳﺍ ﺮﺳ ﺍﺫﺇ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ
ﻑﺮﻌﻧ ﺎﻨﻛﻭ ﺖﻠﻗ ﻪﻳﺪﻳ ﲔﺑ ﺖﺴﻠﺟ ﺎﻤﻠﻓ ،ﻪﻨﻣ ﻚﻟﺫ : ﱄﺎﻣ ﻦﻣ ﻊﻠﳔﺃ ﻥﺃ ﱵﺑﻮﺗ ﻦﻣ ﻥﺇ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ
ﺔﻗﺪﺻ ﻪﻟﻮﺳﺭ ﱃﺇﻭ ﷲﺍ ﱃﺇ . ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻘﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ : ﺾﻌﺑ ﻚﻴﻠﻋ ﻚﺴﻣﺃ ﻮﻬﻓ ﻚﻟﺎﻣ
ﺖﻠﻘﻓ ،ﻚﻟ ﲑﺧ : ﱪﻴﲞ ﻯﺬﻟﺍ ﻲﻤﻬﺳ ﻚﺴﻣﺃ ﱐﺇ . ﺖﻠﻗﻭ : ﻥﺇ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ﱐﺎﳒﺃ ﺎﳕﺇ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ
ﻮﻓ ، ﺖﻴﻘﺑ ﺎﻣ ﹰﺎ ﻗ ﺪ ﺻ ﻻﺇ ﹶﺙ ﺪ ﺣ ﺃ ﻻ ﻥﺃ ﱵﺑﻮﺗ ﻦﻣ ﻥﺇﻭ ،ﻕﺪﺼﻟﺎﺑ ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﻦﻣ ﹰﺍ ﺪ ﺣ ﺃ ﺖﻤﻠﻋ ﺎﻣ ﷲﺍ
ﺫ ﺕﺮﻛﺫ ﺬﻨﻣ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻕﺪﺻ ﰲ ﷲﺍ ﻩﻼﺑﺃ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺮﻟ ﻚﻟ ﷲﺍ ﱐﻼﺑﺃ ﺎﳑ ﻦﺴﺣﺃ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ
ﻚﻟﺫ ﺖﻠﻗ ﺬﻨﻣ ﺔﺑﺬﻛ ﺕﺪﻤﻌﺗ ﺎﻣ ﷲﺍﻭ ، ﱃﺎﻌﺗ ﱐﺇﻭ ،ﺍﺬﻫ ﻲﻣﻮﻳ ﱃﺇ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺮﻟ
ﺎﻤﻴﻓ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﲏﻈﻔﳛ ﻥﺃ ﻮﺟﺭﻷ ﻝﺎﻗ ،ﻲﻘﺑ : ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺰﻧﺄﻓ : } ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﳌﺍﻭ ﱯﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﷲﺍ ﺏﺎﺗ ﺪﻘﻟ
ﺭﺎﺼﻧﻷﺍﻭ ﺬﻟﺍ ﺓﺮﺴﻌﻟﺍ ﺔﻋﺎﺳ ﰲ ﻩﻮﻌﺒﺗﺍ ﻦﻳ ( ﻎﻠﺑ ﱴﺣ : } ﻢﻴﺣﺭ ﻑﻭﺅﺭ ﻢ ﻪﻧﺇ . ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﻦﻳﺬﻟﺍ
ﺖﺒﺣﺭ ﺎﲟ ﺽﺭﻷﺍ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺖﻗﺎﺿ ﺍﺫﺇ ﱴﺣ ﺍﻮﻔﻠﺧ { ﻎﻠﺑ ﱴﺣ : { ﻊﻣ ﺍﻮﻧﻮﻛﻭ ﷲﺍ ﺍﻮﻘﺗﺍ ﲔﻗﺩﺎﺼﻟﺍ }
) ) ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ 117 ، 119 ( ( ﺐﻌﻛ ﻝﺎﻗ : ﻢﻌﻧﺃ ﺎﻣ ﷲﺍﻭ ﻫ ﺫﺇ ﺪﻌﺑ ﻂﻗ ﺔﻤﻌﻧ ﻦﻣ ﻲﻠﻋ ﷲﺍ ﻡﻼﺳﻺﻟ ﷲﺍ ﱐﺍﺪ
ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻲﻗﺪﺻ ﻦﻣ ﻲﺴﻔﻧ ﰲ ﻢﻈﻋﺃ ﻚﻠﻫ ﺎﻤﻛ ﻚﻠﻫﺄﻓ ،ﻪﺘﺑﺬﻛ ﻥﻮﻛﺃ ﻻ ﻥﺃ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ
ﻝﺎﻗ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺇ ،ﺍﻮﺑﺬﻛ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻘﻓ ،ﺪﺣﻷ ﻝﺎﻗ ﺎﻣ ﺮﺷ ﻲﺣﻮﻟﺍ ﻝﺰﻧﺃ ﲔﺣ ﺍﻮﺑﺬﻛ ﻦﻳﺬﻠﻟ :
} ﷲﺎﺑ ﻥﻮﻔﻠﺤﻴﺳ ﻨﻋ ﺍﻮﺿﺮﻋﺄﻓ ﻢﻬﻨﻋ ﺍﻮﺿﺮﻌﺘﻟ ﻢﻬﻴﻟﺇ ﻢﺘﺒﻠﻘﻧﺍ ﺍﺫﺇ ﻢﻜﻟ ﻢﻨﻬﺟ ﻢﻫﺍﻭﺄﻣﻭ ﺲﺟﺭ ﻢﺇ ﻢﻬRiyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
31
ﺎﲟ ﺀﺍﺰﺟ ﻡﻮﻘﻟﺍ ﻦﻋ ﻰﺿﺮﻳ ﻻ ﷲﺍ ﻥﺈﻓ ﻢﻬﻨﻋ ﺍﻮﺿﺮﺗ ﻥﺈﻓ ﻢﻬﻨﻋ ﺍﻮﺿﺮﺘﻟ ﻢﻜﻟ ﻥﻮﻔﻠﳛ ﻥﻮﺒﺴﻜﻳ ﺍﻮﻧﺎﻛ
ﲔﻘﺳﺎﻔﻟﺍ { ) ) ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ : 95،96 ( ( .
ﺐﻌﻛ ﻝﺎﻗ : ﻢﻬﻨﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻚﺌﻟﻭﺃ ﺮﻣﺃ ﻦﻋ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﺎﻬﻳﺃ ﺎﻨﻔﻠﺧ ﺎﻨﻛ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ
ﻮﻔﻠﺣ ﲔﺣ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺄﺟﺭﺃﻭ ،ﻢﳍ ﺮﻔﻐﺘﺳﺍﻭ ﻢﻬﻌﻳﺎﺒﻓ ، ﻪﻟ ﺍ ﷲﺍ ﻰﻀﻗ ﱴﺣ ﺎﻧﺮﻣﺃ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ
ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ ،ﻚﻟﺬﺑ ﻪﻴﻓ ﱃﺎﻌﺗ : { ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﺍﻮﻔﻠﺧ } ﺎﻨﻔﻠﲣ ﺎﻨﻔﻠﺧ ﺎﳑ ﺮﻛﺫ ﻱﺬﻟﺍ ﺲﻴﻟﻭ
ﻪﻔﻴﻠﲣ ﻮﻫ ﺎﳕﺇﻭ ،ﻭﺰﻐﻟﺍ ﻦﻋ ﻪﻨﻣ ﻞﺒﻘﻓ ﻪﻴﻟﺇ ﺭﺬﺘﻋﺍﻭ ﻪﻟ ﻒﻠﺣ ﻦﻤﻋ ﺎﻧﺮﻣﺃ ﻩﺅﺎﺟﺭﺇﻭ ﺎﻧﺎﻳﺇ . ﻖﻔﺘﻣ ﻪﻴﻠﻋ .
ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰱﻭ ” ﺝﺮﳜ ﻥﺃ ﺐﳛ ﻥﺎﻛﻭ ،ﺲﻴﻤﳋﺍ ﻡﻮﻳ ﻙﻮﺒﺗ ﺓﻭﺰﻏ ﰲ ﺝﺮﺧ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺃ
ﻡﻮﻳ ﺲﻴﻤﳋﺍ ”
ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰱﻭ : ” ﻡﺪﻗ ﺍﺫﺈﻓ ،ﻰﺤﻀﻟﺍ ﰲ ﹰﺍ ﺭ ﺎ  ﻻﺇ ﺮﻔﺳ ﻦﻣ ﻡﺪﻘﻳ ﻻ ﻥﺎﻛﻭ ﲔﺘﻌﻛﺭ ﻪﻴﻓ ﻰﻠﺼﻓ ﺪﺠﺴﳌﺎﺑ ﺃﺪﺑ
ﻪﻴﻓ ﺲﻠﺟ ﰒ ” .
21. Dari Abdullah bin Ka’ab bin Malik dan ia – yakni Abdullah -adalah pembimbing
Ka’ab r.a. dari golongan anak-anaknya ketika Ka’ab – yakni ayahnya itu – sudah buta matanya,
katanya: “Saya mendengar Ka’ab bin Malik r.a. menceriterakan perihal peristiwanya sendiri
ketika membelakang – artinya tidak mengikuti – Rasulullah s.a.w. dalam peperangan Tabuk.”
Ka’ab berkata: “Saya tidak pernah membelakang – tidak mengikuti – Rasulullah s.a.w.
dalam suatu peperanganpun kecuali dalam peperangan Tabuk. Hanya saja saya juga pernah
tidak mengikuti dalam peperangan Badar, tetapi beliau s.a.w. tidak mengolok-olokkan
seseorangpun yang tidak mengikutinya itu – yakni Badar. Hanyasanya Rasulullah s.a.w.
keluar bersama kaum Muslimin menghendaki kafilahnya kaum Quraisy, sehingga Allah
Ta’ala mengumpulkan antara mereka itu dengan musuhnya dalam waktu yang tidak
tertentukan. Saya juga ikut menyaksikan bersama Rasulullah s.a.w. di malam ‘aqabah di
waktu kita berjanji saling memperkokohkan Islam dan saya tidak senang andaikata tidak
mengikuti malam ‘aqabah itu sekalipun umpamanya saya ikut menyaksikan peperangan
Badar dan sekalipun pula bahwa peperangan Badar itu lebih termasyhur sebutannya di
kalangan para manusia daripada malam ‘aqabah tadi. Perihal keadaanku ketika saya tidak
mengikuti Rasulullah s.a.w. dalam peperangan Tabuk ialah bahwa saya sama-sekali tidak
lebih kuat dan tidak pula lebih ringan dalam perasaanku sewaktu saya tidak mengikuti
peperangan tersebut. Demi Allah saya belum pernah mengumpulkan dua buah kendaraan
sebelum adanya peperangan Tabuk itu, sedang untuk peperangan ini saya dapat
mengumpulkan keduanya. Tidak pula Rasulullah s.a.w. itu menghendaki suatu peperangan,
melainkan tentu beliau berniat pula dengan peperangan yang berikutnya sehingga sampai
terjadinya peperangan Tabuk. Rasulullah s.a.w. berangkat dalam peperangan Tabuk itu
dalam keadaan panas yang sangat dan menghadapi suatu perjalanan yang jauh lagi harus
menempuh daerah yang sukar memperoleh air dan tentulah pula akan menghadapi musuh
yang jumlahnya amat besar sekali. Beliau s.a.w. kemudian menguraikan maksudnya itu Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
32
kepada seluruh kaum Muslimin dan menjelaskan persoalan mereka, supaya mereka dapat
bersiap untuk menyediakan perbekalan peperangan mereka. Beliau s.a.w. memberitahukan
pada mereka dengan tujuan yang dikehendaki. Kaum Muslimin yang menyertai Rasulullah
s.a.w. itu banyak sekali, tetapi mereka itu tidak terdaftarkan dalam sebuah buku yang
terpelihara.” Yang dimaksud oleh Ka’ab ialah adanya buku catatan yang berisi daftar mereka
itu.
Ka’ab berkata: “Maka sedikit sekali orang yang ingin untuk tidak menyertai
peperangan tadi, melainkan ia juga menyangka bahwa dirinya akan tersamarkan,selama
tidak ada wahyu yang turun dari Allah Ta’ala – maksudnya kerana banyaknya orang yang
mengikuti, maka orang yang berniat tidak mengikuti tentu tidak akan diketahui oleh
siapapun sebab catatannyapun tidak ada.
Rasulullah s.a.w. berangkat dalam peperangan Tabuk itu di kala buah-buahan sedang
enak-enaknya dan naungan-naungan di bawahnya sedang nyaman-nyamannya. Saya amat
senang sekali pada buah-buahan serta naungan itu. Rasulullah s.a.w. bersiap-siap dan
sekalian kaum Muslimin juga demikian. Saya mulai pergi untuk ikut bersiap-siap pula
dengan beliau, tetapi saya lalu mundur lagi dan tidak ada sesuatu urusanpun yang saya
selesaikan, hanya dalam hati saya berkata bahwa saya dapat sewaktu-waktu berangkat
jikalau saya menginginkan. Hal yang sedemikian itu selalu saja mengulur-ulurkan waktu
persiapanku, sehingga orang-orang giat sekali untuk mengadakan perbekalan mereka,
sedangkan saya sendiri belum ada persiapan sedikitpun. Kemudian saya pergi lagi lalu
kembali pula dan tidak pula ada sesuatu urusan yang dapat saya selesaikan. Keadaan
sedemikian ini terus-menerus menyebabkan saya mengulur-ulurkan waktu keberangkatanku,
sehingga orang-orang banyak telah bergegas-gegas dan majulah mereka yang hendak
mengikuti peperangan itu. Saya bermaksud akan berangkat kemudian dan selanjutnya tentu
dapat menyusul mereka yang berangkat Tebih dulu. Alangkah baiknya sekiranya maksud itu
saya laksanakan, tetapi kiranya yang sedemikian tadi tidak ditakdirkan untuk dapat saya
kerjakan. Dengan begitu maka setiap saya keluar bertemu dengan orang-orang banyak
setelah berangkatnya Rasulullah s.a.w. itu, keadaan sekelilingku itu selalu menyedihkan
hatiku, kerana saya mengetahui bahwa diriku itu hanyalah sebagai suatu tuntunan yang
dapat dituduh melakukan kemunafikan atau hanya sebagai seseorang yang dianggap
beruzur oleh Allah Ta’ala kerana termasuk golongan kaum yang lemah – tidak kuasa
mengikuti peperangan.
Rasulullah s.a.w. kiranya tidak mengingat akan diriku sehingga beliau datang di
Tabuk, maka sewaktu beliau duduk di kalangan kaumnya di Tabuk, tiba-tiba bertanya: “Apa
yang dilakukan oleh Ka’ab bin Malik?” Seorang dari golongan Bani Salimah menjawab: “Ya
Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekelilingnya yang permai
pandangannya.” Kemudian Mu’az bin Jabal r.a. berkata: “Buruk sekali yang kau katakan itu.
Demi Allah ya Rasulullah, kita tidak pernah melihat keadaan Ka’ab itu kecuali yang baik-baik
saja.” Rasulullah s.a.w. berdiam diri. Ketika beliau s.a.w. dalam keadaan seperti itu lalu
melihat ada seorang yang mengenakan pakaian serba putih yang digerak-gerakkan oleh
fatamorgana – sesuatu yang tampak semacam air dalam keadaan yang panas terik di padang
pasir – Rasulullah s.a.w. bersabda: “Engkaukah Abu Khaitsamah?”Memang orang ituadalah
Abu Khaitsamah al-Anshari dan ia adalah yang pernah bersedekah dengan sesha’ kurma
ketika dicaci oleh kaum munafikin.
Ka’ab berkata selanjutnya: “Setelah ada berita yang sampai di telingaku bahwa
Rasulullah s.a.w. telah menuju kembali dengan kafilahnya dari Tabuk, maka datanglah
kesedihanku lalu saya mulai mengingat-ingat bagaimana sekiranya saya berdusta – untuk
mengada-adakan alasan tidak mengikuti peperangan. Saya berkata pada diriku, bagaimana Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
33
caranya supaya dapat terkeluar – terhindar dari kemurkaannya besok sekiranya beliau telah
tiba. Sayapun meminta bantuan untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan ini dengan
setiap orang yang banyak mempunyai pendapat dari golongan keluargaku. Setelah
diberitahukan bahwa Rasulullah s.a.w. telah tiba maka lenyaplah kebathilan dari jiwaku –
yakni keinginan akan berdusta itu – sehingga saya mengetahui bahwa saya tidak dapat
menyelamatkan diriku dari kemurkaannya itu dengan sesuatu apapun untuk selama-
lamanya. Oleh sebab itu saya menyatukan pendapat hendak mengatakan secara sebenarnya
belaka.
Rasulullah s.a.w. itu apabila datang dari perjalanan, tentu memulai dengan memasuki
masjid, kemudian bersembahyang dua rakaat, kemudian duduk di hadapan orang banyak.
Setelah beliau melakukan yang sedemikian itu, maka datanglah padanya orang-orang yang
membelakang – tidak mengikuti peperangan – untuk mengemukakan alasan mereka dan
mereka pun bersumpah dalam mengemukakan alasan-alasannya itu. Jumlah yang tidak
mengikuti itu ada delapan puluh lebih – tiga sampai sembilan. Beliau s.a.w. menerima alasan-
alasan yang mereka kemukakan secara terus terang itu, juga membai’at – meminta janji setia –
mereka serta memohonkan pengampunan untuk mereka pula, sedang apa yang tersimpan
dalam hati mereka bulat-bulat diserahkan kepada Allah Ta’ala. Demikianlah sehingga
sayapun datanglah menghadap beliau s.a.w. itu. Setelah saya mengucapkan salam padanya,
beliau tersenyum bagaikan senyumnya orang yang murka, kemudian bersabda: “Kemarilah!”
Saya mendatanginya sambil berjalan sehingga saya duduk di hadapannya, kemudian beliau
s.a.w. bertanya padaku: “Apakah yang menyebabkan engkau tertinggal bukankah engkau
telah membeli unta untuk kendaraanmu?”
Ka’ab berkata: “Saya lalu menjawab: Ya Rasulullah, sesungguhnya saya, demi Allah,
andaikata saya duduk di sisi selain Tuan dari golongan ahli dunia, niscayalah saya
berpendapat bahwa saya akan dapat keluar dari kemurkaannya dengan mengemukakan
suatu alasan. Sebenarnya saya telah dikaruniai kepandaian dalam bercakap-cakap. Tetapi
saya ini, demi Allah, pasti dapat mengerti bahwa andai kata saya memberitahukan kepada
Tuan dengan suatu ceritera bohong pada hari ini yang Tuan akan merasa rela dengan
ucapanku itu, namun sesungguhnya Allah hampir-hampir akan memurkai Tuan kerana
perbuatanku itu. Sebaliknya jikalau saya memberitahukan kepada Tuan dengan ceritera yang
sebenarnya yang dengan demikian itu Tuan akan murka atas diriku dalam hal ini,
sesungguhnya saya hanyalah menginginkan keakhiran yang baik dari Allah ‘Azzawajalla.
Demi Allah, saya tidak beruzur sedikitpun – sehingga tidak mengikuti peperangan itu. Demi
Allah, sama sekali saya belum merasakan bahwa saya lebih kuat dan lebih ringan untuk
mengikutinya itu, yakni di waktu saya membelakang daripada Tuan -sehingga jadi tidak ikut
berangkat.”
Ka’ab berkata: “Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: Tentang orang ini, maka
pembicaraannya memang benar – tidak berdusta. Oleh sebab itu bolehlah engkau berdiri
sehingga Allah akan memberikan keputusannya tentang dirimu.”
Ada beberapa orang dari golongan Bani Salimah yang berjalan mengikuti jejakku,
mereka berkata: “Demi Allah, kita tidak menganggap bahwa engkau telah pernah bersalah
dengan melakukan sesuatu dosapun sebelum saat ini. Engkau agaknya tidak kuasa, mengapa
engkau tidak mengemukakan keuzuranmu saja kepada Rasulullah s.a.w. sebagaimana
keuzuran yang dikemukakan oleh orang-orang yang tertinggal yang lain-lain. Sebenarnya
bukankah telah mencukupi untuk menghilangkan dosamu itu jikalau Rasulullah s.a.w. suka
memohonkan mengampunan kepada Allah untukmu.
Ka’ab berkata: “Demi Allah, tidak henti-hentinya orang-orang itu mengolok-olokkan
diriku – kerana menggunakan cara yang dilakukan sebagaimana di atas yang telah terjadi itu Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
34
– sehingga saya sekali hendak kembali saja kepada Rasulullah s.a.w. – untuk mengikuti cara
orang-orang Bani Salimah itu, agar saya mendustakan diriku sendiri. Kemudian saya berkata
kepada orang-orang itu: “Apakah ada orang lain yang menemui peristiwa sebagaimana hal
yang saya temui itu?” Orang-orang itu menjawab: “Ya, ada dua orang yang menemui
keadaan seperti itu. Keduanya berkata sebagaimana yang engkau katakan lalu terhadap
keduanya itupun diucapkan – oleh Rasulullah s.a.w. – sebagaimana kata-kata yang diucapkan
padamu.”
Ka’ab berkata: “Siapakah kedua orang itu?” Orang-orang menjawab: “Mereka itu ialah
Murarah bin Rabi’ah al-‘Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi.”
Ka’ab berkata: “Orang-orang itu menyebut-nyebutkan di mukaku bahwa kedua orang
itu adalah orang-orang shahih dan juga benar-benar ikut menyaksikan peperangan Badar
dan keduanya dapat dijadikan sebagai contoh – dalam keberanian dan lain-lain.”
Ka’ab berkata: “Saya pun lalu terus pergi di kala mereka telah selesai menyebut-
nyebutkan tentang kedua orang tersebut di atas di mukaku.
Rasulullah s.a.w. melarang kita – kaum Muslimin – untuk bercakap-cakap dengan
ketiga orang di antara orang-orang yang sama membelakang – tidak mengikuti perjalanan –
beliau itu.”
Ka’ab berkata: “Orang-orang sama menjauhi kita,” dalam riwayat lain ia berkata:
“Orang-orang sama berubah sikap terhadap kita bertiga, sehingga dalam jiwaku seolah-olah
bumi ini tidak mengenal lagi akan diriku, maka seolah-olah bumi ini adalah bukan bumi
yang saya kenal sebelumnya. Kita bertiga berhal demikian itu selama lima puluh malam –
dengan harinya. Adapun dua kawan saya, maka keduanya itu menetap saja dan selalu
duduk-duduk di rumahnya sambil menangis. Tentang saya sendiri, maka saya adalah yang
termuda di kalangan kita bertiga dan lebih tahan – mendapat-kan ujian. Oleh sebab itu
sayapun keluar serta menyaksikan shalat jamaah bersama kaum Muslimin lain-lain dan juga
suka berkeliling di pasar-pasar, tetapi tidak seorangpun yang mengajak bicara padaku. Saya
pernah mendatangi Rasulullah s.a.w. dan mengucapkan salam padanya dan beliau ada di
majlisnya sehabis shalat, kemudian saya berkata dalam hatiku, apakah beliau menggerakkan
kedua bibirnya untuk menjawab salamku itu ataukah tidak. Selanjutnya saya bersembahyang
dekat sekali pada tempatnya itu dan saya mengamat-amatinya dengan pandanganku. Jikalau
saya mulai mengerjakan shalat, beliau melihat padaku, tetapi jikalau saya menoleh padanya,
beliaupun lalu memalingkan mukanya dari pandanganku.
Demikian halnya, sehingga setelah terasa amat lama sekali penyeteruan kaum
Muslimin itu terhadap diriku, lalu saya berjalan sehingga saya menaiki dinding muka dari
rumah Abu Qatadah. Ia adalah anak pamanku – jadi sepupunya – dan ia adalah orang yang
tercinta bagiku di antara semua orang. Saya memberikan salam padanya, tetapi demi Allah,
ia tidak menjawab salamku itu. Kemudian saya berkata kepadanya: “Hai Abu Qatadah, saya
hendak bertanya padamu kerana Allah, apakah engkau mengetahui bahwa saya ini
mencintai Allah dan RasulNya s.a.w.?” Ia diam saja, lalu saya ulangi lagi dan bertanya sekali
iagi padanya, iapun masih diam saja. Akhirnya saya ulangi lagi dan saya menanyakannya
sekali lagi, lalu ia berkata: “Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui tentang itu.” Oleh
sebab jawabnya ini, maka mengalirlah air mataku dan saya meninggalkannya sehingga saya
menaiki dinding rumah tadi.
Di kala saya berjalan di pasar kota, tiba-tiba ada seorang petani dari golongan petani
negeri Syam (Palestina), yaitu dari golongan orang-orang yang datang dengan membawa
makanan yang hendak dijualnya di Madinah, lalu orang itu berkata: “Siapakah yang suka
menunjukkan, manakah yang bernama Ka’ab bin Malik.” Orang-orang lain sama
menunjukkannya kearahku, sehingga orang itupun mendatangi tempatku, kemudian Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
35
menyerahkan sepucuk surat dari raja Ghassan – yang beragama Kristen. Saya memang orang
yang dapat menulis, maka surat itupun saya baca, tiba-tiba isinya adalah sebagai berikut:
“Amma ba’d. Sebenarnya telah sampai berita pada kami bahwa sahabatmu – yakni
Muhammad s.a.w. – telah menyeterumu. Allah tidaklah menjadikan engkau untuk menjadi
orang hina di dunia ataupun orang yang dihilangkan hak-haknya. Maka dari itu susullah
kami – maksudnya datanglah di tempat kami – maka kami akan menggembirakan hatimu.”
Kemudian saya berkata setelah selesai membacanya itu: “Ah, inipun juga termasuk
bencana pula,” lalu saya menuju ke dapur dengan membawa surat tadi kemudian saya
membakarnya. Selanjutnya setelah lepas waktu selama empatpuluh hari dari jumlah
limapuluh hari, sedang waktu agak terlambat datangnya tiba-tiba datanglah di tempatku
seorang utusan dari Rasulullah s.a.w., terus berkata: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w.
memerintahkan padamu supaya engkau menyendirikan isterimu.” Saya bertanya: “Apakah
saya harus menceraikannya ataukah apa yang harus saya lakukan?” Ia berkata: “Tidak usah
menceraikan, tetapi menyendirilah daripadanya, jadi jangan sekali-kali engkau
mendekatinya.” Rasulullah s.a.w. juga mengirimkan utusan kepada kedua sahabat saya –
yang senasib di atas – sebagaimana yang dikirimkannya padaku. Oleh sebab itu lalu saya
berkata pada isteriku: “Susullah dulu keluargamu – maksudnya pergilah ke tempat kedua
orang tuamu. Beradalah di sisi mereka sehingga Allah akan menentukan bagaimana
kelanjutan peristiwa ini.”
Isteri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah s.a.w., lalu berkata pada beliau: “Ya
Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah itu seorang yang amat tua dan hanya sebatang
kara, tidak mempunyai pelayan juga. Apakah Tuan juga tidak senang andaikata saya tetap
melayaninya?” Beliau s.a.w. menjawab: “Tidak, tetapi jangan sekali-kali ia mendekatimu –
jangan berkumpul seketiduran denganmu.” Isterinya berkata lagi: “Sesungguhnya Hilal itu
demi Allah, sudah tidak mempunyai gerak samasekali pada sesuatupun dan demi Allah, ia
senantiasa menangis sejak terjadinya peristiwa itu sampai pada hari ini.”
Sebagian keluargaku berkata padaku: “Alangkah baiknya sekiranya engkau meminta
izin kepada Rasulullah s.a.w. dalam persoalan isterimu itu. Rasulullah s.a.w. juga telah
mengizinkan kepada isteri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya.” Saya berkata: “Saya
tidak akan meminta izin untuk isteriku itu kepada Rasulullah s.a.w., saya pun tidak tahu
bagaimana nanti yang akan diucapkan oleh Rasulullah s.a.w. sekiranya saya meminta izin
pada beliau perihal isteriku itu – yakni supaya boleh tetap melayani diriku? Saya adalah
seorang yang masih muda.” Saya tetap berkeadaan sebagaimana di atas itu – tanpa isteri –
selama sepuluh malam dengan harinya sekali maka telah genaplah jumlahnya menjadi lima
puluh hari sejak kaum Muslimin dilarang bercakap-cakap dengan kita.
Selanjutnya saya bersembahyang Subuh pada pagi hari kelima puluh itu di muka
rumah dari salah satu rumah keluarga kami. Kemudian di kala saya sedang duduk dalam
keadaan yang disebutkan oleh Allah Ta’ala perihal diri kita itu – yakni ketika kami bertiga
sedang dikucilkan, jiwaku terasa amat sempit sedang bumi yang luas terasa amat kecil, tiba-
tiba saya mendengar suara teriakan seseorang yang berada di atas gunung Sala’ – sebuah
gunung di Madinah, ia berkata dengan suaranya yang amat keras: “Hai Ka’ab bin Malik,
bergembiralah.” Segera setelah mendengar itu, sayapun bersujud – syukur – dan saya
meyakinkan bahwa telah ada kelapangan yang datang untukku. Rasulullah s.a.w. telah
memberitahukan pada orang-orang banyak bahwa taubat kita bertiga telah diterima oleh
Allah ‘Azzawajalla, yaitu di waktu beliau bersembahyang Subuh. Maka orang-orangpun
menyampaikan berita gembira itu pada kita dan ada pula pembawa-pembawa kegembiraan
itu yang mendatangi kedua sahabatku – yang senasib. Ada seorang yang dengan cepat-cepat
melarikan kudanya serta bergegas-gegas menuju ke tempatku dari golongan Aslam – Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
36
namanya Hamzah bin Umar al-Aslami. Ia menaiki gunung dan suaranya itu kiranya lebih
cepat terdengar olehku daripada datangnya kuda itu sendiri. Setelah dia datang padaku
yakni orang yang kudengar suaranya tadi, iapun memberikan berita gembira padaku,
kemudian saya melepaskan kedua bajuku dan saya berikan kepadanya untuk dipakai,
sebagai hadiah dari berita gembira yang disampaikannya itu. Demi Allah, saya tidak
mempunyai pakaian selain keduanya tadi pada hari itu. Maka sayapun meminjam dua buah
baju – dari orang lain – dan saya kenakan lalu berangkat menuju ke tempat Rasulullah s.a.w.
Orang-orang sama menyambut kedatanganku itu sekelompok demi sekelompok menyatakan
ikut gembira padaku sebab taubatku yang telah diterima. Mereka berkata:
“Semogagembiralah hatimu kerana Allah telah menerima taubatmu itu.” Demikian
akhirnya saya memasuki masjid, di situ Rasulullah s.a.w. sedang duduk dan di sekelilingnya
ada beberapa orang. Thalhah bin Ubaidullah r.a. lalu berdiri cepat-cepat kemudian menjabat
tanganku dan menyatakan ikut gembira atas diriku. Demi Allah tidak ada seorangpun dari
golongan kaum Muhajirin yang berdiri selain Thalhah itu. Oleh sebab itu Ka’ab tidak akan
melupakan peristiwa itu untuk Thalhah.
Ka’ab berkata: “Ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w.
beliau tampak berseri-seri wajahnya kerana gembiranya lalu bersabda: “Bergembiralah
dengan datangnya suatu hari baik yang pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh
ibumu. “Saya bertanya: “Apakah itu datangnya dari sisi Tuan sendiri ya Rasulullah, ataukah
dari sisi Allah?” Beliau s.a.w. menjawab: “Tidak dari aku sendiri, tetapi memang dari Allah
‘Azzawajalla”. Rasulullah s.a.w. itu apabila gembira hatinya, maka wajahnya pun bersinar
indah,seolah-olah wajahnya itu adalah sepenuh bulan, kita semua mengetahui hal itu.
Setelah saya duduk di hadapannya, saya lalu berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya
untuk menyatakan taubatku itu ialah saya hendak melepaskan sebagian hartaku sebagai
sedekah kepada Allah dan RasulNya.” Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tahanlah untukmu
sendiri sebagian dari harta-hartamu itu, sebab yang sedemikian itu adalah lebih baik.” Saya
menjawab: “Sebenarnya saya telah menahan bagianku yang ada di tanah Khaibar.”
Selanjutnya saya meneruskan: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan
diriku dengan jalan berkata benar, maka sebagai tanda taubatku pula ialah bahwa saya tidak
akan berkata kecuali yang sebenarnya saja selama kehidupanku yang masih tertinggal.” Demi
Allah, belum pernah saya melihat seseorangpun dari kalangan kaum Muslimin yang diberi
cobaan oleh Allah Ta’ala dengan sebab kebenaran kata-kata yang diucapkan, sejak saya
menyebutkan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. yang jadinya lebih baik dari yang telah
dicobakan oleh Allah Ta’ala pada diriku sendiri. Demi Allah, saya tidak bermaksud akan
berdusta sedikitpun sejak saya mengatakan itu kepada Rasulullah s.a.w. sampai pada hariku
ini dan sesungguhnya sayapun mengharapkan agar Allah Ta’ala senantiasa melindungi
diriku dari kedustaan itu dalam kehidupan yang masih tertinggal untukku.”
Ka’ab berkata; “Kemudian Allah Ta’ala menurunkan wahyu yang artinya:
“Sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi, kaum Muhajirin dan Anshar yang
mengikutinya – ikut berperang – dalam masa kesulitan – sampai di firmanNya yang berarti
6
;
Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penyantun lagi Penyayang kepada mereka.

6 Lengkapnya ayat-ayat 117, 118 dan 119 dari surat at-Taubah itu artinya adalah sebagai berikut:
117. Sesungguhnya Allah tefah menerima taubat Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang
mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. yaitu setelah hati sebagian dari mereka hampir menyimpang, kemudian
Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih Lagi Penyayang kepada mereka.
118. Allah juga menerima taubatnya tiga orang yang ditinggalkan di belakang sehingga bumi yang
luas terbentang ini terasa sempit oleh mereka dan mereka rasakan nafas mereka menjadi sesak. Mereka
mengetahui bahwa tidak ada tempat berlindung dari siksa Allah melainkan kepada Allah. Kemudian Allah Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
37
Juga Allah telah menerima taubat tiga orang yang ditinggalkan di belakang, sehingga terasa
sempitlah bagi mereka bumi yang terbentang luas ini – sampai di firmanNya yang berarti –
Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama orang-orang yang benar.” (at-
Taubah: 117-119)
Ka’ab berkata: “Demi Allah, belum pernah Allah mengaruniakan kenikmatan padaku
sama sekali setelah saya memperoleh petunjuk dari Allah untuk memeluk Agama Islam ini,
yang kenikmatan itu lebih besar dalam perasaan jiwaku, melebihi perkataan benarku yang
saya sampaikan kepada Rasulullah s.a.w., sebab saya tidak mendustainya, sehingga
andaikata demikian tentulah saya akan rusak sebagaimana kerusakan yang dialami oleh
orang-orang yang berdusta – maksudnya ialah kerusakan agama bagi dirinya, akhlak dan
lain-lain. Sesungguhnya Allah Ta’ala telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta
ketika diturunkannya wahyu, yaitu suatu kata-kata terburuk yang pernah diucapkan kepada
seseorang. Allah Ta’ala berfirman yang artinya:
“Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, ketika engkau kembali kepada mereka,
supaya engkau dapat membiarkan mereka. Sebab itu berpalinglah dari mereka itu, sesungguhnya
mereka itu kotor dan tempatnya adalah neraka Jahanam, sebagai pembalasan dari apa yang mereka
lakukan.
Mereka bersumpah kepadamu supaya engkau merasa senang kepada mereka, tetapi biarpun
engkau merasa senang kepada mereka, namun Allah tidak senang kepada kaum yang fasik itu.” (at-
Taubah: 95-96)
Ka’ab berkata: “Kita semua bertiga ditinggalkan, sehingga tidak termasuk dalam
urusan golongan orang-orang yang diterima oleh Rasulullah s.a.w. perihal alasan-alasan
mereka itu, yaitu ketika mereka juga bersumpah padanya, lalu memberikan janji-janji kepada
mereka supaya setia dan memohonkan pengampunan untuk mereka pula. Rasulullah s.a.w.
telah mengakhirkan urusan kita bertiga itu sehingga Allah memberikan keputusan dalam
peristiwa tersebut.” Allah Ta’ala berfirman: “Dan juga kepada tiga orang yang ditinggalkan.”
Bukannya yang disebutkan di situ yaitu dengan firmanNya “Tiga orang yang
ditinggalkan dimaksudkan kita membelakang dari peperangan, tetapi Rasulullah s.a.w. yang
meninggalkan kita bertiga tadi dan menunda urusan kita, dengan tujuan untuk memisahkan
dari orang-orang yang bersumpah dan mengemukakan alasan-alasan padanya, kemudian
menyarmpikan masing-masing keuzurannya dan selanjutnya beliau s.a.w., menerima alasan-
alasan mereka tersebut.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam sebuah riwayat disebutkan: “Bahwasanya Rasulullah s.a.w. keluar untuk
berangkat ke peperangan Tabuk pada hari Khamis dan memang beliau s.a.w. suka sekali
kalau keluar pada hari Kamis itu.”
Dalam riwayat lain disebutkan pula: “Beliau s.a.w. tidak datang dari sesuatu
perjalanan melainkan di waktu siang di dalam saat dhuhadan jikalau beliau s.a.w. telah
datang, maka lebih dulu masuk ke dalam masjid, kemudian bersembahyang dua rakaat lalu
duduk di dalamnya.”
Keterangan:

menerima taubat mereka supaya mereka kembali – ke jalan yang benar -. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penerima taubat lagi Penyayang.
119. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu semua itu
bersama-sama orang-orang yang benar – kata-kata serta perbuatannya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
38
Secara jelasnya makna Khullifuu dalam ayat di atas itu ialah: ditangguhkannya tiga
orang itu perihal dimaafkannya dan ditundanya untuk diterima taubatnya sehingga
limapuluh hari limapuluh malam lamanya.
Jadi Khullifuu bukan bermaksud ditinggalkannya orang tiga di atas oleh Rasulullah
s.a.w. dan sahabat-sahabatnya ketika tidak mengikuti perang Tabuk.
Oleh sebab itu orang lain yang tidak mengikuti perang Tabuk dan berani bersumpah
serta mengemukakan alasan-alasan yang beraneka macamnya, lalu dimaafkan oleh Nabi
s.a.w. dan tidak ikut dikucilkan, tidak dapat dimasukkan dalam golongan “Tiga orang yang
ditinggalkan” tersebut. Jadi diterima atau tidaknya alasan yang mereka kemukakan itu belum
dapat dipastikan kebenarannya, sebab yang Maha Mengetahui hanyalah Allah Ta’ala
sendiri. )elasnya kalau benar alasannya, tentulah dimaafkan oleh Allah, sedang kalau tidak,
tentu saja ada siksanya bagi orang yang berdusta itu, apabila Allah tidak mengampuninya.
Adapun tiga orang di atas sudah pasti dimaafkan dan juga telah diterima taubatnya.

22- ﺪﻴﳒ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ – ﻥﻮﻨﻟﺍ ﻢﺿ ﻢﻴﳉﺍ ﺢﺘﻓﻭ – ﺍ ﲔﺼﳊﺍ ﻦﺑ ﻥﺍﺮﻤﻋ ﻥﺃ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻰﻋﺍﺰﳋ
ﻝﻮﺳﺭ ﺖﺗﺃ ﺔﻨﻴﻬﺟ ﻦﻣ ﺓﺃﺮﻣﺍ ﺖﻟﺎﻘﻓ ،ﱏﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻠﺒﺣ ﻰﻫﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ : ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ
ﻪﻤﻗﺄﻓ ﹰﺍﺪﺣ ﺖﺒﺻﺃ ﻝﺎﻘﻓ ﺎﻬﻴﻟﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﱯﻧ ﺎﻋﺪﻓ ،ﻲﻠﻋ : ﺖﻌﺿﻭ ﺍﺫﺈﻓ ،ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻦﺴﺣﺃ
،ﲏﺗﺄﻓ ﺸﻓ ،ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﱯﻧ ﺎ ﺮﻣﺄﻓ ﻞﻌﻔﻓ ،ﺖﲨﺮﻓ ﺎ ﺮﻣﺃ ﰒ ،ﺎﺎﻴﺛ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺕﺪ ﻰﻠﺻ ﰒ
ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻟﺁﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ . ﺮﻤﻋ ﻪﻟ ﻝﺎﻘﻓ : ﺪﻗﻭ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻰﻠﺼﺗ ﻝﺎﻗ ،ﺖﻧﺯ : ﺖﺑﺎﺗ ﺪﻘﻟ
ﺕﺪﺟﻭ ﻞﻫﻭ ،ﻢﻬﺘﻌﺘﺳﻮﻟ ﺔﻨﻳﺪﳌﺍ ﻞﻫﺃ ﻦﻣ ﲔﻌﺒﺳ ﲔﺑ ﺖﺴﻤﻗ ﻮﻟ ﺔﺑﻮﺗ ﺎﻬﺴﻔﻨﺑ ﺕﺩﺎﺟ ﻥﺃ ﻦﻣ ﻞﻀﻓﺃ
ﻞﺟﻭ ﺰﻋ ﷲ ؟ ! ” ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ .
22. Dari Abu Nujaid (dengan dhammahnya nun dan fathahnya jim) yaitu lmranbin
Hushain al-Khuza’i radhiallahu ‘anhuma bahwasanya ada seorang wanita dari suku Juhainah
mendatangi Rasulullah s.a.w. dan ia sedang dalam keadaan hamil kerana perbuatan zina.
Kemudian ia berkata: “Ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perbuatan yang harus
dikenakan had – hukuman – maka tegakkanlah had itu atas diriku.” Nabiullah s.a.w. lalu
memanggil wali wanita itu lalu bersabda: “Berbuat baiklah kepada wanita ini dan apabila
telah melahirkan – kandungannya, maka datanglah padaku dengan membawanya.” Wali
tersebut melakukan apa yang diperintahkan. Setelah bayinya lahir – lalu beliau s.a.w.
memerintahkan untuk memberi hukuman, wanita itu diikatlah pada pakaiannya, kemudian
dirajamlah. Selanjutnya beliau s.a.w. menyembahyangi jenazahnya.
Umar berkata pada beliau: “Apakah Tuan menyembahyangi jenazahnya, ya Rasulullah,
sedangkan ia telah berzina?” Beliau s.a.w. bersabda: “Ia telah bertaubat benar-benar,
andaikata taubatnya itu dibagikan kepada tujuhpuluh orang dari penduduk Madinah, pasti
masih mencukupi. Adakah pernah engkau menemukan seseorang yang lebih utama dari
orang yang suka mendermakan jiwanya semata-mata kerana mencari keridhaan Allah
‘Azzawajalla.” (Riwayat Muslim)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
39
23- ﻋﻭ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺃ ﺎﻤﻬﻨﻋ : ” ﻡﺩﺁ ﻦﺑﻻ ﻥﺃ ﻮﻟ
ﺐﻫﺫ ﻦﻣ ﹰﺎ ﻳ ﺩ ﺍ ﻭ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﷲﺍ ﺏﻮﺘﻳﻭ ،ﺏﺍﺮﺘﻟﺍ ﻻﺇ ﻩﺎﻓ ﻸﳝ ﻦﻟﻭ ،ﻥﺎﻳﺩﺍﻭ ﻪﻟ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺐﺣﺃ ﺏﺎﺗ ”
) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( .
23. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiallahu ‘anhum bahwasanya Rasulullah
s.a.w. bersabda:
“Andaikata seorang anak Adam – yakni manusia – itu memiliki selembah emas, ia
tentu menginginkan memiliki dua lembah dan samasekali tidak akan memenuhi mulutnya
kecuali tanah – yaitu setelah mati – dan Allah menerima taubat kepada orang yang
bertaubat.” (Muttafaq ‘alaih)

24- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺃ ﻪﻨﻋ : ” ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﷲﺍ ﻚﺤﻀﻳ
ﲔﻠﺟﺭ ﱃﺇ ﱃﺎﻌﺗﻭ ﷲﺍ ﺏﻮﺘﻳ ﰒ ،ﻞﺘﻘﻴﻓ ﷲﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﰲ ﺍﺬﻫ ﻞﺗﺎﻘﻳ ،ﺔﻨﳉﺍ ﻥﻼﺧﺪﻳ ﺮﺧﻵﺍ ﺎﳘﺪﺣﺃ ﻞﺘﻘﻳ
ﻰﻠﻋ ﻓ ﻞﺗﺎﻘﻟﺍ ﺪﻬﺸﺘﺴﻴﻓ ﻢﻠﺴﻴ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( .
24. Dan dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Allah Subhanahu wa Ta’ala tertawa – merasa senang – kepada dua orang yang
seorang membunuh pada lainnya, kemudian keduanya dapat memasuki syurga. Yang
seorang itu berperang fisabilillah kemudian ia dibunuh, selanjutnya Allah menerima taubat
atas orang yang membunuhnya tadi, kemudian ia masuk Islam dan selanjutnya dibunuh
pula sebagai seorang syahid.” (Muttafaq ‘alaih)

Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
40
Bab 3

ﱪﺼﻟﺍ ﺏﺎﺑ

Sabar

ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ : } ) ) ﻥﺍﺮﻤﻋ ﻝﺁ : 200 ( ﱃﺎﻌﺗ ﻝﺎﻗﻭ } ﻦﻣ ﺀﻲﺸﺑ ﻢﻜﻧﻮﻠﺒﻨﻟﻭ ﺺﻘﻧﻭ ﻉﻮﳉﺍﻭ ﻑﻮﳋﺍ
ﻦﻳﺮﺑﺎﺼﻟﺍ ﺮﺸﺑﻭ ﺕﺍﺮﻤﺜﻟﺍﻭ ﺲﻔﻧﻷﺍﻭ ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ ﻦﻣ { ) ) ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ : 155 ( ( ﱃﺎﻌﺗ ﻝﺎﻗﻭ : { ﰱﻮﻳ ﺎﳕﺇ
ﻢﻫﺮﺟﺃ ﻥﻭﺮﺑﺎﺼﻟﺍ ﺏﺎﺴﺣ ﲑﻐﺑ } ) ) ﺮﻣﺰﻟﺍ : 10 ( ( ﱃﺎﻌﺗ ﻝﺎﻗﻭ : { ﻦﳌ ﻚﻟﺫ ﻥﺇ ﺮﻔﻏﻭ ﱪﺻ ﻦﳌﻭ ﻡﺰﻋ
ﺭﻮﻣﻷﺍ } ) ) ﻯﺭﻮﺸﻟﺍ : 43 ( ( ﱃﺎﻌﺗ ﻝﺎﻗﻭ : { ﺓﻼﺼﻟﺍﻭ ﱪﺼﻟﺎﺑ ﺍﻮﻨﻴﻌﺘﺳﺍ ﻦﻳﺮﺑﺎﺼﻟﺍ ﻊﻣ ﷲﺍ ﻥﺇ } ) ) ﺪﻤﳏ
: 31 ( ( ﺮﻣﻷﺍ ﰲ ﺕﺎﻳﻵﺍﻭ ﺔﻓﻭﺮﻌﻣ ﺓﲑﺜﻛ ﻪﻠﻀﻓ ﻥﺎﻴﺑﻭ ﱪﺼﻟﺎﺑ .

Allah Ta’ala berfirman:
“Hai sekalian orang yang beriman, bersabarlah dan cukupkanlah kesabaran itu.” (ali-lmran:
200)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Niscayalah Kami akan memberikan cobaan sedikit kepadamu semua seperti ketakutan,
ketaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, kemudian sampaikaniah berita gembira kepada
orang-orang yang sabar.” (al-Baqarah: 155)
Lagi Allah Ta’ala berfirman:
“Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada
hitungannya – kerana amat banyaknya.” (az-Zumar: 10)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Orang yang bersabar dan suka memaafkan, sesungguhnya hal yang demikian itu niscayalah
termasuk pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang teguh.” (as-Syura: 43)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Mintalah pertolongan dengan sabar dan mengerjakan shalat sesungguhnya Allah bersama
orang-orang yang sabar.” (al-Baqarah: 153)
Lagi Allah Ta’ala berfirman:
“Dan sesungguhnya Kami hendak menguji kepadamu semua, sehingga Kami dapat mengetahui
siapa di antara engkau semua itu yang benar-benar berjihad dan siapa pula orang-orang yang
bersabar.” (Muhammad: 31)
Ayat-ayat yang mengandung perintah untuk bersabar dan yang menerangkan
keutamaan sabar itu amat banyak sekali dan dapat dimaklumi. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
41

25- ﻦﺑ ﺙﺭﺎﳊﺍ ﻚﻟﺎﻣ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﺎﻋ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻱﺮﻌﺷﻷﺍ ﻢﺻ : ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ
ﻢﻠﺳﻭ : ” ﺭﻮﻬﻄﻟﺍ ﻥﻶﲤ ﷲ ﺪﻤﳊﺍﻭ ﷲﺍ ﻥﺎﺤﺒﺳﻭ ،ﻥﺍﺰﻴﳌﺍ ﻸﲤ ﷲ ﺪﻤﳊﺍﻭ ،ﻥﺎﳝﻹﺍ ﺮﻄﺷ – ﻸﲤ ﻭﺃ – ﺎﻣ
ﻭﺃ ﻚﻟ ﺔﺠﺣ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍﻭ ،ﺀﺎﻴﺿ ﱪﺼﻟﺍﻭ ،ﻥﺎﻫﺮﺑ ﺔﻗﺪﺼﻟﺍﻭ ،ﺭﻮﻧ ﺓﻼﺼﻟﺍﻭ ،ﺽﺭﻷﺍﻭ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﲔﺑ
ﻚﻴﻠﻋ . ﻳ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻞﻛ ﺎﻬﻘﺑﻮﻣ ﻭﺃ ،ﺎﻬﻘﺘﻌﻤﻓ ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺋﺎﺒﻓ ،ﻭﺪﻐ ” ) ) ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ ( ( .
25. Dari Abu Malik al-Harits bin Ashim al-Asy’ari r.a. berkata: Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Bersuci adalah separuh keimanan dan Alhamdulillah itu memenuhi imbangan,
Subhanallah dan Alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada
di antara langit-langit dan bumi. Shalat adalah pahaya, sedekah adalah sebagai tanda –
keimanan bagi yang memberikannya – sabar adalah merupakan cahaya pula, al-Quran adalah
merupakan hujjah untuk kebahagiaanmu – jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan
menjauhi larangan-larangannya – dan dapat pula sebagai hujjah atas kemalanganmu – jikalau
tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya. Setiap
orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya – kepada Allah – berarti ia
memerdekakan dirinya sendiri – dari siksa Allah Ta’ala itu – dan ada yang merusakkan
dirinya sendiri pula – kerana tidak menginginkan keridhaan Allah Ta’ala.” (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Hadis ini ialah:
(a) Bersuci yakni menyucikan diri dari hadas dan kotoran.
(b) Memenuhi neraca kerana sangat besar pahalanya, hingga neraca akhirat penuh
dengan ucapan itu saja.
(c) Artinya andaikata pahalanya itu dibentuk menjadi jisim yang tampak, pasti
dapat memenuhi langit dan bumi.
(d) Shalat adalah cahaya yakni cahaya yang menerangi kita ke jalan yang diridhai
Allah. Sebab orang yang tidak suka bersembahyang pasti hati nuraninya tertutup daripada
kebenaran yang sesungguh-sungguhnya.
(e) Sedekah yang sunnah atau wajib (zakat) itu merupakan kenyataan yang
menunjukkan bahwa orang itu benar-benar telah melakukan perintah Allah.
(f) Al-Quran itu hujjah (keterangan) bagimu yakni membela dirimu kalau engkau
suka melakukan isinya. Atau juga keterangan atasmu yakni mencelakakan dirimu yaitu
kalau engkau menyalahi apa-apa yang menjadi perintah Allah.
(g) Kita di dunia ini ibarat orang yang sedang dalam bepergian ke lain tempat yang
hanya terbatas sekali waktunya. Di tempat itu kita menjual diri yakni memperjuangkan nasib
untuk hari depan seterusnya yang kekal yaitu di akhirat. Tetapi di dalam memperjuangkan
itu, ada di antara kita yang memerdekakan diri sendiri yakni melakukan semua amat baik
dan perintah-perintah Allah, sehingga diri kita merdeka nanti di syurga. Tetapi ada pula
yang merusak dirinya sendiri kerana melakukan larangan-larangan Allah hingga rusaklah
akhirnya nanti di dalam neraka, amat pedih siksa yang ditemuinya.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
42
26- ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﺪﻴﻌﺳ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻱﺭﺪﳋﺍ ﻥﺎﻨﺳ ﻦﺑ ﻚﻟﺎﻣ ﺎﻤﻬﻨﻋ : ” ﺭﺎﺼﻧﻷﺍ ﻦﻣ ﹰﺎ ﺳ ﺎ ﻧ ﻥﺃ
ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺍﻮﻟﺄﺳ ﻢﳍ ﻝﺎﻘﻓ ،ﻩﺪﻨﻋ ﺎﻣ ﺪﻔﻧ ﱴﺣ ، ﻢﻫﺎﻄﻋﺄﻓ ﻩﻮﻟﺄﺳ ﰒ ،ﻢﻫﺎﻄﻋﺄﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ
ﻞﻛ ﻖﻔﻧﺃ ﲔﺣ ﻩﺪﻴﺑ ﺀﻲﺷ : ” ،ﷲﺍ ﻪﻔﻌﻳ ﻒﻔﻌﺘﺴﻳ ﻦﻣﻭ ، ﻢﻜﻨﻋ ﻩﺮﺧﺩﺃ ﻦﻠﻓ ﲑﺧ ﻦﻣ ﻱﺪﻨﻋ ﻦﻜﻳ ﺎﻣ
ﻦﻣﻭ ﷲﺍ ﻩﱪﺼﻳ ﱪﺼﺘﻳ ﻦﻣﻭ ،ﷲﺍ ﻪﻨﻐﻳ ﻦﻐﺘﺴﻳ . ﻣﻭ ﻦﻣ ﻊﺳﻭﺃﻭ ﹰﺍ ﲑ ﺧ ًﺀ ﺎ ﻄ ﻋ ﺪﺣﺃ ﻲﻄﻋﺃ ﺎ ﱪﺼﻟﺍ ”
) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( .
26. Dari Abu Said yaitu Sa’ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiallahu ‘anhuma
bahwasanya ada beberapa orang dari kaum Anshar meminta – sedekah – kepada Rasulullah
s.a.w., lalu beliau memberikan sesuatu pada mereka itu, kemudian mereka meminta lagi dan
beliau pun memberinya pula sehingga habislah harta yang ada di sisinya, kemudian setelah
habis membelanjakan segala sesuatu dengan tangannya itu beliau bersabda:
“Apa saja kebaikan – yakni harta – yang ada di sisiku, maka tidak sekali-kali akan
kusimpan sehingga tidak kuberikan padamu semua, tetapi oleh sebab sudah habis, maka
tidak ada yang dapat diberikan. Barangsiapa yang menjaga diri – dari meminta-minta pada
orang lain, maka akan diberi rezeki kepuasan oleh Allah dan barangsiapa yang merasa
dirinya cukup maka akan diberi kekayaan oleh Allah – kaya hati dan jiwa – dan barangsiapa
yang berlaku sabar maka akan dikarunia kesabaran oleh Allah. Tiada seorangpun yang
dikaruniai suatu pemberian yang lebih baik serta lebih luas – kegunaannya – daripada
karunia kesabaran itu.” (Muttafaq ‘alaih)

27- ﻦﺑ ﺐﻴﻬﺻ ﲕﳛ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻥﺎﻨﺳ : ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ
” ﻥﺇ ﻦﻣﺆﳌﺍ ﺮﻣﻷ ﺎﺒﺠﻋ ﻦﻣﺆﻤﻠﻟ ﻻﺇ ﺪﺣﻷ ﻚﻟﺫ ﺲﻴﻟﻭ ،ﲑﺧ ﻪﻟ ﻪﻠﻛ ﻩﺮﻣﺃ : ﺃ ﻥﺇ ﺮﻜﺷ ﺀﺍﺮﺳ ﻪﺘﺑﺎﺻ
،ﻪﻟ ﹰﺍ ﲑ ﺧ ﻥﺎﻜﻓ ﻪﻟ ﹰﺍ ﲑ ﺧ ﻥﺎﻜﻓ ﱪﺻ ﺀﺍﺮﺿ ﻪﺘﺑﺎﺻﺃ ﻥﺇﻭ ” ) ) ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ ( ( .
27. Dari Abu Yahya, yaitu Shuhaib bin Sinan r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Amat mengherankan sekali keadaan orang mu’min itu, sesungguhnya semua
keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya dan kebaikan yang sedemikian itu tidak
akan ada lagi seseorangpun melainkan hanya untuk orang mu’min itu belaka, yaitu apabila ia
mendapatkan kelapangan hidup, iapun bersyukur-|ah, maka hal itu adalah kebaikan
baginya,sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran – yakni yang merupakan bencana – iapun
bersabar dan hal inipun adalah merupakan kebaikan baginya.” (Riwayat Muslim)

28- ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺲﻧﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ : ﺖﻟﺎﻘﻓ ﺏﺮﻜﻟﺍ ﻩﺎﺸﻐﺘﻳ ﻞﻌﺟ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻞﻘﺛ ﺎﳌ
ﻃﺎﻓ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺔﻤ ﺎﻬﻨﻋ : ﻩﺎﺘﺑﺃ ﺏﺮﻛﺍﻭ . ﻝﺎﻘﻓ : ” ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺏﺮﻛ ﻚﻴﺑﺃ ﻰﻠﻋ ﺲﻴﻟ ” ﺖﻟﺎﻗ ﺕﺎﻣ ﺎﻤﻠﻓ
: ﻞﻳﱪﺟ ﱃﺇ ﻩﺎﺘﺑﺃ ﺎﻳ ،ﻩﺍﻭﺄﻣ ﺱﻭﺩﺮﻔﻟﺍ ﺔﻨﺟ ﻩﺎﺘﺑﺃ ﺎﻳ ،ﻩﺎﻋﺩ ﹰﺎ ﺑ ﺭ ﺏﺎﺟﺃ ﻩﺎﺘﺑﺃ ﺎﻳ ﺖﻟﺎﻗ ﻦﻓﺩ ﺎﻤﻠﻓ ،ﻩﺎﻌﻨﻧ : Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
43
ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺔﻤﻃﺎﻓ : ﻝﻮﺳﺭ ﻰﻠﻋ ﺍﻮﺜﲢ ﻥﺃ ﻢﻜﺴﻔﻧﺃ ﺖﺑﺎﻃﺃ ﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﺏﺍﺮﺘﻟﺍ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ؟
) ) ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ( ( .
28. Dari Anas r.a. katanya: “Ketika Nabi s.a.w. sudah berat sakitnya, maka beliaupun
diliputi oleh kedukaan – kerana menghadapi sakratulmaut, kemudian Fathimah radhiallahu
‘anha berkata: ”Aduhai kesukaran yang dihadapi ayahanda.” Beliau s.a.w. lalu bersabda:
“Ayahmu tidak akan memperoleh kesukaran lagi sesudah hari ini.”
Selanjutnya setelah beliau s.a.w. wafat, Fathimah berkata: “Aduhai ayahanda, beliau
telah memenuhi panggilan Tuhannya. Aduhai ayahanda, syurga Firdaus adalah tempat
kediamannya. Aduhai ayahanda, kepada Jibril kita sampaikan berita wafatnya.”
Kemudian setelah beliau dikebumikan, Fathimah radhiallahuanha berkata pula: “Hai
Anas, mengapa hatimu semua merasa tenang dengan menyebarkan tanah di atas makam
Rasulullah s.a.w itu?”
Maksudnya: Melihat betapa besar kecintaan para sahabat kepada beliau s.a.w. itu
tentunya akan merasa tidak sampai hati mereka untuk menutupi makam Rasulullah s.a.w.
dengan tanah. Mendengar ucapan Fathimah radhiallahu ‘anha ini, Anas r.a. diam belaka dan
tentunya dalam hati ia berkata: “Hati memang tidak sampai berbuat demikian, tetapi sudah
demikian itulah yang diperintahkan oleh beliau s.a.w. sendiri.” (Riwayat Bukhari)

29- ﻦﺑ ﺔﻣﺎﺳﺃ ﺪﻳﺯ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻪﺒﺣﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﱃﻮﻣ ﺔﺛﺭﺎﺣ ﻦﺑ ﺪﻳﺯ
،ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ،ﻪﺒﺣ ﻦﺑﺍﻭ ﻝﺎﻗ : ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺖﻨﺑ ﺖﻠﺳﺭﺃ : ﺮﻀﺘﺣﺍ ﺪﻗ ﲏﺑﺍ ﻥﺇ
ﻞﺳﺭﺄﻓ ،ﺎﻧﺪﻬﺷﺎﻓ ﻝﻮﻘﻳﻭ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺉﺮﻘﻳ : ” ﻞﺟﺄﺑ ﻩﺪﻨﻋ ﺀﻲﺷ ﻞﻛﻭ ،ﻰﻄﻋﺃ ﺎﻣ ﻪﻟﻭ ،ﺬﺧﺃ ﺎﻣ ﷲ ﻥﺇ
،ﻰﻤﺴﻣ ﺐﺴﺘﺤﺘﻟﻭ ﱪﺼﺘﻠﻓ ” ﻠﺳﺭﺄﻓ ﺎﻬﻨﻴﺗﺄﻴﻟ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﺴﻘﺗ ﻪﻴﻟﺇ ﺖ . ،ﺓﺩﺎﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﻪﻌﻣﻭ ﻡﺎﻘﻓ ﺫﺎﻌﻣﻭ
ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﱃﺇ ﻊﻓﺮﻓ ،ﻢﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻝﺎﺟﺭﻭ ،ﺖﺑﺎﺛ ﻦﺑ ﺪﻳﺯﻭ ،ﺐﻌﻛ ﻦﺑ ﰊﺃﻭ ،ﻞﺒﺟ ﻦﺑ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ
ﺪﻌﺳ ﻝﺎﻘﻓ ،ﻩﺎﻨﻴﻋ ﺖﺿﺎﻔﻓ ،ﻊﻘﻌﻘﺗ ﻪﺴﻔﻧﻭ ﻩﺮﺠﺣ ﰲ ﻩﺪﻌﻗﺄﻓ ﱯﺼﻟﺍ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ : ﺎﻳ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ
ﺍﺬﻫﺎﻣ ؟ ﻝﺎﻘﻓ : ” ﻌﺟ ﺔﲪﺭ ﻩﺬﻫ ﻩﺩﺎﺒﻋ ﺏﻮﻠﻗ ﰲ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﺎﻬﻠ ” ﰱﻭ ﺔﻳﺍﻭﺭ : ” ﻦﻣ ﺀﺎﺷ ﻦﻣ ﺏﻮﻠﻗ ﰲ
ﻩﺩﺎﺒﻋ ﻦﻣ ﷲﺍ ﻢﺣﺮﻳ ﺎﳕﺇﻭ ﻩﺩﺎﺒﻋ ﺀﺎﲪﺮﻟﺍ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( . ﲎﻌﻣﻭ ﻊﻘﻌﻘﺗ : ﺏﺮﻄﻀﺗﻭ ﻙﺮﺤﺘﺗ .
29. Dari Abu Zaid, yaitu Usamah bin Zaid bin Haritsah, sahaya Rasulullah s.a.w. serta
kekasihnya serta putera kekasihnya pula radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Puteri Nabi s.a.w.
mengirimkan berita kepada Nabi s.a.w. -bahwa anakku sudah hampir meninggal dunia,
maka dari itu diminta supaya menyaksikan keadaan kita.” Kita: yakni yang akan meninggal
serta yang sedang menungguinya. Beliau lalu mengirimkan kabar sambil menyampaikan
salam, katanya: “Sesungguhnya bagi Allah adalah apa yang Dia ambil dan bagiNya pula apa
yang Dia berikan dan segala sesuatu di sampingnya itu adalah dengan ajal yang telah
ditentukan, maka hendaklah bersabar dan berniat mencari keridhaan Allah.”
Puteri Nabi s.a.w. mengirimkan berita lagi serta bersumpah nadanya supaya beliau
suka mendatanginya dengan sungguh-sungguh. Beliau s.a.w. lalu berdiri dan disertai oleh Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
44
Sa’ad bin Ubadah, Mu’az bin Jabal, Ubai bin Ka’ab dan Zaid bin Tsabit dan beberapa orang
lelaki lain radhiallahu ‘anhum.
Anak kecil itu lalu disampaikan kepada Rasulullah s.a.w., kemudian diletakkannya di
atas pangkuannya sedang nafas anak itu terengah-engah. Kemudian melelehlah airmata dari
kedua mata beliau s.a.w. itu. Sa’ad berkata: “Hai Rasulullah, apakah itu?” Beliau s.a.w.
menjawab: “Airmata ini adalah sebagai kesan dari kerahmatan Allah Ta’ala dalam hati para
hambaNya.”
Dalam riwayat lain disebutkan: “Dalam hati siapa saja yang disukai olehNya daripada
hambaNya. Hanya saja Allah itu merah-mati dari golongan hamba-hambaNya yakni orang-
orang yang menaruh belas kasihan – pada sesamanya.”
(Muttafaq ‘alaih)
Makna Taqa’qa’u ialah bergerak dan bergoncang keras (berdebar-debar).

30- ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺐﻴﻬﺻ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺃ : ” ﻚﻠﻣ ﻥﺎﻛ
ﻪﻟ ﻥﺎﻛﻭ ،ﻢﻜﻠﺒﻗ ﻥﺎﻛ ﻦﻤﻴﻓ ﻚﻠﻤﻠﻟ ﻝﺎﻗ ﱪﻛ ﺎﻤﻠﻓ ،ﺮﺣﺎﺳ : ﱃﺇ ﺚﻌﺑﺎﻓ ﺕﱪﻛ ﺪﻗ ﱐﺇ
ﻤﻠﻋﺃ ﹰﺎ ﻣ ﻼ ﻏ ﺚﻌﺒﻓ ؛ﺮﺤﺴﻟﺍ ﻪ ﺪﻌﻘﻓ ،ﺐﻫﺍﺭ ﻚﻠﺳ ﺍﺫﺇ ﻪﻘﻳﺮﻃ ﰲ ﻥﺎﻛﻭ ،ﻪﻤﻠﻌﻳ ﹰﺎ ﻣ ﻼ ﻏ ﻪﻴﻟﺇ
،ﻪﺒﺠﻋﺄﻓ ﻪﻣﻼﻛ ﻊﲰﻭ ﻪﻴﻟﺇ ﺮﺣﺎﺴﻟﺍ ﻰﺗﺃ ﺍﺫﺈﻓ ،ﻪﻴﻟﺇ ﺪﻌﻗﻭ ﺐﻫﺍﺮﻟﺎﺑ ﺮﻣ ﺮﺣﺎﺴﻟﺍ ﻰﺗﺃ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﻛﻭ
ﱃﺇ ﻚﻟﺫ ﺎﻜﺸﻓ ،ﻪﺑﺮﺿ ﻝﺎﻘﻓ ﺐﻫﺍﺮﻟﺍ : ﻝﺎﻘﻓ ﺮﺣﺎﺴﻟﺍ ﺖﻴﺸﺧ ﺍﺫﺇ : ﺍﺫﺇﻭ ،ﻲﻠﻫﺃ ﲏﺴﺒﺣ
ﻞﻘﻓ ﻚﻠﻫﺃ ﺖﻴﺸﺧ : ﲏﺴﺒﺣ ﺮﺣﺎﺴﻟﺍ .
ﻝﺎﻘﻓ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺖﺴﺒﺣ ﺪﻗ ٍﺔ ﻤ ﻴ ﻈ ﻋ ٍﺔﺑﺍﺩ ﻰﻠﻋ ﻰﺗﺃ ﺫﺇ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﻮﻫ ﺎﻤﻨﻴﺒﻓ : ﺮﺣﺎﺴﻟﺁ ﻢﻠﻋﺃ ﻡﻮﻴﻟﺍ
ﻞﻀﻓﺃ ﺐﻫﺍﺮﻟﺍ ﻡﺃ ﻞﻀﻓﺃ ؟ ﻝﺎﻘﻓ ﹰﺍ ﺮ ﺠ ﺣ ﺬﺧﺂﻓ : ﺮﻣﺃ ﻥﺎﻛ ﻥﺇ ﻢﻬﻠﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻴﻟﺇ ﺐﺣﺃ ﺐﻫﺍﺮﻟﺍ
ﺎﻬﻠﺘﻘﻓ ﺎﻫﺎﻣﺮﻓ ،ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻲﻀﳝ ﱴﺣ ﺔﺑﺍﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺘﻗﺎﻓ ﺮﺣﺎﺴﻟﺍ ﺮﻣﺃ ﻰﺗﺄﻓ ،ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻰﻀﻣﻭ
ﻩﱪﺧﺄﻓ ﺐﻫﺍﺮﻟﺍ . ﻘﻓ ﺐﻫﺍﺮﻟﺍ ﻪﻟ ﻝﺎ : ،ﲏﻣ ﻞﻀﻓﺃ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺖﻧﺃ ﲏﺑ ﻱﺃ ،ﻯﺭﺃ ﺎﻣ ﻙﺮﻣﺃ ﻎﻠﺑ ﺪﻗ
ﻪﻤﻛﻷﺍ ﺉﱪﻳ ﻡﻼﻐﻟﺍ ﻥﺎﻛﻭ ؛ﻲﻠﻋ ﻝﺪﺗ ﻼﻓ ﺖﻴﻠﺘﺑﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻰﻠﺘﺒﺘﺳ ﻚﻧﺇﻭ ﻱﻭﺍﺪﻳﻭ ،ﺹﺮﺑﻷﺍﻭ
ﺀﺍﻭﺩﻷﺍ ﺮﺋﺎﺳ ﻦﻣ ﺱﺎﻨﻟﺍ . ﻩﺎﺗﺄﻓ ،ﻲﻤﻋ ﺪﻗ ﻥﺎﻛ ﻚﻠﻤﻠﻟ ﺲﻴﻠﺟ ﻊﻤﺴﻓ ﻝﺎﻘﻓ ٍﺓ ﲑ ﺜ ﻛ ﺎﻳﺍﺪ : ﺎﻣ
ﻘﻓ ،ﲎﺘﻴﻔﺷ ﺖﻧﺃ ﻥﺇ ﻊﲨﺃ ﻚﻟ ﺎﻨﻫﺎﻫ ﻝﺎ : ﹰﺍ ﺪ ﺣ ﺃ ﻲﻔﺷﺃ ﻻ ﱐﺇ ﻥﺈﻓ ،ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﻔﺸﻳ ﺎﳕﺇ
ﻩﺎﻔﺸﻓ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺎﺑ ﻦﻣﺂﻓ ،ﻙﺎﻔﺸﻓ ﷲﺍ ﺕﻮﻋﺩ ﷲﺎﺑ ﺖﻨﻣﺁ ﻪﻴﻟﺇ ﺲﻠﺠﻓ ﻚﻠﳌﺍ ﻰﺗﺄﻓ ،ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ
ﻚﻠﳌﺍ ﻪﻟ ﻝﺎﻘﻓ ﺲﻠﳚ ﻥﺎﻛ ﺎﻤﻛ : ﻚﻴﻠﻋ ﺩ ﺭ ﻦﻣ ﻙﺮﺼﺑ ؟ ﻝﺎﻘﻓ : ﻝﺎﻗ ﰊﺭ : ﻱﲑﻏ ﺏﺭ ﻚﻟﻭ Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
45
؟ ) ﻝﺎﻗ : ﻢﻠﻓ ﻩﺬﺧﺄﻓ ،ﷲﺍ ﻚﺑﺭﻭ ﰊﺭ ﺰﻳ ﻝﺎﻘﻓ ﻡﻼﻐﻟﺎﺑ ﺊﺠﻓ ،ﻡﻼﻐﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺩ ﱴﺣ ﻪﺑﺬﻌﻳ ﻝ
ﻚﻠﳌﺍ ﻪﻟ : ﻙﺮﺤﺳ ﻦﻣ ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ﲏﺑ ﻯﺃ ﻝﺎﻘﻓ ﻞﻌﻔﺗﻭ ﻞﻌﻔﺗﻭ ﺹﺮﺑﻷﺍﻭ ﻪﻤﻛﻷﺍ ﺉﱪﺗ ﺎﻣ : ﱐﺇ
ﷲﺍ ﻲﻔﺸﻳ ﺎﳕﺇ ،ﹰﺍﺪﺣﺃ ﻲﻔﺷﺃ ﻻ ﺀﻲﺠﻓ ؛ﺐﻫﺍﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺩ ﱴﺣ ﻪﺑﺬﻌﻳ ﻝﺰﻳ ﻢﻠﻓ ﻩﺬﺧﺄﻓ ،ﱃﺎﻌﺗ
ﻪﻟ ﻞﻴﻘﻓ ﺐﻫﺍﺮﻟﺎﺑ : ﻦﻋ ﻊﺟﺭﺍ ﻨﳌﺎﺑ ﺎﻋﺪﻓ ، ﰉﺄﻓ ،ﻚﻨﻳﺩ ،ﻪﺳﺃﺭ ﻕﺮﻔﻣ ﰲ ﺭﺎﺸﻨﳌﺍ ﻊﺿﻮﻓ ﺭﺎﺸ
ﺀﻲﺟ ﰒ ،ﻩﺎﻘﺷ ﻊﻗﻭ ﱴﺣ ﻪﻘﺸﻓ ﻪﻟ ﻞﻴﻘﻓ ﻚﻠﳌﺍ ﺲﻴﻠﲜ : ﻊﺿﻮﻓ ،ﰉﺄﻓ ﻚﻨﻳﺩ ﻦﻋ ﻊﺟﺭﺍ
ﱴﺣ ﻪﺑ ﻪﻘﺸﻓ ،ﻪﺳﺃﺭ ﻕﺮﻔﻣ ﰲ ﺭﺎﺸﻨﳌﺍ ﻦﻋ ﻊﺟﺭﺍ ﻪﻟ ﻞﻴﻘﻓ ﻡﻼﻐﻟﺎﺑ ﺀﻲﺟ ﰒ ،ﻩﺎﻘﺷ ﻊﻗﻭ
ﻪﺑﺎﺤﺻﺃ ﻦﻣ ﺮﻔﻧ ﱃﺇ ﻪﻌﻓﺪﻓ ،ﰉﺄﻓ ﻚﻨﻳﺩ ﻝﺎﻘﻓ : ﺍﻭﺪﻌﺻﺎﻓ ﺍﺬﻛﻭ ﺍﺬﻛ ﻞﺒﺟ ﱃﺇ ﻪﺑ ﺍﻮﺒﻫﺫﺍ ﻪﺑ
ﻝﺎﻘﻓ ﻞﺒﳉﺍ : ﺎﲟ ﻢﻬﻴﻨﻔﻛﺍ ﻢﻬﻠﻟﺍ ،ﻚﻠﳌﺍ ﱃﺇ ﻲﺸﳝ ﺀﺎﺟﻭ ،ﺍﻮﻄﻘﺴﻓ ﻞﺒﳉﺍ ﻢ ﻒﺟﺮﻓ ،ﺖﺌﺷ
ﻚﻠﳌﺍ ﻪﻟ ﻝﺎﻘﻓ : ﻞﻌﻓ ﺎﻣ ﻚﺑﺎﺤﺻﺃ ؟ ﻝﺎﻘﻓ : ﻪﺑﺎﺤﺻﺃ ﻦﻣ ﺮﻔﻧ ﱃﺇ ﻪﻌﻓﺪﻓ ،ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻢﻬﻴﻧﺎﻔﻛ
ﻝﺎﻘﻓ : ﻪﺑ ﺍﻮﺒﻫﺫﺍ ،ﻩﻮﻓﺬﻗﺎﻓ ﻻﺇﻭ ﻪﻨﻳﺩ ﻦﻋ ﻊﺟﺭ ﻥﺈﻓ ،ﺮﺤﺒﻟﺍ ﻪﺑ ﺍﻮﻄﺳﻮﺗﻭ ﺭﻮﻗﺮﻗ ﰲ ﻩﻮﻠﲪﺎﻓ
ﻓ ﻪﺑ ﺍﻮﺒﻫﺬ ﻝﺎﻘﻓ : ﱃﺇ ﻲﺸﳝ ﺀﺎﺟﻭ ،ﺍﻮﻗﺮﻐﻓ ﺔﻨﻴﻔﺴﻟﺍ ﻢ ﺕﺄﻔﻜﻧﺎﻓ ،ﺖﺌﺷ ﺎﲟ ﻢﻬﻴﻨﻔﻛﺍ ﻢﻬﻠﻟﺍ
ﻚﻠﳌﺍ . ﻚﻠﳌﺍ ﻪﻟ ﻝﺎﻘﻓ : ﻚﺑﺎﺤﺻﺃ ﻞﻌﻓ ﺎﻣ ؟ ﻝﺎﻘﻓ : ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻢﻬﻴﻧﺎﻔﻛ . ﻝﺎﻘﻓ ﻚﻧﺇ ﻚﻠﳌﺍ
ﻪﺑ ﻙﺮﻣﺁ ﺎﻣ ﻞﻌﻔﺗ ﱴﺣ ﻲﻠﺗﺎﻘﺑ ﺖﺴﻟ . ﻝﺎﻗ : ﻮﻫ ﺎﻣ ؟ ﻝﺎﻗ : ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻊﻤﲡ ،ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻴﻌﺻ ﰲ
ﻭ ﺱﻮﻘﻟﺍ ﺪﺒﻛ ﰲ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻊﺿ ﰒ ،ﱵﻧﺎﻨﻛ ﻦﻣ ﹰﺎ ﻤ ﻬ ﺳ ﺬﺧ ﰒ ، ﻉﺬﺟ ﻰﻠﻋ ﲏﺒﻠﺼﺗ ﻞﻗ ﰒ :
ﲏﺘﻠﺘﻗ ﻚﻟﺫ ﺖﻠﻌﻓ ﻥﺇ ﻚﻧﺈﻓ ،ﲏﻣﺭﺍ ﰒ ﻡﻼﻐﻟﺍ ﺏﺭ ﷲﺍ ﻢﺴﺑ . ﰲ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻊﻤﺠﻓ ﺪﻴﻌﺻ
ﰒ ،ﺱﻮﻘﻟﺍ ﺪﺒﻛ ﰲ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻊﺿﻭ ﰒ ،ﻪﺘﻧﺎﻨﻛ ﻦﻣ ﺎﻤﻬﺳ ﺬﺧﺃ ﰒ ،ﻉﺬﺟ ﻰﻠﻋ ﻪﺒﻠﺻﻭ ،ﺪﺣﺍﻭ
ﻝﺎﻗ : ﻣﺭ ﰒ ،ﻡﻼﻐﻟﺍ ﺏﺭ ﷲﺍ ﻢﺴﺑ ﺕﺎﻤﻓ ﻪﻏﺪﺻ ﰲ ﻩﺪﻳ ﻊﺿﻮﻓ ،ﻪﻏﺪﺻ ﰲ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻊﻗﻮﻓ ﻩﺎ .
ﻪﻟ ﻞﻴﻘﻓ ﻚﻠﳌﺍ ﻰﺗﺄﻓ ،ﻡﻼﻐﻟﺍ ﺏﺮﺑ ﺎﻨﻣﺁ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻝﺎﻘﻓ : ﻝﺰﻧ ﷲﺍﻭ ﺪﻗ ﺭﺬﲢ ﺖﻨﻛ ﺎﻣ ﺖﻳﺃﺭﺃ ﻚﺑ
ﻙﺭﺬﺣ . ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣﺁ ﺪﻗ . ﻥﺍﲑﻨﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻡﺮﺿﺃﻭ ﺕﺪﺨﻓ ﻚﻜﺴﻟﺍ ﻩﺍﻮﻓﺄﺑ ﺩﻭﺪﺧﻷﺎﺑ ﺮﻣﺄﻓ ﻝﺎﻗﻭ :
ﻪﻟ ﻞﻴﻗ ﻭﺃ ﺎﻬﻴﻓ ﻩﻮﻤﺤﻗﺄﻓ ﻪﻨﻳﺩ ﻦﻋ ﻊﺟﺮﻳ ﱂ ﻦﻣ : ﺕﺀﺎﺟ ﱴﺣ ﺍﻮﻠﻌﻔﻓ ، ﻢﺤﺘﻗﺍ ﺎﻬﻌﻣﻭ ﺓﺃﺮﻣﺍ
ﻡﻼﻐﻟﺍ ﺎﳍ ﻝﺎﻘﻓ ،ﺎﻬﻴﻓ ﻊﻘﺗ ﻥﺍ ﺖﺴﻋﺎﻘﺘﻓ ،ﺎﳍ ﱮﺻ : ﻚﻧﺈﻓ ﻱﱪﺻﺍ ﻩﺎﻣﺃ ﺎﻳ ﻖﳊﺍ ﻰﻠﻋ ” ) ) ﻩﺍﻭﺭ
ﻢﻠﺴﻣ ( ( . Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
46
ﻞﺒﳉﺍ ﺓﻭﺭﺫ : ﻭ ﺎﻬﻤﺿﻭ ﺔﻤﺠﻌﳌﺍ ﻝﺍﺬﻟﺍ ﺮﺴﻜﺑ ﻰﻫﻭ ،ﻩﻼﻋﺃ ﺭﻮﻗﺮﻘﻟﺍ ﲔﻓﺎﻘﻟﺍ ﻢﻀﺑ : ﻦﻣ ﻉﻮﻧ
ﻭ ﻦﻔﺴﻟﺍ ﻌﺼﻟﺍ ﺪﻴ ﺎﻨﻫ : ﻭ ﺓﺯﺭﺎﺒﻟﺍ ﺽﺭﻷﺍ ﺩﻭﺪﺧﻷﺍ : ﻭ ﲑﻐﺼﻟﺍ ﺮﻬﻨﻟﺎﻛ ﺽﺭﻷﺍ ﰲ ﻕﻮﻘﺸﻟﺍ
ﻡﺮﺿﺃ ﺪﻗﻭﺃ ﺕﺄﻔﻜﻧﺍﻭ ﻱﺃ : ،ﺖﺒﻠﻘﻧﺍ ﺖﺴﻋﺎﻘﺗﻭ : ﺖﻨﺒﺟﻭ ﺖﻔﻗﻮﺗ
30. Dari Shuhaib r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Dahulu ada seorang raja
dari golongan ummat yang sebelum engkau semua, ia mempunyai seorang ahli sihir. Setelah
penyihir itu tua, ia berkata kepada raja: “Sesungguhnya saya ini telah tua, maka itu
kirimkanlah padaku seorang anak yang akan saya beri pelajaran ilmu sihir.”
Kemudian raja itu mengirimkan padanya seorang anak untuk diajarinya. Anak ini di
tengah perjalanannya apabila seseorang rahib -pendeta Nasrani – berjalan di situ, iapun
duduklah padanya dan mendengarkan ucapan-ucapannya. Apabila ia telah datang di
tempat penyihir – yakni dari pelajarannya, iapun melalui tempat rahib tadi dan terus duduk
di situ – untuk mendengarkan ajaran-ajaranTuhan yang disampaikan olehnya. Selanjutnya
apabila dating di tempat penyihir, iapun dipukul olehnya – kerana kelambatandatangnya.
Hal yang sedemikian itu diadukan oleh anak itu kepada rahib, lalu rahib berkata: “Jikalau
engkau takut pada penyihir itu, katakanlah bahwa engkau ditahan oleh keluargamu dan
jikalau engkau takut pada keluargamu, maka katakanlah bahwa engkau ditahan oleh
penyihir.”
Pada suatu ketika di waktu ia dalam keadaan yang sedemikian itu, lalu tibalah ia di
suatu tempat dan di situ ada seekor binatang yang besar dan menghalang-halangi orang
banyak – untuk berlalu di jalanan itu. Anak itu lalu berkata: “Pada hari ini saya akan
mengetahui, apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah pendeta itu yang lebih baik?” Iapun
lalu mengambil sebuah batu kemudian berkata: “Ya Allah, apabila perkara pendeta itu lebih
dicintai di sisiMu daripada perkara penyihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-
orang banyak dapat berlalu.” Selanjutnya binatang itu dilemparnya dengan batu tadi,
kemudian dibunuhnya dan orang-orang pun berlalulah. Ia lalu mendatangi rahib dan
memberitahukan hal tersebut. Rahib itupun berkata: “Hai anakku, engkau sekarang adalah
lebih mulia daripadaku sendiri. Keadaanmu sudah sampai di suatu tingkat yang saya sendiri
dapat memakluminya.Sesungguhnya engkau akan terkena cobaan, maka jikalau engkau
terkena cobaan itu, janganlah menunjuk kepadaku.”
Anak itu lalu dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit lepra serta dapat
mengobati orang banyak dari segala macam penyakit. Hal itu didengar oleh kawan seduduk
– yakni sahabat karib – raja yang telah menjadi buta. Ia datang pada anak itu dengan
membawa beberapa hadiah yang banyak jumlahnya, kemudian berkata: “Apa saja yang ada
di sisimu ini adalah menjadi milikmu, apabila engkau dapat menyembuhkan aku.” Anak itu
berkata: “Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, hanyasanya Allah Ta’ala
yang dapat menyembuhkannya. Maka jikalau Tuan suka beriman kepada Allah Ta’ala, saya
akan berdoa kepada Allah, semoga Dia suka menyembuhkan Tuan. Kawan raja itu lalu
beriman kepada Allah Ta’ala, kemudian Allah menyembuhkannya. Ia lalu mendatangi raja
terus duduk di dekatnya sebagaimana duduknya yang sudah-sudah. Raja kemudian
bertanya: “Siapakah yang mengembalikan penglihatanmu itu?” Maksudnya: Siapakah yang
menyembuhkan butamu itu? Kawannya itu menjawab: “Tuhanku.” Raja bertanya: “Adakah
engkau mempunyai Tuhan lain lagi selain dari diriku?” Ia menjawab: “Tuhanku dan
Tuhanmu adalah Allah.” Kawannya itu lalu ditindak oleh raja tadi dan terus-menerus
diberikan siksaan padanya, sehingga kawannya itu menunjuk kepada anak yang
menyebabkan kesembuhannya. Anak itupun didatangkan. Raja berkata padanya: “Hai Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
47
anakku, kiranya sihirmu sudah sampai ke tingkat dapat menyembuhkan orang buta dan
yang berpenyakit lepra dan engkau dapat melakukan ini dan dapat pula melakukan itu.”
Anak itu berkata: “Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seseorangpun,
hanyasanya Allah Ta’ala jualah yang menyembuhkannya.” Anak itupun ditindaknya, dan
terus-menerus diberikan siksaan padanya, sehingga ia menunjuk kepada pendeta.
Pendetapun didatangkan, kemudian kepadanya dikatakan: “Kembalilah dari agamamu!”
Maksudnya supaya meninggalkan agama Nasrani dan beralih menyembah raja dan patung-
patung. Pendeta itu enggan mengikuti perintahnya. Raja meminta supaya diberi gergaji,
kemudian diletakkanlah gergaji itu di tengah kepalanya. Kepala itu dibelahnya sehingga
jatuhlah kedua belahan kepala tersebut. Selanjutnya didatangkan pula kawan seduduk raja
dahulu itu, lalu kepadanya dikatakan: “Kembalilah dari agamamu itu!” Iapun enggan
menuruti perintahnya. Kemudian diletakkan pulalah gergaji itu di tengah kepalanya lalu
dibelahnya, sehingga jatuhlah kedua belahannya itu. Seterusnya didatangkan pulalah anak
itu. Kepadanya dikatakan: “Kembalilah dari agamamu.” lapun menolak ajakannya.
Kemudian anak itu diberikan kepada sekeIompok sahabatnya lalu berkata: “Pergilah
membawa anak ini ke gunung ini atau itu, naiklah dengannya ke gunung itu. Jikalau engkau
semua telah sampai di puncaknya, maka apabila anak ini kembali dari agamanya, bolehlah
engkau lepaskan, tetapi jika tidak, maka lemparkanlah ia dari atas gunung itu.” Sahabat-
sahabatnya itu pergi membawanya, kemudian menaiki gunung, lalu anak itu berkata: “Ya
Allah, lepaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendakMu.” Kemudian gunung
itupun bergerak keras dan orang-orang itu jatuhlah semuanya. Anak itu lalu berjalan menuju
ke tempat raja. Raja berkata: “Apa yang dilakukan oleh kawan-kawanmu?” Ia menjawab:
“Allah Ta’ala telah melepaskan aku dari tindakan mereka. Anak tersebut terus diberikan
kepada sekelompok sahabat-sahabatnya yang lain lagi dan berkata: “Pergilah dengan
membawa anak ini daiam sebuah tongkang dan berlayarlah sampai di tengah lautan. Jikalau
ia kembali dari agamanya – maka lepaskanlah ia, tetapi jika tidak, maka lemparkanlah ke
lautan itu.” Orang-orang bersama-sama pergi membawanya, lalu anak itu berkata: “Ya Allah,
lepaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendakMu.” Tiba-tiba tongkang itu
terbalik, maka tenggelamlah semuanya. Anak itu sekali lagi berjalan ke tempat raja. Rajapun
berkatalah: “Apakah yang dikerjakan oleh kawan-kawanmu?” Ia menjawab: “Allah Ta’ala
telah melepaskan aku dari tindakan mereka.” Selanjutnya ia berkata pula pada raja: “Tuan
tidak dapat membunuh saya, sehingga Tuan suka melakukan apa yang kuperintahkan.” Raja
bertanya: “Apakah itu?” Ia menjawab: “Tuan kumpulkan semua orang di lapangan menjadi
satu dan Tuan salibkan saya di batang pohon, kemudian ambillah sebatang anak panah dari
tempat panahku ini, lalu letakkanlah anak panah itu pada busurnya, lalu ucapkanlah:
“Dengan nama Allah, Tuhan anak ini,” terus lemparkanlah anak panah itu. Sesungguhnya
apabila Tuan mengerjakan semua itu, tentu Tuan dapat membunuhku.”
Raja mengumpulkan semua orang di suatu padang luas. Anak itu disalibkan pada
sebatang pohon, kemudian mengambil sebuah anak panah dari tempat panahnya, lalu
meletakkan anak panah di busur, terus mengucapkan: “Dengan nama Allah, Tuhan anak ini.”
Anak panah dilemparkan dan jatuhlah anak panah itu pada pelipis anak tersebut. Anak itu
meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian meninggal dunia.
Orang-orang yang berkumpul itu sama berkata: “Kita semua beriman kepada
Tuhannya anak ini.” Raja didatangi dan kepadanya dikatakan: “Adakah Tuan mengetahui
apa yang selama ini Tuan takutkan? Benar-benar, demi Allah, apa yang Tuan takutkan itu
telah tiba – yakni tentang keimanan seluruh rakyatnya. Orang-orang semuanya telah
beriman.”
Raja memerintahkan supaya orang-orang itu digiring di celah-celah bumi – yang
bertebing dua kanan-kiri – yaitu di pintu lorong jalan. Celah-celah itu dibelahkan dan Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
48
dinyalakan api di situ, Ia berkata: “Barangsiapa yang tidak kembali dari agamanya, maka
lemparkanlah ke dalam celah-celah itu,” atau dikatakan: “Supaya melemparkan dirinya
sendiri ke dalamnya.” Orang banyak melakukan yang sedemikian itu – sebab tidak ingin
kembali menjadi kafir dan musyrik lagi, sehingga ada seorang wanita yang datang dengan
membawa bayinya. Wanita ini agaknya ketakutan hendak menceburkan diri ke dalamnya.
Bayinya itu lalu berkata: “Hai ibunda, bersabarlah, kerana sesungguhnya ibu adalah
menetapi atas kebenaran.” (Riwayat Muslim)
Dzirwatul jabal artinya puncaknya gunung. Ini boleh dibaca dengan kasrahnya dzal
mu’jamah atau dhammahnya. Alqurquur dengan didhammahkannya kedua qafnya, adalah
suatu macam dari golongan perahu. Ashsha’id di sini artinya bumi yang menonjol (bukit).
Alukhduud ialah beberapa belahan di bumi seperti sungai kecil. Adhrama artinya
menyalakan. Inkafa-at artinya berubah. Taqaa-‘asat, artinya terhenti atau tidak berani maju
dan pula merasa ketakutan.

31- ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺲﻧﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ : ﱪﻗ ﺪﻨﻋ ﻲﻜﺒﺗ ﺓﺃﺮﻣﺎﺑ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺮﻣ ﻝﺎﻘﻓ :
” ﷲﺍ ﻲﻘﺗﺍ ﻱﱪﺻﺍﻭ ” ﺖﻟﺎﻘﻓ : ﱵﺒﻴﺼﲟ ﺐﺼﺗ ﱂ ﻚﻧﺈﻓ ، ﲏﻋ ﻚﻴﻟﺇ ‏ ) ﺎﳍ ﻞﻴﻘﻓ ،ﻪﻓﺮﻌﺗ ﱂﻭ : ﱯﻨﻟﺍ ﻪﻧﺇ
ﺪﲡ ﻢﻠﻓ ،ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺏﺎﺑ ﺖﺗﺄﻓ ، ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﺖﻟﺎﻘﻓ ،ﲔﺑﺍﻮﺑ ﻩﺪﻨﻋ : ﱂ
ﻝﺎﻘﻓ ،ﻚﻓﺮﻋﺃ : ” ﺔﻣﺪﺼﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﱪﺼﻟﺍ ﺎﳕﺇ ﱃﻭﻷﺍ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( . ) ) ﻢﻠﺴﳌ ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰱﻭ ( ( : ﻲﻜﺒﺗ
ﺎﳍ ﱯﺻ ﻰﻠﻋ .
31. Dari Anas r.a., katanya: “Nabi s.a.w. berjalan melalui seorang wanita yang
sedang menangis di atas sebuah kubur. Beliau bersabda: “Bertaqwalah kepada Allah dan
bersabarlah!” Wanita itu berkata: “Ah, menjauhlah daripadaku, kerana Tuan tidak terkena
mushibah sebagaimana yang mengenai diriku dan Tuan tidak mengetahui mushibah apa
itu.” Wanita tersebut diberitahu – oleh sahabat beliau s.a.w. – bahwa yang diajak bicara tadi
adalah Nabi s.a.w. Ia lalu mendatangi pintu rumah Nabi s.a.w. tetapi di mukanya itu tidak
didapatinya penjaga-penjaga pintu. Wanita itu lalu berkata: “Saya memang tidak mengenai
Tuan – maka itu maafkan pembicaraanku tadi.” Kemudian beliau s.a.w. bersabda:
“Hanyasanya bersabar – yang sangat terpuji – itu ialah di kala mendadaknya kedatangan
mushibah yang pertama.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Wanita itu menangisi anak kecilnya – yang mati.”
Keterangan:
Maksud “Mendadaknya kedatangan mushibah yang pertama,” bukan berarti ketika
mendapatkan mushibah yang pertama kali dialami sejak hidupnya, tetapi di saat baru
terkena mushibah itu ia bersabar, baik mushibah itu yang pertama kalinya atau keduanya,
ketiganya dan selanjutnya.
Jadi kalau sesudah sehari atau dua hari baru ia mengatakan: “Aku sekarang sudah
berhati sabar tertimpa mushibah yang kemarin itu,” maka ini bukannya sabar pada pertama
kali, sebab sudah terlambat.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
49
32- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺃ ﻪﻨﻋ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ : ” ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﻮﻘﻳ :
ﻱﺪﺒﻌﻟ ﺎﻣ ﻻﺇ ﻪﺒﺴﺘﺣﺍ ﰒ ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﻦﻣ ﻪﻴﻔﺻ ﺖﻀﺒﻗ ﺍﺫﺇ ﺀﺍﺰﺟ ﻱﺪﻨﻋ ﻦﻣﺆﳌﺍ ﺔﻨﳉﺍ ” ) ) ﻩﺍﻭﺭ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ( ( .
32. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasululiah s.a.w. bersabda: “Allah Ta’ala
berfirman:
“Tidak ada balasan bagi seseorang hambaKu yang mu’min di sisiKu, di waktu Aku
mengambil – mematikan – kekasihnya dari ahli dunia, kemudian ia mengharapkan keridhaan
Allah, melainkan orang itu akan mendapatkan syurga.” (Riwayat Bukhari)

33- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋﻭ ﺳﺭ ﺖﻟﺄﺳ ﺎﺃ ﺎﻬﻨﻋ ﺎﻫﱪﺧﺄﻓ ،ﻥﻮﻋﺎﻄﻟﺍ ﻦﻋ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮ
ﹰﺎ ﺑ ﺍ ﺬ ﻋ ﻥﺎﻛ ﻪﻧﺃ ﻊﻘﻳ ﺪﺒﻋ ﻦﻣ ﺲﻴﻠﻓ ،ﲔﻨﻣﺆﻤﻠﻟ ﺔﲪﺭ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻪﻠﻌﺠﻓ ،ﺀﺎﺸﻳ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻪﺜﻌﺒﻳ
ﰲ ﻻﺇ ﻪﻟ ﷲﺍ ﺐﺘﻛ ﺎﻣ ﻻﺇ ﻪﺒﻴﺼﻳ ﻻ ﻪﻧﺃ ﻢﻠﻌﻳ ﹰﺎﺒﺴﺘﳏ ﹰﺍ ﺮ ﺑ ﺎ ﺻ ﻩﺪﻠﺑ ﰲ ﺚﻜﻤﻴﻓ ﻥﻮﻋﺎﻄﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﻪﻟ ﻥﺎﻛ
ﺪﻴﻬﺸﻟﺍ ﺮﺟﺃ ” ) ) ﻩﺍﻭﺭ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ( ( .
33. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, bahwasanya ia bertanya kepada Rasululiah s.a.w.
perihal penyakit taun, lalu beliau memberi-tahukannya bahwa sesungguhnya taun itu adalah
sebagai siksaan yang dikirimkan oleh Allah Ta’ala kepada siapa saja yang dikehendaki
olehNya, tetapi juga sebagai kerahmatan yang dijadikan oleh Allah Ta’ala kepada kaum
mu’minin. Maka tidak seorang hambapun yang tertimpa oleh taun, kemudian menetap di
negerinya sambil bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah serta mengetahui pula bahwa
taun itu tidak akan mengenainya kecuali kerana telah ditetapkan oleh Allah untuknya,
kecuali ia akan memperoleh seperti pahala orang yang mati syahid.” (Riwayat Bukhari)

34- ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺲﻧﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ : ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺖﻌﲰ ﻝﻮﻘﻳ : ” ﻞﺟﻭﺰﻋ ﷲ ﻥﺇ
ﻝﺎﻗ : ﺍﺫﺇ ﺔﻨﳉﺍ ﺎﻤﻬﻨﻣ ﻪﺘﺿﻮﻋ ﱪﺼﻓ ﻪﻴﺘﺒﻴﺒﲝ ﻱﺪﺒﻋ ﺖﻴﻠﺘﺑﺍ ” ﻪﻴﻨﻴﻋ ﺪﻳﺮﻳ ، ) ) ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ( ( .

34. Dari Anas r.a., katanya: “Saya mendengar Rasululiah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya Allah ‘Azzawajalla berfirman:
“Jikalau Aku memberi cobaan kepada hambaKu dengan melenyapkan kedua matanya
– yakni menjadi buta, kemudian ia bersabar, maka untuknya akan Kuberi ganti syurga kerana
kehilangan keduanya yakni kedua matanya itu.” (Riwayat Bukhari)

35- ﺡﺎﺑﺭ ﰊﺃ ﻦﺑ ﺀﺎﻄﻋ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ : ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﱄ ﻝﺎﻗ : ﻞﻫﺃ ﻦﻣ ﺓﺃﺮﻣﺍ ﻚﻳﺭﺃ ﻻﺃ
ﺔﻨﳉﺍ ” ﺖﻠﻘﻓ : ﻝﺎﻗ ،ﻰﻠﺑ : ﺖﻟﺎﻘﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺖﺘﺗﺃ ﺀﺍﺩﻮﺴﻟﺍ ﺓﺃﺮﳌﺍ ﻩﺬﻫ : ،ﻉﺮﺻﺃ ﱐﺇ
ﻝﺎﻗ ﱄ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻉﺩﺎﻓ ،ﻒﺸﻜﺗﺃ ﱐﺇ ﻭ : ” ﺻ ﺖﺌﺷ ﻥﺇ ﺕﻮﻋﺩ ﺖﺌﺷ ﻥﺇﻭ ،ﺔﻨﳉﺍ ﻚﻟﻭ ﺕﱪ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍRiyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
50
ﻚﻴﻓﺎﻌﻳ ﻥﺃ ” ﺖﻟﺎﻘﻓ : ﺖﻟﺎﻘﻓ ،ﱪﺻﺃ : ﻒﻜﺸﺗﺃ ﻻ ﻥﺃ ﷲﺍ ﺩﺎﻓ ، ﻒﺸﻜﺗﺃ ﱐﺇ ﺎﳍ ﺎﻌﻣﺪﻓ ، . ) ) ﻖﻔﺘﻣ
ﻪﻴﻠﻋ ( ( .
35. Dari ‘Atha’ bin Abu Rabah, katanya: “Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma mengatakan
padaku: “Apakah engkau suka saya tunjukkan seorang wanita yang tergolong ahli syurga?”
Saya berkata: “Baiklah.” Ia berkata lagi: “Wanita hitam itu pernah datang kepada Nabi s.a.w.
lalu berkata: “Sesungguhnya saya ini terserang oleh penyakit ayan dan oleh sebab itu lalu
saya membuka aurat tubuhku. Oleh kerananya haraplah Tuan mendoakan untuk saya
kepada Allah – agar saya sembuh.” Beliau s.a.w. bersabda: “Jikalau engkau suka hendaklah
bersabar saja dan untukmu adalah syurga, tetapi jikalau engkau suka maka saya akan
mendoakan untukmu kepada Allah Ta’ala agar penyakitmu itu disembuhkan olehNya.”
Wanita itu lalu berkata: “Saya bersabar,” lalu katanya pula: “Sesungguhnya kerana penyakit
itu, saya membuka aurat tubuh saya. Kalau begitu sudilah Tuan mendoakan saja untuk saya
kepada Allah agar saya tidak sampai membuka aurat tubuh itu.” Nabi s.a.w. lalu mendoakan
untuknya – sebagaimana yang dikehendakinya itu.” (Muttafaq ‘alaih)

36- ﺪﺒﻋ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺩﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑ ﷲﺍ : ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﱃﺇ ﺮﻈﻧﺍ ﱐﺄﻛ
ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﺒﻧ ﻲﻜﳛ ﺢﺴﳝ ﻮﻫﻭ ﻩﻮﻣﺩﺄﻓ ﻪﻣﻮﻗ ﻪﺑﺮﺿ ،ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻪﻣﻼﺳﻭ ﷲﺍ ﺕﺍﻮﻠﺻ ،ﺀﺎﻴﺒﻧﻷﺍ ﻦﻣ ﹰﺎ ﻴ
ﻡﺪﻟﺍ ﻝﻮﻘﻳ ،ﻪﻬﺟﻭ ﻦﻋ : ” ﻥﻮﻤﻠﻌﻳ ﻻ ﻢﺈﻓ ﻰﻣﻮﻘﻟ ﺮﻔﻏﺍ ﻢﻬﻠﻟﺍ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( .

36. Dari Abu Abdur Rahman, yaitu Abdullah bin Mas’ud r.a. katanya: “Seakan-akan
saya melihat kepada Rasulullah s.a.w. sedang menceriterakan tentang seorang Nabi dari
sekian banyak Nabi-nabi shalawatuliah wa salamuhu ‘alaihim. Beliau dipukuli oleh kaumnya,
sehingga menyebabkan keluar darahnya dan Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya
sambil mengucapkan: “Ya Allah ampunilah kaum hamba itu, sebab mereka itu memang tidak
mengerti.” (Muttafaq ‘alaih)

37- ﰊﺃﻭ ﺪﻴﻌﺳ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﱯﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ : ” ﺐﻴﺼﻳ ﺎﻣ
ﺐﺼﻧ ﻦﻣ ﻢﻠﺴﳌﺍ ﺮﻔﻛ ﻻﺇ ﺎﻬﻛﺎﺸﻳ ﺔﻛﻮﺸﻟﺍ ﱴﺣ ،ﻢﻏ ﻻﻭ ﻯﺫﺃ ﻻﻭ ﻥﺰﺣ ﻻﻭ ﻢﻫ ﻻﻭ ﺐﺻﻭ ﻻﻭ
ﻦﻣ ﺎ ﷲﺍ ﻩﺎﻳﺎﻄﺧ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( . ﻭ ﺐﺻﻮﻟﺍ : ﺽﺮﳌﺍ
37. Dari Abu Said dan Abu Hurairah radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Tidak suatupun yang mengenai seseorang muslim – sebagai mushibah – baik dari
kelelahan, tidak pula sesuatu yang mengenainya yang berupa kesakitan, juga kesedihan yang
akan datang ataupun yang lampau, tidak pula yang berupa hal yang menyakiti – yakni
sesuatu yang tidak mencocoki kehendak hatinya, ataupun kesedihan – segala macam dan
segala waktunya, sampaipun sebuah duri yang masuk dalam anggota tubuhnya, melainkan
Allah menutupi kesalahan-kesalahannya dengan sebab apa-apa yang mengenainya-yakni
sesuai dengan mushibah yang diperolehnya- itu.” (Muttafaq ‘alaih)
Keterangan: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
51
Kesakitan apapun yang diderita oleh seseorang mu’min, ataupun bencana dalam
bentuk bagaimana yang ditemui olehnya itu dapat membersihkan dosa-dosanya dan
berpahalalah ia dalam keadaan seperti itu, tetap bersabar dan tabah. Sebaliknya jikalau tidak
sabar dan uring-uringan serta mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, maka bukan pahala
yang didapatkan, tetapi makin menambah besarnya dosa. Oleh sebab itu jikalau kita tertimpa
oleh kesakitan atau malapetaka, jangan sampai malahan melenyapkan pahala yang
semestinya kita peroleh.

38- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺩﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑﺍ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ : ﻚﻋﻮﻳ ﻮﻫﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺧﺩ
ﺖﻠﻘﻓ : ﻚﻧﺇ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭﺎﻳ ﻚﻋﻮﺗ ﻝﺎﻗ ﹰﺍﺪﻳﺪﺷ ﹰﺎ ﻜ ﻋ ﻭ : ” ﻢﻜﻨﻣ ﻥﻼﺟﺭ ﻚﻋﻮﻳ ﺎﻤﻛ ﻚﻋﻭﺃ ﱐﺇ ﻞﺟﺃ ”
ﺖﻠﻗ : ﻚﻟ ﻥﺃ ﻚﻟﺫ ﻦﻳﺮﺟﺃ ؟ ﻝﺎﻗ : ” ﺎﻬﻗﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻛﻮﺷ ؛ﻯﺫﺃ ﻪﺒﻴﺼﻳ ﻢﻠﺴﻣ ﻦﻣ ﺎﻣ ﻚﻟﺬﻛ ﻚﻟﺫ ﻞﺟﺃ
ﺮﻔﻛ ﻻﺇ ﺎﻬﻗﺭﻭ ﺓﺮﺠﺸﻟﺍ ﻂﲢ ﺎﻤﻛ ﻪﺑﻮﻧﺫ ﻪﻨﻋ ﺖﻄﺣﻭ ، ﻪﺗﺎﺌﻴﺳ ﺎ ﷲﺍ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( . ﻚﻋﻮﻟﺍﻭ :
ﳊﺍ ﺚﻐﻣ ﻞﻴﻗﻭ ،ﻰﻤ : ﻰﻤﳊﺍ
38. Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: Saya memasuki tempat Nabi s.a.w. dan beliau
sedang dihinggapi penyakit panas. Saya lalu berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Tuan
dihinggapi penyakit panas yang amat sangat.” Beliau kemudian bersabda: “Benar,
sesungguhnya saya terkena panas sebagaimana panas dua orang dari engkau semua yang
menjadi satu.” Saya berkata lagi: “Kalau demikian Tuan tentulah mendapatkan dua kali
pahala.” Beliau bersabda: “Benar, demikianlah memang keadaannya, tiada seorang
Muslimpun yang terkena oleh sesuatu kesakitan, baik itu berupa duri ataupun sesuatu yang
lebih dari itu, melainkan Allah pasti menutupi kesalahan-kesalahannya dengan sebab
mushibah yang mengenainya tadi dan diturunkanlah dosa-dosanya sebagaimana sebuah
pohon menurunkan daunnya – dan ini jikalau disertai kesabaran.”
Alwa’ku yaitu sangatnya panas (dalam tubuh sebab sakit), tetapi ada yang mengatakan
panas (biasa).

39- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ : ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ ” ﷲﺍ ﺩﺮﻳ ﻦﻣ ﹰﺍ ﲑ ﺧ ﻪﺑ
ﺐﺼﻳ ﻪﻨﻣ ” : ) ) ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ( ( . ﺍﻮﻄﺒﺿﻭ ﺐﺼﻳ : ﺎﻫﺮﺴﻛﻭ ﺩﺎﺼﻟﺍ ﺢﺘﻔﺑ
39. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan
memberikan mushibah padanya-baik yang mengenai tubuhnya, hartanya ataupun apa-apa
yang menjadi kekasihnya.” (Riwayat Bukhari)
Para ulama mencatat: Yushab, boleh dibaca fathah shadnya dan boleh pula
dikasrahkan, (lalu dibaca yushib).
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
52
40- ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺲﻧﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ : ﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝ : ” ﻢﻛﺪﺣﺃ ﲔﻨﻤﺘﻳ ﻻ
،ﻪﺑﺎﺻﺃ ﺮﻀﻟ ﺕﻮﳌﺍ ﻞﻘﻴﻠﻓ ﹰﻼ ﻋ ﺎ ﻓ ﺪﺑﻻ ﻥﺎﻛ ﻥﺈﻓ : ﺍﺫﺇ ﲏﻓﻮﺗﻭ ﱄ ﹰﺍ ﲑ ﺧ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻣ ﲏﻴﺣﺃ ﻢﻬﻠﻟﺍ
ﺖﻧﺎﻛ ﱄ ﹰﺍ ﲑ ﺧ ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( .
40. Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Janganlah seseorang dari engkau semua itu mengharap-harapkan tibanya kematian
dengan sebab adanya sesuatu bahaya yang mengenainya. Tetapi jikalau ia terpaksa harus
berbuat demikian maka hendaklah mengatakan: “Ya Allah, tetapkanlah aku hidup selama
kehidupanku itu masih merupakan kebaikan untukku dan matikanlah aku apabila kematian
itu merupakan kebaikan untukku.” (Muttafaq ‘alaih)

41- ﺏﺎﺒﺧ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺕﺭﻷﺍ ﻦﺑ : ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﱃﺇ ﺎﻧﻮﻜﺷ
ﺪﺳﻮﺘﻣ ﻮﻫﻭ ﻢﻠﺳﻭ ،ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ ﻞﻇ ﰲ ﻪﻟ ﺓﺩﺮﺑ ﺎﻨﻠﻘﻓ : ﺎﻨﻟ ﻮﻋﺪﺗ ﻻﺃ ﺎﻨﻟ ﺮﺼﻨﺘﺴﺗ ﻻﺃ ؟ ﻝﺎﻘﻓ : ﻦﻣ ﻥﺎﻛ ﺪﻗ
ﻪﺳﺃﺭ ﻰﻠﻋ ﻊﺿﻮﻴﻓ ﺭﺎﺸﻨﳌﺎﺑ ﻰﺗﺆﻳ ﰒ ﺎﻬﻴﻓ ﻞﻌﺠﻴﻓ ﺽﺭﻷﺍ ﰲ ﻪﻟ ﺮﻔﺤﻴﻓ ﻞﺟﺮﻟﺍ ﺬﺧﺆﻳ ﻢﻜﻠﺒﻗ ﻞﻌﺠﻴﻓ
،ﻪﻨﻳﺩ ﻦﻋ ﻚﻟﺫ ﻩﺪﺼﻳ ﺎﻣ ،ﻪﻤﻈﻋﻭ ﻪﻤﳊ ﻥﻭﺩ ﺎﻣ ﺪﻳﺪﳊﺍ ﻦﻣ ﻁﺎﺸﻣﺄﺑ ﻂﺸﳝﻭ ،ﲔﻔﺼﻧ ﻦﻤﺘﻴﻟ ﷲﺍﻭ
ﺐﻛﺍﺮﻟﺍ ﲑﺴﻳ ﱴﺣ ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﷲﺍ ﷲﺍ ﻻﺇ ﻑﺎﳜ ﻻ ﺕﻮﻣﺮﻀﺣ ﱃﺇ ﺀﺎﻌﻨﺻ ﻦﻣ ،ﻪﻤﻨﻏ ﻰﻠﻋ ﺐﺋﺬﻟﺍﻭ
ﻥﻮﻠﺠﻌﺘﺴﺗ ﻢﻜﻨﻜﻟﻭ ” ) ) ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ( ( . ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰲﻭ : ﲔﻛﺮﺸﳌﺍ ﻦﻣ ﺎﻨﻴﻘﻟ ﺪﻗﻭ ﺓﺩﺮﺑ ﺪﺳﻮﺘﻣ ﻮﻫﻭ
ﺓﺪﺷ
41. Dari Abu Abdullah, yaitu Khabbab bin Aratti r.a., katanya: “Kita mengadu kepada
Rasulullah s.a.w. dan beliau ketika itu meletakkan pakaian burdahnya di bawah kepalanya
sebagai bantal dan berada di naungan Ka’bah, kita berkata: Mengapa Tuan tidak
memohonkan pertolongan – kepada Allah – untuk kita, sehingga kita menang? Mengapa
Tuan tidak berdoa sedemikian itu untuk kita?” Beliau lalu bersabda:
“Pernah terjadi terhadap orang-orang sebelummu – yakni zaman Nabi-nabi yang lalu,
yaitu ada seorang yang diambil – oleh musuhnya, kerana ia beriman, kemudian digalikanlah
tanah untuknya dan ia diletakkan di dalam tanah tadi, selanjutnya didatangkanlah sebuah
gergaji dan ini diletakkan di atas kepalanya, seterusnya kepalanya itu dibelah menjadi dua.
Selain itu iapun disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang dikenakan di bawah daging
dan tulangnya, semua siksaan itu tidak memalingkan ia dari agamanya -yakni ia tetap
beriman kepada Allah. Demi Allah niscayalah Allah sungguh akan menyempurnakan
perkara ini – yakni Agama Islam, sehingga seseorang yang berkendaraan yang berjalan dari
Shan’a ke Hadhramaut tidak ada yang ditakuti melainkan Allah atau kerana takut pada
serigala atas kambingnya – sebab takut sedemikian ini lumrah saja. Tetapi engkau semua itu
hendak bercepat-cepat saja.” (Riwayat Bukhari)
Dalam riwayat lain diterangkan: “Beliau saat itu sedang berbantal burdahnya, padahal
kita telah memperoleh kesukaran yang amat sangat dari kaum musyrikin.”
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
53
42- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺩﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑﺍ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ : ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺮﺛﺁ ﲔﻨﺣ ﻡﻮﻳ ﻥﺎﻛ ﺎﳌ
،ﺔﻤﺴﻘﻟﺍ ﰲ ﹰﺎ ﺳ ﺎ ﻧ ﻴﻴﻋ ﻰﻄﻋﺃﻭ ،ﻞﺑﻹﺍ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﻣ ﺲﺑﺎﺣ ﻦﺑ ﻉﺮﻗﻷﺍ ﻰﻄﻋﺄﻓ ،ﻚﻟﺫ ﻞﺜﻣ ﻦﺼﺣ ﻦﺑ ﺔﻨ
ﻦﻣ ﹰﺎ ﺳ ﺎ ﻧ ﻰﻄﻋﺃﻭ ﺔﻤﺴﻘﻟﺍ ﰲ ﺬﺌﻣﻮﻳ ﻢﻫﺮﺛﺁﻭ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻑﺍﺮﺷﺃ . ﻞﺟﺭ ﻝﺎﻘﻓ : ﺎﻣ ﺔﻤﺴﻗ ﻩﺬﻫ ﻥﺇ ﷲﺍﻭ
،ﺎﻬﻴﻓ ﻝﺪﻋ ﺖﻠﻘﻓ ،ﷲﺍ ﻪﺟﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﺪﻳﺭﺃ ﺎﻣﻭ : ، ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﱪﺧﻷ ﷲﺍﻭ ﻪﺘﻴﺗﺄﻓ
ﻝﺎﻗ ﺎﲟ ﻪﺗﱪﺧﺄﻓ : ﻑﺮﺼﻟﺎﻛ ﻥﺎﻛ ﱴﺣ ﻪﻬﻬﺟﻭ ﲑﻐﺘﻓ . ﻝﺎﻗ ﰒ ” ﺍﺫﺇ ﻝﺪﻌﻳ ﻦﻤﻓ ﷲﺍ ﻝﺪﻌﻳ ﱂ
ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ؟ ﻝﺎﻗ ﰒ : ﱪﺼﻓ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﻱﺫﻭﺃ ﺪﻗ ﻰﺳﻮﻣ ﷲﺍ ﻢﺣﺮﻳ ” . ﺖﻠﻘﻓ : ﻪﻴﻟﺇ ﻊﻓﺭﺃ ﻻ ﻡﺮﺟ ﻻ
ﹰﺎﺜﻳﺪﺣ ﺎﻫﺪﻌﺑ . ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( ﻪﻟﻮﻗﻭ ﻑﺮﺼﻟﺎﻛ ﺔﻠﻤﻬﳌﺍ ﺩﺎﺼﻟﺍ ﺮﺴﻜﺑ ﻮﻫ : ﺮﲪﺃ ﻎﺒﺻ ﻮﻫﻭ .
42. Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: “Ketika hari peperangan Hunain, Rasulullah s.a.w.
melebihkan – mengutamakan – beberapa orang dalam pemberian pembagian – harta
rampasan, lalu mem-berikan kepada al-Aqra’ bin Habis seratus ekor unta dan memberikan
kepada ‘Uyainah bin Hishn seperti itu pula – seratus ekor unta, juga memberikan kepada
orang-orang yang termasuk bangsawan Arab dan mengutamakan dalam cara pembagian
kepada mereka tadi. Kemudian ada seoranglelaki berkata: “Demi Allah, pembagian secara ini,
sama sekali tidak ada keadilannya dan agaknya tidak dikehendaki untuk mencari keridhaan
Allah.” Saya lalu berkata: “Demi Allah, hal ini akan saya beritahukan kepada Rasulullah
s.a.w.” Saya pun mendatanginya terus memberitahukan kepadanya tentang apa-apa yang
dikatakan oleh orang itu. Maka berubahlah warna wajah beliau sehingga menjadi semacam
sumba merah – merah padam kerana marah – lalu bersabda:
“Siapakah yang dapat dinamakan adil, jikalau Allah dan RasulNya dianggap tidak adil
juga.” Selanjutnya beliau bersabda: “Allah merahmati Nabt Musa. Ia telah disakiti dengan
cara yang lebih sangat dari ini, tetapi ia tetap sabar.” Saya sendiri berkata: “Ah, semestinya
saya tidak memberitahukan dan saya tidak akan mengadukan lagi sesuatu pembicaraanpun
setelah peristiwa itu kepada beliau lagi.” (Muttafaq ‘alaih)
Sabda Nabi s.a.w. Kashshirfi dengan kasrahnya shad muhmalah, artinya sumba merah.

43- ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺲﻧﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ : ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ : ” ﹰﺍ ﲑ ﺧ ﻩﺪﺒﻌﺑ ﷲﺍ ﺩﺍﺭﺃ ﺍﺫﺇ
ﻪﻟ ﻞﺠﻋ ﻨﻋ ﻚﺴﻣﺃ ﺮﺸﻟﺍ ﻩﺪﺒﻌﺑ ﷲﺍ ﺩﺍﺭﺃ ﺍﺫﺇﻭ ،ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﺑﻮﻘﻌﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻪﺑ ﰲﺍﻮﻳ ﱴﺣ ﻪﺒﻧﺬﺑ ﻪ ﺔﻣﺎﻴﻘﻟﺍ ” .
ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻝﺎﻗﻭ : ” ﺐﺣﺃ ﺍﺫﺇ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺇﻭ ،ﺀﻼﺒﻟﺍ ﻢﻈﻋ ﻊﻣ ﺀﺍﺰﳉﺍ ﻢﻈﻋ ﻥﺇ ﹰﺎ ﻣ ﻮ ﻗ
ﻂﺨﺴﻟﺍ ﻪﻠﻓ ﻂﺨﺳ ﻦﻣﻭ ،ﻰﺿﺮﻟﺍ ﻪﻠﻓ ﻲﺿﺭ ﻦﻤﻓ ،ﻢﻫﻼﺘﺑﺍ ” ) ) ﻩﺍﻭﺭ ﻝﺎﻗﻭ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ : ﺚﻳﺪﺣ
ﻦﺴﺣ ( ( .
43. Dari Anas r.a., berkata: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jikalau Allah menghendaki
kebaikan pada seseorang hambaNya, maka ia mempercepatkan suatu siksaan – penderitaan –
sewaktu dunia, tetapi jikalau Allah menghendaki keburukan pada se-seorang hambaNya, Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
54
maka orang itu dibiarkan sajalah dengan dosanya, sehingga nanti akan dipenuhkan
balasan – siksaannya – hari kiamat.”
Dan Nabi s.a.w. bersabda – juga riwayat Anas r.a.: “Sesungguhnya besarnya balasan –
pahala – itu menilik besarnya bala’ yang menimpa dan sesungguhnya Allah itu apabila
mencintai sesuatu kaum, maka mereka itu diberi cobaan. Oleh sebab itu barangsiapa yang
rela – menerima bala’ tadi, ia akan memperoleh keridhaan dari Allah dan barangsiapa yang
uring-uringan maka ia memperoleh kemurkaan Allah pula.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini Hadis hasan.

44- ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺲﻧﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ : ،ﺔﺤﻠﻃ ﻮﺑﺃ ﺝﺮﺨﻓ ،ﻲﻜﺘﺸﻳ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺔﺤﻠﻃ ﰊﻷ ﻦﺑﺍ ﻥﺎﻛ
ﻊﺟﺭ ﺎﻤﻠﻓ ،ﱯﺼﻟﺍ ﺾﺒﻘﻓ ﻝﺎﻗ ﺔﺤﻠﻃ ﻮﺑﺃ : ﲏﺑﺍ ﻞﻌﻓ ﺎﻣ ؟ ﱯﺼﻟﺍ ﻡﺃ ﻰﻫﻭ ﻢﻴﻠﺳ ﻡﺃ ﺖﻟﺎﻗ : ﻦﻜﺳﺃ ﻮﻫ
،ﻥﺎﻛ ﺎﻣ ﻪﻴﻟﺇ ﺖﺑﺮﻘﻓ ﺖﻟﺎﻗ ﻍﺮﻓ ﺎﻤﻠﻓ ،ﺎﻬﻨﻣ ﺏﺎﺻﺃ ﰒ ،ﻰﺸﻌﺘﻓ ﺀﺎﺸﻌﻟﺍ : ﺢﺒﺻﺃ ﺎﻤﻠﻓ ،ﱯﺼﻟﺍ ﺍﻭﺭﺍﻭ
ﻝﺎﻘﻓ ،ﻩﱪﺧﺄﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻰﺗﺃ ﺔﺤﻠﻃ ﻮﺑﺃ : ” ﺔﻠﻴﻠﻟﺍ ﻢﺘﺳﺮﻋﺃ ؟ ” ﻝﺎﻗ : ﻝﺎﻗ ، ﻢﻌﻧ :
” ﺔﺤﻠﻃ ﻮﺑﺃ ﱄ ﻝﺎﻘﻓ ،ﹰﺎﻣﻼﻏ ﺕﺪﻟﻮﻓ ،ﺎﻤﳍ ﻙﺭﺎﺑ ﻢﻬﻠﻟﺍ : ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻪﺑ ﻰﺗﺄﺗ ﱴﺣ ﻪﻠﲪﺍ ﻪﻴﻠﻋ
ﻝﺎﻘﻓ ،ﺕﺍﺮﻤﺘﺑ ﻪﻌﻣ ﺚﻌﺑﻭ ،ﻢﻠﺳﻭ : ” ﻪﻌﻣﺃ ﺀﻲﺷ ؟ ” ﻝﺎﻗ : ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺎﻫﺬﺧﺄﻓ ﺕﺍﺮﲤ ،ﻢﻌﻧ
ﻦﻣ ﺎﻫﺬﺧﺃ ﰒ ، ﺎﻬﻐﻀﻤﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻩﺎﲰﻭ ﻪﻜﻨﺣ ﰒ ، ﱯﺼﻟﺍ ﹼﰲ ﰲ ﺎﻬﻠﻌﺠﻓ ﻪﻴﻓ . ) ) ﻖﻔﺘﻣ ﻪﻴﻠﻋ ( (
. ﻱﺭﺎﺨﺒﻠﻟ ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰱﻭ : ﺔﻨﻴﻴﻋ ﻦﺑﺍ ﻝﺎﻗ : ﺍ ﻦﻣ ﻞﺟﺭ ﻝﺎﻘﻓ ﺭﺎﺼﻧﻷ : ﺪﻗ ﻢﻬﻠﻛ ﺩﻻﻭﺃ ﺔﻌﺴﺗ ﺖﻳﺃﺮﻓ
ﺩﻮﻟﻮﳌﺍ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻻﻭﺃ ﻦﻣ ﲎﻌﻳ ، ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﺍﻭﺅﺮﻗ
ﻢﻠﺴﳌ ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰱﻭ : ﻦﺑﺍ ﺕﺎﻣ ﱴﺣ ﻪﻨﺑﺎﺑ ﺔﺤﻠﻃ ﺎﺑﺃ ﺍﻮﺛﺪﲢ ﻻ ﺎﻬﻠﻫﻷ ﺖﻟﺎﻘﻓ ، ﻢﻴﻠﺳ ﻡﺃ ﻦﺑ ﺔﺤﻠﻃ ﰊﻷ
،ﻪﺛﺪﺣﺃ ﺎﻧﺃ ﻥﻮﻛﺃ ﻊﻨﺼﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻣ ﻦﺴﺣﺃ ﻪﻟ ﺖﻌﻨﺼﺗ ﰒ ،ﺏﺮﺷﻭ ﻞﻛﺄﻓ ًﺀ ﺎ ﺸ ﻋ ﻪﻴﻟﺇ ﺖﺑﺮﻘﻓ ﺀﺎﺠﻓ
ﻗ ﻊﻗﻮﻓ ،ﻚﻟﺫ ﻞﺒ ﺖﻟﺎﻗ ﺎﻬﻨﻣ ﺏﺎﺻﺃﻭ ﻊﺒﺷ ﺪﻗ ﻪﻧﺃ ﺕﺃﺭ ﻥﺃ ﺎﻤﻠﻓ ،ﺎ : ﻥﺃ ﻮﻟ ﺖﻳﺃﺭﺃ ،ﺔﺤﻠﻃ ﺎﺑﺃ ﺎﻳ
ﹰﺎ ﻣ ﻮ ﻗ ﻢﻫﻮﻌﻨﳝ ﻥﺃ ﻢﳍﺃ ،ﻢﻬﺘﻳﺭﺎﻋ ﺍﻮﺒﻠﻄﻓ ﺖﻴﺑ ﻞﻫﺃ ﻢﻬﺘﻳﺭﺎﻋ ﺍﻭﺭﺎﻋﺃ ؟ ﻝﺎﻗ : ﺖﻟﺎﻘﻓ ،ﻻ : ﺐﺴﺘﺣﺎﻓ
ﻚﻨﺑﺍ . ﻝﺎﻗ : ﻝﺎﻗ ﰒ ،ﺐﻀﻐﻓ : ﲏﺑﺎﺑ ﲏﺗﱪﺧﺃ ﺖﺨﻄﻠﺗ ﺍﺫﺇ ﱴﺣ ﲏﺘﻛﺮﺗ ؟ ! ﻖﻠﻄﻧﺎﻓ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻰﺗﺃ ﱴﺣ
ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻘﻓ ، ﻥﺎﻛ ﺎﲟ ﻩﱪﺧﺄﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ . ” ﰲ ﷲﺍ ﻙﺭﺎﺑ
ﺎﻤﻜﺘﻠﻴﻟ ” ﻝﺎﻗ : ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺎﻛﻭ ﻝﺎﻗ ،ﺖﻠﻤﺤﻓ ﻥﺎﻛﻭ ،ﻪﻌﻣ ﻲﻫﻭ ﺮﻔﺳ ﰲ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ
ﻰﺗﺃ ﺍﺫﺇ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻭﺮﻃ ﺎﻬﻗﺮﻄﻳ ﻻ ﺮﻔﺳ ﻦﻣ ﺔﻨﻳﺪﳌﺍ ﺎﺮﻀﻓ ،ﺔﻨﻳﺪﳌﺍ ﻦﻣ ﺍﻮﻧﺪﻓ ﹰﺎ ﻗ
ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺲﺒﺘﺣﺎﻓ ،ﺽﺎﺨﳌﺍ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻖﻠﻄﻧﺍﻭ ،ﺔﺤﻠﻃ ﻮﺑﺃ : ﻮﺑﺃ ﻝﻮﻘﻳ
ﺔﺤﻠﻃ : ﻢﻠﻌﺘﻟ ﻚﻧﺇ ،ﺝﺮﺧ ﺍﺫﺇ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻊﻣ ﺝﺮﺧﺃ ﻥﺃ ﲏﺒﺠﻌﻳ ﻪﻧﺃ ﺏﺭﺎﻳRiyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
55
ﺍﺫﺇ ﻪﻌﻣ ﻞﺧﺩﺃﻭ ﻢﻴﻠﺳ ﻡﺃ ﻝﻮﻘﺗ ،ﻯﺮﺗ ﺎﲟ ﺖﺴﺒﺘﺣﺍ ﺪﻗﻭ ،ﻞﺧﺩ : ﺎﺑﺃ ﺎﻳ ﺖﻨﻛ ﻯﺬﻟﺍ ﺪﺟﺃ ﺎﻣ ﺔﺤﻠﻃ
،ﻖﻠﻄﻧﺍ ،ﺪﺟﺃ ﹰﺎ ﻣ ﻼ ﻏ ﺕﺪﻟﻮﻓ ﺎﻣﺪﻗ ﲔﺣ ﺽﺎﺨﳌﺍ ﺎﺮﺿﻭ ،ﺎﻨﻘﻠﻄﻧﺎﻓ . ﻲﻣﺃ ﱄ ﺖﻟﺎﻘﻓ : ﻻ ﺲﻧﺃ ﺎﻳ
ﻪﺘﻠﻤﺘﺣﺍ ﺢﺒﺻﺃ ﺎﻤﻠﻓ ،ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻰﻠﻋ ﻪﺑ ﻭﺪﻐﺗ ﱴﺣ ﺪﺣﺃ ﻪﻌﺿﺮﻳ ﻪﺑ ﺖﻘﻠﻄﻧﺎﻓ
ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﱃﺇ . ﻡﺎﲤ ﺮﻛﺫﻭ ﺚﻳﺪﳊﺍ .
44. Dari Anas r.a., katanya: “Abu Thalhah itu mempunyai seorang putera yang sedang
menderita sakit. Abu Thalhah keluar pergi – menghadap Nabi s.a.w., kemudian anaknya itu
dicabutlah ruhnya – yakni meninggal dunia. Ketika Abu Thalhah kembali -waktu itu ia
sedang berpuasa, ia berkata: “Bagaimanakah keadaan anakku?” Ummu Sulaim, yaitu ibu
anak tersebut – jadi isterinya Abu Thalhah – menjawab: “Ia dalam keadaan yang setenang-
tenangnya.” Isterinya itu lalu menyiapkan makanan malam untuknya kemudian Abu
Thalhah pun makan malamlah, selanjutnya ia menyetubuhinya isterinya itu. Setelah selesai,
Ummu Sulaim berkata: “Makamkanlah anak itu.” Setelah menjelang pagi harinya Abu
Thalhah mendatangi Rasulullah s.a.w., lalu memberitahukan hal tersebut – kematiannya
anaknya yang ia baru mengerti setelah selesai tidur bersama isterinya. Kemudian Nabi
bersabda: “Adakah engkau berdua bersetubuh tadi malam?” Abu Thalhah menjawab: “Ya.”
Beliau lalu bersabda pula: “Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kedua orang ini -yakni Abu
Thalhah dan isterinya. Selanjutnya Ummu Suiaim itu melahirkan seorang anak lelaki lagi.
Abu Thalhah lalu berkata padaku – aku di sini ialah Anas r.a. yang meriwayatkan Hadis ini:
“Bawalah ia sehingga engkau datang di tempat Nabi s.a.w. dan besertanya kirimkanlah
beberapa biji buah kurma. Nabi s.a.w. bersabda: “Adakah besertanya sesuatu benda?” Ia –
Anas- menjawab: “Ya.ada beberapa biji buah kurma.” Buah kurma itu diambil oleh Nabi s.a.w.
lalu dikunyahnya kemudian diambillah dari mulutnya, selanjutnya dimasukkanlah dalam
mulut anak tersebut. Setelah itu digosokkan di langit-langit mulutnya dan memberinya nama
Abdullah.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Bukhari disebutkan demikian:
Ibnu ‘Uyainah berkata: “Kemudian ada seorang dari golongan sahabat Anshar berkata:
“Lalu saya melihat sembilan orang anak lelaki yang semuanya dapat membaca dengan baik
dan hafal akan al-Quran, yaitu semuanya dari anak-anak Abdullah yang dilahirkan hasil
peristiwa malam dahulu itu. Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Anak Abu Thalhah dari
Ummu Sulaim meninggal dunia, lalu isterinya itu berkata kepada seluruh keluarganya:
“Janganlah engkau semua memberitahukan hal kematian anak itu kepada Abu Thalhah,
sehingga aku sendirilah yang hendak memberitahukannya nanti.” Abu Thalhah – yang saat
itu bepergian – lalu datanglah, kemudian isterinya menyiapkan makan malam untuknya dan
iapun makan dan minumlah. Selanjutnya isterinya itu memperhias diri dengan sebaik-baik
hiasan yang ada padanya dan bahkan belum pernah berhias semacam itu sebelum peristiwa
tersebut. Seterusnya Abu Thalhah menyetubuhi isterinya. Sewaktu isterinya telah
mengetahui bahwa suaminya telah kenyang dan selesai menyetubuhinya, iapun berkatalah
pada Abu Thalhah: “Bagaimanakah pendapat kanda, jikalau sesuatu kaum meminjamkan
sesuatu yang dipinjamkannya kepada salah satu keluarga, kemudian mereka meminta
kembalinya apa yang dipinjamkannya. Patutkah keluarga yang meminjamnya itu menolak
untuk mengembalikannya benda tersebut kepada yang meminjaminya?” Abu Thalhah
menjawab: “Tidak boleh menolaknya – yakni harus menyerahkannya.” Kemudian berkata
pula isterinya: “Nah, perhitungkanlah bagaimana pinjaman itu jikalau berupa anakmu
sendiri?” Abu Thalhah lalu marah-marah kemudian berkata: “Engkau biarkan aku tidak Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
56
mengetahui – kematian anakku itu, sehingga setelah aku terkena kotoran – maksudnya
kotoran bekas bersetubuh, lalu engkau beritahukan hal anakku itu padaku.”
Iapun lalu berangkat sehingga datang di tempat Rasulullah s.a.w. lalu
memberitahukan segala sesuatu yang telah terjadi, kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu berdua dalam malammu itu.”
Anas r.a. berkata: “Kemudian isterinya hamil.” Anas r.a. melanjutkan katanya:
“Rasulullah s.a.w. sedang dalam bepergian dan Ummu Sulaim itu menyertainya pula –
bersama suaminya juga. Rasulullah s.a.w. apabila datang di Madinah di waktu malam dari
bepergian, tidak pernah mendatangi rumah keluarganya malam-malam. Ummu Sulaim tiba-
tiba merasa sakit kerana hendak melahirkan, maka oleh kerana Abu Thalhah tertahan – yakni
tidak dapat terus mengikuti Nabi s.a.w. Rasulullah s.a.w. terus berangkat.”
Anas berkata: “Setelah itu Abu Thalhah berkata: “Sesungguhnya Engkau tentulah
Maha Mengetahui, ya Tuhanku, bahwa saya ini amat tertarik sekali untuk keluar bepergian
bersama-sama Rasulullah s.a.w. di waktu beliau keluar bepergian dan untuk masuk -tetap di
negerinya – bersama-sama dengan beliau di waktu beliau masuk. Sesungguhnya saya telah
tertahan pada saat ini dengan sebab sebagaimana yang Engkau ketahui.”
Ummu Sulaim ialu berkata: “Hai Abu Thalhah, saya tidak menemukan sakitnya
hendak melahirkan sebagaimana yang biasanya saya dapatkan – jikaiau hendak melahirkan
anak. Maka itu berangkatlah. Kitapun – maksudnya Rasulullah s.a.w., Abu Thalhah dan
isterinya – berangkatlah, Ummu Sulaim sebenarnya memang merasakan sakit hendak
melahirkan, ketika keduanya itu datang, lalu melahirkan seorang anak lelaki. Ibuku – yakni
ibu Anas r.a. – berkata padaku – pada Anas r.a.: “Hai Anas, janganlah anak itu disusui oleh
siapapun sehingga engkau pergi pagi-pagi besok dengan membawa anak itu kepada
Rasulullah s.a.w.”
Ketika waktu pagi menjelma, saya – Anas r.a. – membawa anak tadi kemudian pergi
dengannya kepada Rasulullah s.a.w. Ia lalu meneruskan ceritera Hadis ini sampai selesainya.
Keterangan:
Hadis di atas itu memberikan kesimpulan tentang sunnahnya melipur orang yang
sedang dalam kedukaan agar berkurang kesedihan hatinya, juga bolehnya memalingkan
sesuatu persoalan kepada persoalan yang lain lebih dulu, untuk ditujukan kepada hal yang
dianggap penting, sebagaimana perilaku isteri Abu Thalhah kepada suaminya. Ini tentu saja
bila amat diperlukan untuk berbuat sedemikian itu.
Sementara itu Hadis di atas juga menjelaskan akan sunnahnya seseorang isteri berhias
seelok-eloknya agar suaminya tertarik padanya dan tidak sampai terpesona oleh wanita lain,
sehingga menyebabkan terjerumusnya suami itu dalam kemesuman yang diharamkan oleh
agama. Demikian pula isteri dianjurkan sekali untuk berbuat segala hal yang dapat
menggembirakan suami dan melayaninya dengan hati penuh kelapangan serta wajah berseri-
seri, baik dalam menyiapkan makanan dan hidangan sehari-hari ataupun dalam seketiduran.
Jadi salah sekali, apabila seseorang wanita itu malahan berpakaian serba kusut ketika
di rumah, tetapi di saat keluar rumah lalu bersolek seindah-indahnya.Juga salah pula apabila
seorang isteri itu kurang memperhatikan keadaan dan selera suaminya dalam hal makan
minumnya, ataupun dalam cara melayaninya dalam persetubuhan.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
57
45- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺃ ﻪﻨﻋ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ : ” ﺪﻳﺪﺸﻟﺍ ﺲﻴﻟ
ﺪﻳﺪﺸﻟﺍ ﺎﳕﺇ ،ﺔﻋﺮﺼﻟﺎﺑ ﺐﻀﻐﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﻚﻠﳝ ﻯﺬﻟﺍ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( . ﺔﻋﺮﺼﻟﺍﻭ ﺩﺎﺼﻟﺍ ﻢﻀﺑ
ﺀﺍﺮﻟﺍ ﺢﺘﻓﻭ . ﹰﺍ ﲑ ﺜ ﻛ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻉﺮﺼﻳ ﻦﻣ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻪﻠﺻﺃﻭ
45. Dari Abu Hurariah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Bukanlah orang
yang keras – kuat – itu dengan banyaknya berkelahi, hanyasanya orang-orang yang keras –
kuat – ialah orang yang dapat menguasai dirinya di waktu sedang marah-marah.”
(Muttafaq ‘alaih)
Ashshura-ah dengan dhammahnya shad dan fathahnya ra’, menurut asalnya bagi
bangsa Arab, artinya ialah orang yang suka sekali menyerang atau membanting orang
banyak (sampai terbaring atau tidak sadarkan diri).

46- ﻲﺿﺭ ﺩﺮﺻ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ : ﺍ ﻊﻣ ﹰﺎ ﺴ ﻟ ﺎ ﺟ ﺖﻨﻛ ،ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟ
ﺎﳘﺪﺣﺃﻭ ،ﻥﺎﺒﺘﺴﻳ ﻥﻼﺟﺭﻭ ﻪﺟﺍﺩﻭﺃ ﺖﺨﻔﺘﻧﺍﻭ ،ﻪﻬﺟﻭ ﺮﲪﺍ ﺪﻗ . ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻘﻓ
ﻢﻠﺳﻭ : ” ﱐﺇ ﻝﺎﻗ ﻮﻟ ،ﺪﳚ ﺎﻣ ﻪﻨﻋ ﺐﻫﺬﻟ ﺎﳍﺎﻗ ﻮﻟ ﺔﻤﻠﻛ ﻢﻠﻋﻷ : ﻢﻴﺟﺮﻟﺍ ﻥﺎﻄﻴﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﷲﺎﺑ ﺫﻮﻋﺃ
ﺐﻫﺫ ﺪﳚ ﺎﻣ ﻪﻨﻣ ” . ﻪﻟ ﻝﺎﻘﻓ : ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺇ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ : ” ﻦﻣ ﷲﺎﺑ ﺫﻮﻌﺗ ﻢﻴﺟﺮﻟﺍ ﻥﺎﻄﻴﺸﻟﺍ ”
) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( .
46. Dari Sulaiman bin Shurad r.a., katanya: “Saya duduk bersama Nabi s.a.w. dan di
situ ada dua orang yang saling bermaki-makian antara seorang dengan kawannya. Salah
seorang dari keduanya itu telah merah padam mukanya dan membesarlah urat lehernya,
kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya saja niscayalah mengetahui suatu kalimat yang apabila diucapkannya,
tentulah hilang apa yang ditemuinya -kemarahannya, yaitu andaikata ia mengucapkan:
“A’udzu billahi minasy syaithanir rajim,” tentulah lenyap apa yang ditemuinya itu. Orang-
orang lalu berkata padanya – orang yang merah padam mukanya tadi: “Sesungguhnya Nabi
s.a.w. bersabda: “Mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang direjam.”
(Muttafaq ‘alaih)

47- ﻲﺿﺭ ﺲﻧﺃ ﻦﺑ ﺫﺎﻌﻣ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ : ” ﻮﻫﻭ ، ﹰﺎ ﻈ ﻴ ﻏ ﻢﻈﻛ ﻦﻣ
ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﺎﻗ ﺭﻮﳊﺍ ﻦﻣ ﻩﲑﳜ ﱴﺣ ﺔﻣﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻖﺋﻼﳋﺍ ﺱﻭﺅﺭ ﻰﻠﻋ ﱃﺎﻌﺗﻭ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﷲﺍ ﻩﺎﻋﺩ ،ﻩﺬﻔﻨﻳ
ﺀﺎﺷ ﺎﻣ ﲔﻌﻟﺍ ” ) ) ﻟﺍﻭ ،ﺩﻭﺍﺩ ﻮﺑﺃ ﻩﺍﻭﺭ ﻝﺎﻗﻭ ﻱﺬﻣﺮﺘ : ﺚﻳﺪﺣ ﻦﺴﺣ ( ( .
47. Dari Mu’az bin Anas r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang
menahan marahnya padahal ia kuasa untuk meneruskannya – melaksanakannya – maka
Allah Subhanahu wa Ta’ala mengundangnya di hadapan kepala – yakni disaksikan -sekalian
makhluk pada hari kiamat, sehingga disuruhnya orang itu memilih bidadari-bidadari yang
membelalak matanya dengan sesuka hatinya.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
58
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini
adalah Hadis hasan.

48- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻠﻟ ﻝﺎﻗ ﹰﻼ ﺟ ﺭ ﻥﺃ ، ﻪﻨﻋ : ﻝﺎﻗ ،ﲏﺻﻭﺃ : ” ﻻ
ﺐﻀﻐﺗ ” ﺩﺩﺮﻓ ﻝﺎﻗ ،ﹰﺍﺭﺍﺮﻣ : ” ﺐﻀﻐﺗﻻ ” ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ .
48. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi s.a.w.:
“Berilah wasiat padaku.” Beliau s.a.w. bersabda: “Jangan marah.” Orang itu mengutanginya
berkali-kali tetapi beliau s.a.w. tetap bersabda: “janganlah marah.”
(Riwayat Bukhari)
Keterangan:
Yang perlu dijelaskan sehubungan dengan Hadis ini ialah:
(a) Orang yang bertanya itu menurut riwayat ada yang mengatakan dia itu ialah
Ibnu Umar, ada yang mengatakan Haritsah atau Abuddarda’. Mungkin juga memang banyak
yang bertanya demikian itu.
(b) Kita dilarang marah ini apabila berhubungan dengan sesuatu yang hanya
mengenai hak diri kita sendiri atau hawa nafsu. Tetapi kalau berhubungan dengan hak-hak
Allah, maka wajib kita pertahankan sekeras-kerasnya, misalnya agama Allah dihina orang,
al-Quran diinjak-injak atau dikencingi, alim ulama diolok-olok padahal tidak bersalah dan
lain-lain sebagainya.
(c) Yang bertanya itu mengulangi berkali-kali seolah-olah meminta wasiat yang
lebih penting, namun beliau tidak menambah apa-apa. Hal ini kerana menahan marah itu
sangat besar manfaat dan faedahnya. Cobalah kalau kita ingat-ingat, bahwa timbulnya semua
kerusakan di dunia ini sebagian besar ialah kerana manusia ini tidak dapat mengekang hawa
nafsu dan syahwatnya, tidak suka menahan marah, sehingga menimbulkan darah mendidih
dan akhirnya ingin menghantam dan membalas dendam.

49- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ : ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ : ” ﺀﻼﺒﻟﺍ ﻝﺍﺰﻳ ﺎﻣ
ﻦﻣﺆﳌﺎﺑ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻣﻭ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻰﻘﻠﻳ ﱴﺣ ﻪﻟﺎﻣﻭ ﺓ ﻩﺪﻟﻭﻭ ﻪﺴﻔﻧ ﰲ ﺔﻨﻣﺆﳌﺍﻭ ﺔﺌﻴﻄﺧ ” ) ) ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ
ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ ﻝﺎﻗﻭ ( ( .
49. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak henti-hentinya
bencana – bala’ – itu mengenai seseorang mu’min, lelaki atau perempuan, baik dalam dirinya
sendiri, anaknya ataupun hartanya, sehingga ia menemui Allah Ta’ala dan di atasnya tidak
ada lagi sesuatu kesalahanpun.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan
shahih.

50- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ : ،ﺲﻴﻗ ﻦﺑ ﺮﳊﺍ ﻪﻴﺧﺃ ﻦﺑﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﱰﻓ ﻦﺼﺣ ﻦﺑ ﺔﻨﻴﻴﻋ ﻡﺪﻗ
ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺮﻔﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺎﻛﻭ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺮﻤﻋ ﻢﻬﻴﻧﺪﻳ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺮﻤﻋ ﺲﻠﳎ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﻥﺎﻛﻭ ،ﻪﻨﻋRiyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
59
ﹰﻻﻮﻬﻛ ﻪﺗﺭﻭﺎﺸﻣﻭ ﻪﻴﺧﺃ ﻦﺑﻻ ﺔﻨﻴﻴﻋ ﻝﺎﻘﻓ ،ﹰﺎﻧﺎﺒﺷ ﻭﺃ ﺍﻮﻧﺎﻛ : ﲑﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﺪﻨﻋ ﻪﺟﻭ ﻚﻟ ﻲﺧﺃ ﻦﺑﺍ ﺎﻳ
ﺮﻤﻋ ﻥﺫﺄﻓ ﻥﺫﺄﺘﺳﺎﻓ ،ﻪﻴﻠﻋ ﱄ ﻥﺫﺄﺘﺳﺎﻓ . ﻝﺎﻗ ﻞﺧﺩ ﺎﻤﻠﻓ : ﷲﺍﻮﻓ ،ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻦﺑﺍ ﺎﻳ ﻰ ِﻫ ﻝﺰﳉﺍ ﺎﻨﻴﻄﻌﺗ ﺎﻣ
ﻐﻓ ،ﻝﺪﻌﻟﺎﺑ ﺎﻨﻴﻓ ﻢﻜﲢ ﻻﻭ ،ﻪﺑ ﻊﻗﻮﻳ ﻥﺃ ﻢ ﻫ ﱴﺣ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺮﻤﻋ ﺐﻀ ﺮﳊﺍ ﻪﻟ ﻝﺎﻘﻓ : ﲑﻣﺃ ﺎﻳ
ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻴﺒﻨﻟ ﻝﺎﻗ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺇ ﲔﻨﻣﺆﳌﺍ : { ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺬﺧ ﻦﻋ ﺽﺮﻋﺃﻭ ﻑﺮﻌﻟﺎﺑ ﺮﻣﺃﻭ
ﲔﻠﻫﺎﳉﺍ } ) ) ﻑﺍﺮﻋﻷﺍ : 198 ( ( . ﻥﺇﻭ ﻥﺎﻛﻭ ،ﺎﻫﻼﺗ ﲔﺣ ﺮﻤﻋ ﺎﻫﺯﻭﺎﺟ ﺎﻣ ﷲﺍﻭ ،ﲔﻠﻫﺎﳉﺍ ﻦﻣ ﺍﺬﻫ
ﹰﺎﻓﺎﻗﻭ ﷲﺍ ﺏﺎﺘﻛ ﺪﻨﻋ ﱃﺎﻌﺗ . ) ) ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ( ( .
50. Dari ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: ‘Uyainah bin Hishn datang – di
Madinah, kemudian turun – sebagai tamu – pada anak saudaranya – sepupunya – yaitu Alhur
bin Qais. Alhur ‘Adalah salah seorang dari sekian banyak orang-orang yang didekat-kan oleh
Umar r.a. – yakni dianggap sebagai orang dekat dan sering diajak bermusyawarah, kerana
para ahli baca al-Quran – yang pandai maknanya – adalah menjadi sahabat-sahabat yang
menetap di majlis Umar r.a. serta orang-orang yang diajak bermusyawarah olehnya, baik
orang-orang tua maupun yang masih muda-muda usianya.
‘Uyainah berkata kepada sepupunya: “Hai anak saudaraku engkau mempunyai wajah
– banyak diperhatikan – di sisi Amirul mu’minin ini. Cobalah meminta izin padanya supaya
aku dapat menemuinya. Saudaranya itu memintakan izin untuk ‘Uyainah lalu Umarpun
mengizinkannya. Setelah ‘Uyainah masuk, lalu ia berkata: “Hati-hatilah,hai putera
Alkhaththab – yaitu Umar, demi Allah, tuan tidak memberikan banyak pemberian –
kelapangan hidup – pada kita dan tidak pula tuan memerintah di kalangan kita dengan
keadilan.” Umar r.a. marah sehingga hampir-hampir saja akan menjatuhkan hukuman
padanya. Alhur kemudian berkata: “Ya Amirul mu’minin, sesungguhnya Allah Ta’ala
berfirman kepada NabiNya s.a.w. – yang artinya:
“Berilah maaf, perintahlah kebaikan dan berpalinglah – jangan menghiraukan – pada
orang-orang yang bodoh.”
Dan ini – yakni ‘Uyainah – adalah termasuk golongan orang-orang yang bodoh.
Demi Allah, Umar tidak pernah melaluinya – melanggarnya – di waktu Alhur
membacakan itu. Umar adalah seorang yang banyak berhentinya – amat mematuhi – di sisi
Kitabullah Ta’ala. (Riwayat Bukhari)

51- ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺩﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑﺍ ﻦﻋﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺃ ﻪﻨﻋ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ : ” ﻱﺪﻌﺑ ﻥﻮﻜﺘﺳ ﺎﺇ
ﺭﻮﻣﺃﻭ ﺓﺮﺛﺃ ﺎﻭﺮﻜﻨﺗ ! ﺍﻮﻟﺎﻗ : ﺎﻧﺮﻣﺄﺗ ﺎﻤﻓ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ؟ ﻝﺎﻗ : ، ﻢﻜﻴﻠﻋ ﻯﺬﻟﺍ ﻖﳊﺍ ﻥﻭﺩﺆﺗ ﻥﻮﻟﺄﺴﺗﻭ
ﻢﻜﻟ ﻯﺬﻟﺍ ﷲﺍ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( . ﺓﺮﺛﻷﺍﻭ : ﻖﺣ ﻪﻴﻓ ﻪﻟ ﻦﻤﻋ ﺊﺸﻟﺎﺑ ﺩﺍﺮﻔﻧﻷﺍ
51. Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya saja akan terjadi sesudahku nanti cara mementingkan diri sendiri –
sedang orang lain lebih berhak untuk memperolehnya – dan juga beberapa perkara yang
engkau semua akan mengingkarinya. Orang-orang semua berkata: “Ya Rasulullah, maka
apakah yang akan Tuan perintahkan pada kita – kaum Muslimin. Beliau s.a.w. bersabda: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
60
“Supaya engkau semua menunaikan hak yang menjadi kewajibanmu untuk
dilaksanakan dan mohonlah kepada Allah akan hak yang memang menjadi milikmu semua.”
(Muttafaq ‘alaih)

52- ﻦﺑ ﺪﻴﺳﺃ ﲕﳛ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﻝﺎﻗ ﺭﺎﺼﻧﻷﺍ ﻦﻣ ﹰﻼ ﺟ ﺭ ﻥﺃ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﲑﻀﺣ : ﻻﺃ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ
ﺎﻤﻛ ﲏﻠﻤﻌﺘﺴﺗ ﻝﺎﻘﻓ ﹰﺎ ﻧ ﻼ ﻓ ﺖﻠﻤﻌﺘﺳﺍ : ” ﻰﻠﻋ ﱐﻮﻘﻠﺗ ﱴﺣ ﺍﻭﱪﺻﺎﻓ ،ﺓﺮﺛﺃ ﻱﺪﻌﺑ ﻥﻮﻘﻠﺘﺳ ﻢﻜﻧﺇ
ﺽﻮﳊﺍ ” ( ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( . ﺪﻴﺳﺃﻭ ﺓﺰﻤﳍﺍ ﻢﻀﺑ . ﲑﻀﺣﻭ : ٍﺔﻤﺠﻌﻣ ٍﺩ ﺎ ﺿ ﻭ ٍﺔ ﻣ ﻮ ﻤ ﻀ ﻣ ﺔﻠﻤﻬﻣ ٍﺀ ﺎ ﲝ
ﻢﻠﻋﺃ ﷲﺍﻭ ،ٍﺔﺣﻮﺘﻔﻣ
52. Dari Abu Yahya yaitu Usaid bin Hudhair r.a. bahwasanya ada seorang lelaki dari
kaum Anshar berkata: “Ya Rasulullah, mengapakah tuan tidak menggunakan saya sebagai
pegawai, sebagaimana tuan juga menggunakan si Fulan dan Fulan itu?” Beliau s.a.w. lalu
bersabda:
“Sesungguhnya engkau semua akan menemui sesudahku nanti suatu cara
mementingkan diri sendiri – sedang orang lain lebih berhak untuk memperolehnya, maka
dari itu bersabarlah, sehingga engkau semua menemui aku di telaga – pada hari kiamat.”
(Muttafaq ‘alaih)

53- ﺪﺒﻋ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﰊﺃ ﻦﻋﻭ ﰲ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺃ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﰱﻭﺃ ﰊﺃ ﻦﺑ ﷲﺍ
ﻪﻣﺎﻳﺃ ﺾﻌﺑ ﻝﺎﻘﻓ ﻢﻬﻴﻓ ﻡﺎﻗ ﺲﻤﺸﻟﺍ ﺖﻟﺎﻣ ﺍﺫﺇ ﱴﺣ ﺮﻈﺘﻧﺍ ،ﻭﺪﻌﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻲﻘﻟ ﱵﻟﺍ : ” ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎﻬﻳﺃ ﺎﻳ ﻻ
ﻥﺃ ﺍﻮﻤﻠﻋﺍﻭ ،ﺍﻭﱪﺻﺎﻓ ﻢﻫﻮﻤﺘﻴﻘﻟ ﺍﺫﺈﻓ ،ﺔﻴﻓﺎﻌﻟﺍ ﷲﺍ ﺍﻮﻟﺄﺳﺍﻭ ،ﻭﺪﻌﻟﺍ ﺀﺎﻘﻟ ﺍﻮﻨﻤﺘﺗ ﻝﻼﻇ ﺖﲢ ﺔﻨﳉﺍ
ﻑﻮﻴﺴﻟﺍ ” ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻝﺎﻗ ﰒ : ” ﻝﱰﻣ ﻢﻬﻠﻟﺍ ﻡﺯﺎﻫﻭ ، ﺏﺎﺤﺴﻟﺍ ﻱﺮﳎﻭ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ
ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺎﻧﺮﺼﻧﺍﻭ ﻢﻬﻣﺰﻫﺍ ،ﺏﺍﺰﺣﻷﺍ ” ) ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ( ( ﷲﺎﺑﻭ ﻖﻴﻓﻮﺘﻟﺍ .
53. Dari Abu Ibrahim, yaitu Abdullah bin Abu Aufa radhiallahu ‘anhuma bahwa
Rasulullah s.a.w. pada suatu hari di waktu beliau itu bertemu dengan musuh, beliau
menantikan sehingga matahari condong – hendak terbenam – beliau lalu berdiri di muka
orang banyak kemudian bersabda:
“Hai sekalian manusia, janganlah engkau semua mengharap-harapkan bertemu
musuh dan mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Tetapi jikalau engkau semua
menemui musuh itu, maka bersabarlah. Ketahuilah olehmu semua bahwasanya syurga itu
ada di bawah naungan pedang.”
Selanjutnya Nabi s.a.w. bersabda:
“Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan,
Yang menghancur-leburkan gabungan pasukan musuh. Hancur leburkanlah mereka
itu dan berilah kita semua kemenangan atas mereka.” (Muttafaq ‘alaih)
Wabillahittaufiq (Dan dengan Allah itulah adanya pertolongan).
Keterangan:
Dalam mengulas sabda Rasulullah s.a.w. yang berbunyi: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
61
“Syurga itu ada di bawah naungan pedang.” Imam al-Qurthubi berkata:
“Ucapan itu adalah suatu pertanda betapa indahnya susunan kalimat yang digunakan
oleh Rasulullah s.a.w. Sedikit kata-katanya, tetapi luas pengertiannya. Maksudnya iaiah
bahwa letak syurga itu dengan memberikan perlawanan kepada musuh, manakala mereka
telah memulai menyerang kedudukan kita. Jika sudah dalam keadaan terjepit dan musuh
sudah menyerbu dekat sekali dengan tempat pertahanan kita, maka tiada jalan lain, kecuali
dengan beradu kekuatan, yakni pedanglah yang wajib digunakan untuk penyelesaian,
menang atau kalah. Jika pedang kaum Muslimin sudah beradu dengan pedang musuh,
masing-masing pihak menangkis serangan musuhnya, pedang meninggi dan merendah,
sampai-sampai bayangannya tampak jelas. Naungan pedang itulah yang menyebabkan kaum
Muslimin akan memperoleh kebahagiaan dalam dua keadaan:
(a) Jika kalah dan mati, gugurlah sebagai pejuang syahid dan pasti masuk syurga
tanpa dihisab. Di kalangan ummatpun menjadi harum namanya.
b) Jika menang dan selamat sampai dapat kembali ke rumah ia juga akan merasakan
kenikmatan syurga dunia, hidup dalam keluhuran dan kejayaan.

Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
62
Bab 4

ﻕﺪﺼﻟﺍ ﺏﺎﺑ .

Kebenaran

ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ : { ﻊﻣ ﺍﻮﻧﻮﻛﻭ ﷲﺍ ﺍﻮﻘﺗﺍ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺎﻬﻳﺃ ﺎﻳ ﲔﻗﺩﺎﺼﻟﺍ } ) ) ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ : 119 ( ( ﱃﺎﻌﺗ ﻝﺎﻗﻭ :
} ﲔﻗﺩﺎﺼﻟﺍﻭ ﺕﺎﻗﺩﺎﺼﻟﺍﻭ { ) ) ﺏﺍﺰﺣﻷﺍ : 35 ( ( . ﱃﺎﻌﺗ ﻝﺎﻗﻭ : { ﺪﺻ ﻮﻠﻓ ﻥﺎﻜﻟ ﷲﺍ ﺍﻮﻗ ﻢﳍ ﹰﺍ ﲑ ﺧ }
) ) ﺪﻤﳏ : 21 ( ( .

Allah Ta’ala berfirman:
“Hai sekalian orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua
bersama-sama dengan orang-orang yang benar.” (at-Taubah: 119)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan orang-orang yang benar, lelaki ataupun perempuan.” (al-Ahzab: 35)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Dan andaikata mereka itu bersikap benar terhadap Allah, pastilah hal itu amat baik untuk
mereka sendiri.” (Muhammad: 21)
Adapun Hadis-hadis yang menerangkannya ialah:

54. Pertama: Dari Ibnu Mas’ud r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Sesungguhnya
kebenaran – baik yang berupa ucapan atau perbuatan – itu menunjukkan kepada kebaikan
dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang itu
niscaya melakukan kebenaran sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang ahli
melakukan kebenaran. Dan sesungguhnya berdusta itu menunjukkan kepada kecurangan
dan sesungguhnya kecurangan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya
seseorang itu niscaya berdusta sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang ahli
berdusta.” (Muttafaq ‘alaih)
Sabda Nabi s.a.w. Yuriibuka, boleh dengan difathahkan ya’nya (dan boleh pula
didhamahnya, artinya: “Tinggalkanlah olehmu apa saja yang engkau ragukan perihal boleh
atau halalnya sesuatu dan beralihlah kepada yang tidak ada keragu-raguan perihal itu dalam
hatimu.”

56. Ketiga: Dari Abu Sufyan bin Shakhr bin Harb r.a. dalam Hadisnya yang panjang
dalam menguraikan ceritera Raja Hercules. Hercules berkata: “Maka apakah yang diperintah
olehnya?” Yang dimaksud ialah oleh Nabi s.a.w. Abu Sufyan berkata: “Saya lalu menjawab:
“Ia berkata: “Sembahlah akan Allah yang Maha Esa, jangan menyekutukan sesuatu
denganNya dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh nenek-moyangmu semua.” Ia Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
63
juga menyuruh supaya kita semua melakukan shalat, bersikap benar, menahan diri dari
keharaman serta mempererat kekeluargaan.” (Muttafaq ‘alaih)

55. Kedua: Dari Abu Muhammad, yaitu Alhasan bin Ali bin Abu Thalib radhiallahu
‘anhuma, katanya: “Saya menghafal sabda dari Rasulullah s.a.w. yaitu: “Tinggalkan apa-apa
yang menyangsikan hatimu – yakni jangan terus dilakukan – dan berpindahlah kepada apa-
apa yang tidak menyangsikan hatimu
7
– yakni yang hatimu tenang jikalau melakukannya.
Maka sesungguhnya bersikap benar itu adalah ketenangan dan berdusta itu menyebabkan
timbulnya kesangsian.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis shahih.

57. Keempat: Dari Abu Tsabit, dalam suatu riwayat lain disebut-kan Abu Said dan
dalam riwayat lain pula disebutkan Abulwalid, yaitu Sahl bin Hanif r.a., dan dia pernah
menyaksikan peperangan Badar, bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang memohonkan kepada Allah Ta’ala supaya dimatikan syahid dan
permohonannya itu dengan secara yang sebenar-benarnya, maka Allah akan
menyampaikan orang itu ke tingkat orang-orang yang mati syahid, sekalipun ia mati di atas
tempat tidurnya.” (Riwayat Muslim)

58. Kelima: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Ada seorang Nabi dari golongan beberapa Nabi shalawatullahi wa salamuhu ‘alaihim
berperang, kemudian ia berkata kepada kaumnya: “Jangan mengikuti peperanganku ini
seorang lelaki yang memiliki kemaluan wanita – yakni baru kawin – dan ia hendak masuk
tidur dengan isterinya itu, tetapi masih belum lagi masuk tidur dengannya, jangan pula
mengikuti peperangan ini seorang yang membangun rumah dan belum lagi mengangkat
atapnya – maksudnya belum selesai sampai rampung samasekali, jangan pula seseorang yang
membeli kambing atau unta yang sedang bunting tua yang ia menantikan kelahiran anak-
anak ternaknya itu – yang dibelinya itu.
Nabi itu lalu berperang, kemudian mendekati sesuatu desa pada waktu shalat Asar
atau sudah dekat dengan itu, kemudian ia berkata kepada matahari: “Sesungguhnya engkau –
hai matahari – adalah diperintahkan – yakni berjalan mengikuti perintah Tuhan – dan sayapun
juga diperintahkan – yakni berperang inipun mengikuti perintah Tuhan. Ya Allah, tahanlah
jalan matahari itu di atas kita.” Kemudian matahari itu tertahan jalannya sehingga Allah
memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Beliau mengumpulkan banyak harta
rampasan. Kemudian datanglah, yang dimaksud datang adalah api, untuk makan harta
rampasan tadi, tetapi ia tidak suka memakannya. Nabi itu berkata: “Sesungguhnya di
kalangan engkau semua itu ada yang menyembunyikan harta rampasan, maka dari itu
hendaklah berbai’at padaku – dengan jalan berjabatan tangan – dari setiap kabilah seseorang
lelaki. Lalu ada seorang lelaki yang lekat tangannya itu dengan tangan Nabi tersebut. Nabi
itu lalu berkata lagi: “Nah, sesungguhnya di kalangan kabilah-mu itu ada yang
menyembunyikan harta rampasan. Oleh sebab itu hendaklah seluruh orang dari kabilahmu
itu memberikan pembai’atan padaku.” Selanjutnya ada dua atau tiga orang yang tangannya
itu lekat dengan tangan Nabi itu, lalu beliau berkata pula: “Di kalanganmu semua itu ada

7 Jadi bila kila meragu-ragukan sesuatu, baiklah kita tinggalkan saja dan beralih pada yang tidak meragu-
ragukan, misalnya sesuatu yang belum terang hukumnya yakni samar-samar atau syubhat, maka baiklah
engkau tinggalkan saja. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
64
yang menyembunyikan harta rampasan.” Mereka lalu mendatangkan sebuah kepala sebesar
kepala lembu yang terbuat dari emas – dan inilah benda yang disembunyikan, lalu
diletakkanlah benda tersebut, kemudian datanglah api terus memakannya – semua harta
rampasan. Oleh sebab itu memang tidak halallah harta-harta rampasan itu untuk siapapun
ummat sebelum kita, kemudian Allah menghalalkannya untuk kita harta-harta rampasan
tersebut, di kala Allah mengetahui betapa kedhaifan serta kelemahan kita semua. Oleh sebab
itu lalu Allah menghalalkannya untuk kita.” (Muttafaq ‘alaih)
Alkhalifaat, dengan fathahnya kha’ mu’jamah dan kasrahnya lam adalah jamaknya
khalifatun, artinya ialah unta yang bunting.
59. Keenam: Dari Abu Khalid yaitu Hakim bin Hizam r.a., ia masuk Islam di zaman
pembebasan Makkah, sedang ayahnya adalah termasuk golongan pembesar-pembesar
Quraisy, baik di masa Jahiliyah ataupun di masa Islam, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Dua orang yang berjual-beli itu dengan kebebasan – yakni boleh mengurungkan jual-
belinya atau jadi meneruskannya – selama keduanya itu belum berpisah. Apabila keduanya
itu bersikap benar dan menerangkan – cacat-cacatnya, maka diberi berkahlah jual-beli
keduanya, tetapi jikalau keduanya itu menyembunyikan – cacat-cacatnya – dan sama-sama
berdusta, maka dileburlah keberakahan jual-beli keduanya itu.” (Muttafaq ‘alaih)
Keterangan:
Kata Shidqun yang berarti benar itu, maksudnya tidak hanya benar dalam
pembicaraannya saja, tetapi juga benar dalam amal perbuatannya. Jadi benar dalam kedua
hal itulah yang menurut sabda Nabi s.a.w. dapat menunjukkan ke jalan kebajikan dan
kebajikan ini yang menunjukkan ke jalan menuju syurga.
Secara ringkasnya, seseorang itu baru dapat dikatakan benar, manakala ucapannya
sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan, atau dengan kata lain ialah manakala amal
perbuatannya itu masih bertentangan dengan ucapannya, tetaplah ia dianggap sebagai
manusia yang berdusta atau kadzib. Misalnya seorang yang mengaku beragama Islam, tetapi
shalat tidak dilakukan, puasa tidak dikerjakan, bahkan mengucapkan dua kalimat syahadat
saja tidak dapat, maka dapatkah orang semacam itu dikatakan benar ucapannya. Tentu tidak
dapat. Ia tetap berdusta yang oleh Rasulullah s.a.w. disabdakan bahwa kedustaan itu
menunjukkan ke jalan kecurangan dan kecurangan itu menunjukkan ke jalan menuju neraka.

Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
65

Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
66
Bab 5

Muraqabah (Pengintaian)

Allah Ta’ala berfirman:
“Dialah yang melihatmu ketika engkau berdiri dan juga gerak tubuhmu di antara orang-orang
yang bersujud.” (asy-Syu’ara’: 218-219)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan Dia adalah besertamu di mana saja engkau semua berada.” (al-Hadid: 4)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi baik di bumi ataupun di
langit.”(ali-lmran: 5)
Lagi firmannya Allah Ta’ala:
“Sesungguhnya Tuhanmu itu niscaya tetap mengintipnya.” (al-Fajar: 14)
Juga firmannya Allah Ta’ala:
“Dia Maha Mengetahui akan kekhianatan mata – maksudnya pandangan mata kepada sesuatu
yang diiarang atau kerlingan mata sebagai ejekan dan lain-lain perbuatan yang tidak baik – dan apa
saja yang tersembunyi dalam hati.” (al-Mu’min: 19)
Ayat-ayat yang mengenai bab ini banyak sekali dan kiranya dapat dimaklumi.
Adapun Hadis-hadisnya ialah:

60. Pertama: Dari Umar bin Alkhaththab r.a., katanya: “Pada suatu ketika kita semua
duduk di sisi Rasulullah s.a.vv. yakni pada suatu hari, tiba-tiba muncullah di muka kita
seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam warna rambutnya, tidak
timpak padanya bekas bepergian dan tidak seorangpun dari kita semua yang mengenalnya,
sehingga duduklah orang tadi di hadapan Nabi s.a.w. lalu menyandarkan kedua lututnya
pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri dan
berkata: “Ya Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam.” Rasulullah s.a.w. lalu
bersabda:
“Islam, yaitu hendaknya engkau menyaksikan bahwa tiada piihan kecuali Allah dan
bahwa Muhammad adalah utusan Allah, hendaklah pula engkau mendirikan shalat,
menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadhan dan melakukan haji ke Baitullah jikalau
engkau kuasa jalannya ke situ.”
Orang itu berkata: “Tuan benar.”
Kita semua heran padanya, karena ia bertanya dan juga membenarkannya. Ia berkata
lagi: “Kemudian beritahukanlah padaku tentang Iman.”
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-
kitabNya, rasul-rasulNya, hari penghabisan – kiamat – dan hendaklah engkau beriman pula
kepada takdir, yang baik ataupun yang buruk – semuanya dari Allah jua.”
Orang itu berkata: “Tuan benar.” Kemudian katanya lagi: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
67
“Kemudian beritahukanlah padaku tentang Ihsan.”
Rasulullah s.a.w. menjawab: “Yaitu hendaklah engkau menyembah kepada Allah
seolah-olah engkau dapat melihatNya, tetapi jikalau tidak dapat seolah-olah melihatNya,
maka sesungguhnya Allah itu dapat melihatmu.”
Ia berkata: “Tuan benar.” Katanya lagi: “Kemudian beritahukanlah padaku tentang hari
kiamat.”
Rasulullah s.a.w. menjawab: “Orang yang ditanya – yakni beliau s.a.w. sendiri –
tentulah tidak lebih tahu dari orang yang menanyakannya – yakni orang yang datang tiba-
tiba tadi.
Orang itu berkata pula: “Selanjutnya beritahukanlah padaku tentang alamat-alamatnya
hari kiamat itu.”
Rasulullah s.a.w. menjawab:
“Yaitu apabila seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuan puterinya – maksudnya
hamba sahaya itu dikawin oleh pemiliknya sendiri yang merdeka, lalu melahirkan seorang
anak perempuan. Anaknya ini dianggap merdeka juga dan dengan begitu dapat dikatakan
hamba sahaya perempuan melahirkan tuan puterinya – dan apabila engkau melihat orang-
orang yang tidak beralas kaki, telanjang-telanjang, miskin-miskin dan sebagai penggembala
kambing sama bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang besar – karena sudah
menjadi kaya-raya dan bahkan menjabat sebagai pembesar-pembesar negara.”
Selanjutnya orang itu berangkat pergi. Saya – yakni Umar r.a. – berdiam diri beberapa
saat lamanya, kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: “Hai Umar, adakah engkau mengetahui
siapakah orang yang bertanya tadi?” Saya menjawab: “Allah dan RasulNyalah yang lebih
mengetahuinya.” Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Sesungguhnya orang tadi adalah malaikat
Jibril, ia datang untuk memberikan pelajaran tentang agama kepadamu semua.” (Riwayat
Muslim)
Makna Talidulamatu rabbatahaa, yakni tuan puterinya. Adapun pengertiannya ialah
oleh sebab banyaknya hamba sahaya perempuan sehingga budak-budak tersebut melahirkan
puteri untuk tuan yang memilikinya. Puteri tuannya itu sama kedudukannya dengan
tuannya sendiri. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sedemikian itu
maksudnya. Al-‘Aalah, ialah golongan orang-orang fakir. Adapun kata Maliyyan artinya
waktu yang lama, yaitu sampai tiga hari tiga malam lamanya.
Sebabnya Sayidina Umar terheran-heran karena orang yang bertanya itu semestinya
belum mengerti apa yang ditanyakan, tetapi anehnya setelah diberi jawaban, tiba-tiba
penanya itu berkata: “Tuan benar,” dan kata-kata sedemikian ini tentulah menunjukkan
bahwa penanya itu telah mengerti. Barulah keheranan Sayidina Umar itu lenyap setelah
diberitahu bahwa yang bertanya tadi sebenarnya adalah Jibril a.s. yang kedatangannya
memang sengaja hendak mengajarkan soal-soal keagamaan kepada para sahabat Rasulullah
s.a.w.
Dalam Hadis di atas, ada beberapa hal yang penting kita ketahui, yaitu:
(a) Mendirikan shalat artinya tidak semata-mata menjalankan shalat saja, tetapi harus
dipenuhi pula syarat-syarat serta rukun-rukunnya dan ditepatkan selalu menurut waktu-
waktunya.
(b) Percaya kepada Allah yakni meyakinkan bahwa Allah itu ada (jadi jangan
beranggapan bahwa Allah itu tidak ada seperti faham komunis), dan lagi Allah itu bersifat Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
68
dengan semua sifat kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan serta terjauh dari semua sifat
kekurangan, kehinaan dan kerendahan.
(c) Malak ialah makhluk Allah yang dibuat daripada nur (cahaya) dan tidak berjejal-
jejal seperti cahaya lampu yang memenuhi rumah. Dengan cahaya seribu lampu, belum juga
sesak rumah itu. Dengan ini teranglah apa yang dimaksud dalam sebuah Hadis:
Artinya:
“Bahwasanya Allah itu mempunyai malaikat, ada yang memenuhi sepertiga alam, ada yang
memenuhi dua pertiga alam dan ada yang memenuhi alam seluruhnya.”
Adapun arti iman kepada malaikat ialah harus percaya bahwa mereka itu benar-benar
ada dan bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Malak itu
sebenarnya kata mufrad dan jamaknya berbunyi malaikat.
(d) Percaya kepada kitab-kitab Allah ialah meyakinkan betul-betul bahwa kitab-kitab
suci itu adalah firman Allah yang sebenar-benarnya yang diturunkan pada Rasul-rasulNya
dengan jalan wahyu dan meyakinkan pula bahwa isi yang terkandung di dalamnya ttu
semua benar.
(e) Percaya kepada para Rasul artinya beri’tikad seteguh-teguhnya bahwa apa yang
mereka bawa itu memang sebenarnya dari Allah Ta’ala.
(f) Hari Akhir ialah hari Kiamat. Iman dengan hari kiamat artinya mempercayai betul-
betul akan terjadinya hari penghabisan itu dan apa saja yang terjadi sesudahnya, misalnya
Hasyar (akan dikumpulkannya semua makhluk di padang mahsyar), Hisab (semua amal
akan diperhitungkan), Mizan (amal-amal akan ditimbang dalam neraca), menyeberangi
jembatan yang disebut Shirath dan kemudian ada yang masuk Jannah (syurga), ada pula
yang terus terjun ke (neraka) dan lain-lain hal lagi.
(g) Qadar ialah ketentuan dari Allah sebelum Allah membuat semua makhluk ini,
yang baik maupun yang jahat. Jadi segala macam adalah dengan kehendak Allah yang telah
dipastikan sejak zaman azali dulu yaitu zaman sebelum Allah membuat apa-apa. Tetapi kita
jangan lupa berikhtiar, karena kita telah diberi akal oleh Allah untuk mengusahakan
bagaimana jalannya agar kita tetap bernasib baik dan terjauh dari nasib buruk. Kita tetap
harus berdaya upaya selama hayat dikandung badan.
(h) Dengan cara ibadat sebagaimana yang terkandung dalam arti kata Ihsan ini, maka
tentu akan khusyuklah kita sewaktu menyembah Allah itu. Kalau dapat seolah-olah tahu
pada Allah, ini namanya Mukasyafah (terbuka dari semua tabir yang menutup) dan kalau
mengangan-angankan bahwa Allah tetap melihat kita, ini namanya Muraqabah (mengintai-
intainya Allah pada kita).
(i) Tanda-tanda yang dimaksud ini ialah tanda-tanda kecil sebab datangnya hari
kiamat itu ada tanda-tandanya yang kecil dan ada tanda-tandanya yang besar. Tanda-tanda
kecil artinya datangnya itu masih agak jauh, tetapi bila tanda-tanda besar telah nampak,
maka itulah yang menunjukkan bahwa hari kiamat telah sangat dekat sekali saat terjadinya.
(j) Hamba sahaya perempuan meiahirkan tuannya – artinya, banyak sahaya
perempuan itu yang dikawin oleh raja-raja atau pejabat-pejabat tinggi lalu meiahirkan anak-
anak perempuan sehingga anak-anaknya itu pun akan berkedudukan sebagaimana ayahnya.
(k) Orang yang tak beralas kaki, telanjang, miskin serta penggembala kambing sama
bermegah-megah dalam gedung-gedung besar, maksudnya ialah bahwa yang asalnya hanya
penggembala yang miskin hingga seolah-olah tak pernah beralas kaki dan pakaiannya
hampir-hampir tidak ada (boleh dikata telanjang) tiba-tiba menjadi pembesar-pembesar
negeri dan mendiami gedung-gedung besar lagi indah dan sama berkuasa serta kaya raya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
69
Dengan demikian, keadaan negeri lalu rusak binasa sebab sesuatu perkara semacam
pemerintahan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, sebagaimana dalam sebuah
Hadis diterangkan:
Artinya:
“Apabita sesuatu perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah
saat kerusakannya.”
Dengan initahulah kita bahwa Islam itu mengandung tiga unsur yang utama yakni:
A. 5 Arkanul Islam, B. 6 Arkanul lman dan C. 2 Arkanul Ihsan.

61. Kedua: Dari Abu Zar, yaitu Jundub bin Junadah dan Abu Abdur Rahman yaitu
Mu’az bin Jabal radhiallahu ‘anhuma dari Rasulullah s.a.w. sabdanya:
“Bertaqwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan jelek
itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan tadi dan
pergaulilah para manusia dengan budi pekerti yang bagus.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
Keterangan:
Hadis ini mengandung tiga macam unsur, yakni bertaqwa kepada Allah, kebaikan
diikutkan sesudah mengerjakan kejelekan dan perintah bergaul dengan baik antara seluruh
ummat manusia. Mengenai yang ketiga tidak kami jelaskan lebih panjang, sebab masing-
masing bangsa tentu memiliki cara-cara atau adat-istiadat sendiri. Namun demikian juga
mesti dilaksanakan dengan mengikuti ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh agama Islam,
sehingga tidak melampaui batas, akhirnya terperosok dalam hal-hal yang diharamkan oleh
Allah Ta’ala. Jadi di bawah ini akan diuraikan periha! yang dua buah unsur saja, yaitu:
(a) Takut pada Allah atau Taqwallah adalah satu kata yang menghimpun arti yang
sangat dalam sekali, pokoknya ialah mengikuti dan mengamalkan semua perintah Allah dan
menjauhi serta menahan dir idari melakukan larangan-laranganNya. Dengan demikian
terjagalah jiwa dan terpeliharalah hati manusia dari kemungkaran, kemaksiatan,
kemusyrikan yang terang (jali) atau yang tidak terang (khafi), juga terhindar dari kekufuran
dan kemurtadan. Tuhan tentu akan melindungi orang yang taqwa itu dari semuanya tadi.
Tentang ini Allah telah berfirman:
“Sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang taqwa dan orang-orang yang sama
berlaku baik.”
(b) Mengikutkan kebaikan sesudah melakukan kejahatan itu misalnya ialah bertaubat,
karena dengan demikian lenyaplah segenap kesalahan yang kita lakukan, asalkan kita
bertaubat itu dengan sebenar-benarnya, sebagaimana firman Allah:
Artinya:
“Melainkan orang yang bertaubat dan beriman dan beramal shalih, maka mereka itu kejelekan-
kejelekannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan.”

62. Ketiga: Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya berada di belakang
Nabi s.a.w. – dalam kendaraan atau membonceng – pada suatu hari, lalu beliau bersabda:
“Hai anak, sesungguhnya saya hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yaitu: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
70
Peliharalah Allah – dengan mematuhi perintah-perintahNya serta menjauhi larangan-
laranganNya, pasti Allah akan memeliharamu, peliharalah Allah, past! engkau akan dapati
Dia di hadapanmu. Jikalau engkau meminta, maka mohonlah kepada Allah dan jikalau
engkau meminta pertolongan, maka mohonkanlah pertolongan itu kepada Allah pula.
Ketahuilah bahwasanya sesuatu ummat – yakni makhluk seluruhnya – ini, apabila
berkumpul – bersepakat – hendak memberikan kemanfaatan padamu dengan sesuatu –
yang dianggapnya bermanfaat untukmu, maka mereka itu tidak akan dapat memberikan
kemanfaatan itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Juga
jikalau ummat-seluruh makhluk – itu berkumpul – bersepakat – hendak memberikan bahaya
padamu dengan sesuatu – yang dianggap berbahaya untukmu, maka mereka itu tidak akan
dapat memberikan bahaya itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah
untukmu. Pena telah diangkat – maksudnya ketentuan – ketentuan telah ditetapkan – dan
lembaran-lembaran kertas telah kering – maksudnya catatan-catatan di Lauh Mahfuzh sudah
tidak dapat diubah lagi.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan
shahih.
Dalam riwayat selain Termidzi disebutkan:
“Peliharalah Allah, maka engkau akan mendapatkanNya di hadapanmu.
Berkenalanlah kepada Allah – yakni tahulah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan
untuk Allah – di waktu engkau dalam keadaan lapang – sihat, kaya dan lain-lain, maka Allah
akan mengetahuimu – memperhatikan nasibmu – di waktu engkau dalam keadaan kesukaran
– sakit, miskin dan lain-lain.
Ketahuilah bahwa apa-apa yang terlepas daripadamu itu -keuntungan atau bahaya,
tentu tidak akan mengenaimu dan apa-apa yang mengenaimu itu pasti tidak akan dapat
terlepas daripadamu.
Ketahuilah bahwa pertolongan itu beserta kesabaran dan bahwasanya kelapangan itu
beserta kesukaran dan bahwasanya beserta kesukaran itu pasti ada kelonggaran.”
Keterangan:
Hal-hal yang perlu dimaklumi dalam Hadis ini ialah:
(a) Ada di belakang Nabi s.a.w. maksudnya ialah membonceng waktu naik bighal
(semacam kuda) dengan duduk di belakang beliau.
(b) Peliharalah Allah, yakni peliharalah perintah-perintah dan larangan-larangan
Allah serta berhati-hatilah pada kedua macam hal itu, pasti engkau dijaga olehNya dalam
duniamu, agamamu, dirimu dan keluargamu.
(c) Ummat ialah semua makhluk yang dimaksudkan.
(d) Pena-pena telah diangkat, artinya ketentuan-ketentuan telah tetap.
(e) Kertas-kertas telah kering maksudnya catatan-catatan semua yang ada di dalam
dunia semesta ini (sebagaimana yang tertera di
Lauh Mahfuzh) tentu saja tak ada yang dapat mengubah takdir-takdir dari Allah itu
kecuali yang dikehendaki olehNya sendiri sebagaimana firmanNya:
Artinya:
“Allah menghapus serta menetapkan apa saja yang dikehendaki olehNya dan di sisi Allahlah
ummut kitab atau pokok Catalan. Ummul kitab ini adalah ilmu Allah yang qadim (dahulu) sejak
zaman azali (sebelum ada apa-apa kecuali Allah).” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
71
(f) Selain Termidzi yakni ‘Abd bin Humaid dan juga Imam Ahmad.
(g) Suka mengenai pada Allah artinya senantiasa mendekat dan taat padaNya. Kalau
kita suka demikian ketika kita dalam keadaan lapang (banyak rezeki dan badan sihat), maka
Allah pasti suka melihat kita yakni mau memberi pertolongan pada kita apabila kita dalam
keadaan sukar pada suatu waktu.
(h) Suatu yang telah ditentukan oleh Allah (sejak zaman azali) akan lepas dari kita,
(tidak dapat kita capai), sudah tentu selamanya barang itu tetap lepas dari kita yakni tidak
dapat mengenai kita (kita peroleh). Demikian pula sebaliknya, yaitu bahwa sesuatu yang
telah ditentukan akan kita dapatkan, maka bagaimanapun juga tidak akan lepas dari kita.
(i) Pertolongan Allah beserta kesabaran yakni bila kita ingin pertolongan dari Allah,
haruslah kita sabar.
(j) Kelapangan beserta kesusahan dan nanti pasti ada kelonggaran yakni manusia itu
tidak mungkin akan terus menerus susah dan sukar, insya Allah pada suatu ketika ia akan
menemui kelapangan dan kelonggaran juga.

63. Keempat: Dari Anas r.a., katanya: “Sesungguhnya engkau semua pasti melakukan
berbagai amalan – yang diremehkannya sebab dianggap dosa kecil-kecil saja, yang amalan-
amalan itu adalah lebih halus – lebih kecil – menurut pandangan matamu daripada sehelai
rambut. Tetapi kita semua di zaman Rasulullah s.a.w. menganggapnya termasuk golongan
dosa-dosa yang merusakkan – menyebabkan kecelakaan dan kesengsaraan.”
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ia mengatakan bahwa arti Almubiqat ialah apa-
apa yang merusakkan.

64. Kelima: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Sesungguhnya Allah
Ta’ala itu cemburu dan kecemburuan Allah Ta’ala itu ialah apabila seseorang manusia
mendatangi -mengerjakan – apa-apa yang diharamkan oleh Allah atasnya.” (Muttafaq ‘alaih)

65. Keenam: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia mendengar Nabi s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya ada tiga orang dari kaum Bani Israil, yaitu orang supak – yakni belang-
belang kulitnya, orang botak dan orang buta. Allah hendak menguji mereka itu, kemudian
mengutus seorang malaikat kepada mereka. Ia mendatangi orang supak lalu berkata:
“Keadaan yang bagaimanakah yang amat tercinta bagimu?” Orang supak berkata: “Warna
yang baik dan kulit yang bagus, juga lenyaplah kiranya penyakit yang menyebabkan orang-
orang merasa jijik padaku ini.” Malaikat itu lalu mengusapnya dan lenyaplah kotoran-
kotoran itu dari tubuhnya dan dikaruniai -oleh Allah Ta’ala – warna yang baik dan kulit yang
bagus. Malaikat itu berkata pula: “Harta macam apakah yang amat tercinta bagimu?” Orang
itu menjawab: “Unta.” Atau katanya: “Lembu,” yang merawikan Hadis ini sangsi – apakah
unta ataukah lembu. Ia lalu dikaruniai unta yang bunting, kemudian malaikat berkata:
“Semoga Allah memberi keberkahan untukmu dalam unta ini.”
Malaikat itu seterusnya mendatangi orang botak, kemudian berkata: “Keadaan yang
bagaimanakah yang amat tercinta bagimu?” Orang botak berkata: “Rambut yang bagus dan
lenyaplah kiranya apa-apa yang menyebabkan orang-orang merasa jijik padaku ini.” Malaikat
itu lalu mengusapnya dan lenyaplah botak itu dari kepalanya dan ia dikarunia rambut yang
bagus. Malaikat berkata pula: “Harta macam apakah yang amat tercinta bagimu?” Ia berkata: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
72
“Lembu.” lapun lalu dikarunia lembu yang bunting dan malaikat itu berkata: “Semoga Allah
memberikan keberkahan untukmu dalam lembu ini.”
Akhirnya malaikat itu mendatangi orang buta lalu berkata: “Keadaan bagaimanakah
yang amat tercinta bagimu?” Orang buta menjawab: “Yaitu hendaknya Allah mengembalikan
penglihatanku padaku sehingga aku dapat melihat semua orang.” Malaikat lalu
mengusapnya dan Allah mengembalikan lagi penglihatan padanya. Malaikat berkata pula:
“Harta macam apakah yang amat tercinta bagimu?” Ia menjawab: “Kambing.” lapun
dikarunia kambing yang bunting – hampir beranak.
Yang dua ini – unta dan lembu melahirkan anak-anaknya dan yang ini – kambing –
juga melahirkan anaknya. Kemudian yang seorang – yang supak – mempunyai selembah
penuh unta dan yang satunya lagi – yang botak – mempunyai selembah lembu dan yang
lainnya lagi – yang buta – mempunyai selembah kambing.
Malaikat itu lalu mendatangi lagi orang – yang asalnya – supak dalam rupa seperti
orang supak itu dahulu keadannya – yakni berpakaian serba buruk – dan berkata: “Saya
adalah orang miskin, sudah terputus semua sebab-sebab untuk dapat memperoleh rezeki
bagiku dalam bepergianku ini. Maka tidak ada yang dapat menyampaikan maksudku pada
hari ini kecuali Allah kemudian dengan pertolonganmu pula. Saya meminta padamu dengan
atas nama Allah yang telah mengaruniakan padamu warna yang baik dan kulit yang bagus
dan pula harta yang banyak, sudi kiranya engkau menyampaikan maksudku dalam
bepergianku ini – untuk sekedar bekal perjalanannya.” Orang supak itu menjawab:
“Keperluan-keperluanku masih banyak sekali.” Jadi enggan memberikan sedekah padanya.
Malaikat itu berkata lagi: “Seolah-olah saya pernah mengenalmu. Bukankah engkau dahulu
seorang yang berpenyakit supak yang dijijiki oleh seluruh manusia, bukankah engkau dulu
seorang fakir, kemudian Allah mengaruniakan harta padamu?” Orang supak dahulu itu
menjawab: “Semua harta ini saya mewarisi dari nenek-moyangku dulu dan merekapun dari
nenek-moyangnya pula.” Malaikat berkata pula: “Jikalau engkau berdusta dalam
pendakwaanmu – uraianmu yang menyebutkan bahwa harta itu adalah berasal dari warisan,
maka Allah pasti akan menjadikan engkau kembali seperti keadaanmu semula.
Malaikat itu selanjutnya mendatangi orang – yang asalnya -botak, dalam rupa – seperti
orang botak dulu – dan keadaannya -yang hina dina, kemudian berkata kepadanya
sebagaimana yang dikatakan kepada orang supak dan orang botak itu menolak
permintaannya seperti halnya orang supak itu pula. Akhirnya malaikat itu berkata: “Jikalau
engkau berdusta, maka Allah pasti akan menjadikan engkau kembali sebagaimana
keadaanmu semula.”
Seterusnya malaikat itu mendatangi orang – yang asalnya – buta dalam rupanya –
seperti orang buta itu dahulu – serta keadaannya – yang menyedihkan, kemudian ia berkata:
“Saya adalah orang miskin dan anak jalan – maksudnya sedang bepergian dan kehabisan
bekal, sudah terputus semua sebab-sebab untuk dapat memperoleh rezeki bagiku dalam
bepergianku ini, maka tidak ada yang dapat menyampaikan maksudku pada hari ini, kecuali
Allah kemudian dengan pertolonganmu pula. Saya meminta padamu dengan atas nama
Allah yang mengembalikan penglihatan untukmu yaitu seekor kambing yang dapat saya
gunakan untuk menyampaikan tujuanku dalam bepergian ini.” Orang buta dahulu itu
berkata: “Saya dahulu pernah menjadi orang buta, kemudian Allah mengembalikan
penglihatan padaku. Maka oleh sebab itu ambillah mana saja yang engkau inginkan dan
tinggalkanlah mana saja yang engkau inginkan. Demi Allah saya tidak akan membuat
kesukaran padamu – karena tidak meluluskan permintaanmu -pada hari ini dengan sesuatu
yang engkau ambil karena mengharapkan keridhaan Allah ‘Azzawajalla.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
73
Malaikat itu lalu berkata: “Tahanlah hartamu – artinya tidak diambil sedikitpun, sebab
sebenarnya engkau semua ini telah diuji, kemudian Allah telah meridhai dirimu dan
memurkai pada dua orang sahabatmu – yakni si supak dan si botak.”
8
(Muttafaq alaih)
Dalam riwayat Imam Bukhari kata-kata: La ajhaduka, yang artinya: “Aku tidak akan
membuat kesukaran padamu”, itu diganti: La ahmaduka, artinya: “Aku tidak memujimu –
menyesali diriku – sekiranya hartaku tidak ada yang engkau tinggalkan karena engkau
membutuhkannya.”
9

66. Ketujuh: Dari Abu Ya’la yaitu Syaddad bin Aus r.a.dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Orang yang cerdik – berakal – ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya
dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya, sedangkan orang yang lemah ialah
orang yang dirinya selalu mengikuti hawanafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan
atas Allah – yakni mengharap-harapkan kebahagiaan dan pengampunan di akhirat, tanpa
beramal shalih.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
Imam Termidzi dan lain-lain ulama mengatakan bahwa makna Daana nafsahu artinya
membuat perhitungan pada diri sendiri.

67. Kedelapan: Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Setengah daripada kebaikan keislaman seseorang ialah apabila ia suka meninggalkan
apa-apa yang tidak memberikan kemanfaatan padanya – yakni ia tidak memerlukan untuk
mencampuri urusan itu. Ini adalah Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan
lain-lain.
Keterangan:
Meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah misalnya sesuatu yang memang bukan
urusan kita atau sesuatu yang terang salah dan batil, maka tidak berguna kita membela atau
menolongnya. Demikian pula sesuatu yang bila kita campuri, maka bukan makin baik dan
mungkin mencelakakan diri kita sendiri. Semua itu baiklah kita tinggalkan, kalau kita ingin
jadi orang Islam yang baik.

8 Sabdanya Nabi s.a.w. An-naaqatut ‘usyara, dengan dhammahnya ‘ain dan fathahnya syin serta dengan mad
(yakni dibaca panjang dengan diberi hamzah di belakang alif), artinya: bunting. Sabdanya Antaja dalam riwayat
lain berbunyi Fanataja, artinya: Menguasai di waktu keluarnya anak unta. Natij bagi unta adalah sama halnya
dengan Qabilah bagi wanita. Jadi natij, artinya penolong unta betina waktu beranak, sedang qabilah, artinya
penolong wanita waktu melahirkan atau biasa dinamakan bidan.
Sabda Wallada haadzaa dengan disyaddahkan lamnya, artinya: Menguasai waktu melahirkannya ini, Jadi sama
halnya dengan Antaja untuk unta. Oleh sebab itu kata-kata Muwallid, Natij dan Qabilah adalah sama maknanya,
tetapi muwallid dan natij adalah untuk binatang, sedang qabilah adalah untuk selain binatang.
Adapun sabda beliau s.a.w.: Inqatha-‘at biyal hibaalu, yaitu dengan ha’ muhmalah (tanpa bertitik) dan ba’
muwahhadah (bertitik sebuah), artinya: beberapa sebab. Jadi jelasnya: Sudan terputus semua sebab (untuk
dapat memperoleh bekal guna melanjutkan perjalananku).
9 Sama halnya dengan yang biasa diucapkan oleh orang banyak: “Laisa ‘alaatbuulil hayaati nadamun,” artinya:
Tidaklah selain timbul penyesalan dalam sepanjang kehidupan ini, maksudnya ialah oleh sebab sangat
panjangnya masa hidupnya itu. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
74
68. Kesembilan: Dari Umar r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Janganlah seseorang lelaki
itu ditanya apa sebabnya ia memukul isterinya – sebab mungkin ia akan malu jikalau
sebab pemukulannya diketahui oleh orang lain.”
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya.

Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
75
Bab 6

Ketaqwaan

Allah Ta’ala berfirman:
“Hai sekalian orang yang beriman, bertaqwalah engkau semua kepada Allah dengan sebenar-
benarnya ketaqwaan.” (ali-lmran: 102)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Maka bertaqwalah engkau semua kepada Allah sekuat-kuatmu.” (at-Taghabun: 16)
Ayat ini menjelaskan apa yang dimaksudkan dari ayat yang pertama.
Lagi Allah Ta’ala berfirman:
“Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan berkatalah dengan
kata-kata yang betul – sesuai dengan apa yang sesungguhnya.” (al-Ahzab: 70)
Ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah bertaqwa itu banyak sekali dan dapat
dimaklumi.
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan membuat untuknya jalan
keluar – dari segala macam kesulitan – dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dikira-kirakan.”
(at-Thalaq: 2-3)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Jikalau engkau semua bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untukmu semua
pembedaan – antara kebenaran dan kesalahan, juga menutupi kesalahan-kesalahanmu serta
mengampuni dosamu dan Allah itu memiliki keutamaan yang agung.” (al-Anfal: 29)
Ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali dan dapat dimaklumi. Adapun Hadis-hadisnya
ialah:

69. Pertama: Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. ditanya: “Ya
Rasulullah, siapakah orang yang semulia-mulianya?”
Beliau s.a.w. bersabda: “Yaitu orang yang bertaqwa di antara engkau semua.
Orang-orang berkata: “Bukan ini yang kita tanyakan.” Beliau s.a.w, menjawab: “Kalau
begitu ialah Nabi Yusuf, ia adalah Nabiullah, putera Nabiullah dan inipun putera Nabiullah
pula dan ini adalah putera khalilullah – kekasih Allah yakni bahwa Nabi Yusuf itu adalah
putera Nabi Ya’qub putera Nabi Ishaq putera Nabi Ibrahim yaitu Khalilullah.”
Orang-orang berkata lagi: “Bukan ini yang kita tanyakan.” Beliau s.a.w. menjawab pula:
“Jadi tentang orang-orang yang merupakan pelikan-pelikan – pembesar-pembesar – dari
bangsa Arab yang engkau semua tanyakan padaku? Orang-orang yang merupakan pilihan di
antara bangsa Arab itu di zaman Jahiliyah, itu pulalah yang merupakan orang-orang pilihan
di zaman Islam, jikalau mereka mengerti hukum-hukum agama.” (Muttafaq ‘alaih)
Lafaz Faquhuu jika dibaca dengan didhammahkan qafnya adalah masyhur, tetapi ada
yang mengatakan dengan mengkasrahkan qaf, lalu dibaca Faqihuu, artinya ialah “mengerti
akan hukum-hukum syara’.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
76

70. Kedua: Dari Abu Said al-Khudri r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya:
“Sesungguhnya dunia ini manis dan menghijau – yakni lazat dan nyaman – dan
sesungguhnya Allah itu menjadikan engkau semua sebagai pengganti di bumi itu, maka itu
Dia akan melihat apa-apa yang engkau lakukan. Oleh karenanya, maka takutilah harta dunia
dan takutilah pula tipudaya kaum wanita. Sebab sesungguhnya pertama-tama fitnah yang
bercokol di kalangan kaum Bani Israil adalah dalam persoalan kaum wanita.” (Riwayat
Muslim)

71. Ketiga: Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda:
“Ya Allah, sesungguhnya saya memohonkan padaMu akan petunjuk, ketaqwaan,
menahan diri dari apa-apa yang tidak diperkenankan serta kekayaan hati.” (Riwayat Muslim)

72. Keempat: Dari Abu Tharif, yaitu ‘Adi bin Hatim Aththa’i r.a., katanya; “Saya
mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang bersumpah atas sesuatu persumpahan, kemudian ia mengetahui
hal yang keadaannya lebih menjurus kepada ketaqwaan terhadap Allah daripada
persumpahan yang dilakukannya tadi, maka hendaklah mendatangi – memilih -ketaqwaan
itu saja.” (Riwayat Muslim)
73. Kelima: Dari Abu Umamah yaitu Shuday bin ‘Ajlan al-Bahili r.a., katanya: “Saya
mendengar Rasulullah s.a.w. berkhutbah dalam haji wada’ – haji terakhir bagi beliau s.a.w.
sebagai mohon diri, kemudian beliau s.a.w. bersabda:
“Bertaqwalah kepada Allah, kerjakanlah shalat lima waktumu, lakukanlah Puasa
dalam bulanmu – Ramadhan, tunaikanlah zakat harta-hartamu dan taatilah pemegang-
pemegang pemerintahanmu, maka engkau semua akan dapat memasuki syurga Tuhanmu.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dalam akhir kitab bab shalat dan ia mengatakan
bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
77Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
78
Bab 7

Yakin Dan Tawakkal

Allah Ta’ala berfirman:
“Setelah orang-orang yang beriman itu melihat pasukan serikat – musuh – mereka berkata:
“Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan RasulNya kepada kita dan Allah dan RasutNya itu berkata
benar. Hal yang sedemikian itu tidaklah menambahkan kepada orang-orang yang beriman tadi
melainkan kelmanan dan penyerahan bulat-bulat.” (al-Ahzab: 22)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Para manusia berkata kepada orang-orang yang beriman itu: “Sesungguhnya orang-orang
telah berkumpul untuk melawan engkau semua, oleh karena itu takutlah kepada mereka.” Tetapi hal itu
makin menambah keimanan mereka. Mereka menjawab: Allah cukup menjadi pelindung kita dan
sebaik-baiknya yang dijadikan tempat bertawakkal.
Kemudian mereka kembali dengan mendapatkan kenikmatan dan keutamaan dari Allah, mereka
tidak terkena sesuatu halanganpun dan mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah itu memiliki
keutamaan yang agung.” (ali-lmran: 173-174)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan bertawakkallah kepada Tuhan yang Maha Hidup yang tidak akan mati.” (al-Furqan: 58)
Lagi Allah Ta’ala berfirman:
“Dan kepada Allah, hendaklah orang-orang yang beriman itu sama bertawakkal,” (Ibrahim: 11)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Jikalau engkau telah bulat tekad – untuk melaksanakan sesuatu – maka bertawakkallah kepada
Allah.” (ali-lmran: 159)
Ayat-ayat mengenai hal bertawakkal itu banyak dan dapat dimaklumi.
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, maka Dia pasti mencukupi untuknya.” (at-
Thalaq: 3)
Lagi firmannya Allah Ta’ala:
“Hanyasanya orang-orang yang beriman itu, ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah,
maka hati mereka itu menjadi ketakutan, juga apabila ayat-ayatNya dibacakan kepada mereka, maka
bertambah-tambahlah keimanan mereka dan mereka itu sama bertawakkal kepada Tuhannya.” (al-
Anfal: 2)
Ayat-ayat perihal keutamaan bertawakkal itupun banyak pula dan dapat pula
diketahui.
Keterangan:
Banyak sekali orang yang salah mengerti dalam melaksanakan ketawakkalan kepada
Allah Ta’ala itu. Ada yang berpendapat, tawakkal ialah menyerah bulat-bulat kepada Tuhan
tanpa berbuat daya-upaya dan usaha untuk mencari mana-mana yang baik dan
menyebabkan kebahagiaan. Ringkasnya enggan berikhtiar atau menyingsingkan lengan baju.
Anehnya ia meminta yang enak-enak belaka. Orang semacam di atas itu rupanya Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
79
berpendapat, bahwa tidak perlu ia belajar, jika Tuhan menghendaki ia menjadi orang pandai,
tentu pandai juga nantinya. Juga tidak perlu bekerja, jika Tuhan menghendaki ia menjadi
kaya, tentu kaya juga nantinya. Atau ketika sakit, tidak perlu ia berobat, jika Tuhan
menghendaki sembuh tentu sihat kembali pula. Semuanya itu samalah halnya dengan orang
yang sedang lapar, sekalipun macam-macam makanan di hadapan mukanya, tetapi ia
berpendapat, jika Tuhan menghendaki kenyang, tanpa makanpun akan menjadi kenyang
juga. Cara berfikir semacam di atas itu, apabila diterus-teruskan, pasti akan membuat
kesengsaraan diri sendiri, bahkan merusak akalnya sendiri.
Adapun maksud tawakkal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri
kepada Allah sesudah berdaya-upaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya.
Misalnya meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakkal.
Artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang umpama dicuri orang, maka dalam
pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan ikhtiar supaya
jangan sampai hilang. Hal yang semacam itu pernah terjadi di zaman Rasulullah s.a.w., yaitu
ada seorang sahabatnya yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti
pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan.
Beliau s.a.w. bertanya: “Mengapa tidak kamu ikatkan?” Ia menjawab: “Saya sudah
bertawakkal kepada Allah.” Rasulullah s.a.w. tidak dapat menyetujui cara berfikir orang itu,
lalu bersabda:
Artinya:
“Ikatlah dulu lalu bertawakkallah.”
Ringkasnya tawakkal tanpa usaha lebih dulu adalah salah dan keliru menurut
pandangan Islam.
Jikalau kita sudah dapat meletakkan arti tawakkal pada garis yang sebenarnya, maka
sangat sekali dipuji dan pasti kita tidak akan kekurangan rezeki, sebab Allah Ta’ala akan
menjamin bahwa kita akan diberi bagian rezeki kita masing-masing sebagairnana halnya
burung yang pergi pagi-pagi dalam keadaan kosong perut, sedang pada sore harinya telah
menjadi kenyang.
Selain itu Allah berfirman bahwa srfat-sifat kaum mu’minin itu di antaranya ialah
selalu bertawakkal kepada Allah Ta’ala dengan pengertian tawakkal yang tidak disalah-
rnengertikan.
FirmanNya:
“Hanyasanya orang-orang yang beriman itu apabila nama Allah disebutkan, menjadi gentarlah
hati mereka dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan, maka bertambahlah keimanan mereka dan hanya
kepada Allah jualah mereka bertawakkal.” (al-Anfal: 2)
Yang perlu kita perhatikan, sehubungan dengan persoalan ini ialah:
Dalam mengejar cita-cita, supaya dapat berhasil kecuali amat diperlukan adanya sifat
kesabaran, juga wajib disertai sifat tawakkal ini. Karena yang menentukan berhasil atau
tidaknya sesuatu maksud itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta’ala sendiri. Lebih besar yang
dicita-citakan, wajib lebih besar pula sabar dan tawakkalnya, misalnya ingin menjadi seorang
yang alim, ingin memajukan agama, ingin mendirikan sesuatu negara yang benar-benar
diridhai oleh Allah Ta’ala, ingin melaksanakan hukum-hukum dan syariat Islam dalam
negara dan lain-lain sebagainya. Setelah bersabar dan bertawakkal wajib pula disertai doa,
memohon kepada Allah semoga yang dicita-citakan itu berhasil, jangan bosan-bosan berdoa
dan yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan. Insya Allah.
Adapun Hadis-hadisnya ialah: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
80

74. Pertama: Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Dipertontonkanlah padaku berbagai ummat, maka saya melihat ada seorang Nabi
dan besertanya adalah sekelompok manusia kecil – antara tiga orang sampai sepuluh, ada
pula Nabi dan besertanya adalah seorang lelaki atau dua orang saja, bahkan ada pula seorang
Nabi yang tidak disertai seseorangpun. Tiba-tiba diperlihatkanlah padaku suatu gerombolan
manusia yang besar, lalu saya mengira bahwa mereka itulah ummatku. Lalu dikatakanlah
padaku: “Ini adalah Musa dengan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk – sesuatu sudut.”
Kemudian sayapun melihatnya, lalu saya lihatlah dan tiba-tiba tampaklah di situ suatu
gerombolan ummat yang besar juga. Selanjutnya dikatakan pula kepadaku: “Kini lihatlah
pula ke ufuk yang lain lagi itu.” Tiba-tiba di situ terdapatlah suatu kelompok yang besar pula,
lalu dikatakanlah padaku: “Inilah ummatmu dan beserta mereka itu ada sejumlah tujuhpuluh
ribu orang yang dapat memasuki syurga tanpa dihisab dan tidak terkena siksa.”
Kemudian Rasulullah s.a.w. bangun dan terus memasuki rumahnya. Orang-orang
banyak sama bercakap-cakap mengenai para manusia yang memasuki syurga tanpa dihisab
dan tanpa disiksa itu. Sebagian dari sahabat itu ada yang berkata: “Barangkali mereka itu
ialah orang-orang yang telah menjadi sahabat Rasulullah s.a.w.” Sebagian lagi berkata:
“Barangkali mereka itu ialah orang-orang yang dilahirkan di zaman sudah munculnya agama
Islam, kemudian tidak pernah mempersekutukan sesuatu dengan Allah.” Banyak lagi
sebutan – percakapan-percakapan – mengenai itu yang mereka kemukakan.
Rasulullah s.a.w. lalu keluar menemui mereka kemudian bertanya: “Apakah yang
sedang engkau semua percakapkan itu.” Para sahabat memberitahukan hal itu kepada beliau.
Selanjutnya beliau s.a.w. bersabda:
“Orang-orang yang memasuki syurga tanpa hisab dan siksa itu ialah mereka yang
tidak pernah memberi mentera-mentera tidak meminta mentera-mentera dari orang lain –
karena sangatnya bertawakkal kepada Allah, tidak pula merasa akan memperoleh bahaya
karena adanya burung-burung – atau adanya hal yang lain-lain atau ringkasnya meyakini
guhon tuhon atau khurafat yang sesat – dan pula sama bertawakkal kepada Tuhannya.”
‘Ukkasyah bin Mihshan al-Asadi, kemudian berkata: “Doakanlah saya – ya Rasulullah –
kepada Allah supaya Allah menjadikan saya termasuk golongan mereka itu – tanpa hisab dan
siksa dapat memasuki syurga.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Engkau termasuk golongan
mereka.” Selanjutnya ada pula orang lain yang berdiri lalu berkata: “Doakanlah saya kepada
Allah supaya saya oleh Allah dijadikan termasuk golongan mereka itu pula.” Kemudian
beliau bersabda: “Permohonan seperti itu telah didahului oleh ‘Ukkasyah.” (Muttafaq ‘alaih)
Lafaz ‘Ukkasyah dengan mendhammahkan ‘ain serta mensyaddahkan kafnya,tetapi
boleh pula kafnya itu diringankan, yakni tidak disyaddahkan lalu dibaca ‘Ukasyah. Namun
begitu, dengan mensyaddahkan kafnya adalah lebih fasih.

75. Kedua: Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma juga bahwasanya Rasulullah s.a.w.
bersabda – dalam berdoa:
“Ya Allah, kepadaMulah saya menyerahkan diri, denganMu saya beriman, atasMu
saya bertawakkal, ke hadhiratMu saya bertaubat, denganMu saya berbantah – menghadapi
musuh-musuh agama.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
81
“Ya Allah, saya mohon perlindungan dengan kemuliaanMu, tiada Tuhan melainkan
Engkau, kalau sampai Engkau menyesatkan diriku. Engkau Maha Hidup yang tidak akan
mati, sedangkan semua jin dan manusia pasti mati.” (Muttafaq ‘alaih)
Hadis di atas itu menurut lafaz Imam Muslim dan diringkaskan dalam lafaz Imam
Bukhari.

76. Ketiga: Dari Ibnu Abbas radhiallahu’anhuma pula, katanya: “Lafaz: Hasbunallah wa
ni’mal wakil, artinya: Cukuplah Allah itu sebagai penolong kita dan Dra adalah sebaik-
baiknya yang diserahi, itu pernah diucapkan oleh Ibrahim a.s. ketika beliau dilemparkan ke
dalam api, Juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. ketika orang-orang sama
berkata: “Sesungguhnya orang-orang banyak telah berkumpul-bersatu-untuk memerangi
engkau,maka takutilah mereka itu,” tetapi ucapan sedemikian itu tidaklah menambah kepada
orang-orang yang beriman melainkan keimanan belaka dan mereka berkata: Hasbunallah wa
ni’mal wakil. (Riwayat Bukhari)
Dalam riwayat Bukhari pula dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma disebutkan:
Ucapan Nabi Ibrahim yang terakhir sekali ketika beliau dilemparkan ke dalam api yaitu:
Hasbiallah wa ni’mal wakil artinya: “Cukuplah Allah itu sebagai penolongku dan Dia adalah
sebaik-baiknya yang diserahi.”

77. Keempat: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Masuklah ke dalam syurga itu para kaum yang hatinya seperti hati burung.” (Riwayat
Muslim)
Artinya kata-kata di atas itu disebutkan: Bahwasanya mereka itu sama bertawakkal.
Juga dapatdiartikan: bahwasanya hati mereka itu lemah lembut.

78. Kelima: Dari Jabir r.a. bahwasanya ia berperang bersama Nabi s.a.w. di daerah
dekat Najad – yakni perang Dzatur Riqa’. Setelah Rasulullah s.a.w. kembali – dari
perjalanannya – iapun kembali pula beserta mereka, kemudian mereka sama memperoleh
tidur siang dalam suatu lembah yang banyak pohon durinya. Rasulullah s.a.w. turun dan
orang-orang lainpun sama berteduh di bawah pohon. Rasulullah s.a.w. itu turun di bawah
pohon samurah kemudian menggantungkan pedangnya di situ.
Kita semua tidur, tiba-tiba Rasulullah s.a.w. memanggil-manggil kita dan di sisinya
ada seorang A’rab – orang Arab dari pegunungan, lalu beliau s.a.w. bersabda: “Orang ini telah
mengacungkan pedangku padaku, sedang saya tidur tadi, kemudian saya bangun,
sedangkan pedang itu terhunus di tangannya, ia berkata: “Siapakah yang dapat menghalang-
halangi engkau dari perbuatanku ini?” Saya menjawab: “Allah” sampai tiga kali.
Tetapi beliau s.a.w. tidak menghukum orang – yang akan membunuhnya – tadi dan
beliaupun duduklah. (Muttafaq ‘aiaih)
Dalam sebuah riwayat lagi disebutkan:
Jabir berkata: “Kita semua bersama-sama Rasulullah s.a.w. dalam peperangan Dzatur
Riqa’, kemudian datanglah kita pada pohon yang rindang – nyaman digunakan sebagai
tempat berteduh – pohon itu kita biarkan untuk digunakan oleh Rasulullah s.a.w., kemudian
datanglah seseorang lelaki dari golongan kaum musyrikin sedangkan pedang Rasulullah
s.a.w. digantungkan pada pohon tersebut. Orang itu menghunus pedangnya lalu berkata:
“Adakah engkau takut padaku?” Rasulullah s.a.w. menjawab: “Tidak.” Orang itu berkata lagi: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
82
“Siapakah yang dapat menghalang-halangi engkau dari perbuatanku ini.” Beliau s.a.w.
menjawab: “Allah.”
Disebutkan pula dalam riwayat lainnya lagi yaitu riwayat Abu Bakar al-lsma’ili dalam
kitab shahihnya demikian:
Orang itu berkata: “Siapakah yang dapat menghalang-halangi engkau dari
perbuatanku ini.” Beliau s.a.w. bersabda: “Allah,” kemudian jatuhlah pedang itu dari
tangannya.
Selanjutnya pedang itu diambil oleh Rasulullah s.a.w., lalu bersabda: “Siapakah yang
dapat menghalang-halangi engkau dari padaku ini?” Orang tadi berkata: “Jadilah engkau –
hai Muhammad -sebaik-baiknya orang yang dimintai perlindungan.” Rasulullah s.a.w.
bersabda pula: “Sukakah engkau menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan
bahwasanya saya ini utusan Allah?” Ia menjawab: “Tidak suka aku demikian, tetapi saya
berjanji padamu bahwa saya tidak akan memerangi lagi padamu dan tidak pula akan
menyertai kaum yang memerangi engkau.”
Oleh Rasulullah s.a.w. orang tersebut dilepaskan jalannya -dibebaskan, kemudian ia
mendatangi sahabat-sahabatnya lalu berkata: “Saya telah datang padamu sekalian ini dari sisi
sebaik-baik manusia – yang dimaksud ialah baharudatang dari Nabi Muhammad s.a.w.
Sabda Nabi s.a.w.: Ikhtarathas saifa, artinya mengacungkan pedang dalam keadaan
terhunus dan Wa huwa fi yadihi shaltan, artinya: pedang itu di tangannya sudah terhunus.
Lafaz shaltan itu boleh difathahkan shadnya dan boleh pula didhammahkan.

79. Keenam: Dari Umar r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Andaikata engkau sekalian itu suka bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-
benarnya tawakkal, niscayalah Dia akan memberikan rezeki padamu sekalian sebagaimana
Dia memberikan rezeki kepada burung. Pagi-pagi burung-burung berperut kosong dan sore-
sore kembali dengan perut penuh berisi.
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
Adapun makna Hadis itu ialah bahwa burung-burung itu pada permulaan hari siang,
yakni mulai pagi harinya sama pergi dalam keadaan khimash, artinya kosong perutnya, sebab
lapar, sedangkan pada akhir siang, yakni pada sore harinya sama kembali dalam keadaan
bithaan, artinya perutnya penuh sebab kenyang. Inilah tanda tawakkalnya burung pada Allah.

80. Ketujuh: Dari Abu ‘Umarah, yaitu Albara’ bin ‘Azib radhiallahu ‘anhuma, katanya:
“Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Hai Fulan, jikalau engkau bertempat di tempat tidurmu – maksudnya jikalau hendak
tidur – maka katakanlah – doa yang artinya:
“Ya Allah, saya menyerahkan diriku padaMu, saya menghadapkan mukaku padaMu,
saya menyerahkan urusanku padaMu, saya menempatkan punggungku padaMu, karena
loba akan pahalaMu dan takut siksaMu, tiada tempat bersembunyi dan tiada pula tempat
keselamatan kecuali kepadaMu. Saya beriman kepada kitab yang Engkau turunkan serta
kepada Nabi yang Engkau rasulkan.
Sesungguhnya engkau – hai Fulan, jikalau engkau mati pada malam harimu itu, maka
engkau akan mati menetapi kefithrahan – agama Islam -dan jikalau engkau masih dapat
berpagi-pagi, – masih tetap hidup sampai pagi harinya, maka engkau dapat memperoleh
kebaikan.” (Muttafaq ‘alaih) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
83
Disebutkan pula dalam kedua kitab shahih – Bukhari dan Muslim, dari Albara’,
katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda kepada-ku: “Jikalau engkau mendatangi tempat
pembaringanmu – maksudnya hendak tidur, maka berwudhu’lah sebagaimana berwudhu’mu
untuk bersembahyang, kemudian berbaringlah atas lambung kananmu, kemudian
ucapkanlah…….” Lalu diuraikannya sebagaimana yang tertera di atas, selanjutnya pada
penutupnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jadikanlah ucapan tersebut di atas itu sebagai
penghabisan sesuatu yang engkau ucapkan – maksudnya sehabis berdoa di atas, jangan lagi
berkata yang lain-lain.”

81. Kedelapan: Dari Abu Bakar ash-Shiddiq, yaitu Abdullah bin Usman bin ‘Amir bin
‘Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalibal-Qurasyi at-
Taimi r.a., ia dan ayahnya, juga ibunya semuanya adalah termasuk golongan para sahabat
radhiallahu ‘anhum, katanya: “Saya melihat pada kaki kaum musyrikin sedang kita berada
dalam guha dan orang-orang tersebut tepat di atas kepala kita, lalu saya berkata: “Ya
Rasulullah, andaikata seorang dari mereka itu melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan
dapat melihat tempat kita ini.” Beliau s.a.w. lalu bersabda:
“Apakah yang engkau sangka itu, hai Abu Bakar bahwa kita ini hanya berdua saja.
Allah adalah yang ketiga dari kita ini – maksudnya senantiasa melindungi kita.” (Muttafaq
‘alaih)

82. Kesembilan: Dari Ummul Mu’minin Ummu Salamah dan namanya sendiri adalah
Hindun binti Abu Umayyahyaitu Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiallahu ‘anha bahwasanya
Nabi s.a.w. itu apabila keluar dari rumahnya, bersabda – yang artinya:
“Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakkal kepada Allah.”
“Ya Allah, sesungguhnya saya mohon perlindungan kepadaMu kalau-kalau saya
sampai tersesat atau disesatkan, tergelincir – dari kebenaran – atau digelincirkan, menganiaya
atau dianiaya, menjadi bodoh – tidak mengerti sesuatu – ataupun dianggap bodoh oleh orang
lain atas diriku.”
Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Termidzi dan lain-lainnya dengan
sanad-sanad yang shahih. Termidzi berkata bahwa ini adalah Hadis hasan shahih. Hadis di
atas adalah menurut lafaznya Imam Abu Dawud.

83. Kesepuluh: Dari Anas r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang mengucapkan, yakni ketika keluar dari rumahnya: Bismillah,
tawakkaltu ‘alallah wala haula wala quwwata illabitlah – artinya: Dengan menyebut nama Allah,
saya bertawakkal kepada Allah dan tiada daya serta tiada kekuatan melainkan dengan
pertolongan Allah, maka kepada orang itu dikatakanlah: “Engkau telah diberi petunjuk, telah
pula dicukupi keperluanmu, jika telah drberi penjagaan. Syaitanpun menyingkirlah dari
orang tersebut.”
Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Termidzi dan Nasa’i serta lain-lainnya. Termidzi
mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan. Abu Dawud menambahkan lalu berkata: “Bahwa
syaitan yang satu berkata kepada syaitan lainnya: “Bagaimana engkau dapat menggoda
orang yang telah diberi petunjuk telah dicukupi dan telah pula diberi penjagaan.”
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
84
84. Kesebelas: Dari Anas r.a., katanya: “Ada dua orang bersaudara pada zaman Nabi
s.a.w. salah seorang dari keduanya itu datang kepada Nabi s.a.w., yang lainnya lagi bekerja.
Orang yang bekerja ini mengadu kepada Nabi s.a.w. mengenai saudaranya -yang
menganggur itu – lalu beliau s.a.w. bersabda:
“Barangkali engkau diberi rezeki – oleh Allah – itu adalah dengan sebab adanya
saudaramu – yang engkau beri pertolongan makan dan lain-lain itu.”
Diriwayatkan oleh Termidzi dengan isnad shahih atas syarat Muslim.

Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
85
Bab 8

Bertindak Lurus

Allah Ta’ala berfirman:
“Maka bertindak luruslah engkau sebagaimana engkau diperintahkan.” (Hud: 112)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita semua,
kemudian mereka itu bertindak lurus – berpendirian teguh, maka malaikat-malaikat akan turun kepada
mereka – dan berkata: “fangan engkau semua takut dan jangan pula berdukacita dan terimalah berita
gembira memperoleh syurga yang telah dijanjikan kepadamu semua.
“Kami – Allah – menjadi pelindungmu semua dalam kehidupan dunia dan pada hari kemudian.
Di situ engkau semua memperoleh apa-apa yang menjadi keinginan hatimu dan di situ pula engkau
semua mendapatkan apa saja yang engkau semua minta.
“Hidangan dari Tuhan yang Maba Pengampun dan Penyayang.” (Fushshilat: 30-32)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita semua,
kemudian mereka bertindak lurus – berpendirian teguh dalam kebenaran – maka mereka tidak akan
merasa takut dan tidak akan merasa berdukacita.
“Merekalah yang dapat menempati syurga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan dari
apa-apa yang mereka lakukan.” (al-Ahqaf: 13-14)

85. Dari Abu ‘Amr, ada yang mengatakan namanya Abu ‘Amrah, Sufyan bin Abdullah
r.a., katanya: “Saya bertanya: Ya Rasulullah, katakanlah padaku dalam Islam tentang suatu
ucapan yang saya tidak akan menanyakan lagi pada seseorang selain Tuan.”
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Katakanlah, saya beriman kepada Allah kemudtan
bertindak luruslah* – berpegang teguhlah pada kebenaran.” (Riwayat Muslim)
Maksudnya bertindak lurus itu ialah:
Kalau kita telah mengaku beriman pada Allah, hendaklah kita jangan segan berlaku
yang benar dan jujur, misalnya benar-benar memperjuangkan cita-cita Islam. Maka jangan
hanya menamakan dirinya itu seorang Islam sekedar hanya pengakuan kosong belaka, tetapi
berlakulah yang benar sebagai seorang Muslim.

86. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Bersengajalah secara
sederhana – tidak sangat muluk-muluk ataupun teledor – dan bertindak luruslah, juga
ketahuilah bahwasanya tidak seseorangpun yang dapat selamat karena amalnya.” Para
sahabat bertanya: “Sekalipun Tuan sendiri juga tidak – dapat diselamatkan oleh amalnya – ya
Rasulullah.” Beliau s.a.w. menjawab: “Sayapun tidak dapat, kecuali jikalau Allah menutupi
diriku -memberikan karunia padaku – dengan kerahmatan daripadaNya serta dengan
keutamaanNya.” (Riwayat Muslim)
Para ulama berkata: Makna istiqamah, yaitu tetap taat kepada Allah Ta’ala. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
86
Mereka mengatakan bahwa istiqamah itu adalah termasuk dari golongan jawami’ul
kalim – yakni sedikit kata-katanya tetapi luas pengertiannya – dan istiqamah itulah yang
merupakan kenizhaman segala perkara.
Wa billahit taufik. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
87
Bab 9

Memikir-mikirkan Keagungan Makhluk-makhluk Allah Ta’ala
Dan Rusaknya Dunia Dan Kesukaran-kesukaran Di Akhirat Dan
Perkara Yang Lain-lain DiDunia Dan Akhirat Serta Keteledoran
Jiwa, Juga Mendidiknya Dan Mengajaknya Untuk Bersikap
Istiqamah

Allah Ta’ala berfirman:
“Katakanlah: Hanyasanya aku hendak menasihati kepadamu sekalian perkara satu saja, yaitu
supaya engkau sekalian berdiri di hadapan Allah berdua-duaan atau sendiri-sendiri, kemudian engkau
sekalian memikirkan bahwa bukanlah kawanmu itu terkena penyak’it gila. Tidaklah kawanmu itu
melainkan seorang yang memberikan peringatan kepadamu sekalian sebetum datangnya siksa yang
amat sangat.” (Saba’: 46)
Allah Ta’ala berfirman pula:

“Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi serta bersilih, gantinya malam dengan siang
itu adalah tanda-tanda – kekuasaan Allah – bagi orang-orang yang suka berfikir.
“Mereka itu ialah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk ataupun
berbaring sambil memikirkan kejadian langit dan bumi. Mereka berkata: “Wahai Tuhan kami,
sesungguhnya tidaklah Engkau menjadikan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka lindungilah
kami dari siksa api neraka.” Sampai ayat-ayat seterusnya. (ali-lmran: 190-191)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Apakah mereka tidak melihat – memperhatikan – pada unta, bagaimana ia diciptakan?
“Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?
“Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan?
“Dan juga bumi, bagaimana ia dikembangkan?
“Maka dari itu berikanlah peringatan, karena engkau itu hanyalah seorang yang bertugas
memberi peringatan.” (al-Ghasyiyah: 17-21)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Apakah mereka tidak hendak berjalan di muka bumi, lalu melihat – memperhatikan –
bagaimana akibat orang-orang yang belum mereka? Allah telah membinasakan mereka itu dan keadaan
yang seperti itu pula untuk orang-orang kafir?” (Muhammad: 10)
Ayat-ayat mengenai bab ini amat banyak sekali. Setengah dari Hadis-hadis yang
berhubungan dengan bab ini ialah Hadis di muka, yaitu:
“Orang yang cerdik – berakal – ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya.” Dan
seterusnya.
Adapun lengkapnya Hadis di atas ialah:
Dari Abu Ya’la yaitu Syaddad bin Aus r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
88
“Orang yang cerdik – berakal – ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya
dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya, sedangkan orang yang lemah ialah
orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan
atas Allah – yakni mengharap-harapkan kebahagiaan dan pengampunan di akhirat, tanpa
beramal shalih.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
89
Bab 10

Bersegera Kepada Kebaikan Dan Menganjurkan Kepada Orang
Yang Menuju Kebaikan Supaya Menghadapinya Dengan Sungguh-
sungguh Tanpa Keragu-raguan

Allah Ta’ala berfirman:
“Maka berlomba-lombalah engkau sekalian untuk mengerja-kan berbagai kebaikan.” (al-
Baqarah: 148)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan bersegeralah engkau sekalian menuju pada pengampunan dari Tuhanmu dan juga
memasuki syurga yang luasnya adalah seperti langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang
bertaqwa.” (ali-lmran: 133)
Adapun Hadis-hadisnya ialah:

87. Pertama: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Bersegeralah engkau sekalian untuk melakukan amalan-amalan – yang bagus-bagus –
sebelum datangnya bermacam-macam fitnah yang diumpamakan sebagai potongan-
potongan dari malam yang gelap gulita.”
10

Berpagi-pagi seseorang itu menjadi orang mu’min dan bersore-sore menjadi orang
kafir, ada lagi yang bersore-sore masih sebagai seorang mu’min, tetapi berpagi-pagi telah
menjadi seorang kafir. Orang itu menjual agamanya dengan harta dari keduniaan.” (Riwayat
Muslim)

88. Kedua: Dari Abu Sirwa’ah (dengan kasrahnya sin yang muhmalah dan boleh pula
dengan difathahkannya), yaitu ‘Uqbah bin al-Harits r.a., katanya: “Saya bersembahyang di
belakang Nabi s.a.w. di Madinah yakni shalat ‘ashar. Kemudian setelah bersalam lalu berdiri
bergegas-gegas, terus melangkahi leher orang-orang banyak untuk menuju ke salah satu bilik
isterinya. Orang-orang banyak yang takut karena melihat bergegas-gegasnya beliau itu.
Selanjutnya Nabi s.a.w. keluar lagi menemui sahabat-sahabatnya itu lalu mengetahui bahwa
mereka itu benar-benar terheran-heran karena bergegas-gegasnya tadi. Beliau s.a.w. lalu
bersabda:
“Saya ingat pada sepotong emas yang ada di tempatku, maka saya tidak senang kalau
benda itu mengganggu fikiranku – untuk menghadap Allah Ta’ala. Oleh sebab itu saya
menyuruh supaya benda tadi dibagi-bagikan.” (Riwayat Bukhari)
Dan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari yang lain demikian: “Saya
meninggalkan di rumah sepotong emas dari hasil sedekah, maka saya tidak senang kalau
sampai menginapkannya.”
At-tibru, artinya ialah potongan-potongan emas atau perak.

10 Hadis ini memberikan suatu isyarat bahwa pada akhir zaman nanti akan banyak sekali terjadi berbagai
macam fitnah dan datang secara beruntun-runtun. Setiap satu macam fitnah telah lenyap, lalu disusul pula oleh
fitnah yang lainnya. Semoga kita dikaruniai keselamatan oleh Allah. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
90

89. Ketiga: Dari Jabir r.a., katanya: Ada seorang lelaki berkata kepada Nabi s.a.w. pada
hari perang Uhud: “Bagaimanakah pendapat Tuan jikalau saya terbunuh, di manakah
tempatku?” Nabi s.a.w. bersabda:
“Dalam syurga.”
Orang tersebut lalu melemparkan beberapa buah kurma yang masih di tangannya
kemudian berperang sehingga ia dibunuh – mati syahid.” (Muttafaq ‘alaih)

90. Keempat: Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Ada seorang lelaki datang kepada Nabi
s.a.w. lalu berkata: “Ya Rasulullah, sedekah manakah yang teragung pahalanya?” Beliau s.a.w.
bersabda:
“Yaitu jikalau engkau bersedekah, sedangkan engkau itu masih sihat dan sebenarnya
engkau kikir – merasa sayang mengeluarkan sedekah itu, karena takut menjadi fakir dan
engkau amat mengharap-harapkan untuk menjadi kaya. Tetapi janganlah engkau menunda-
nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan lalu berkata: “Untuk si
Fulan itu, yang ini dan untuk si Fulan ini, yang itu, sedangkan orang yang engkau
maksudkan itu telah memiliki apa yang hendak kau berikan.” (Muttafaq ‘alaih)
Hulqum adalah jalan pernafasan sedang mari’ adalah jalan makan dan minuman.

91. Kelima: Dari Anas r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. mengambil pedangnya pada
hari perang Uhud, kemudian bersabda: “Siapakah yang suka mengambil pedang ini
daripadaku?” Orang-orang sama mengacungkan tangannya masing-masing, yakni setiap
orang dari sahabat-sahabat itu berbuat demikian sambil berkata: “Saya, saya.” Beliau berkata
lagi: “Siapakah yang dapat mengambilnya dengan menunaikan haknya?” Orang-orang
semuanya berdiam diri. Selanjutnya Abu Dujanah – namanya sendiri Simak bin Kharsah –
berkata: “Saya dapat mengambil pedang itu dengan menunaikan haknya.” Pedang itu lalu
digunakan oleh Abu Dujanah untuk memenggal kepala-kepala kaum musyrikin.” (Riwayat
Muslim)

92. Keenam: Dari Zubair bin ‘adiy, katanya: “Kita semua mendatangi Anas bin Malik
r.a., kemudian kita mengadukan padanya perihal apa yang kita temui dari perlakuan Hajjaj –
seorang panglima dari dinasti Bani Umayyah dan ia adalah seorang zalim, lalu Anas berkata:
“Bersabarlah engkau sekalian, sebab sesungguhnya saja tidaklah datang sesuatu zaman
melainkan apa yang sesudahnya itu tentu lebih buruk daripada zaman itu sendiri, demikian
itu sehingga engkau sekalian menemui Tuhanmu. Ucapan semacam ini pernah saya dengar
dari Nabimu sekalian s.a.w. (Riwayat Bukhari)

93. Ketujuh: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Bersegeralah engkau sekalian melakukan amalan-amalan -yang baik – sebelum
datangnya tujuh macam perkara. Apakah engkau sekalian menantikan – enggan melakukan
dulu, melainkan setelah tibanya kefakiran yang melalaikan, atau tibanya kekayaan yang
menyebabkan kecurangan, atau tibanya kesakitan yang merusakkan, atau tibanya usia tua
yang menyebabkan ucapan-ucapan yang tidak keruan lagi, atau tibanya kematian yang
mempercepatkan – lenyapnya segala hal, atau tibanya Dajjal, maka ia adalah seburuk-buruk Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
91
makhluk ghaib yang ditunggu, atau tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih
besar bencananya serta lebih pahit penanggunggannya.”
Diriwayatkan oleh ImamTermidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

94. Kedelapan: Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda
pada hari perang Khaibar:
“Niscayalah bendera ini akan kuberikan kepada seseorang leiaki yang mencintai Allah
dan RasulNya, Allah akan membebaskan – beberapa benteng musuh – atas kedua tangannya.”
Umar r.a. berkata: “Saya tidak menginginkan keimarahan -kepemimpinan di medan
perang – melainkan pada hari itu belaka kemudian saya bersikap untuk menonjolkan diri
pada Nabi s.a.w. dengan harapan agar saya dipanggil untuk memegang bendera itu.
Tiba-tiba Rasulullah s.a.w. memanggil Ali bin Abu Thalib r.a., lalu memberikan
bendera tadi padanya dan beliau s.a.w. bersabda:
“Berjalanlah dan jangan menoleh-noleh lagi sehingga Allah akan membebaskan –
benteng-benteng musuh – atasmu.”
Ali berjalan beberapa langkah kemudian berhenti dan tidak menoleh, kemudian
berteriak:
“Ya Rasulullah, atas dasar apakah saya akan memerangi para manusia?” Rasulullah
s.a.w. menjawab:
“Perangilah mereka sehingga mereka suka menyaksikan bahwa tiada Tuhan
melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah pesuruh Allah. Apabila orang itu telah
berbuat demikian, maka tercegahlah mereka itu daripadamu, baik darah dan harta mereka,
melainkan dengan haknya, sedang hisab mereka itu adalah tergantung pada Allah.”
(Riwayat Muslim)
Fatasaawartu, dengan sin muhmalah (yakni sin tak bertitik dan bukan syin yang
bertitik tiga di atas), artinya: “Saya melompat ke muka untuk menampakkan diri.”
Keterangan:
Maksud dari Hadis di atas itu ialah bahwa yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w.
kepada Sayidina Ali r.a. dan seluruh pasukannya ialah memerangi manusia-manusia
musyrik yakni yang menyembah selain Allah atau yang tidak mempercayai adanya Allah
serta keesaanNya dan tidak pula mempercayai tentang diutusnya Nabi Muhammad s.a.w.
Tetapi apabila mereka suka mengikuti seruan agama Islam yang benar, samasekali tidak
boleh diganggu, baik keselamatan jtwa ataupun harta mereka.
Namun demikian, manakala hak atau ketentuan agama Islam menghendaki, boleh saja
seseorang itu dibunuh,seperti orang yang sengaja membunuh orang lain. Jadi sekalipun
sudah masuk Islam wajib pula dibunuh sebagai qishash atau balasan pembunuhannya.
Demikian pula seperti dipotong tangan karena mencuri yang sudah mencapai batas untuk
bolehnya dipotong ataupun diberi hukuman pukul (didera) serta dirajam, menurut
ketentuannya sendiri-sendiri, jika melakukan perzinaan dan lain-lain lagi. Inilah yang
dimaksudkan dengan sabda Nabi s.a.w.
“Kecuali dengan haknya.”
Mengenai hisab atau perhitungan amal perbuatan mereka adalah menjadi urusan
Allah Ta’ala sendiri. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
92
Perlu dimaklumi bahwa golongan Ahlulkitab yakni kaum yang beragama Nasrani
atau Yahudi, tidak boleh secara langsung diperangi. Mereka diperbolehkan memilih salah
satu di antara dua hal yakni membayar pajak. Ini adalah pilihan yang pertama. Jika mereka
suka melaksanakan itu, merekapun wajib dilindungi keselamatan diri dan hartanya. Tetapi
jikalau enggan, maka pilihan kedua boleh dilaksanakan, yaitu boleh diperangi.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
93
Bab 11

Bersungguh-sungguh

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan orang-orang yang berjihad dalam membela agama Kami, maka pasti akan Kami
tunjukkan mereka itu akan jalan Kami dan sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat
kebagusan.” (al-Ankabut: 69)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datanglah keyakinan – kematian – itu padamu.” (al-Hijr:
99)
Lagi Allah Ta’ala berfirman:
“Dan ingatlah akan nama Tuhanmu serta beribadatlah kepada-Nya dengan sepenuh hati,”
yakni hentikanlah segala pemikiran, untuk semata-mata menghadap kepadaNya.” (al-Muzzammil: 8)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat timbangan debu, iapun pasti akan
mengetahuinya.” (az-Zalzalah: 7)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Dan apa saja – perbuatan baik – yang engkau sekalian berikan untuk dirimu sendiri, nanti
pasti akan engkau sekalian dapati di sisi Allah, keadaannya adalah lebih baik dan lebih besar pahalanya
dan mohonlah pengampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi
Penyayang.” (al-Muzzammil: 20)
Lagi firman Allah Ta’ala:
“Dan apa saja kebaikan yang engkau sekalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah itu Maha
Mengetahui.” (al-Baqarah: 215)
Ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali dan dapat dimaklumi. Adapun Hadis-hadisnya
ialah:

95. Pertama: Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman – dalam Hadis qudsi : “Barangsiapa memusuhi
kekasihKu, maka Aku memberitahu-kan padanya bahwa ia akan Kuperangi – Kumusuhi.
Dan tidaklah seseorang hambaKu itu mendekat padaKu dengan sesuatu yang amat
Kucintai lebih daripada apabila ia melakukan apa-apa yang telah Kuwajibkan padanya. Dan
tidaklah seseorang hambaKu itu mendekatkan padaKu dan melakukan hal-hal yang sunnah
sehingga akhirnya Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, Akulah yang
sebagai telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, Akulah matanya yang ia gunakan
untuk melihat, Akulah tangannya yang ia gunakan untuk mengambil dan Akulah kakinya
yang ia gunakan untuk berjalan. Andaikata ia meminta sesuatu padaKu, pastilah Kuberi dan
andaikata memohonkan perlindungan padaKu, pastilah Kulindungi.” (Riwayat Bukhari)
Makna lafaz Aadzantuhu, artinya: “Aku (Tuhan) memberitahu-kan kepadanya (yakni
orang yang mengganggu kekasihKu itu) bahwa Aku memerangi atau memusuhinya, sedang
lafaz Ista’aadzanii, artinya “Ia memohonkan perlindungan padaKu. Ada yang meriwayatkan Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
94
dengan ba’, lalu berbunyi Ista’aadza bii dan ada yang meriwayatkan dengan nun, lalu
berbunyi Ista’aadzanii.
Keterangan:
Yang perlu kita resapkan dalam Hadis ini ialah:
(a) Di atas itu, Hadis Qudsi namanya.
(b) Kekasih Allah ialah orang yang amat taqwa kepadaNya dan orang yang
memusuhi kekasih Allah ini pasti akan rusak binasa sebab dimusuhi oleh Allah.
(c) Jadi bila hendak mendekat pada Allah, lebih dulu penuhilah kewajiban-kewajiban
yang telah dipikulkan oleh Allah pada kita itu,
(d) Maka kalau orang itu sudah benar-benar dekat pada Allah semua
pendengarannya, penglihatannya,pengambilannya dan perjalanannya selalu diberi petunjuk
oleh Allah sehingga cahaya Tuhan selalu ada di kanan kirinya.

96. Kedua: Dari Anas r.a. dari Nabi s.a.w. dalam sesuatu yang diriwayatkan dari
Tuhannya ‘Azzawajalla, firmanNya – ini juga Hadis Qudsi :
“Jikalau seseorang hamba itu mendekat padaKu sejengkal, maka Aku mendekat
padanya sehasta dan jikalau ia mendekal padaKu sehasta, maka Aku mendekat padanya
sedepa. Jikalau hamba itu mendatangi Aku dengan berjalan, maka Aku mendatanginya
dengan bergegas-gegas.” (Riwayat Bukhari)
Keterangan:
Hadis yang tercantum di atas itu adalah sebagai perumpamaan belaka, baik bagi Allah
atau bagi hambaNya. Jadi maksudnya ialah barangsiapa yang mengerjakan ketaatan kepada
Allah sekalipun sedikit, maka Allah akan menerima serta memperlipat-gandakan pahalanya,
juga pelakunya itu diberi kemuliaan olehNya selama di dunia sampai di akhirat. Makin besar
dan banyak ketaalannya, makin pula besar dan bertambah-tambah pahalanya. Manakala cara
melakukan ketaatan itu dengan perlahan-lahan, Allah bukannya memperlahan atau
memperlambatkan pahalanya, tetapi bahkan dengan segera dinilai pahalanya itu dengan
penilaian yang luarbiasa tingginya.
Demikianlah tujuan dan makna yang tersirat dalam isi Hadis tersebut. Wallahu A’lam
bish-shawaab.

97. Ketiga: Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Ada dua macam kenikmatan yang keduanya itu disia-siakan oleh sebagian besar
manusia yaitu kesihatan dan kelapangan waktu.” (Riwayat Bukhari)
Keterangan:
Lafaz Maghbuun dalam Hadis di atas itu, asalnya dari kata Zhaban, yaitu membeli
sesuatu dengan harga yang melebihi batas dari harga yang semestinya dan berlipat-lipat dari
yang seharusnya dibayarkan, jadi yang sepatutnya dibeli seratus rupiah, tiba-tiba dibeli
dengan harga seribu rupiah. Juga Ghaban itu dapat berarti menjual sesuatu dengan harga
yang terlampau sangat rendahnya, misalnya sesuatu itu dapat dijual dengan harga
limapuluh rupiah, tetapi hanya dijual dengan harga lima rupiah saja.
Orang mukallaf yakni manusia yang sudah baligh lagi berakal oleh Rasulullah s.a.w.
diumpamakan sebagai seorang pedagang. Kesihatan tubuh dan kelapangan waktu yakni
waktu tidak ada pekerjaan apa-apa yang diumpamakan sebagai pokok harta atau kapital Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
95
untuk berdagang itu, sedang ketaatan kepada Allah Ta’ala sebagai benda-benda yang
diperdagangkan.
Namun demikian sebagian besar ummat manusia tidak mengerti betapa pentingnya
memiliki dua macam kapital dan bingung untuk memilih apa yang hendak diperdagangkan
itu, padahal sudah jelas pokok kapitalnya ialah kesihatan dan kelapangan waktu dan yang
semestinya dikejar untuk mendapatkan keuntungan ialah membeli dagangan yang akan
dapat memberi keuntungan sebanyak-banyaknya. Bukankah ketaatan kepada Allah itu akan
menguntungkan sekali, baik di dunia atau di akhirat. Bukankah itu pula yang menyebabkan
akan dapat memperoleh laba yang besar sekali di sisi Allah dan yang menjurus ke arah
mendapat kebahagiaan. Tetapi semua itu disia-siakan oleh sebagian besar ummat manusia
sewaktu mereka hidup di dunia ini.
Baharu orang itu mengerti besarnya kenikmatan sihat dan lapang waktu itu,apabila
telah sakit dan banyak kesibukan, sehingga banyak kewajiban-kewajiban terhadap agama
menjadi kocar-kacir dan terbengkalai atau samasekali ditinggalkan. Semoga kita semua
dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang sedemikian itu.

98. Keempat: Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah s.a.w. berdiri
untuk beribadat dari sebagian waktu malam sehingga pecah-pecahlah kedua tapak kakinya.
Saya (Aisyah) lalu berkata padanya: “Mengapa Tuan berbuat demikian, ya Rasulullah,
sedangkan Allah telah mengampuni untuk Tuan dosa-dosa Tuan yang telah lalu dan yang
kemudian?”
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Adakah aku tidak senang untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukurnya?”
(Muttafaq ‘alaih)
Ini adalah menurut lafaz Bukhari dan yang seperti itu terdapat pula dalam kedua kitab
shahih – Bukhari dan Muslim – dari riwayat Mughirah bin Syu’bah.
Keterangan:
Dalam mengulas apa yang dikatakan oleh Sayidah Aisyah radhiallahu ‘anha bahwa
Rasuiullah s.a.w. itu sudah diampuni semua dosanya oleh Allah, baik yang dilakukan dahulu
atau belakangan, maka al-lmam Ibnu Abi Jamrah r.a. memberikan uraiannya sebagai berikut:
“Sebenarnya tiada seorangpun yang dalam hatinya terlintas suatu persangkaan bahwa
dosa-dosa yang diberitahukan oleh Allah Ta’ala yang telah diampuni yakni mengenai diri
Nabi s.a.w. itu adalah dosa yang kita maklumi dan yang biasa kita jalankan ini, baik yang
dengan sengaja atau cara apapun. Itu sama sekali tidak, sebab Rasulullah s.a.w., juga semua
nabiullah ‘alaihimus shalatu wassalam itu adalah terpelihara dan terjaga dari semua
kemaksiatan dan dengan sendirinya tidak ada dosanya samasekali (ma’shum minadz-
dzunub). Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari memiliki persangkaan yang jelas
salahnya sebagaimana di atas.
Jadi tujuannya hanyalah sebagai mempertunjukkan kepada seluruh ummat, betapa
besarnya kewajiban setiap manusia, yang di dalamnya termasuk pula Nabi Muhammad s.a.w.
untuk memaha agungkan, memaha besarkan kepadaNya serta senantiasa mensyukuri
kenikmatan-kenikmatanNya. Oleh sebab apa yang dilakukan oleh manusia, bagaimanapun
juga besar dan tingginya nilai apa yang diamalkannya itu, masih belum memadai sekiranya
dibandingkan dengan kenikmatan yang dilimpahkan oleh Nya kepada manusia tersebut.
Maka dari itu hak-hak Allah yang wajib kita penuhi sebagai imbalan karuniaNya itu, masih
belum sesuai dengan amalan baik yang kita lakukan, sekalipun dalam anggapan kita sudah Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
96
amat banyak sekali. Jadi lemahlah kita untuk mengimbanginya dan itulah sebabnya, maka
memerlukan adanya pengampunan sekalipun tiada dosa yang dilakukan sebagaimana
halnya Rasulullah Muhammad serta sekalian para nabiNya ‘alaihimus shalatu wassalam itu.”

99. Kelima: Dari Aisyah radhiallahu ‘anha juga bahwasanya ia berkata: “Rasulullah
itu apabila masuk hari sepuluh, maka ia menghidup-hidupkan malamnya dan
membangunkan isterinya dan bersungguh-sungguh serta mengeraskan ikat pinggangnya.”
Yang dimaksudkan ialah:
Hari sepuluh artinya sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan – jadi antara
tanggal 21 Ramadhan sampai habisnya bulan itu. Mi’zar atau izar dikeraskan ikatannya
maksudnya sebagai sindiran menyendiri dari kaum wanita – yakni tidak berkumpul dengan
isteri-isterinya, ada pula yang memberi pengertian bahwa maksudnya itu ialah amat giat
untuk beribadat. Dikatakan: Saya rnengeraskan ikat pinggangku untuk perkara ini, artinya:
Saya bersungguh-sungguh melakukannya dan menghabiskan segala Waktu untuk
merampungkannya.

100. Keenam: Dari Abu Hurairah r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Orang mu’min yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada
orang mu’min yang lemah. Namun keduanya itupun sama memperoleh kebaikan.
Berlombalah untuk memperoleh apa saja yang memberikan kemanfaatan padamu dan
mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Jikalau engkau terkena
oleh sesuatu mushibah, maka janganlah engkau berkata: “Andaikata saya mengerjakan begini,
tentu akan menjadi begini dan begitu.” Tetapi berkatalah: “Ini adalah takdir Allah dan apa
saja yang dikehendaki olehNya tentu Dia melaksanakannya,” sebab sesungguhnya ucapan
“andaikata” itu membuka pintu godaan syaitan.” (Riwayat Muslim)

101. Ketujuh: Dan” Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya RasuluHah s.a.w. bersabda:
“Ditutupilah neraka dengan berbagai kesyahwatan – keinginan -dan ditutupilah
syurga itu dengan berbagai hal yang tidak disenangi.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam sebuah riwayat, dari Muslim disebutkan dengan mengjunakan kata huffat
sebagai ganti kata hujibat, sedang artinya adalah sama, yaitu bahwa antara seseorang dengan
neraka (atau syurga) itu ada tabirnya, maka jikalau tabir ini dilakukannya, tentulah ia masuk
ke dalamnya.

102. Kedelapan: Dari Abu Abdillah, yaitu Hudzaifah bin al-Yaman al-Anshari yang
terkenal sebagai penyimpan rahasia Rasullah s.a.w., radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya
bersembahyang beserta Nabi s.a.w. pada suatu malam maka beliau membuka – dalam rakaat
pertama – dengan surat al-Baqarah. Saya berkata: “Beliau ruku’ pada ayat keseratus,
kemudian berlalulah.” Saya berkata: “Beliau bersembahyang dengan bacaan tadi itu dalam
satu rakaat, kemudian berlalu.”
Selanjutnya saya berkata: “Beliau ruku’ dengan bacaan di atas itu, kemudian membuka
– dalam rakaat kedua – dengan surat an-Nisa’lalu membacanya,kemudian membuka lagi –
sebagai lanjutan-nya – surat ali Imran, kemudian membacanya.
Beliau s.a.w. membacanya itu dengan rapi sekali -tidak tergesa-gesa – jikalau melalui
ayat yang di dalamnya mengandung pentasbihan – memahasucikan -beliaupun Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
97
mengucapkan tasbih,jikalau melalui ayat yang mengandung suatu permohonan, beliaupun
memohon, jikalau melalui ayat yang menyatakan berta’awwudz -mohon perlindungan
kepada Allah dari sesuatu yang tidak baik, beliaupun berta’awwudz – mohon perlindungan.
Kemudian beliau s.a.w. ruku’ dan di situ beliau mengucapkan: Subhana rabbtal ‘azhim.
Ruku’nya adalah seumpama saja dengan berdirinya – yakni perihal lamanya hampir
persamaan belaka -selanjutnya beliau mengucapkan: Sami’allahu iiman hamidah. Rabbana lakal
hamd,” lalu berdiri dengan berdiri yang lama mendekati ruku’nya tadi. Seterusnya beliau
bersujud lalu mengucapkan: Subhana rabbial a’la, maka sujudnya itu mendekati pula akan
berdirinya – tentang lama waktunya.” (Riwayat Muslim)

103. Kesembilan: Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: “Saya bersembahyang beserta
Rasulullah s.a.w. pada suatu malam, maka beliau memperpanjangkan berdirinya, sehingga
saya bersengaja untuk melakukan sesuatu yang tidak baik.”
Ia ditanya: “Dan apakah hal yang tidak baik yang engkau sengajakan itu?”
Ibnu Mas’ud r.a. menjawab: “Saya bersengaja hendak duduk saja dan meninggalkan
beliau – tidak terus berma’mum padanya.” (Muttafaq ‘alaih)

104. Kesepuluh: Dari Anas r.a. dari Rasulullah s.a.w., sabdanya:
“Mengikuti kepada seseorang mayit itu tiga hal, yaitu keluarganya, hartanya serta
amalnya. Kemudian kembalilah yang dua macam dan tertinggallah yang satu. Kembalilah
keluarga serta hartanya dan tertinggallah amalnya.” (Muttafaq ‘alaih)

105. Kesebelas: Dari Ibnu Mas’ud r.a. katanya: “Nabi s.a.w. bersabda: “Syurga itu
lebih dekat pada seseorang di antara engkau sekalian daripada ikat terumpahnya,
nerakapun demikian pula.” (Riwayat Bukhari)
Keterangan:
Maksud Hadis di atas itu ialah bahwa untuk mencapai syurga atau neraka itu mudah
sekali. Jika seseorang ingin mendapatkan syurga tentulah wajib mempunyai kesengajaan
yang benar, melakukan ketaatan dan kebaktian kepada Tuhan, melaksanakan semua
perintah dan menjauht semua laranganNya, tetapi jika ingin memasuki neraka – semoga kita
dilindungi Allah dari siksa neraka itu, tentulah dengan jalan mengikuti apa saja yang
menjadi kehendak hawanafsu, menuruti kemauan syaitan dan melakukan apa saja yang
berupa kemaksiatan dan kemungkaran.

106. Keduabelas: Dari Abu Firas yaitu Rabi’ah bin Ka’ab al-Aslami, pelayan
Rasulullah s.a.w. dan ia termasuk pula dalam golongan ahlussuffah – yakni kaum fakir
miskin – r.a. katanya: “Saya bermalam beserta Rasulullah s.a.w., kemudian saya
mendatangkan untuknya dengan air wudhu’nya serta hajatnya – maksudnya pakaian dan
lain-lain. Kemudian beliau s.a.w. bersabda: “Memintalah padaku!” Saya berkata: “Saya
meminta kepada Tuan untuk menjadi kawan Tuan di dalam syurga.” Beliau s.a.w. bersabda
lagi: “Apakah tidak ada yang selain itu?” Saya menjawab: “Sudah, itu sajalah.” Beliau lalu
bersabda: “Kalau begitu tolonglah aku – untuk melaksanakan permintaanmu itu – dengan
memaksa dirimu sendiri untuk memperbanyak bersujud – maksudnya engkaupun harus pula
berusaha untuk terlaksananya permtntaan tersebut dengan jalan memperbanyak menyembah
Allah.” (Riwayat Muslim) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
98

107. Ketigabelas: Dari Abu Abdillah, juga dikatakan dengan nama Abu Abdir Rahman
yaitu Tsauban, hamba sahaya Rasulullah s.a.w. r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah
s.a.w. bersabda:
“Hendaklah engkau memperbanyak bersujud, sebab sesungguhnya engkau tidaklah
bersujud kepada Allah sekali sujudan. melainkan dengannya itu Allah mengangkatmu
sederajat dan dengannya pula Allah menghapuskan satu kesalahan dari dirimu.” (Riwayat
Muslim)

108. Keempatbelas: Dari Abu Shafwan yaitu Abdullah bin Busr al-Aslami r.a., katanya:
“Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang usianya dan baik kelakuannya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

109. Kelimabelas: Dari Anas r.a., katanya:
“Pamanku, yaitu Anas bin an-Nadhr r.a. tidak mengikuti peperangan Badar, kemudian
ia berkata: “Ya Rasulullah, saya tidak mengikuti pertama-tama peperangan yang Tuan
lakukan untuk memerangi kaum musyrikin. Jikalau Allah mempersaksikan saya –
menakdirkan saya ikut menyaksikan – dalam memerangi kaum musyrikin – pada waktu yang
akan datang, niscayalah Allah akan memperlihatkan apa yang akan saya perbuat.
Ketika pada hari peperangan Uhud, kaum Muslimin menderita kekalahan, lalu Anas –
bin an-Nadhr – itu berkata: “Ya Allah, saya mohon keuzuran – pengampunan – padaMu
daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu – yang dimaksudkan ialah kawan-
kawannya karena meninggalkan tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi s.a.w. –
juga saya berlepas diri – maksudnya tidak ikut campurtangan – padaMu daripada apa yang
dilakukan oleh mereka – yang dimaksudkan ialah kaum musyrikin yang memerangi kaum
Muslimin.
Selanjutnya iapun majulah, lalu Sa’ad bin Mu’az menemuinya. Anas bin an-Nadhr
berkata: “Hai Sa’ad bin Mu’az, marilah menuju syurga. Demi Tuhan yang menguasai Ka’bah
(Baitullah), sesungguhnya saya dapat menemukan bau harum syurga itu dari tempat di
dekat Uhud.”
Sa’ad berkata: “Saya sendiri tidak sanggup melakukan sebagaimana yang dilakukan
oleh Anas itu, ya Rasulullah.”
Anas – yang merawikan Hadis ini yakni Anas bin Malik kemanakan Anas
bin an-Nadhr – berkata; “Maka kami dapat menemukan dalam tubuh Anas bin an-Nadhr
itu delapanpuluh buah lebih pukulan pedang ataupun tusukan tombak ataupun lemparan
panah. Kita menemukannya telah terbunuh dan kaum musyrikin telah pula mencabik-
cabiknya. Oleh sebab itu seorangpun tidak dapat mengenalnya lagi, melainkan saudara
perempuannya saja, karena mengenal jari-jarinya.”
Anas – perawi Hadis ini – berkata: “Kita sekalian mengira atau menyangka
bahwasanya ayat ini turun untuk menguraikan hal Anas bin an-Nadhr itu atau orang-orang
yang seperti dirinya, yaitu ayat -yang artinya:
“Di antara kaum mu’minin itu ada beberapa orang yang menempati apa yang dijanjikan
olehnya kepada Allah,” sampai seterusnya ayat tersebut. (Muttafaq ‘alaih) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
99
Lafaz Layuriannallah, diriwayatkan dengan dhammahnya ya’ dan kasrahnya ra’,
artinya: Niscayalah Allah akan memperlihatkan yang sedemikian itu – apa-apa yang
dilakukannya – kepada orang banyak. Diriwayatkan pula dengan fathah keduanya – ya’ dan
ra’nya -dan maknanya sudah jelas – yaitu: Niscayalah Allah akan melihat apa-apa yang
dilakukan olehnya. Jadi membacanya ialah: Layara-yannallah. Wallahu aiam.
Keterangan:
Anas bin an-Nadhr r.a. mengatakan kepada Rasulullah s.a.w. bahwa dalam
peperangan yang pertama yakni perang Badar tidak ikut, kemudian dalam peperangan
kedua, yakni perang Uhud ikut menyertai pasukan ummat Islam melawan kaum kafirin dan
musyrikin. Kemudian ia berkata di hadapan Rasulullah s.a.w. sebagai janjinya, andaikata ia
mengikuti, niscaya Allah akan menampakkan apa yang hendak dilakukan olehnya atau Allah
pasti mengetahui apa yang hendak diperbuatnya.
Ia mengatakan sebagaimana di atas itu setelah selesai perang Badar dan belum lagi
terjadi perang Uhud. Yang hendak diperbincangkan di sini ialah mengenai kata-kata Anas
tersebut berbunyi Maa ashna-‘u, artinya: Apa-apa yang akan saya lakukan. Mengapa ia tidak
berkata saja: Aku akan bertempur mati-matian sampai titik darah yang penghabisan,
sebagaimana yang biasa dikatakan oleh orang-orang di zaman kita sekarang ini. Nah, inilah
yang perlu kita bahas sekedarnya.
Al-lmam al-Qurthubi dalam mengupas kata-kata Anas r.a. yaitu Maa ashna-‘u itu
menjelaskan demikian:
Ucapan Sayidina Anas r.a., juga sekalian para sahabat Rasulullah s.a.w. selalu
mengandung makna yang dalam. Anas r.a. misalnya, dalam menyatakan janjinya akan
mengikuti peperangan bila nanti terjadi peperangan lagi dengan hanya mengatakan: Maa
ashna-‘u, itu mempunyai kandungan bermacam-macam, umpamanya:
(a) Ia tidak memiliki sifat kesombongan dan ketakaburan dan oleh sebab itu tidak
mengatakan bahwa ia akan berjuang mati-matian sampai hilangnya jiwa yang dimilikinya
dan amat berharga itu. Orang yang sombong itu umumnya tidak menepati janji yang
diucapkan. Kadang-kadang baru melihat musuh sudah lari terbirit-birit atau sebelum
melihatnya saja sudah tidak tampak hidungnya.
(b) Anas r.a. sengaja memperkokohkan ucapannya sendiri dan benar-benar dipenuhi.
Diri dan jiwanya akan betul-betul dikurbankan untuk meluhurkan kalimat Allah yakni
agama Islam dengan jalan melawan musuh yang sengaja menyerbu negara dan hendak
melenyapkan agama yang diyakini kebenarannya itu.
(c) Ia hendak berusaha keras memenangkan peperangan dan mencurahkan segala
daya dan kekuatannya tanpa ada ketakutan sedikitpun akan tibanya ajal, sebab setiap
manusia pasti mengalami kematian, hanya jatannya yang berbeda-beda.
(d) Ia takut kalau-kalau apa yang hendak dilakukan nanti itu belum memadai apa
yang diucapkan, sebab mengingat bahwa segala gerakan hati dapat saja diubah-ubah
oleh Allah Ta’ala. Mungkin hari ini putih,tetapi besoknya sudah menjadi hitam. Itulah yang
dikuatirkan olehnya, sehingga semangatnya yang asalnya menyala-nyala, tiba-tiba
mengendur tanpa disadari.
Selanjutnya setelah terjadi perang Uhud ia menunjukkan perjuangan yang sebenar-
benarnya, sampai-sampai terciumlah olehnya bau-bauan dari syurga dan akhirnya ia gugur
sebagai pahlawan syahid fi-sabilillah. Untuk menegaskan janji Anas r.a. inilah Allah Ta’ala
berfirman dalam al-Quran:
Artinya: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
100
“Di kalangan kaum mu’minin itu ada beberapa orang (seperti sahabat Anas) yang menepati
apa yang mereka janjikan kepada Allah dan sungguh-sungguh memenuhi janjinya itu. Diantara
mereka ada yang menemui ajalnya – sebagai pahlawan syahid – dan ada juga yang masih menanti-
nantikan – yakni ingin mendapatkan kematian syahid dan oleh sebab itu tidak mundur setapakpun
menghadapi musuh. Itulah orang-orang mu’min yang tidak berubah pendiriannya sedikitpun.” (al-
Ahzab: 23)

110. Keenambelas: Dari Abu Mas’ud yaitu ‘Uqbah bin ‘Amr al-Anshari al-Badri r.a.,
katanya: “Ketika ayat sedekah turun, maka kita semua mengangkat sesuatu di atas
punggung-punggung kita -untuk memperoleh upah dari hasil mengangkatnya itu untuk
disedekahkan. Kemudian datanglah seseorang lalu bersedekah dengan sesuatu yang banyak
benar jumlahnya. Orang-orang sama berkata: “Orang itu adalah sengaja berpamer saja –
memperlihatkan amalannya kepada sesama manusia dan tidak karena Allah Ta’ala
melakukannya. Ada pula orang lain yang datang kemudian bersedekah dengan barang sesha’
– dari kurma. Orang-orang sama berkata: “Sebenarnya Allah pastilah tidak memerlukan
makanan sesha’nya orang ini.” Selanjutnya turun pulalah ayat – yang artinya:
“Orang-orang yang mencela kaum mu’minin yang memberikan sedekah dengan
sukarela dan pula mencela orang-orang yang tidak mendapatkan melainkan menurut kadar
kekuatan dirinya,” dan seterusnya ayat itu – yakni firmanNya: “Lalu mereka memperolok-
olokkan mereka. Allah akan memperolok-olokkan para pencela itu dan mereka yang berbuat
sedemikian itu akan memperoleh siksa yang pedih.” (at-Taubah: 79) (Muttafaq ‘alaih)
Nuhamilu dengan dhammahnya nun dan menggunakan ha’ muhmalah, artinya ialah
setiap orang dari kita sekalian mengangkat di atas punggung masing-masing dengan
memperoleh upah dan upah itulah yang disedekahkannya.

111. Ketujuhbelas: Dari Said bin Abdul Aziz dari Rabi’ah bin Yazid dari Abu Idris al-
Khawlani dari Abu Zar, yaitu Jundub bin Junadah r.a. dari Nabi s.a.w., dalam sesuatu yang
diriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta’ala, bahwasanya Allah berfirman – ini adalah Hadis
Qudsi:
“Hai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan pada diriku sendiri akan
menganiaya dan menganiaya itu Kujadikan haram di antara engkau sekalian. Maka dari itu,
janganlah engkau sekalian saling menganiaya.
Wahai hamba-hambaKu, engkau semua itu tersesat, kecuali orang yang Kuberi
petunjuk. Maka itu mohonlah petunjuk padaKu, engkau semua tentu Kuberi petunjuk itu.
Wahai hamba-hambaKu, engkau semua itu lapar, kecuali orang yang Kuberi makan.
Maka mohonlah makan padaKu, engkau semua tentu Kuberi makanan itu.
Wahai hamba-hambaKu, engkau semua itu telanjang, kecuali orang yang Kuberi
pakaian. Maka mohonlah pakaian padaKu, engkau semua tentu Kuberi pakaian itu.
Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya engkau semua itu berbuat kesalahan pada
malam dan siang hari dan Aku inilah yang mengampunkan segala dosa. Maka mohon
ampunlah padaKu, pasti engkau semua Kuampuni.
Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya engkau semua itu tidak dapat membahayakan
Aku. Maka andaikata dapat, tentu engkau semua akan membahayakan Aku. Lagi pula
engkau semua itu tidak dapat memberikan kemanfaatan padaKu. Maka andaikata dapat,
tentu engkau semua akan memberikan kemanfaatan itu padaKu. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
101
Wahai hamba-hambaKu, andaikata orang yang paling mula-mula – awal – hingga yang
paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin, sama bersatu padu
seperti hati seseorang yang paling taqwa dari antara engkau semua, hal itu tidak akan
menambah keagungan sedikitpun pada kerajaanKu.
Wahai hamba-hambaKu, andaikata orang yang paling mula-mula – awal – hingga yang
paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin, sama bersatu padu
seperti hati seseorang yang paling curang dari antara engkau semua, hal itu tidak akan dapat
mengurangi keagungan sedikitpun pada kerajaanKu.
Wahai hamba-hambaKu, andaikata orang yang paling mula-mula – awal – hingga yang
paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin, sama berdiri di suatu
tempat yang tinggi di atas bumi, lalu tiap seseorang memintasesuatu padaKu dan tiap-tiap
satu Kuberi menurut permintaannya masing-masing, hal itu tidak akan mengurangi apa
yang menjadi milikKu, melainkan hanya seperti jarum bila dimasukkan ke dalam laut – jadi
berkurangnya hanyalah seperti air yang melekat pada jarum tadi.
Wahai hamba-hambaKu, hanyasanya semua itu adalah amalan-amalanmu sendiri.
Aku menghitungnya bagimu lalu Aku memberikan balasannya. Maka barangsiapa
mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah dan barangsiapa yang
mendapatkan selain itu, hendaklah jangan menyesali kecuali pada dirinya sendiri.”
Said berkata: “Abu Idris itu apabila menceriterakan Hadis ini, ia duduk di atas kedua
lututnya.” (Riwayat Muslim)
Kami juga meriwayatkannya dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan ia
berkata: “Tidak sebuahpun Hadis bagi ahli Syam yang lebih mulia dari Hadis ini.”
Keterangan:
Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi s.a.w. dan berasal dari Allah semacam Hadis di
atas ini juga Hadis no. 11 dan no. 95 disebut Hadis Qudsi (suci). Bedanya dengan al-Quran
ialah kalau al-Quran merupakan mu’jizat sedang Hadis Qudsi tidak. Lagi pula hanya melulu
membaca saja pada al-Quran itu sudah merupakan ibadat. Yang penting kita perhatikan ialah:
(a) Menganiaya itu adalah benar-benar besar dosanya dan doanya orang yang
dianiaya itu tidak akan ditolak oleh Allah yakni pasti dikabulkan sebagaimana sabda Nabi
s.a.w.:
“Takutlah pada doanya orang yang dianiaya, sekalipun ia itu kaf’ir karena sesungguhnya saja
tidak ada tabir yang menutup antara doa orang itu dengan Allah.”
(b) Semua dosa itu dapat diampuni oleh Allah asal kita mohon ampun serta bertaubat
kecuali syirik (menyekutukan Allah), sebagaimana dalam al-Quran disebutkan:
“Sesungguhnya Allah tidak suka mengampuni katau Dia disekutukan dengan lainNya dan Dia
suka mengampuni yang selain itu pada orang yang dikehendaki olehNya.”
(c) Kalau kita taat pada Allah, melakukan semua perintahNya, ini bukan berarti
bahwa Allah butuh kita taati. Kita taat atau tidak bagi Allah tetap saja. Maka bukannya kalau
kita taat, Allah tambah mulia atau kalau kita ingkar lalu Allah kurang kemuliaanNya. Itu
tidak sama sekali. Hanya saja Allah menyediakan tempat kesenangan (syurga) bagi orang
yang taat dan tempat siksa (neraka) bagi orang yang ingkar.
(d) Orang yang amat taqwa yang dimaksudkan dalam Hadis ini ialah Nabi
Muhammad s.a.w. dan yang paling curang itu ialah syaitan (setan) sebab syaitan itu
dahulunya bernama Izazil dan termasuk dalam golongan jin. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
102
(e) Begitu banyaknya air laut, kalau isinya hanya dikurangi oleh jarum yang melekat
di situ, maka kekurangan itu tidak berarti samasekali. Begitulah perumpamaannya
andaikata Allah mengabulkan semua permohonan makhlukNya.

Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
103
Bab 12

Menganjurkan Untuk Menambah-nambah Kebaikan Pada
Akhir-akhir Umur

Allah Ta’ala berfirman:
“Bukankah Kami telah memberikan umur yang cukup kepadamu semua. Dalam masa itu orang
yang mau mengerti dapatlah mengambil pengertian dan orang yang memberikan peringatanpun telah
datang padamu semua.” (Fathir: 37)
Ibnu Abbas serta para muhaqqiq – ahli penyelidik agama -mengatakan bahwa artinya
umur cukup itu ialah: Bukankah Kami telah memberikan padamu semua umur sampai
enampuluh tahun. Penegasan ini dikuatkan pula oleh Hadis yang akan kami sebutkan di
belakang Insya Allah. Diterangkan pula oleh ulama-ulama yang lain bahwa maknanya itu
ialah delapanbelas tahun. Ada pula yang mengatakan empatpuluh tahun. Keterangan ini
diucapkan oleh Al-hasan, Alkalbi dan Masruq, juga dikutip dari keterangan Ibnu Abbas yang
lain. Mereka itu mengutip pula bahwa para ahli Madinah, apabila seseorang dari mereka itu
telah mencapai umur empat puluh tahun, maka selalulah ia menghabiskan waktunya untuk
beribadat.
Ada pula yang mengatakan bahwa umur cukup itu artinya ialah jikalau telah baligh.
Adapun firman Allah Ta’ala yang artinya: “Telah pula datang padamu semua seorang
yang bertugas memberikan peringatan.” Ibnu Abbas dan Jumhur ulama mengatakan bahwa
yang dimaksud itu ialah Nabi s.a.w. Ada lagi yang menerangkan bahwa maksudnya itu ialah
adanya uban. Ini diucapkan oleh ‘Ikrimah, Ibnu ‘Uyainah dan lain-lainnya.
Wallahu a’lam.
Adapun Hadis-hadisnya ialah:

112. Pertama: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Allah tetap menerima uzur – alasan – seseorang yang diakhirkan ajalnya, sehingga ia
berumur enampuluh tahun.” (Riwayat Bukhari)
Para ulama berkata bahwa maknanya itu ialah Allah tidak akan membiarkan-tidak
menerima-uzur seseorang yang sudah berumur enampuluh tahun itu, sebab telah
dilambatkan oleh Allah sampai masa yang setua itu.
Dikatakan: Azarar rajulu: apabila ia sangat banyak mengemukakan keuzurannya.

113. Kedua: Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Umar r.a. memasukkan
diriku
11
dalam barisan sahabat-sahabat tua yang pernah mengikuti perang Badar. Maka
sebagian orang-orang tua itu seolah-olah ada yang merasakan tidak enak dalam jiwanya, lalu
berkata: “Mengapa orang ini masuk beserta kita,sedangkan kita mempunyai anak-anak yang

11 Maksudnya memasukkan diriku (yakni Ibnu Abbas) di kalangan golongan orang-orang yang sudah tua-tua
yang pernah mengikuti peperangan Badar dahulu, untuk diajak bermusyawwarat atau memecahkan persoalan-
persoalan yang penting. Padahal Ibnu Abbas (namanya sendiri Abdullah) adalah seorang pemuda. Oleh sebab
itu di antara orang tua-tua itu ada yang tidak enak hati atau marah-marah. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
104
sebaya umurnya dengan dia?” Umar kemudian menjawab: “Sebenarnya dia itu sebagaimana
yang engkau semua ketahui,” – maksudnya bahwa Ibnu Abbas itu diasuh dalam rumah
kenabian dan ia adalah sumber ilmu pengetahuandan berbagai pendapat yang tepat.”
Selanjutnya pada suatu hari Umar memanggil saya, lalu memasukkan saya bersama-
sama dengan para orang tua di atas. Saya tidak mengerti bahwa Umar memanggil saya pada
hari itu, melainkan hanya untuk memperlihatkan keadaan saya kepada mereka itu. Umar itu
berkata: “Bagaimanakah pendapat saudara-saudara mengenai firman Allah – yang artinya:
“Jikalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.” Maka sebagian para sahabat tua-
tua itu berkata: “Maksudnya ialah kita diperintah supaya memuji kepada
Allah serta memohonkan pengampunan daripadaNya jikalau kita diberi pertolongan
serfa kemenangan.” Sebagian mereka yang lain diam saja dan tidak mengucapkan sepatah
katapun. Umar lalu berkata kepadaku: “Adakah demikian itu pula pendapatmu, hai Ibnu
Abbas?” Saya lalu menjawab: “Tidak.” Umar bertanya lagi: “Jadi bagaimanakah
pendapatmu?” Saya menjawab: “Itu adalah menunjukkan tentang ajal Rasulullah s.a.w., Allah
telah memberi tahukan pada beliau tentang dekat tibanya ajal itu. Jadi Allah berfirman – yang
artinya: “Jikalau telah datang pertolongan dari Allah serta kemenangan,” maka yang
sedemikian itu adalah sebagai tanda datangnya ajalmu. Oleh sebab itu maka memaha
sucikanlah dengan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhanmu dan mohonlah pengampunan
padaNya, sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima taubat.”
Umar r.a. lalu berkata: “Memang, saya sendiri tidak mempunyai pendapat selain
daripada seperti apa yang telah engkau ucapkan itu.” (Riwayat Bukhari)

114. Ketiga: Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Tidaklah Rasulullah s.a.w.
bersembahyang sesuatu shalat setelah turunnya ayat: Idza ja-a nashrullahi walfathu – Apabila
telah tiba pertolongan dari Allah dan kemenangan, melainkan dalam shalatnya itu selalu
mengucapkan: Subhanaka rabbana wa bihamdik. Allahummaghfirli – Maha Suci Engkau wahai
Tuhan kami dan saya mengucapkan puji-pujian kepadaMu. Ya Allah berilah pengampunan
padaku.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat yang tertera dalam kedua kitab shahih – yakni Bukhari dan Muslim,
disebutkan dari Aisyah pula demikian:
“Rasulullah s.a.w. itu memperbanyakkan ucapannya dalam ruku’ dan sujudnya yaitu:
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahummaghf’ir Hi – Maha Suci Engkau ya Allah
Tuhan kami dan saya mengucapkan puji-pujian kepadaMu. Ya Allah, berikanlah
pengampunan padaku,” beliau mengamalkan benar-benar apa-apa yang menjadi isi al-Quran.
Makna: Yata-awwalul Quran ialah mengamalkan apa-apa yang diperintahkan pada
beliau itu yang tersebut dalam al-Quran, yakni dalam firman Allah Ta’ala: Fasabbih bihamdi
rabbika wastaghfirhu, artinya: Maka maha sucikanlah dengan mengucapkan puji-pujian
kepada TuhanMu dan mohonlah pengampunan kepadaNya.
Dalam riwayat Muslim disebutkan:
“Rasulullah s.a.w. itu memperbanyak ucapannya sebelum wafatnya, yaitu: Subhanaka
wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik – Maha Suci Engkau dan saya mengucapkan puji-
pujian kepadaMu, saya mohon pengampunan serta bertaubat kepadaMu.
Aisyah berkata: Saya berkata: “Hai Rasulullah, apakah artinya kalimat-kalimat yang
saya lihat Tuan baru mengucapkannya itu?” Beliau s.a.w. bersabda: “Itu dijadikan sebagai
alamat bagiku untuk ummatku, jikalau saya telah melihat alamat tersebut. Itu saya ucapkan Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
105
apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan.” Beliau membaca surat an-
Nashr itu sampai selesai.
Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan:
“Rasulullah s.a.w. memperbanyakkan ucapan: Subhanallah wabihamdih, astaghfirullah wa
atubu ilaih – Maha Suci Allah dan saya mengucapkan puji-pujian kepadaNya, saya mohon
pengampunan serta bertaubat kepadaNya.
Aisyah berkata: Saya berkata: “Ya Rasulullah, saya lihat Tuan selalu memperbanyak
ucapan: Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah s.a.w. lalu bersabda:
“Tuhanku telah memberitahukan kepadaku bahwasanya aku akan melihat sesuatu
alamat untuk ummatku. Jikalau saya melihatnya itu, maka aku memperbanyakkan ucapan
Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Kini aku telah melihat alamat tersebut,
yaitu jikalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan yakni dengan dibebaskannya
kota Makkah. Dan engkau melihat para manusia masuk dalam agama Allah dengan
berduyun-duyun. Maka maha sucikanlah dengan mengucapkan puji-pujian kepada
Tuhanmu dan mohonlah pengampunan kepadaNya, sesungguhnya Allah adalah Maha
Penerima taubat.”

116. Kelima: Dari Jabir r.a., katanya: “Nabi s.a.w. bersabda: “Dibangkitkan setiap
hamba itu – dari kuburnya, menurut apa yang ia mati atasnya.” (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Hadis ini menyerukan setiap manusia muslim lagi mu’min agar senantiasa berbuat
kebaikan kepada siapapun, mengerjakan apa-apa yang diridhai Allah, menetapi sunnah-
sunnahnya Rasulullah s.a.w. dalam segala waktu, tempat dan keadaan. Juga menyerukan
supaya terus menerus memiliki keikhlasan hati dalam mengamalkan segala hal semata-mata
untuk Allah Ta’ala jua, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Kepentingannya ialah agar di
saat kita ditemui oleh ajal, maka kematian kitapun menetapi keadaan sebagaimana yang
tersebut di atas itu, sehingga pada hari kita diba’ats atau dibangunkan dari kubur nanti,
keadaan kitapun sebagaimana halnya apa yang kita tetapi sewaktu kita berada di dunia ini.
Semogalah kita memperoleh husnul-khatimah atau penghabisan yang bagus dan
terpuji.

115. Keempat: Dari Anas r.a., katanya: “Sesungguhnya Allah ‘Azzawajallasenantiasa
mengikutkan terus-sambung menyambung – dalam menurunkan wahyu kepada Rasulullah
s.a.w. sebelum wafatnya sehingga beliau itu wafat, di situlah sebagian besar wahyu
diturunkan.” (Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
106
Bab 13

Menerangkan Banyaknya Jalan-jalan Kebaikan

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan apa saja yang engkau semua lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah adalah
Maha Mengetahuinya.” (al-Baqarah: 215)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan apa saja yang engkau semua lakukan dari kebaikan, pasti Allah Maha Mengetahuinya.”
(al-Baqarah: 197)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat timbangan debu, maka Ia akan
mengetahuinya – di akhirat nanti memperoleh balasannya.” (az-Zalzalah: 7)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Barangsiapa yang melakukan amal shalih, maka perbuatannya Itu akan menguntungkan
dirinya sendiri.” (al-Jatsiyah: 15)
Ayat-ayat yang berhubungan dengan bab ini amat banyak sekali.
Adapun Hadis-hadis yang menguraikan bab ini juga amat banyak sekali dan tidak
dapat diringkaskan keseluruhannya. Maka itu akan kami sebutkan sebagian daripada Hadis-
hadis tersebut:

117. Pertama: Dari Abu Zar, yaitu Jundub bin Junadah r.a., katanya: “Saya berkata: Ya
Rasulullah, amalan manakah yang lebih utama – banyak fadhilahnya?” Beliau s.a.w.
menjawab: “Yaitu beriman kepada Allah dan berjihad untuk membela agamaNya.” Saya
bertanya lagi: “Hambasahaya manakah yang lebih utama?” Beliau s.a.w. menjawab: “Yaitu
yang dipandang terindah bagi pemiliknya serta yang termahal harganya.”
Saya bertanya pula: “Jikalau saya tidak dapat mengerjakan itu -yakni berjihad fi-
sabilillah ataupun memerdekakan hambasahaya yang mahal harganya, maka apakah yang
dapat saya lakukan?” Beliau s.a.w. bersabda: “Berilah pertolongan kepada seseorang pekerja –
shani’ – atau engkau mengerjakan sesuatu kepada seseorang yang kurang pandai bekerja –
akhraq.” Saya berkata pula: “Ya Rasulullah, bukankah Tuan telah mengetahui, jikalau saya ini
lemah sekali dalam sebagian pekerjaan?” Beliau s.a.w. bersabda:
“Tahanlah keburukanmu, jangan sampai mengenai orang banyak, amalan sedemikian
itupun merupakan sedekah daripadamu untuk dirimu sendiri – yakni tidak mengganggu
orang lain.” (Muttafaq ‘alaih)
Lafaz Shani’ – yang artinya pekerja – dengan menggunakan shad muhmalah, itulah
yang masyhur. Tetapi ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa kalimat itu berbunyi dha-i’,
yakni dengan mu’jamah – dhad, maka artinya ini ralah orang yang mempunyai banyak apa-
apa yang hilang, misalnya karena kefakirannya ataupun karena kekurangan keluarga-
keluarganya dan lain-lain lagi. Adapun akhraq itu artinya ialah orang yang tidak dapat
memperbaguskan apa-apa yang sedang diusahakan untuk mengerjakannya.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
107
118. Kedua: Dari Abu Zar r.a. juga bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Setiap ruas tulang dari seseorang di antara engkau semua itu setiap paginya
hendaklah memberikan sedekahnya, maka tiap setasbihan – bacaan Subhanallah – adalah
sedekah, tiap setahmidan -bacaan Alhamdulillah – adalah sedekah, tiap setahlilan bacaan La
ilaha illallah – adalah sedekah, tiap setakbiran – bacaan AllahuAkbar – adalah sedekah,
memerintah pada kebaikan adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah dan
yang sedemikian itu dapat dicukupi – diimbangi pahalanya – oleh dua rakaat yang seseorang
itu bersembahyang dengannya di waktu dhuha – antara sedikit setelah terbitnya matahari
sampai matahari di tengah-tengah atau istiwa’.” (Riwayat Muslim)

119. Ketiga: Dari Abu Zar juga, katanya: “Nabi s.a.w. bersabda: “Ditunjukkanlah
padaku amalan-amalan ummatku, yang baik dan yang buruk. Maka saya mengetahuinya
dalam golongan amalan-amalan yang baik adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya
dari jalan, sedang dari golongan amalan-amalan yang buruk ialah dahak yang dilakukan di
dalam masjid dan tidak ditanam.”(Riwayat Muslim)

120. Keempat: Dari Abu Zar pula, bahwasanya orang-orang sama berkata: “Ya
Rasulullah, orang-orang yang kaya raya sama pergi dengan membawa pahala yang banyak –
karena banyak pula amalannya. Mereka itu bersembahyang sebagaimana kita juga
bersembahyang, mereka berpuasa sebagaimana kita juga berpuasa, tambahan lagi mereka
dapat bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Bukankah Allah telah menjadikan untukmu semua sesuatu yang dapat engkau semua
gunakansebagai sedekah. Sesungguhnya datam setiap tasbih adalah merupakan sedekah,
setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan
sedekah, memerintahkan kebaikan juga sedekah, melarang kemungkaran itupun sedekah
pula dan bahkan dalam bersetubuhnya seseorang dari engkau semua itupun sedekah.”
Para sahabat berkata: “Ya Rasulullah apakah seseorang dari kita yang mendatangi
syahwatnya itu juga memperoleh pahala?” Beliau s.a.w. bersabda:
“Adakah engkau semua mengerti, bagaimana jikalau syahwat itu diletakkannya dalam
sesuatu yang haram, adakah orang itu memperoleh dosa? Maka demikian itu pulalah jikalau
ia meletakkan syahwatnya itu dalam hal yang dihalalkan, iapun memperoleh pahala.”
(Riwayat Muslim)
Ad-dutsuur, dengan tsa’ yang bertitik tiga buah, artinya harta benda yang melimpah
ruah, mufradnya berbunyi Ditsrun.
Keterangan:
Yang menghadap Nabi s.a.w. ini adalah dari golongan kaum Muhajirin (orang-
orangyangsama berpindah mengikuti Nabi s.a.w. dari Makkah ke Madinah) yang fakir-fakir.
Jadi pokoknya mereka mengadu karena merasa kurang pahalanya kalau dibanding dengan
orang-orang yang kaya-kaya itu, sebab merasa tidak dapat bersedekah karena miskinnya.
Setashbih, yakni sekali membaca tasbih (Subhanallah). Takbir yaitu membaca Allahu
Akbar. Tahmid yakni bacaan Alhamdulillah dan Tahlil yaitu La ilaha illallah.
Dalam kemaluan isteripun ada sedekahnya yakni bersetubuh itupun ada pahalanya
seperti pahala sedekah.
Menyampaikan syahwat dalam keharaman yakni melacur atau berzina.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
108
121. Kelima: Dari Abu Zar lagi, katanya: “Nabi s.a.w. bersabda kepadaku:
“Janganlah engkau menghinakan sesuatu kebaikan sedikitpun, sekalipun hanya
dengan jalan engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.” (Riwayat Muslim)

122. Keenam: Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya
yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itupun sedekah, ucapan yang
baik itupun sedekah, dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi shalat juga sedekah,
melemparkan apa-apa yang berbahaya dari jalan itu juga sedekah.” (Muttafaq ‘alaih)
Imam Muslim meriwayatkan juga dari riwayat Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya:
“Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Bahwasanya setiap manusia dari Bani Adam itu dijadikan atas tigaratus enampuluh
ruas tulang. Maka barangsiapa yang bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah,
bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mohon pengampunan kepada Allah, suka
melemparkan batu dari jalan para manusia, ataupun duri ataupun tulang dari jalan orang
banyak, atau memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran, sebanyak tigaratus
enampuluh kali banyaknya, maka sesungguhnya orang itu bersore-sore pada hari itu dan ia
telah menjauhkan dirinya dari neraka.”
Keterangan:
Berlaku adil yang dimaksudkan dalam Hadis ini seperti waktu memberi pulusan pada
dua orang yang sedang berselisih adalah sebesar-besar pahala dalam arti sedekah ini.
Ingatlah firman Allah:
“Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam bisik-bisik mereka itu. Kecuali orang yang menyuruh
bersedekah dan kebaikan atau yang mendamaikan antara para manusia. Dan barangsiapa yang suka
melakukan sedemikian itu untuk mencari keridhaan Allah, maka padanya oleh Allah diberi pahala
yang besar sekali.”
Perkataan yang baik itu seperti memberi nasihat, menunjukkan orang yang tersesat
jalan dan lain-lain.
Menghindarkan bahaya dari jalan misalnya bahaya itu ialah batu, pecahan kaca, paku
dan lain-lain agar tidak mengenai kaki orang yang melaluinya.

123. Ketujuh: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w.,sabdanya:
“Barangsiapa yang pergi ke masjid pagi atau sore hari, maka Allah menyediakan
untuknyasebuah jaminan – nuzul – dalam syurga setiap ia pergi, pagi atau sore hari itu.”
(Muttafaq ‘alaih)
Nuzul, maksudnya jaminan yang berupa makanan atau rezeki dan apa saja yang dapat
disediakan untuk tamu.

124. Kedelapan: Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Hai kaum muslimat – wanita Islam, janganlah seseorang tetangga itu menghinakan
tetangganya,sekalipun yang diberikan oleh tetangganya itu hanya berupa kaki kambing.”
(Muttafaq ‘alaih) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
109
Imam al-Jauhari berkata: Al-Firsin, artinya kaki binatang umumnya dipergunakan
untuk kaki unta, sebagaimana halnya lafaz At-Hafir dipergunakan untuk menerangkan kaki
ternak yang lain-lain. Tetapi adakalanya Al-Firsin itu digunakan sebagai kata isti’arah
(pinjaman) untuk menerangkan kaki kambing.
Keterangan:
Hadis ke-24 itu mengandung dua macam pengertian yaitu:
Pertama: Orang yang diberi jangan sekali-kali menghinakan tetangganya yang
memberikan sesuatu kepadanya, sekalipun berupa kaki kambing. Uraian inilah yang
kami cantumkan di atas dan sesuai pula dengan penafsiran yang dapat kita periksa dalam
kitab Dalilul Falihin syarah Riyadhus Shalihin, yang dikarang oleh Syekh ‘Alan ash-Shiddiqi
asy-Syafi’i al-Makki yang wafat pada tahun 1057 Hijriyah-Rahimahullahu Ta’ala rahmatan
wasi’ah – yakni dalam jilid kedua halaman 128, diterbitkan oleh “Darul Kitabil ‘Arabi”, Beirut
Libanon.
Jadi yang diberi hendaknya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada
pemberinya, meskipun apa yang diberikan itu baginya tidak berarti.
Sebabnya orang yang diberi itu dilarang menghinakan pemberian orang lain,
sekalipun sedikit nilainya, karena pada umumnya orang yang enggan berterima kasih pada
pemberian sedikit, ia enggan pula berterima kasih pada pemberian yang banyak.
Dalam sebuah Hadis lain di sebutkan:
“Tidak bersyukur kepada Allah orang yang enggan bersyukur kepada sesama manusia.”
Kedua: Dapat pula diberi penafsiran bahwa orang yang mem-beri itu jangan sekali-kali
menghinakan kecilnya pahala yang akan diperolehnya dengan jalan memberikan sedekah
atau hadiah yang disampaikan kepada tetangganya, meskipun hanya berupa kaki kambing.
Ini sebagai sindiran karena yang diberikan itu amat sedikitnya, kurang berharga atau tidak
berarti.
Jadi memberi itu sekalipun sedikit adalah lebih baik daripada tidak memberi
samasekali. Dalam persoalan pahalanya, Allah Ta’ala berfirman:
“Barangsiapa yang melakukan kebaikan – meskipun – itu seberat debu (biji sawi atausemut
kecil), maka ia akan mengetahuinya (yakni mendapatkan pahalanya).”
Penjelasan ini sesuai dengan catatan yang ditulis oleh Al-Ustadz Ridhwan
Muhammad Ridhwan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang drterbitkan oleh “Darul Kitabil
‘Arabi”, Beirut Libanon.
Kedua pendapat di atas itu sama-sama dapat dipakainya, yakni baik bagi pemberi
atau yang diberi. Yang memberi jangan menghina kecilnya pahala, sebab yang disedekahkan
atau dihadiahkan hanya sedikit sekali, sedang yang diberipun jangan menghina orang yang
memberi, sebab sedekah atau hadiah yang disampaikan kepadanya itu hanya sedikit dan
kurang berharga, yaitu kaki kambing atau lain-lain yang sifatnya tidak bernilai tinggi atau
tidak mahal harganya.

125. Kesembilan: Dari Abu Hurairah r.a. pula dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Iman itu ada
tujuhpuluh lebih atau enampuluh lebih – lebihnya ialah antara tiga sampai sembilan –
cabangnya. Maka yang terutama sekali ialah ucapan La ilaha illallah, sedang yang terendah
sekali ialah melemparkan apa-apa yang berbahaya dari jalan. Perasaan malu – berbuat
keburukan – adalah salah satu cabang dari keimanan.” (Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
110
126. Kesepuluh: Dari Abu Hurairah r.a. lagi bahwasanya Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu jalan, ia sangat merasa haus,
lalu menemukan sebuah sumur, kemudian turun di dalamnya terus minum. Setelah itu iapun
keluarlah. Tiba-tiba ada seekor anjing mengulur-ulurkan lidahnya sambil makan tanah
karena hausnya, Orang itu berkata – dalam hati; “Niscayalah anjing ini telah sampai pada
kehausan sebagaimana yang telah sampai padaku tadi.” lapun turun lagi ke dalam sumur
lalu memenuhi sepatu khufnya dengan air, kemudian memegang sepatu itu pada mulutnya,
sehingga ia keluar dari sumur tadi, terus memberi minum pada anjing tersebut. Allah
berterima kasih pada orang tadi dan memberikan pengampunan padanya.”
Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, apakah sebenarnya kita juga memperoleh
pahala dengan sebab memberi – makan minum – pada golongan binatang?” Beliau s.a.w.
menjawab:
“Dalam setiap hati yang basah – maksudnya setiap sesuatu yang hidup yang diberi
makan minum – ada pahalanya.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari disebutkan demikian: “Allah lalu berterima
kasih pada orang tersebut, kemudian memberikan pengampunan padanya, lalu
memasukkannya ke dalam syurga.”
Dalam riwayat lain dari Bukhari dan Muslim disebutkan pula: “Pada suatu ketika ada
seekor anjing berputar-putar di sekitar sebuah sumur, hampir saja ia terbunuh oleh
kehausan,tiba-tibaada seseorang pezina – perempuan – dari golongan kaum pelacur Bani
Israil melihatnya. Wanita itu lalu melepaskan sepatunya kemudian mengambilkan air untuk
anjing tadi dan meminumkan air itu padanya, maka dengan perbuatannya itu diampunilah
wanita tersebut.
Keterangan:
Hadis di atas mengandung suatu anjuran supaya kita semua berbuat baik terhadap
segala macam binatang yang muhtaram atau yang dimuliakan. Yang dimaksudkan binatang
muhtaram ialah binatang yang menurut agama Islam tidak boleh dibunuh.

127. Kesebelas: Dari Abu Hurairah r.a. lagi dari Nabi s.a.w. sabdanya:
“Niscayalah saya telah melihat seseorang yang bersuka-ria dalam syurga dengan sebab
memotong sebuah pohon dari tengah jalanan yang pohon itu membuat kesusahan bagi kaum
Muslimin.” (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan demikian: “Pada suatu ketika ada
seorang lelaki berjalan melalui sebuah cabang pohon yang melintang di tengah jalanan,
kemudian ia berkata:
“Demi Allah, niscayalah pohon ini hendak kulenyapkan dari jalanan kaum Muslimin
supaya ia tidak membuat kesukaran pada mereka itu.” Orang tersebut lalu dimasukkan
dalam syurga.
Dalam riwayat Bukhari dan Muslim pula disebutkan demikian: “Pada suatu ketika ada
seorang lelaki yang berjalan di jalanan. Ia menemukan cabang dari sebuah pohon berduri
pada jalanan itu, kemudian cabang berduri itu disingkirkan olehnya. Allah lalu berterima
kasih kepada orang tadi dan memberikan pengampunan kepadanya.”

128. Keduabelas: Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
111
“Barangsiapa yang berwudhu’ lalu memperbaguskan wudhu’nya kemudian
mendatangi shalat Jum’at, lalu mendengarkan – khutbah serta berdiam diri – tidak bercakap-
cakap sedikitpun, maka diampunilah untuk antara Jum’at itu dengan Jum’at yang berikutnya
dan ditambah pula dengan tiga hari lagi. Barangsiapa yang memegang – mempermain-
mainkan – batu kerikil – di waktu ada khutbah – maka ia telah berbuat kesalahan.” (Riwayat
Muslim)

129. Ketigabelas: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Jikalau seseorang hamba muslim ataupun mu’min berwudhu’, kemudian ia
membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu setiap kesalahan yang dilihat olehnya
dengan menggunakan kedua matanya bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air
yang terakhir. Selanjutnya apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari
kedua tangannya itu semua kesalahan yang diambil – dilakukan – oleh kedua tangannya
bersama dengan air atau bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian apabila ia membasuh
kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dijalani oleh kedua kakinya itu
bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga keluarlah orang
tersebut dalam keadaan bersih dari semua dosa.” (Riwayat Muslim)

130. Keempatbelas: Dari Abu Hurairah r.a.dari Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Shalat lima waktu, dari Jum’at yang satu ke Jum’at yang benkutnya,dari Ramadhan
yang satu ke Ramadhan yang berikutnya itu dapat menjadi penghapus dosa-dosa antara
jarak keduanya itu, jikalau dosa-dosa besar dijauhi.” (Riwayat Muslim)

131. Kelimabelas: Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sukakah engkau semua saya tunjukkan pada sesuatu amalan yang dengannya itu
Allah akan menghapuskan segala macam kesalahan serta mengangkat pula dengannya tadi
sampai beberapa derajat?” Para sahabat menjawab; “Baik, ya Rasulullah.” Beliau s.a.w.
bersabda:
“Yaitu menyempurnakan wudhu’ sekalipun menghadapi kesukaran-kesukaran
banyaknya, melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid serta menantikan shalat setelah selesai
shalat yang satunya. Yang sedemikian itulah yang dinamakan perjuangan.” (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Menyempurnakan wudhu’ sekalipun menghadapi kesukaran, misalnya di saat yang
udaranya dingin sekali, sehingga airnyapun menjadi sangat pula dinginnya.
Dalam Hadis di atas dijelaskan bahwa senantiasa berthaharah yakni tetap suci dari
hadas besar dan kecil, juga shalat dan segala sesuatu yang dilakukan ditujukan untuk niat
beribadat dan berbakti kepada Tuhan, adalah sama pahalanya dengan berjihad fi-sabilillah.

132. Keenambelas: Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., katanya: Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Barangsiapa yang bersembahyang dua shalat barad – makna sebenarnya dingin, maka
ia dapat masuk syurga.” (Muttafaq ‘alaih)
Dua shalat barad maknanya ialah shalat Subuh dan Asar.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
112
133. Ketujuhbelas: Dari Abu Musa al-Asy’ari pula, katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Apabila seseorang hamba itu sakit atau bepergian, maka dicatatlah untuknya pahala
ketaatan sebagaimana kalau ia mengerjakannya di waktu ia sedang berada di rumah sendiri
dan dala keadaan sihat.” (Riwayat Bukhari)

134. Kedelapanbelas: Dari Jabir r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Setiap perbuatan baik itu merupakan sedekah.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Hudzaifah r.a.

135. Kesembilanbelas: Dari Jabir r.a. pula, katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tiada seorang muslimpun yang menanam suatu tanaman, melainkan apa saja yang
dapat dimakan dari hasil tanamannya itu, maka itu adalah sebagai sedekah baginya, dan apa
saja yang tercuri daripadanya, itupun sebagai sedekah baginya. Dan tidak pula dikurangi
oleh seseorang lain, melainkan itupun sebagai sedekah baginya.” (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan: “Maka tidaklah seseorang muslim
itu menanam sesuatu tanaman, kemudian dari hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia
ataupun binatang, ataupun burung, kecuali semuanya itu adalah sebagai sedekah baginya
sampai hari kiamat.”
Dalam riwayat Imam Muslim yang lain lagi disebutkan: “Tidaklah seseorang muslim
itu menanam sesuatu tanaman, tidak pula ia menanam sesuatu tumbuh-tumbuhan,
kemudian dari hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia, ataupun oleh binatang ataupun
oleh apa saja, melainkan itu adalah sebagai sedekah baginya.”
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan Hadis-hadis semuanya itu dari
riwayat Anas r.a.

136. Keduapuluh: Dari Jabir r.a. lagi, katanya: “Bani Salimah – salah satu kabilah kaum
Anshar yang terkenal radhiallahu ‘anhum – bermaksud hendak berpindah tempat di dekat
masjid. Berita itu sampai kepada Rasulullah s.a.w., kemudian beliau s.a.w. bersabda kepada
Bani Salimah itu: “Sesungguhnya saja telah sampai berita kepadaku bahwa engkau semua
ingin berpindah ketempat di dekat masjid?” Mereka menjawab: “Benar, ya Rasulullah, kita
berkehendak sedemikian itu.” Beliau s.a.w. bersabda lagi: “Wahai Bani Salimah, tetaplah
di rumah-rumahmu itu saja, akan dicatatlah langkah-langkahmu itu – pahala
melangkahkan kaki dari rumah ke masjid itu pastt dicatat sebanyak yang dijalankan. Jadi
tidak perlu berpindah ke dekat masjid. Tetaplah di rumah-rumahmu itu saja, akan dicatatlah
langkah-langkahmu itu.” (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat lain disebutkan:
“Sesungguhnya dengan setiap langkah itu ada derajatnya sendiri.” Imam Bukhari
meriwayatkan pula dengan pengertian yang semakna dengan di atas dari riwayat Anas r.a.

137. Keduapuluhsatu: Dari Abdulmundzir yaitu Ubaybin Ka’ab r.a. katanya: “Ada
seseorang yang saya tidak mengetahui ada orang lain yang rumahnya lebih jauh lag!
daripada orang itu untuk pergi ke masjid. Orang tadi tidak pernah terluput oleh shalat –
jamaah. Kemudian kepadanya itu ditanyakan, atau saya sendiri bertanya kepadanya:
Alangkah baiknya jikalau engkau membeli seekor keledai yang dapat engkau naiki apabtla Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
113
malam gelap gulita ataupun di waktu siang yang panasnya amat terik.” Orang itu menjawab:
“Saya tidak senang sekiranya rumahku itu ada di dekat masjid. Sesungguhnya saya ingin
sekali kalau perjalananku ke masjid itu dicatat- sebagai pahala, demikian juga pulangku
jikalau saya pulang ketempatkeluargaku.”Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Allah telah
mengumpulkan untukmu semua yang kau kehendaki itu – yakni keinginanmu untuk
memperoleh pahala banyak itu dikabulkan oleh Allah.”
Dalam riwayat lain disebutkan:
“Sesungguhnya bagimu adalah pahala apa yang telah engkau amalkan-yakni
diperhitungkan menurut banyak sedikitnya langkah yang dijalani dari rumah ke masjid itu.”
Ar-ramdha’ ialah bumi yang terkena panas matahari yang amat terik.

138. Keduapuluh dua: Dari Abu Muhammad yaitu Abdullah bin ‘Amr bin Ash
radhiallahu ‘anhuma, katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Ada empat puiuh perkara, setinggi-tingginya – dalam derajat-nya – ialah memberikan
– manihah – kambing. Tiada seorangpun yang mengerjakan salah satu perkara dari
empatpuiuh perkara itu, dengan mengharapkan pahalanya dan mempercayai apa yang
dijadikan – oleh Tuhan – melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga.” (Riwayat
Bukhari)
Manihah ialah memberikan kambing betina pada orang lain agar diperah susunya –
binatang yang diberikan tadi, lalu dimakan -yakni diminum, kemudian dikembalikan lagi
kepada yang memilikinya, apabila sudah habis susu yang ada di dalam teteknya. Manihah
itu dapat berupa kambing dan disebut Manihatul ‘ami atau Manihatusy syaati dan dapat pula
berupa unta, lalu disebut Manihatun naaqati.

139. Keduapuluh tiga: Dari ‘Adi bin Hatim r.a., katanya: Saya mendengar Nabi s.a.w.
bersabda:
“Takutlah pada – siksa – neraka itu, sekalipun dengan memberikan sedekah potongan
kurma.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan lagi, dari ‘Adi bin Hatim, katanya:
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tiada seorangpun dari engkau semua, melainkan akan diajak berbicara oleh
Tuhannya dan antara dia dengan Tuhannya tidak ada seorang tarjumanpun – penyambung
kata. Orang itu melihat ke sebelah kanannya, maka tidak ada yang dilihat olehnya kecuali
amalan yangtelah dilakukannya sebelum itu -dari amalan yang baik – dan juga dia melihat ke
sebelah kirinya, maka tidak ada pula yang dilihat olehnya, kecuali amalan yang dilakukan
sebelum itu – dari amalan yang jelek. Dia melihat pula antara kedua tangannya, maka tidak
ada yang dilihatnya kecuali neraka yang ada di hadapannya. Maka takutlah engkau semua
pada – siksa – neraka, sekalipun dengan bersedekah potongan kurma. Kemudian barangsiapa
yang tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan, maka bersedekahlah dengan ucapan
yang baik saja.”

140. Keduapuluh empat: Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya Allah itu niscaya meridhai pada seseorang hamba, jikalau ia makan sesuatu
makanan – pagi ataupun sore, kemudian mengucapkan puji-pujian kepada Allah atas
makanan yang dimakannya itu, ataupun meminum sesuatu minuman, kemudian Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
114
mengucapkan puji-pujian kepada Allah atas minuman yang diminumnya itu.” (Riwayat
Muslim)
Al-Aktah, dengan difathahkan hamzahnya, artinya ialah makan siang atau makan
malam.

141. Keduapuluh lima: Dari Abu Musa r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Setiap orang
Islam itu harus bersedekah.” Abu Musa bertanya: “Tahukah Tuan, bagaimanakah jikalau ia
tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan?” Beliau menjawab: “Kalau tidak ada
hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya, kemudian ia dapat memberikan kemanfaatan
kepada dirinya sendiri, kemudian bersedekah.” Ia bertanya lagi: “Tahukah Tuan,
bagaimanakah jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian?” Beliau menjawab: “Hendaklah ia
memberikan pertolongan kepada orang yang menghajatkan bantuan.” Ia bertanya lagi:
“Tahukah Tuan, bagaimanakah jikalau ia tidak dapat berbuat demikian?” Beliau menjawab:
“Hendaklah ia memerintah dengan kebaikan atau kebagusan.” Ia bertanya lagi: “Tahukah
Tuan, bagaimanakah jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian.” Beliau menjawab: “Hendaklah
ia menahan diri dari berbuat kejahatan, maka yang sedemikian itupun sebagai sedekah yang
diberikan olehnya.” (Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
115
Bab 14

Berlaku Sedang Dalam Beribadat

Allah Ta’ala berfirman:
“Tidaklah Kami turunkan al-Quran itu padamu – hai Muhammad agar engkau mendapat
celaka.” (Thaha: 1-2)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Allah menghendaki kemudahan padamu semua dan tidak menghendaki kesukaran untukmu
semua.” (al-Baqarah: 185)

142. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahwasanya Nabi s.a.w. memasuki rumahnya dan
di sisi Aisyah itu ada seorang wanita. Beliau s.a.w. bertanya: “Siapakah ini?” Aisyah
menjawab: “Ini adalah si Anu.” Aisyah menyebutkan perihal shalatnya wanita tadi – yang
sangat luar biasa tekunnya.
Beliau s.a.w. bersabda: “Jangan demikian, hendaklah engkau semua berbuat sesuai
dengan kekuatanmu semua saja. Sebab demi Allah, Allah itu tidak bosan – memberi pahala –
sehingga engkau semua bosan – melaksanakan amalan itu. Adalah cara melakukan agama
yang paling dicintai oleh Allah itu ialah apa-apa yang dikekalkan melakukannya oleh
orangnya itu – yakni tidak perlu banyak-banyak asalkan langsung terus.” (Muttafaq ‘alaih)
Mah adalah kata untuk melarang dan mencegah. Maknanya La yamallullahu, ialah
Allah tidak bosan, maksudnya bahwa Allah tidak akan memutuskan pahalanya padamu
semua atau balasan pada amalan-amalanmu itu ataupun memperlakukan engkau semua
sebagai perlakuan orang yang sudah bosan. Hatta tamallu artinya sehingga engkau semua
yang bosan lebih dulu, lalu amalan itu ditinggalkan.
Oleh sebab itu seyogyanya engkau semua mengambil amalan itu sekuat tenagamu saja
yang sekiranya akan tetap langsung dan kekal melakukannya agar supaya pahalanya serta
keutamaannya tetap atas dirimu semua.

143. Dari Anas r.a., katanya: Ada tiga macam orang datang ke rumah isteri-isteri Nabi
s.a.w. menanyakan tentang hal bagaimana ibadahnya Nabi s.a.w. Kemudian setelah mereka
diberitahu lalu seolah-olah mereka menganggap amat sedikit saja ibadah beliau. s.a.w. itu.
Mereka lalu berkata: “Ah, di manakah kita ini – maksudnya: Kita ini jauh perbedaannya kalau
dibandingkan – dari Nabi s.a.w. sedangkan beliau itu telah diampuni segala dosanya yang
lampau dan yang kemudian.”
Seorang dari mereka itu berkata: “Adapun saya ini, maka saya bersembahyang
semalam suntuk selama-lamanya.” Yang lainnya berkata: “Adapun saya, maka saya berpuasa
sepanjang tahun dan tidak pernah saya berbuka.” Yang seorang lagi berkata: “Adapun saya,
maka saya menjauhi para wanita, maka sayapun tidak akan kawin selama-lamanya.”
Rasulullah s.a.w. kemudian mendatangi mereka lalu bersabda: “Engkau semuakah
yang mengatakan demikian, demikian? Wahai, demi Allah, sesungguhnya saya ini adalah
orang yang tertaqwa di antara engkau semua kepada Allah dan tertakut kepadaNya, tetapi
saya juga berpuasa dan juga berbuka, sayapun bersembahyang tetapi juga tidur, juga saya Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
116
suka kawin dengan para wanita. Maka barangsiapa yang enggan pada cara perjalananku,
maka ia bukanlah termasuk dalam golonganku.” (Muttafaq ‘alaih)

144. Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Binasalah orang-orang
yang memperdalam-dalamkan.” Beliau s.a.w. menyabdakan ini sampai tiga kali banyaknya.”
(Riwayat Muslim)
Almutanathtbi’un yaitu orang-orang yang memperdalam-dalamkan serta
memperkeraskan sesuatu yang bukan pada tempatnya.

145. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Agama itu mudah, tidaklah
agama itu diperkeraskan oleh seseorang melainkan agama itu akan mengalahkannya – yakni
orang yang memperkeras-keraskan itu sendiri yang nantinya akan merasa tidak kuat
meneruskannya. Maka dari itu, bersikap luruslah engkau semua, lakukanlah yang
sederhanasaja-jikalau tidak kuasa melakukan yang sesempurna-sempurnanya, bergembiralah
– untuk memperoleh pahala, sekalipun sedikit, juga mohonlah pertolongan dalam melakukan
sesuatu amalan itu, baikdi waktu pergi pagi-pagi, sore-sore ataupun sebagian waktu malam.”
(Riwayat Bukhari)
Dalam riwayat Imam Bukhari lainnya disebutkan: “Berlaku luruslah, lakukanlah
yang sederhana, pergilah di waktu pagi, juga di waktu sore serta sebagian di waktu malam.
Berbuatlah sederhana,tentu engkau semua akan sampai pula – pada tujuannya.”
Addin itu dirafa’kan karena merupakan maf’ulnya fi’il yang tidak disebutkan fa’ilnya.
Ada pula yang mengatakan bahwa itu harus dinashabkan.
Ada yang meriwayatkan dengan lafaz Lan yusyaddad dina ahadun, artinya tidak
seorangpun yang hendak memperkeraskan agama tersebut.
Sabda Rasulullah s.a.w. Illa ghalalabahu, artinya melainkan agama itu mengalahkannya,
yakni bahwa agama tadi mengalahkan orang itu dan dengan sendirinya orang yang
memperkeras-keraskan sendiri itu akhirnya akan lemah untuk menghadapi agama tersebut,
sebab banyak jalan yang perlu ditempuhnya.
Ghadwah ialah bepergian pada pagi hari dan Rawhah pada sore hari, sedang Adduljah
ialah pada akhir malam. Ini semua adalah sebagai kata kiasan atau perumpamaan.
Maksudnya ialah: Hendaklah engkau semua memohonkan pertolongan untuk melakukan
ketaatan kepada Allah ‘Azzawajalla itu dengan melakukan berbagai amalan di waktu engkau
semua dalam keadaan bersemangat, serta hati dalam keadaan lapang, sehingga dengan
demikian engkau semua akan merasa lezat melakukan ibadah tadi dan tidak akan merasa
bosan, juga dengan itu apa yang dimaksudkan sudah pula tercapai. Ini adalah sebagaimana
seseorang yang pandai bepergian, ia tentu berangkat dalam keadaan semacam di atas itu
dan ia beristirahat, baik dirinya maupun kendaraannya dalam waktu sudah lelah ataupun
hati kurang enak. Dengan demikian dapat pula ia mencapai tujuannya tanpa kelelahan
samasekali. Wallahu a’lam.

146. Dari Anas r.a., katanya: “Nabi s.a.w. masuk ke dalam masjid, tiba-tiba tampak
di situ ada seutas tali yang memanjang antara dua tiang.
12
Beliau s.a.w. bertanya: “Tali

12 Dua tiang yang dimaksudkan di sini ialah dari beberapa tiang yang ada di masjid. Tujuan utama dalam Hadis
ini ialah anjuran yang penting sekali untuk diperhatikan, yakni hendaknya kita melaksanakan agama Islam ini Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
117
apakah ini?” Orang-orang menjawab: “Ini adalah kepunyaan Zainab, jikalau ia sudah malas –
lelah bersembahyang, ia menggantung di situ.” Nabi s.a.w. lalu bersabda: “Lepaskan sajalah.
Baiklah seseorang itu melakukan shalat di waktu ia sedang bersemangat, maka jikalau ia
telah merasa malas, baiklah ia tidur saja.” (Muttafaq ‘alaih)
147. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Jikalau seseorang dari engkau semua mengantuk dan ia sedang bersembahyang,
maka baiklah ia tidur dulu, sehingga hilanglah kantuk tidurnya. Sebab sesungguhnya
seseorang dari engkau semua itu jikalau bersembahyang sedang ia mengantuk, maka ia tidak
tahu, barangkali ia memulai memohonkan pengampunan – kepada Allah, tetapi ia lalu
mencaci maki dirinya sendiri.” (Muttafaq ‘alaih)

148. Dari Abu Abdillah, yaitu Jabir bin Samurah radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya
pernah bersembahyang dengan Nabi s.a.w. beberapa shalatan, maka keadaan shalat beliau
s.a.w. itu adalah sedang dan khutbahnyapun sedang pula.” (Riwayat Muslim)
Ucapan qashdan maksudnya antara panjang dan pendek, yakni sederhana

149. Dari Abu Juhaifah yaitu Wahab bin Abdullah r.a., katanya: “Nabi s.a.w.
mempersaudarakan antara Salman dan Abuddarda’ -maksudnya keduanya disuruh berjanji
untuk berlaku sebagai saudara.” Salman pada suatu ketika berziarah ke Abuddarda’, ia
melihat Ummud Darda’ – isteri Abuddarda’ – mengenakan pakaian yang serba kusut – yakni
tidak berhias samasekali, Salman bertanya padanya: “Mengapa saudari berkeadaan
sedemikian ini?” Wanita itu menjawab: “Saudaramu yaitu Abuddarda’ itu sudah tidak ada
hajatnya lagi pada keduniaan – maksudnya: Sudah meninggalkan keduniaan, baik terhadap
wanita atau lain-lain.”
Dalam riwayat Addaraquthni lafaz Fiddunyaa, diganti dengan lafaz Fi nisaid dunyaa,
artinya tidak ada hajatnya lagi pada kaum wanita di dunia ini. Sementara itu dalam riwayat
Ibnu Khuzaimah ditambah pula dengan kata-kata Yashuumun nahaar wa yaquumullail, artinya:
Ia berpuasa pada siang harinya dan terus bersembah – yang pada malam harinya.”
Abuddarda’ lalu datang, kemudian ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah
selesai Abuddarda’ berkata kepada Salman:
“Makanlah, karena saya berpuasa.” Salman menjawab: “Saya tidak akan suka makan,
sehingga engkaupun suka pula makan.”
Abuddarda’ lalu makan.
Setelah malam tiba, Abuddarda’ mulai bangun. Salman berkata kepadanya:
“Tidurlah!” Ia tidur lagi. Tidak lama kemudian bangun lagi dan Salman berkata pula:
“Tidurlah!” Kemudian setelah tiba Akhir malam, Salman lalu berkata pada Abuddarda’:
“Bangunlah sekarang!” Keduanya terus bersembahyang. Selanjutnya Salman lalu berkata:
“Sesungguhnya untuk Tuhanmu itu ada hak atas dirimu, untuk dirimu sendiri juga ada hak
atasmu, untuk keluargamupun ada hak atasmu. Maka berikanlah kepada setiap yang berhak
itu akan haknya masing-masing.”

jangan melampaui batas, khususnya dalam peribadatan, seperti shalat, puasa dan lain-lain yang termasuk
sunnah hukumnya. Jadi kita dilarang mempersangatkan diri sendiri, sehingga membuat kita lelah dan akhirnya
malas. Juga terdapat suatu anjuran lain, yakni hendaklah dalam mengerjakannya itu dengan penuh semangat
dan bukan seenaknya saja. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
118
Abuddarda’ – paginya – mendatangi Nabi s.a.w. kemudian menyebutkan peristiwa
semalam itu, lalu Nabi s.a.w. bersabda:
“Salman benar ucapannya.” (Riwayat Bukhari)
Keterangan:
Dengan berdasarkan Hadis di atas, maka syariat Agama Islam memerintahkan kepada
kaum Musiimin agar antara seorang dengan yang lainnya bersikap sebagaimana orang-orang
yang bersaudara dan semata-mata bukan karena ini atau itu, tetapi hanya untuk
mengharapkan keridhaan Tuhan, juga memerintahkan agar saling kunjung-mengunjungi
karena Allah, demikian pula bermalam di rumah saudara seagamanya karena Allah pula.
Di samping itu syariat membolehkan seseorang lelaki bercakap-cakap dengan wanita
lain yang bukan mahramnya yakni ajnabiyah, bilamana betul-betul ada keperluan yang
penting untuk berbuat sedemikian itu.
Selain itu dalam Hadis itu pula terdapat anjuran yang sungguh-sungguh agar antara
seorang muslim dengan muslim lainnya, hendaknya gemar nasihat-menasihati dengan cara
yang baik, mengingatkan siapa yang lupa dan lalai melaksanakan perintah Allah dan ada
pula anjuran untuk gemar mengerjakan shalat malam (shalatuilail) dan lain-lain lagi.

150. Dari Abu Muhammad, yaitu Abdullah bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma, katanya:
“Nabi s.a.w. diberitahu bahwasanya saya berkata: Demi Allah, niscayalah saya akan berpuasa
pada pagi hari dan berdiri bersembahyang di waktu malam – maksudnya setiap hari,
siangnya berpuasa dan malamnya bersembahyang sunnah, selama hidupku.” Rasulullah
s.a.w. lalu bersabda: “Apakah engkau yang berkata sedemikian itu?” Saya menjawab
kepadanya:
“Sungguh saya berkata demikian itu, bi-abi anta wa ummi, ya Rasulullah.”
Beliau.bersabda: “Sesungguhnya engkau tidak kuat melaksanakan itu, maka dari itu
berpuasalah, berbukalah, tidurlah dan juga berdirilah – bersembahyang malam. Dalam
sebulan itu berpuasalah tiga hari, sebab sesungguhnya kebaikan itu dibalas dengan sepuluh
kali lipatnya. Jadi tiga hari sebulan itu sama dengan berpuasa setahun penuh.” Saya berkata:
“Saya masih kuat beramal yang lebih utama dari itu.” Beliau s.a.w, bersabda: “Kalau begitu
berpuasalah sehari dan berbukalah dua hari.” Saya berkata lagi: “Saya masih kuat beramal
yang lebih utama dari itu.” Beliau s.a.w. bersabda: “Kalau begitu berpuasalah sehari dan
berbukalah sehari pula. Yang sedemikian itu adalah puasanya Nabi Dawud a.s. dan inilah
sesedang-sedangnya berpuasa.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Yang sedemikian itu adalah
seutama-utamanya berpuasa.” Saya berkata pula: “Saya masih kuat beramal yang lebih utama
dari itu.” Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Tidak ada yang lebih utama daripada puasa –
seperti Nabi Dawud a.s. itu.” Sebenamya andaikata saya menerima saja tiga hari yang
disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. -pertama kali – itu adalah lebih kucintai daripada seluruh
keluarga dan hartaku.”
Dalam riwayat lain disebutkan demikian:
Nabi s.a.w. bersabda: “Bukankah saya telah diberitahu bahwasanya engkau berpuasa
pada siang hari dan bersembahyang sunnah setiap malamnya?” Saya menjawab: “Benar, ya
Rasulullah.” Beliau lalu bersabda: “Jangan mengerjakan seperti itu. Berpuasalah dan
berbukalah, tidurlah dan bangunlah, karena sesungguhnya untuk tubuhmu itu ada hak atas
dirimu, kedua matamu pun ada haknya atas dirimu, isterimu juga ada hak atasmu, untuk
tamumu pun ada hak atasmu. Sebenamya sudah cukuplah jikalau untuk setiap bulan itu
engkau berpuasa sebanyak tiga hari saja, sebab sesungguhnya setiap kebaikan itu diberi Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
119
pahala dengan sepuluh kali lipatnya. Jadi berpuasa tiga hari setiap bulan itu sama halnya
dengan berpuasa setahun penuh.” Saya – maksudnya Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash –
mengeras-ngeraskan sendiri lalu diperkeraskanlah atas diriku. Saya berkata: “Ya Rasulullah,
sesungguhnya saya masih mempunyai kekuatan untuk lebih dari itu.” Beliau s.a.w. lalu
bersabda: “Kalau begitu berpuasalah seperti puasanya Nabiullah Dawud dan jangan engkau
tambahkan lagi dari itu – yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka.” Saya bertanya:
“Bagaimanakah berpuasanya Dawud a.s.?” Beliau s.a.w. bersabda: “Ia berpuasa
setengah tahun.”
Abdullah, setelah tuanya berkata: “Alangkah baiknya jikalau dahulu saya terima saja
keringanan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w.” Dalam riwayat lain lagi disebutkan:
Nabi s.a.w. bersabda: “Bukankah saya telah diberitahu bahwasanya engkau berpuasa
setahun penuh dan mengkhatamkan bacaan al-Quran sekali setiap malam?” Saya menjawab:
“Benar demikian ya Rasulullah dan saya tidak menghendaki dengan amalan yang
sedemikian itu melainkan mengharapkan kebaikan belaka.” Beliau s.a.w. lalu bersabda:
“Berpuasalah seperti puasanya Nabiullah Dawud a.s., sebab sesungguhnya ia adalah setaat-
taat manusia perihal ibadatnya. Selain itu khatamkanlah bacaan al-Quran itu sekali dalam
setiap bulan.” Saya berkata: “Ya Nabiullah, saya masih kuat beramal yang lebih utama dari
itu.” Beliau s.a.w. bersabda: “Kalau begitu khatamkanlah itu sekali setiap dua puluh hari.”
Saya berkata: “Ya Nabiullah, sebenarnya saya masih kuat yang lebih utama dari itu.” Beliau
s.a.w. bersabda: “Kalau begitu khatamkanlah itu sekali dalam setiap sepuluh hari.” Saya
berkata: “Ya Nabiullah,saya masih kuat beramal yang lebih utama dari itu.” Beliau s.a.w.
bersabda: “Kalau begitu, khatamkan sajalah al-Quran itu sekali dalam seminggu dan jangan
ditambah lagi – beratnya amalan tadi – lebih dari itu.” jadi saya memperberatkan diri sendiri
lalu diperberatkanlah amalan itu atas diriku. Nabi pada saat itu bersabda: “Sesungguhnya
engkau tidak tahu, barangkali engkau akan diberi usia yang panjang.” Maka jadilah saya
sampai pada usia tua sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. Setelah saya berusia tua,
saya ingin sekali kalau dahulunya saya menerima saja keringanan yang diberikan oleh
Nabiullah s.a.w.
Dalam riwayat lain disebutkan: “Sesungguhnya untuk anakmu pun ada hak atas
dirimu.”
Juga dalam riwayat lain disebutkan: “Tidak dibenarkanlah seseorang yang berpuasa
terus sepanjang tahun.” Ini disabdakan oleh beliau s.a.w. sampai tiga kali.
Selain itu dalam riwayat lain disebutkan demikian: “Puasa yang amat tercinta di sisi
Allah adalah puasanya Nabi Dawud, sedang shalat yang amat tercinta di sisi Allah juga
shalatnya Nabi Dawud. Ia tidur separuh malam, lalu bangun – untuk bersembahyang malam
– sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam. Ia berpuasa sehari dan berbuka
sehari. Ia tidak akan lari jikalau menemui – berhadapan dengan musuhnya.
Ada pula riwayat lain yang menyebutkan demikian: “Ia berkata: Ayahku
mengawinkan saya dengan seorang wanita yang memiliki keturunan baik. Ayah membuat
janji dengan menantunya – wanita itu – yakni isteri anaknya, untuk menanyakan pada wanita
perihal keadaan suaminya. Setelah ditanya, isterinya itu berkata: Sebaik-baik lelaki ialah
suamiku itu, ia tidak pernah menginjak hamparan kita dan tidak pernah memeriksa tabir kita
– maksudnya tidak pernah berkumpul untuk menyetubuhi isterinya – sejak kita datang
padanya.”
Setelah peristiwa itu berjalan lama, maka ayahnya memberitahukan hal tersebut
kepada Nabi s.a.w., lalu beliau bersabda kepada ayahnya: “Pertemukanlah saya dengan lelaki
itu.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
120
Saya menemui Nabi s.a.w. sesudah diadukan oleh ayahku itu, beliau s.a.w. bertanya:
“Bagaimanakah caranya engkau berpuasa?” Saya menjawab: “Saya berpuasa tiap hari.” Beliau
s.a.w. bertanya: “Bagaimanakah caranya engkau mengkhatamkan al-Quran?” Saya menjawab:
“Setiap malam saya khatamkan sekali.” Seterusnya orang itu menyebutkan sebagaimana
ceritera yang sebelumnya. Ia menghabiskan sebagian bacaan al-Quran itu atas isterinya
sebanyak sepertujuh bagian, yang dibacanya itu dirampungkannya di waktu siang agar lebih
ringan untuk apa yang akan dibacanya di waktu malamnya. Jikalau ia hendak
memperkuatkan dirinya, ia berbuka selama beberapa hari dan dihitunglah jumlah hari
berbukanya itu kemudian berpuasa sebanyak hari di atas itu pula. Sebabnya ia melakukan
demikian, karena ia tidak senang kalau meninggalkan sesuatu sejak ia berpisah dengan Nabi
s.a.w.
Semua riwayat di atas adalah shahih, sebagian besar dari shahih Bukhari dan shahih
Muslim dan hanya sedikit saja yang tertera dalam salah satu kedua kitab shahih itu – yakni
Bukhari dan Muslim saja.

151. Dari Abu Rib’i yaitu Hanzhalah bin Arrabi’ al-Usayyidi al-Katib, salah seorang
diantara jurutulisnya Rasulullah s.a.w..katanya: “Abu Bakar bertemu denganku, lalu ia
berkata: Bagaimanakah keadaanmu hai Hanzhalah.” Saya menjawab: “Hanzhalah takut pada
dirinya sendiri kalau sampai menjadi seorang munafik.” Abu Bakar berkata lagi:
“Subhanallah – sebagai tanda keheranan, apakah yang kau ucapkan itu?” Saya menjawab:
“Semula kita berada di sisi Rasulullah s.a.w. Beliau mengingat-ingatkan kepada kita perihal
syurga dan neraka, seolah-olah keduanya itu benar-benar dapat dilihat-tampak di mata.
Tetapi setelah kita keluar dari sisi Rasulullah s.a.w., kita masih juga bermain-main dengan
isteri-isteri, anak-anak dan mengurus berbagai harta – untuk kehidupan kita di dunia ini,
sehingga dengan demikian, banyak yang kita lupakan – tentang hal syurga dan neraka tadi.”
Abu Bakar lalu berkata: “Demi Allah, sesungguhnya kami sendiripun pernah mengalami
seperti yang kau alami itu.” Selanjutnya saya dan Abu Bakar berangkat bersama sampai
masuk ke tempat Rasulullah s.a.w. lalu saya berkata: “Hanzhalah takut pada dirinya sendiri
kalau sampai menjadi seorang munafik, ya Rasulullah.” Rasulullah s.a.w. lalu bertanya:
“Mengapa demikian?” Saya menjawab: “Ya Rasulullah kita semula ada di sisi Tuan dan Tuan
mengingat-ingatkan kepada kita perihal neraka dan syurga seolah-olah keduanya itu dapat
dilihat oleh mata. Tetapi setelah kita keluar dari sisi Tuan, kitapun masih juga bermain-main
dengan isteri-isteri, anak-anak serta mengurus pula berbagai harta, sehingga karena itu,
banyak yang kita lupakan tentang keduanya tadi.” Setelah itu Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Demi Zat yang jiwaku ada didalam genggaman kekuasaanNya, jikalau engkau semua tetap
sebagaimana hal keadaanmu di sisiku dan juga senantiasa berzikir – ingat kepada Allah,
niscayalah malaikat-malaikat itu menjabat tanganmu semua, baik ketika engkau ada di
hamparanmu – sedang tidur, juga ketika ada di jalananmu – sedang berjalan-jalan. Tetapi, hai
Hanzhalah, sesaat dan sesaat – maksudnya sesaat untuk melakukan peribadatan kepada
Allah dan sesaat lagi untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam
kehidupannya, mencari sandang pangan dan lain-lain.” Ini disabdakan beliau s.a.w. tiga kali.
(Riwayat Muslim)

152. Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Pada suatu ketika Nabi s.a.w.
berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri lalu beliau bertanya kepadanya –
tentang nama dan perlunya berdiri. “Orang-orang – para sahabat – sama berkata: “Dia adalah
Abu Israil bernazar hendak berdiri di terik matahari, tidak akan duduk-duduk, tidak akan
bernaung, tidak akan berbicara dan tetap akan berpuasa.” Nabi s.a.w. lalu bersabda: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
121
“Perintahkan padanya, supaya ia suka berbicara, bernaung, duduk-duduk dan juga supaya ia
meneruskan puasanya.” (Riwayat Bukhari)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
122
Bab 15

Memelihara Kelangsungan Amalan-amalan

Allah Ta’ala berfirman:
“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, supaya hati mereka itu khusyu’
untuk mengingat-ingat kepada Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka itu – yakni al-Quran.
Janganlah mereka itu berkeadaan yang serupa dengan orang-orang yang telah diberi kitab-kitab pada
masa dahulu – sebelum mereka, tetapi mereka telah melalui masa yang panjang, kemudian menjadi
keraslah hati mereka tersebut – yakni enggan menerima kebenaran.” (al-Hadid: 16)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Kemudian Kami – Allah – iringkan di belakang mereka dengan beberapa Rasul Kami dan
Kami iringkan pula dengan Isa anak Maryam, serta Kami berikan Injil kepadanya. Kami memberikan
perasaan kasih sayang dalam hati para pengikutnya. Keruhbaniahan itu mereka ada-adakan saja.
Kami tidak mewajibkan demikian itu atas mereka. Yang Kami perintahkan – tidak tain kecuali mencari
keridhaan Allah, tetapi mereka tidak memelihara itu sebagaimana mestinya yang ditentukan.” (al-
Hadid: 27)
Keterangan:
Keruhbaniahan, artinya hidup dalam klooster bagi para penganut atau pendeta-pendeta
agama Nasrani. Ini bukan berasal dari ajaran Nabiullah Isa a.s. dan itu hanyalah buatan
kepala-kepala agama yang datang sepeninggal beliau. Islam juga tidak membenarkan adanya
ruhbaniah.
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Janganlah engkau semua itu seperti perempuan yang menguraikan benangnya menjadi iepas
kembali setelah dipintal kuat-kuat.” (an-Nahl: 92)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datanglah keyakinan – dan maksudnya kematian –
kepadamu.” (al-Hijr: 99)
Adapun Hadis-hadis yang menerangkan bab di atas itu, di antaranya ialah Hadisnya
Aisyah: “Mengerjakan agama yang tercinta di sisi Allah ialah yang dikekalkan oleh orangnya
– yakni tidak bosan-bosan melakukannya sekalipun sederhana.” Hadis ini telah disebutkan
dalam uraian sebelum ini – Lihat Hadis nombor 142.
Selain Hadis di atas ialah:

153. Dari Umar al-Khaththab r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang tertidur sehingga kelupaan membacakan hizibnya di waktu malam
atau sebagian dari hizibnya itu, kemudian ia membacanya antara waktu shalat fajar dengan
zuhur, maka dicatatlah untuknya seolah-olah ia membacanya itu di waktu malam harinya.”
(Riwayat Muslim)

154. Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma, katanya: Rasulullah
s.a.w. pernah bersabda kepadaku: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
123
“Hai Abdullah, janganlah engkau seperti si Fulan itu. Dulu ia suka bangun
bersembahyang malam, kemudian ia meninggalkan bangun malam itu.”
(Muttafaq ‘alaih)

155. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. itu apabila terlambal
dari shaiat malam, baik karena sakit ataupun lain-lainnya, maka beliau bersembahyang di
waktu siangnya sebanyak duabelas rakaat.” (Riwayat Muslim)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
124
Bab 16

Perintah Memelihara Sunnah Dan Adab-adabnya

Allah Ta’ala berfirman:
“Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu semua, maka ambillah itu – yakni lakukanlah –
dan apa saja yang dilarang olehnya, maka hentikanlah itu.” (al-Hasyr: 7)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Ia – yakni Muhammad – itu tidaklah berkata-kata dengan kemauannya sendiri. Itu tiada lain
kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya.” (an-Najm: 3-4)
Juga Allah Ta’ala berfirman pula:
“Katakanlah-hai Muhammad, jikalau engkau semua mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka
Allah tentu mencintai engkau semua dan akan mengampuni dosa-dosamu.” (ali-lmran: 31)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan niscayalah di dalam peribadi Rasulullah itu merupakan ikutan – teladan – yang baik
bagimu semua, juga bagi orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhir.” (al-Ahzab: 21)
Allah Ta’ala berfirman lagi
“Tetapi tidak, demi Tuhanmu. Mereka belum beriman benar-benar sebeium mereka meminta
keputusan kepadamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak
menaruh keberatan dalam hatinya terhadap putusan yang engkau berikan itu dan mereka menyerah
dengan penyerahan yang bulat-bulat.” (an-Nisa’: 65)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Jikalau engkau semua memperselisihkan dalam sesuatu persoalan, maka kembalikanlah itu
kepada Aliah dan RasulNya, apabila engkau semua benar-benar beriman kepada Allah dan hari
akhir.” (an-Nisa’: 59)
Para alim-ulama berkata: “Maksudnya itu ialah supaya dikembalikan sesuai dengan
al-Kitab – al-Quran – dan as-Sunnah – al-Hadis.”
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Barangsiapa mentaati Rasul ia telah benar-benar mentaati Allah.” (an-Nisa’)
Lagi Allah Ta’ala berfirman:
“Dan sesungguhnya engkau itu niscayalah memberikan petunjuk kejalan yang lurus yaitu
jalan Allah.” (asy-Syura: 52-53)
Allah Ta’ala berfirman:
“Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu menjadi takut, supaya jangan
sampai tertimpa oleh kefitnahan atau tertimpa oleh siksa yang pedih.” (an-Nur: 63)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Dan ingat-ingatlah olehmu semua – kaum wanita – apa-apa yang dibaca dalam rumah-
rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmat – ilmu pengetahuan.” (al-Ahzab: 34)
Ayat-ayat dalam bab ini amat banyaknya.
Adapun Hadis-hadisnya ialah: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
125

156. Pertama: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. bersabda: “Tinggalkanlah apa
yang saya tinggalkan untukmu semua -maksudnya: Jangan ditanyakan apa yang tidak saya
terangkan kepadamu semua, karena hanyasanya yang menyebabkan kerusakan orang-orang
– ummat – yang sebelumnya itu ialah sebab banyaknya mereka bertanya-tanya – yang tidak
berfaedah – lagi pula mereka suka menyalahi kepada Nabi-nabi mereka. Oleh sebab itu
jikalau saya melarang padamu akan sesuatu hal, maka jauhilah itu dan jikalau saya
memerintah padamu semua akan sesuatu perkara, maka lakukanlah itu sekuat usahamu.”
(Muttafaq ‘alaih)
Keterangan:
Isi yang terkandung dalam Hadis ini ialah:
Sesuatu yang merupakan larangan, maka samasekali jangan dilakukan, tetapi kalau
berupa perintah, cobalah lakukan sedapat-dapatnya dan jangan putusasa untuk memperbaiki
dan menyempurnakannya. Misalnya shalat di waktu sakit: Tidak dapat dengan berdiri,
lakukan dengan duduk; tidak dapat dengan duduk, boleh dengan berbaring dan pendek kata
sedapat mungkin, asal jangan ditinggalkan sekalipun hanya dengan isyarat memejamkan
serta membuka mata dalam melakukan shalat itu. Allah telah berfirman:
“Allah tidak memaksa pada seseorang melainkan menurut kekuatannya.”
Ummatnya Nabi Musa ‘alaihissalam yang meminta pada beliau sebagaimana kata
mereka yang diuraikan dalam al-Quran:
“Tampakkanlah pada kita Allah hu dengan terang-terangan.”
Bukankah ini permintaan yang melampaui batas dan tidak bermanfaat sedikitpun?
Juga seperti ummatnya Nabi Isa ‘alaihissalam sebagaimana yang diterangkan dalam
al-Quran pula. Mereka berkata:
“Adakah Tuhan Tuan dapat menurunkan pada kita hidangan dari langit?”
Mereka menyangka bahwa Allah tidak kuasa melakukannya. Tetapt setelah
dikabulkan permintaan mereka, tetap masih banyak yang ingkar dan kufur. Bukankah ini
keterlaluan yang luarbiasa?
Menyalahi Nabi-nabinya sendiri sehingga menyebabkan timbul bid’ah yang
bermacam-macam dan lain-lain lagi.
Adapun kalau berselisih dalam memahamkan hukum cabang (furu’iyah), maka itu
tidaklah menjadi bahaya sebagaimana sabda Nabi s.a.w.:
“Perselisihan ummatku adalah rahmat.”
Tetapi perselisihan yang berbahaya dan tercela ialah apabila soal-soal cabang atau
perincian-perincian itu dibesar-besarkan hingga menjadi retaknya barisan ummat Islam
dalam menghadapi lawannya. Ini sungguh terlarang dalam agama sebagaimana firman Allah:
“Dan janganlah engkau semua bercerai-berai, maka akan lemahlah engkau semua dan
lenyaplah kekuatanmu.”

157. Kedua: Dari Abu Najih al-‘Irbadh bin Sariyah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w.
pernah memberikan wejangan kepada kita semua, yaitu suatu wejangan yang mengesankan
sekali, hati dapat menjadi takut karenanya, matapun dapat bercucuran. Kita lalu berkata: “Ya
Rasulullah,seolah-olah itu adalah wejangan seseorang yang hendak bermohon diri. Oleh
sebab itu, berilah wasiat kepada kita semua!” Beliau s.a.w. bersabda: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
126
“Saya berwasiat kepadamu semua, hendaklah engkau semua bertaqwa kepada Allah,
juga suka mendengarkan dan mentaati -pemerintahan – sekalipun yang memerintah atasmu
itu seorang hambasahaya Habsyi. Karena sesungguhnya saja, barangsiapa yang
masih hidup panjang di antara engkau semua itu ia akan melihat berbagai perselisihan
yang banyak sekali. Maka dari itu hendaklah engkau semua menetapi sunnahku dan sunnah
para Khalifah Arrasyidun yang memperoleh petunjuk – Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali
radhiallahu ‘annum; gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi-gigi taringmu – yakni pegang
teguhlah itu sekuat-kuatnya. Jauhilah olehmu semua dari melakukan perkara-perkara yang
diada-adakan, karena sesungguhnya segala sesuatu kebid’ahan itu adalah sesat.”
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahwa
ini adalah Hadis hasan shahih.
Keterangan:
Banyak sekali hal-hal penting yang terkandung dalam Hadis ini, di antaranya ialah:
(a) Orang yang berpamit yakni hendak meninggal dunia,sebab isi nasihatnya itu
sangat mendalam.
(b) Memang kita wajib taat pada pemimpin-pemimpin kita yang memegang
pemerintahan itu, apabila mereka itu tetap menjalankan pemerintahan sebagaimana yang
diridhai oleh Allah.
(c) Sunnahku yakni perjalanan dan sari hidupku.
(d) Khalifah-khalifah Arrasyidun yakni pengganti-pengganti Nabi yang bijaksana
dan senantiasa mengikuti kebenaran. Mereka itu ialah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali
radhiallahu ‘anhum.
(e) Gigitlah teguh-teguh yakni peganglah selalu sekuat-kuatmu dan jangan sampai
terlepas sedetikpun.
(f) Apa yang disabdakan Nabi s.a.w. ini agaknya kini telah tampak benar, bukanlah
bermacam-macam perselisihan yang kita hadapi sekarang, baik karena banyak faham yang
tumbuh atau memang percekcokan sesama ummat Islam sendiri dan lain-lain sebab lagi.
Karena itu satu-satunya jalan agar kita tetap selamat di dunia dan akhirat ialah dengan
berpegang teguh pada sunnah Nabi s.a.w. dan sunnah khalifah-khalifah Arrasyidun, yang
pokok kesemuanya itu ialah dalam kandungan al-Quran dan Hadis.
(g) Bid’ah yakni sesuatu yang tidakada dalam agama lalu diada-adakan sehingga
seolah-olah itu jugatermasuk dalam agama. Bid’ah
yang sedemikian inilah yang sesat dan setiap yang sesat pasti ke neraka sebagaimana
dalam Hadis lain disebutkan:
“Maka sesungguhnya setiap sesuatu yang diada-adakan, itu bid’ah dan setiap bid’ah adalah
sesat dan setiap kesesatan adalah di dalam neraka.”
(h) Tetapi kalau yang diada-adakan itu baik (bid’ah hasanah), maka tentu saja tidak
terlarang seperti mendirikan sekolah-sekolah (madrasah), pondok-pondok, pesantren-
pesantren dengan cara yang serba moden. Semua tidak terlarang sekalipun dalam zaman
Rasulullah s.a.w. belum ada.

158. Ketiga: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Semua ummatku itu dapat memasuki syurga, melainkan orang yang enggan – tidak
suka.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
127
Beliau ditanya: “Siapakah orang yang enggan itu, ya Rasulullah?” Beliau menjawab:
“Barangsiapa yang taat kepadaku, maka ia dapat memasuki syurga dan barangsiapa
yang bermaksiat padaku – menyalahi ajaranku, maka dialah orang yang benar-benar enggan.”
(Riwayat Bukhari)

159. Keempat: Dari Abu Muslim; ada yang mengatakan, dari Abu lyas, yaitu Salamah
bin ‘Amr bin al-Akwa’ r.a., bahwasanya ada seorang lelaki disisi Rasulullah s.a.w., makan
dengan tangan kirinya. Kemudian beliau s.a.w. bersabda padanya: “Makanlah dengan tangan
kananmu!” Orang itu berkata: “Aku tidak dapat.” Beliau s.a.w. bersabda: “Jadi engkau tidak
dapat?” Sebenarnya ia berbuat demikian itu hanyalah karena terdorong oleh kecongkaannya
belaka. Akhirnya ia benar-benar tidak dapat mengangkat tangan kanannya ke mulutnya –
untuk selama-lamanya.” (Riwayat Muslim)

160. Kelima: Dari Abu Abdillah yaitu an-Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhuma,
katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Hendaklah engkau semua benar-benar meratakan barisan-barisanmu – dalam shalat,
atau kalau tidak suka meratakan barisan, pastilah Allah akan membalikkan antara wajah-
wajahmu semua -maksudnya ialah bahwa Allah akan memasukkan rasa permusuhan, saling
benci-membenci dan perselisihan pendapat dalam hatimu semua.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan:
“Rasulullah s.a.w. itu meratakan barisan-barisan kita sehingga seolah-olah beliau itu
meratakan letaknya anak panah, sampai-sampai beliau meyakinkan bahwa kita semua telah
mengerti betul-betul akan meratakan barisan itu. Selanjutnya pada suatu hari beliau keluar –
untuk bersembahyang – kemudian berdiri sehingga hampir-hampir beliau akan bertakbir.
Tiba-tiba beliau melihat ada seorang yang menonjol dadanya – agak ke muka sedikit dari
barisannya – lalu beliau bersabda:
“Hai hamba-hamba Allah, hendaklah engkau semua benar-benar meratakan
barisanmu, atau kalau tidak suka meratakan barisan, pastilah Allah akan membalikkan
antara wajah-wajahmu semua.”
Keterangan:
Dalam Hadis di atas terdapat anjuran yang sangat keras agar di waktu shalat, barisan
itu benar-benar dilempangkan, diratakan dan diluruskan sekencang-kencangnya. Selain itu
terdapat keterangan pula perihal dibolehkannya berkata-kata dalam waktu antara selesai-nya
iqamah dengan akan dilakukannya shalat, tetapi kata-kata itu hendaknya yang bermanfaat
dan berguna.

161. Keenam: Dari Abu Musa r.a. katanya:
“Ada sebuah rumah di Madinah yang terbakar mengenai penghuni-penghuninya di
waktu malam. Setelah hal mereka itu diberitahukan kepada Rasulullah s.a.w., lalu beliau
s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya api itu adalah musuhmu semua. Maka dari itu, jikalau engkau semua
tidur, padamkan sajalah api itu dari padamu.” (Muttafaq ‘alaih)

162. Ketujuh: Dari Abu Musa r.a. juga, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
128
“Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang dengannya saya diutus
oleh Allah itu adalah seperti hujan yang mengenai bumi.Di antara bumi itu ada bagian yang
baik,yaitu dapat menerima air, kemudian dapat pula menumbuhkan rumput dan lalang yang
banyak sekali, tetapi di antara bumi itu ada pula yang gersang, menahan masuknya air dan
selanjutnya dengan air yang tertahan itu Allah lalu memberikan kemanfaatan kepada para
manusia, karena mereka dapat minum daripadanya, dapat menyiram dan menanam. Ada
pula hujan itu mengenai bagian bumi yang lain, yang ini hanyalah merupakan tanah rata lagi
licin. Bagian bumi ini tentulah tidak dapat menahan air dan tidak pula dapat menumbuhkan
rumput. Jadi yang sedemikian itu adalah contohnya orang yang pandai dalam agama Allah
dan petunjuk serta ilmu yang dengannya itu saya diutus, dapat pula memberikan
kemanfaatan kepada orang tadi. Maka orang itupun mengetahuinya – mempelajarinya,
kemudian mengajarkannya – yang ini diumpamakan bumi yang dapat menerima air atau
dapat menahan air, dan itu pulalah contohnya orang yang tidak suka mengangkat kepala
untuk menerima petunjuk dan ilmu tersebut. Jadi ia enggan menerima petunjuk Allah yang
dengannya itu saya dirasulkan – ini contohnya bumi yang rata dan licin.” (Muttafaq ‘alaih)
Faquha, dengan dhammahnya qaf adalah menurut yang masyhur digunakan. Ada pula
yang mengatakan dengan dikasrahkan berbunyi Faqiha), artinya menjadi pandai atau ahli
fiqih.

163. Dari Jabir r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Perumpamaanku dan
perumpamaan engkau semua itu adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api,
kemudian banyaklah belalang dan kupu-kupu yang jatuh dalam api tadi, sedang orang itu
mencegah binatang-binatang itu jangan sampai terjun di situ. Saya ini – yakni Rasulullah
s.a.w. – adalah seorang yang mengambil -memegang – pengikat celana serta sarungmu semua
agar tidak sampai engkau semua terjun dalam neraka, tetapi engkau semua masih juga
hendak lari dari peganganku.” (Riwayat Muslim)
Al-janadib ialah seperti belalang dan kupu-kupu (dari golongan binatang kecil yang
terbang), sedang Al-hujaz adalah jamaknya Hujzah, artinya tempat mengikatkan sarung atau
celana.

164. Kesembilan: Dari Jabir r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. menyuruh menjilat
tangan-tangan dan piring; beliau juga bersabda: “Sesungguhnya engkau semua tidak tahu di
tempat manakah yang ada berkahnya.” (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan lagi:
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jikalau suapan seseorang dari engkau semua itu jatuh,
maka baiklah diambil kembali, kemudian hendaklah disingkirkan kotoran yang melekat di
situ, selanjutnya hendaklah memakannya dan janganlah itu dibiarkan – ditinggalkan -untuk
dimakan oleh syaitan. Jangan pula seseorang itu mengusap tangannya dengan saputangan –
sehabis makan itu – sehingga jari-jarinya dijilat-jilatnya dulu, sebab seseorang itu tentulah
tidak mengetahui di dalam makanan yang mana letaknya keberkahan.”
Dalam riwayat Imam Muslim pula:
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya syaitan itu mendatangi seseorang di antara
engkau semua di waktu ia melakukan segala sesuatu dari pekerjaannya, sampai-sampai
syaitan itupun mendatangi orang itu di waktu ia makan. Maka dari itu jikalau suapan itu
jatuh dari seseorang di antara engkau semua, maka hendaklah menyingkirkan kotoran-Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
129
kotoran yang melekat di situ, kemudian makanlah dan jangan dibiarkan untuk dimakan oleh
syaitan.”

165. Kesepuluh: Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w.
berdiri di hadapan kita semua untuk memberikan nasihat. Beliau bersabda:
“Hai sekalian manusia, sesungguhnya engkau semua itu akan dikumpulkan kepada Allah
Ta’ala dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan kuncup – tidak dikhitan, sebagaimana firman
Allah Ta’ala yang artinya: “Sebagaimana Kami memulai membuat makhluk untuk pertama kalinya,
maka itulah yang Kami ulangkan kembali. Sedemikian adalah janji atas Kami sendiri, sesungguhnya
Kami akan melaksanakan yang sedemikian itu.” (al-Anbiya’: 104)
“Ingatlah, bahwasanya pertama-tama makhluk yang diberi pakaian pada hari kiamat
ialah Ibrahim a.s. Ingatlah, bahwasanya Ibrahim itu akan didatangkan dengan disertai
beberapa orang dari ummatku, kemudian orang-orang itu diseret ke sebelah kiri -maksudnya
ke arah neraka. Saya berkata: “Ya Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku.” Lalu
kepadaku dikatakan: “Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan
sepeninggalmu.” Oleh sebab itu saya berkata sebagaimana yang diucapkan oleh seseorang
hamba yang shalih – yakni Nabiullah Isa a.s.: “Dan saya dapat menyaksikan perbuatan
mereka selagi aku ada di kalangan mereka – semasih sama-sama di dunia,” hingga ucapannya
“Maha Mulia Serta Bijaksana.”
Lengkapnya ucapan Nabiullah Isa a.s. itu tersebut dalam sebuah ayat yang artinya:
“Dan saya dapat menyaksikan perbuatan mereka selagi aku ada di kalangan mereka. Tetapi
setelah Engkau menghilangkan diriku, maka Engkaulah yang mengamat-amati atas kelakuan-kelakuan
mereka itu dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. Jikalau Engkau menyiksa
mereka, maka mereka itupun hamba-hambaMu, tetapi jikalau Engkau mengampuni mereka, maka
sesungguhnya Engkau adalah Maha Mulia lagi Bijaksana.” (al-Maidah: 117-118)
“Setelah itu lalu dikatakan kepadaku: “Sebenarnya mereka itu tidak henti-hentinya
kembali pada kaki-kakinya – maksudnya menjadi murtad dari agama Allah – sejak engkau
berpisah dengan mereka itu.” (Muttafaq ‘alsih)

166. Kesebelas: Dari Abu Said yaitu Abdullah bin Mughaffal r.a., katanya: “Rasulullah
s.a.w. itu melarang berkhadzaf – yaitu melemparkan kerikil dengan jari telunjuk dan ibu jari
yakni kerikil itu diletakkan di jari yang satu yakni ibu jari lalu dilemparkan dengan jari yang
lain yakni jari telunjuk.
Selanjutnya ia berkata: “Sesungguhnya berkhadzaf itu tidak dapat membunuh
binatang buruan, tidak dapat pula membunuh musuh. Dan bahwasanya berkhadzaf itu
dapat melepaskan mata – membutakannya – dan dapat juga merontokkan gigi.” (Muttafaq
‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan: Bahwasanya ada seorang keluarga dekat dari Ibnu
Mughaffal berkhadzaf, lalu olehnya orang tersebut dilarang dan berkata bahwasanya
Rasulullah s.a.w. melarang berkhadzaf itu dan berkata: “Sesungguhnya berkhadzaf itu tidak
dapat membunuh binatang buruan.” Kemudian orang yang dilarangnya itu masih
mengulangi lagi perbuatannya. Lalu Ibnu Mughaffal berkata: “Saya telah memberitahukan
kepadamu bahwasanya Rasulullah s.a.w. melarang berkhadzaf itu, tetapi engkau masih juga
mengulangi perbuatanmu. Mulai sekarang saya tidak akan berbicara lagi padamu selama-
lamanya.”
Keterangan: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
130
Hadis ini menjelaskan bolehnya tidak menyapa atau tidak berbicara dengan para ahli
pelaku kebid’ahan, orang-orang fasik serta para penentang dan pelanggar sunnah Rasulullah
s.a.w., sekalipun hal itu dilakukan untuk selama-lamanya. Tetapi keadaan sedemikian itu
wajib diakhiri, manakala mereka yang tersebut di atas itu sudah mengubah sikapnya dan
suka mentaati ajaran-ajaran agama sebagaimana yang semestinya dilakukan oleh seorang
muslim dan mu’min.

167. Dari’Abis bin Rabi’ah, katanya: “Saya melihat Umar bin Alkhaththab r.a. mencium
batu hitam – hajar aswad -dan ia berkata: “Saya mengetahui bahwa engkau itu adalah batu,
engkau tidak dapat memberikan kemanfaatan dan tidak pula dapat membahayakan.
Andaikata saya tidak melihat Rasulullah s.a.w. sendiri menciummu, pastilah aku juga tidak
suka menciummu.” (Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
131
Bab 17

Kewajiban Mengikuti Hukum Allah Dan Apa-apa
YangDiucapkan Oleh Orang Yang Diajak KeArah Itu Dan Yang
Diperintah Berbuat Kebaikan Atau Dilarang Berbuat Keburukan

Allah Ta’ala berfirman:
“Tetapi tidak, demi Tuhanmu. Mereka belum sebenarnya beriman sebelum mereka meminta
keputusan kepadamu perkara-perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak menaruh
keberatan dalam hatinya terhadap putusan yang engkau berikan itu dan mereka menyerah dengan
penyerahan yang bulat-bulat.” (an-Nisa’: 65)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Hanyasanya ucapan kaum mu’minin, apabila mereka diseru kepada jalan Allah dan RasulNya
untuk memberikan hukum di antara mereka itu iaiah mereka itu mengucapkan: “Kita semua
mendengarkan dan mentaati.” Mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia.” (an-Nur: 51)
Keterangan:
Setiap orang sudah pasti mengerti bahwa Islam adalah suatu agama yang sudah
cukup lengkap hukum-hukumnya serta peraturan-peraturannya. Dalam segala macam
persoalan Islam sudah menyediakan hukum yang wajib diterapkan untuknya itu, mulai dari
hal yang sekecil-kecilnya seperti berkawan, adab pergaulan,berumah tanggadan lain-lain,
juga sampai yang sebesarnya, misalnya menegakkan tertib hukum, mengatur keamanan
dalam negara dan sebagainya. Dalam hal perselisihan antara orang seorang, antara golongan
satu dengan lainnya, bahkan antara bangsa dengan lain bangsapun tercantum pula
hukumnya.
Jadi kita sebagar penganut agama Islam berkewajiban mengamalkan hukum-hukum
itu tanpa membantah samasekali, jika memang benar-benar nyata hukum itu dari Tuhan dan
RasulNya dan bukan semata-mata dibuat-buat sendiri oleh manusia yang gemar pada
kebid’ahan, jelasnya orang-orang yang mengada-adakan hukum dari kehendaknya sendiri
dan dikatakan bahwa itulah hukum agama dari Tuhan.
Sementara itu segala persoalan yang terjadi, maka untuk menerapkan hukumnya
jangan menggunakan hukum yang selain dari Tuhan dan RasulNya. Jadi persoalan itu kita
cocokkan sesuai dengan hukum yang ada dalam agama Islam. Manakala kita mengerjakan
kebalikannya, tentulah salah, yaitu persoalan yang ada itu kita carikan hukumnya dalam
agama yang kiranya dapat sesuai dengan kehendak atau kemauan hawa nafsu kita sendiri,
atau disesuaikan dengan kemauan orang lain yang kita anggap terhormat agar mendapatkan
pujian atau sekedar harta daripadanya. Oleh sebab itu jikalau hukum agama itu diibaratkan
sebagai kepala atau kaki, sekiranya kita ingin membeli kopyah atau sepatu, hendaknya
kopyah dan sepatu itu yang kita cocokkan dengan kepala atau kaki kita dan tidak sebaliknya,
yakni kepala atau kaki yang kita cocokkan dengan kopyah atau sepatu tersebut. Kalau
kekecilan, kepala dan kaki diperkecilkan dan kalau kebesaran, lalu kepala atau kaki dipukuli
agar bengkak sehingga cocok dengan kopyah atau sepatu yang berukuran besar tadi.
Ringkasnya dalam segala hal, jangan sampai hukum agama yang dikalahkan,
sebaliknya itulah yang justeru wajib dimuliakan dan dijunjung setinggi-tingginya, sebab
memang datangnya dari Tuhan Rabbul ‘Alamin. Semogalah kita dapat melaksanakan Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
132
yang sedemikian ini, sehingga berbahagialah hidup kita sejak di dunia sampai di akhirat
nanti. Amin.
Dalam bab ini ada beberapa Hadis, di antaranya ialah Hadis Abu Hurairah yang
tercantum dalam permulaan bab sebelum ini – lihat Hadis no. 156 – dan ada pula Hadis-hadis
yang lainnya.

168. Dari Abu Hurairah r.a.katanya: “Ketika ayat ini turun pada Rasulullah s.a.w.
yaitu-yang artinya: Bagi Allah adalah apa-apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di
bumi. Jikalau engkau semua terangkan apa-apa yang dalam hatimu alau jikalau engkau
semua sembunyikan itu, niscayalah Allah akan memperhitungkan semuanya,” sampai akhir
ayat.
Dikala itu, maka hal yang sedemikian tadi dirasa amat beratoleh para sahabat
Rasulullah s.a.w. Mereka lalu mendatangi Rasulullah s.a.w. kemudian mereka berjongkok di
atas lutut mereka lalu berkata: “Ya Rasulullah, kita telah dipaksakan untuk melakukan
amalan-amalan yang kita semua juga kuat melaksanakannya, yaitu shalat, puasa, jihad dan
sedekah. Tetapi kini telah diturunkan kepada Tuan sebuah ayat dan kita rasanya tidak kuat
melaksanakannya.
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Adakah engkau semua hendak mengatakan
sebagaimana yang dikatakan oleh dua golongan ahlul kitab-kaum Nasrani dan Yahudi -yang
hidup sebelummu semua ini, yaitu ucapan: “Kita mendengar tetapi kita menyalahi.” Tidak
boleh sedemikian itu, tetapi ucapkanlah: “Kita mendengar dan kita mentaati. Kita
memohonkan pengampunan padaMu,ya Tuhan kita, dan kepadaMulah tempat kembali.”
Setelah kaum – sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. – membaca itu, lagi pula lidah-lidah
mereka telah tunduk – tidak bisa bercakap sesuatu, lalu Allah Ta’ala menurunkan lagi
sesudah itu ayat – yang artinya:
“Rasul itu mempercayai apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, begitu pula
orang-orang yang beriman. Semuanya percaya kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-
kitabNya, dan rasul-rasulNya. Mereka berkata: “Kita tidak membeda-bedakan seorangpun di
antara rasul-rasul Allah itu.” Mereka berkata lagi: “Kita mendengar dan kita mentaati. Kita
memohonkan pengampunan daripadaMu, ya Tuhan kita dan kepadaMulah tempat
kembali.”
Selanjutnya setelah mereka telah melaksanakan sebagaimana isi ayat di atas itu, lalu
Allah ‘Azzawajalla menurunkan lagi ayat – yang artinya:
“Allah tidak melaksanakan kewajiban kepada seseorang, hanyalah sekedar
kekuatannya belaka, bermanfaat untuknya apa-apa yang ia lakukan dan berbahaya pula
atasnya apa-apa yang ia lakukan. Ya Tuhan kita, janganlah Engkau menghukum kita atas
sesuatu yang kita lakukan karena kelupaan atau kekhilafan – yang tidak disengaja.”
Beliau s.a.w. bersabda: “Benar – kita telah melaksanakan.”
“Ya Tuhan kita, janganlah Engkau pikulkan kepada kita beban yang berat,
sebagaimana yang telah Engkau pikulkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kita.”
Beliau bersabda: “Benar.”
“Ya Tuhan kita, janganlah Engkau pikulkan kepada kita sesuatu yang kita tidak kuat
melaksanakannya.”
Beliau bersabda: “Benar.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
133
“Dan berilah maaf dan pengampunan, belas kasihanlah kita. Engkau pelindung kita,
maka tolonglah kita terhadap kaum kafirin itu.”
Beliau bersabda: “Benar.” (Ayat di atas dari surat al-Baqarah 286). (Riwayat Muslim)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
134
Bab 18

Larangan Terhadap Kebid’ahan-kebid’ahan Dan Perkara-
perkara Yang Diada-adakan

Allah Ta’ala berfirman:
“Maka apa yang ada di luar kebenaran itu, tiada lain hanyalah kesesatan belaka.” (Yunus: 32)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Tidaklah Kami alpakan sedikitpun dalam al-Kitab- maksudnya: Tidak perlu ditambah yang
baru, sebab dalam al-Kitab sudah cukup.” (al-An’am: 38)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Jikalau engkau semua berselisih dalam sesuatu hal, maka kembalikanlah itu kepada Allah, dan
RasulNya.” Yakni al-Kitab dan as-Sunnah. (an-Nisa’: 59)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Dan sesungguhnya inilah jalanKu yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah engkau semua
mengikuti jalan-jalan – yang lain-lain, karena nanti engkau semua dapat terpisah dari jalan Allah.”
(al-An’am: 153)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Katakanlah – hai Muhammad: “Jikalau engkau semua mencintai Allah, maka ikutilah saya,
maka Allah pasti mencintai engaku semua dan pula mengampuni dosa-dosamu.” (ali-lmran: 31)
Ayat-ayat dalam bab ini amat banyak sekali.
Adapun Hadis-hadis yang menguraikan bab ini amat banyak pula, juga masyhur-
masyhur. Maka itu akan kami ringkaskan dengan mengutip beberapa Hadis saja, di
antaranya ialah:

169. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang mengada-adakan dalam perkara – agama -kita ini akan sesuatu
yang semestinya tidak termasuk dalam agama itu, maka hal itu wajib ditolak.”(Muttafaq
‘alaih)
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang atasnya itu tidak ada perintah
kami – maksudnya perintah agama, maka amalan itu wajib ditolak.”
Keterangan:
Wajib ditolak, artinya samasekali tidak boleh diterima, karena merupakan hal yang
bathil, sebab memang tidak termasuk urusan agama, tetapi diada-adakan sendiri oleh
manusia.
Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak diberi keterangan oleh Allah dan
RasulNya, lalu diada-adakan itu wajib tidak kita terima atau wajib kita tolak mentah-mentah.
Ini apabila bersangkutan dalam soal peribadatan. Kalau dalam urusan keduniaan, maka Nabi
s.a.w. sendiri telah memberi kebebasan untuk mengikhtiarkan mana yang terbaik dalam
anggapan kita, asalkan tidak melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
135
Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda:
“Engkau sekalian adalah lebih mengerti tentang urusan duniamu.”

170. Dari Jabir r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. itu apabila berkhutbah maka merah
padamlah kedua matanya, keras suaranya, sangat marahnya, sehingga seolah-olah beliau itu
seorang komandan tentara yang menakut-nakuti, sabdanya: “Pagi-pagi ini musuh akan
menyerang engkau semua,” atau “sore ini musuh akan menyerang engkau semua.” Beliau
bersabda pula: “Saya diutus sedang jarak terutusku dengan tibanya hari kiamat itu bagaikan
dua jari ini.” Beliau merapatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Beliau bersabda pula:
“Amma ba’d. Maka sesungguhnya sebaik-baik uraian adalah Kitabullah – al-Quran – dan
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad s.a.w., sedang seburuk-buruk perkara –
agama – ialah hal-hal yang diada-adakan sendiri dan semua kebid’ahan itu adalah sesat.”
Selanjutnya beliau s.a.w. bersabda: “Saya adalah lebih berhak terhadap setiap orang mu’min
daripada dirinya sendiri. Barangsiapa meninggalkan harta, maka itu adalah hak dari
keluarganya, tetapi barangsiapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan – keluarga dan
anak-anak yang ditinggalkan, maka itu adalah kepadaku atau menjadi tanggunganku.”
(Riwayat Muslim)

171. Dari al-‘Irbadh bin Sariyah r.a., yaitu Hadisnya yang terdahulu – lihat Hadis
nomor 157 – dalam bab Memelihara Sunnah.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
136
Bab 19

Orang Yang Memulai Membuat Sunnah Yang Baik Atau Buruk

Allah Ta’ala berfirman:

“Orang-orang yang beriman itu berkata: “Ya Tuhan kita, karuniakanlah kepada kita, isteri-
isteri dan keturunan kita menjadi cahaya mata – menggembirakan hati – danjadikanlah kita pemimpin
bagi orang-orang yang bertaqwa.” (al-Furqan: 74)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Kami menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk – ummat
manusia – dengan perintah Kami.” (al-Anbiya’: 73)

172. Dari Abu ‘Amr yaitu Jarir bin Abdullah r.a., katanya: “Kita pernah berada di sisi
Rasulullah s.a.w. pada tengah siang hari. Kemudian datanglah kepada beliau itu suatu kaum
yang telanjang, mengenakan pakaian bulu harimau – bergaris-garis lurik-lurik-atau
mengenakan baju kurung, sambil menyandang pedang, umumnya mereka itu dari suku
Mudhar, atau memang semuanya dari Mudhar, maka berubahlah wajah Rasulullah s.a.w.
karena melihat mereka yang dalam keadaan miskin itu. Kemudian beliau masuk – rumahnya,
lalu keluar lagi, terus menyuruh Bilal untuk berazan. Selanjutnya Bilal berazan dan beriqamat
lalu bersembahyang, kemudian beliau berkhutbah. Beliau s.a.w. mengucapkan ayat – yang
artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah engkau semua kepada Tuhanmu yang
menjadikan engkau semua dari satu diri – Adam,” sampai ke akhir ayat yaitu – yang artinya:
“Sesungguhnya Allah itu Maha Penjaga bagimu semua.” (an-Nisa’: 1). Beliau membacakan
pula ayat yang dalam surat al-Hasyr – yang artinya: “Hai sekalian orang-orang yang beriman,
bertaqwalah engkau semua kepada Allah dan hendaklah seseorang itu memeriksa apa yang akan
dikirimkannya untuk hari esoknya.”
Disaat itu ada orang yang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan
bajunya, dengan sha’ gandumnya, juga dengan sha’ kurmanya, sampai-sampai beliau
bersabda: “Sekalipun hanya dengan potongan kurma – juga baik.” Selanjutnya ada pula orang
dari kaum Anshar yang datang dengan suatu wadah yang tapak tangannya hampir-hampir
tidak kuasa mengangkatnya, bahkan sudah tidak kuat. Selanjutnya beruntun-runtunlah para
manusia itu memberikan sedekahnya masing-masing, sehingga saya dapat melihat ada dua
tumpukan dari makanan dan pakaian, sampai-sampai saya melihat pula wajah Rasulullah
s.a.w. berseri-seri, seolah-olah wajah beliau itu bercahaya bersih sekali. Kemudian beliau
bersabda:
“Barangsiapa yang memulai membuat sunnah dalam Islam berupa amalan yang baik,
maka ia memperoleh pahalanya diri sendiri dan juga pahala orang yang mengerjakan itu
sesudah -sepeninggalnya – tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka yang
mencontohnya itu. Dan barangsiapa yang memulai membuat sunnah dalam Islam berupa
amalan yang buruk, maka ia memperoleh dosanya diri sendiri dan juga dosa orang yang
mengerjakan itu sesudahnya – sepeninggalnya – tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa
mereka yang mencontohnya itu.” (Riwayat Muslim) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
137
Sabda Nabi s.a.w. Mujtabin nimar, yaitu dengan jim dan sesudah alif ada ba’ bertitik
satu. Annimar adalah jama’nya Namirah (Jadi Namirah itu mufrad), artinya pakaian dari bulu
yang bergaris-garis (bagaikan macan lurik), sedang makna Mujtabiha ialah me-ngenakannya
sesudah melobangi di bagian kepala orang-orang yang memakainya. Ini berasal dari kata Al-
jaub, artinya memotong, sebagaimana firman Allah Ta’ala:
“Dan kaum Tsamud yang memahat dan memotong (menembus) batu-batu besar di lembah
(tanah rendah).”
Sabda beliau s.a.w. Tama’-‘ara, dengan ‘ain muhmaiah, artinya berubah (wajah serta
sikapnya).
Adapun kata Rawi (yang meriwayatkan Hadis ini): Ra-aitu kaumaini, boleh
difathahkan kafnya dan boleh pula didhammahkan, artinya “Saya melihat dua buah
tumpukan atau dua buah gundukan.”
Sabda Nabi s.a.w.: Ka-annabu mudzhabah, itu dengan menggunakan dzal mu’jamah dan
fathahnya ha’ serta ba’ muwahhadah. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Qadhi ‘lyadh dan
lain-lain. Tetapi sebagian alim-ulama ada yang menulisnya lalu diucapkan Mud-hanah
dengan menggunakan dal muhmaiah dan dhammahnya ha’ serta nun. Demikian ini yang
dibenarkan oleh al-Humaidi. Tetapi yang shahih serta masyhur ialah yang pertama. Adapun
artinya menurut kedua macam itu sama saja yakni bersih serta bercahaya.

173. Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Tiada seseorangpun
yang dibunuh secara penganiayaan, melainkan atas anak Adam – manusia yang pertama
melakukannya itu
-mempunyai tanggungan dari darahnya-semua jiwa yang terbunuh secara
penganiayaan, sebab sesungguhnya ia adalah pertama-tama orang yang memulai membuat
sunnah membunuh – yang dimaksudkan ialah Qabil putera Nabiullah Adam a.s. yang
membunuh saudaranya yakni Habil.” (Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
138
Bab 20

Memberikan Petunjuk Kepada Kebaikan Dan Mengajak Ke Arah
Hidayat Atau Ke Arah Kesesatan

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan berdakwahlah menuju jalan Tuhanmu.” (al-Haj 76 atau al-Qashash)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan berdakwahlah menuju jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik.”
(an-Nahl: 125)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Dan tolong-menolonglah engkau semua atas kebajikan dan ketaqwaan.” (al-Maidah: 2)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Hendaklah ada di antara engkau semua itu suatu golongan yang berdakwah menuju
kebaikan.” (ali-lmran: 104)

174. Dari Abu Mas’ud yaitu ‘Uqbah bin ‘Amral-Anshari al-Badri r.a., katanya:
“Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang memberikan petunjuk atas kebaikan, maka baginya adalah seperti
pahala orang yang melakukan kebaikan itu.” (Riwayat Muslim)

175. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang mengajak ke arah kebaikan, maka ia memperoleh pahala
sebagaimana pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikitpun dan
dari pahala-pahala mereka yang mencontohnya itu, sedang barangsiapa yang mengajak
kearah keburukan, maka ia memperoleh dosa sebagaimana dosa-dosa orang-orang yang
mengikutinya, tanpa dikurangi sedrkitpun dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu.”
(Riwayat Muslim)

176. Dari Abul Abbas yaitu Sahl bin Sa’ad as-Sa’idi r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w.
bersabda pada hari perang Khaibar: “Niscayalah saya akan memberikan bendera ini esok hari
kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan di atas kedua tangannya. Ia
mencintai Allah dan RasulNya dan ia juga dicintai Allah dan RasulNya.”
Malam harinya orang-orang – para sahabat – sama bercakap-cakap berbisik-bisik,
siapa di antara mereka yang akan diberi bendera itu. Setelah pagi hari menjelma, orang-
orang sama pergi ke tempat Rasulullah s.a.w. semuanya mengharapkan agar supaya
bendera itu diberikan padanya. Kemudian beliau s.a.w. bersabda: “Di manakah Ali bin Abu
Thalib?” Kepada beliau dikatakan: “Ya Rasulullah, ia sakit kedua matanya.” Beliau bersabda
lagi: “Bawalah ia kemari.” Ali didatangkan di hadapan beliau s.a.w. kemudian Rasulullah
s.a.w. berludah ke kedua matanya dan mendoakan untuk kesembuhannya, lalu iapun
sembuhlah – kedua matanya, seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Selanjutnya Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
139
beliau s.a.w. memberikan bendera itu padanya. Ali r.a. berkata: “Ya Rasulullah, apakah saya
wajib memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita semua – yakni masuk Islam?”
Beliau s.a.w. menjawab: “Berjalanlah perlahan-lahan – tidak tergesa-gesa, sehingga engkau
datang di halaman perkampungan mereka. Kemudian ajaklah mereka itu untuk
masuk Islam dan beritahukanlah kepada mereka apa-apa yang wajib atas diri mereka dari
hak-haknya Allah Ta’ala yang perlu dipenuhi. Demi Allah, niscayalah jikalau Allah
memberikan petunjuk dengan sebab usahamu akan seseorang – satu orang saja, maka hal itu
lebih baik bagimu daripada memiliki unta-unta yang merah-merah – kiasan harta yang amat
dicintai oleh bangsa Arab.” (Muttafaq ‘alaih)

177. Dari Anas r.a. bahwasanya seorang pemuda dari suku Aslam berkata: “Ya
Rasulullah, sesungguhnya saya ini ingin mengikuti peperangan, tetapi saya tidak
mempunyai sesuatu yang saya gunakan sebagai persiapan – bekal.” Beliau s.a.w. lalu
bersabda: “Datanglah pada si Fulan itu, sebab ia telah bersiap-siap – dengan bekalnya – tetapi
kemudian sakit.” Pemuda itu mendatangi orang tersebut dan berkata: “Sesungguhnya
Rasulullah s.a.w. mengucapkan salam padamu,” dan pemuda itu berkata lagi: “Berikanlah
kepada saya bekal-bekal yang telah Tuan siapkan.” Orang tersebut lalu berkata- kepada
isterinya: “Hai Fulanah,berikanlah pada orang ini apa-apa yang telah saya siapkan untuk
bekal – dalam perang. Janganlah bekal itu engkau tahan sedikitpun,demi Allah, janganlah
bekal itu engkau tahan sedikitpun, supaya engkau memperoleh berkah dalam bekal – yang
diberikan tadi.” (Riwayat Muslim)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
140
Bab 21

Tolong-menolong Dalam Kebaikan Dan Ketaqwaan

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan tolong-menolong engkau semua atas kebaikan dan ketaqwaan.” (al-Maidah: 2)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amalan-amatan shalih, juga suka sating pesan-memesan dengan kebenaran serta
saling pesan-memesan dengan saling kesabaran.”
13
(al-‘Ashr: 1-3)
Imam as-Syafi’i rahimahullah mengucapkan suatu uraian yang
maksudnya ialah bahwasanya seluruh manusia atau sebagian besar dari mereka itu
terlalai untuk memikir-mikirkan isi kandungan surat ini.

178. Dari Abdur Rahman bin Zaid bin Khalid al-Juhani r.a., katanya: “Nabiullah s.a.w.
bersabda:
“Barangsiapa yang memberikan persiapan – bekal – untuk seseorang yang berperang fi-
sabilillah, maka dianggaplah ia sebagai orang yang benar-benar ikut berperang – yakni sama
pahalanya dengan orang yang ikut berperang itu. Dan barangsiapa yang meninggalkan
kepada keluarga orang yang berperang – fi-sabilillah – berupa suatu kebaikan – apa-apa yang
dibutuhkan untuk kehidupan keluarganya itu, maka dranggap pulalah ia sebagai orang yang
benar-benar ikut berperang.” (Muttafaq ‘alaih)

179. Dari Abu Said al-Khudri r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. mengirimkan suatu
pasukan sebagai utusan untuk memerangi Bani Lihyan dari suku Hudzail, lalu beliau
bersabda: “Hendaklah dari setiap dua orang berangkat salah seorang saja dari keduanya itu –
maksudnya setiap golongan supaya mengirim jumlah separuhnya, sedang separuhnya yang
tidak ikut berangkat adalah yang menjamin kehidupan keluarga dari orang yang ikut
berangkat berperang itu, dan pahalanya adalah antara keduanya – artinya pahalanya sama
antara yang berangkat dengan yang menjamin keluarga yang Derangkat tadi.” (Riwayat
Muslim)

180. Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. bertemu
dengan sekelompok orang yang berkendaraan di Rawha’ – sebuah tempat di dekat Madinah,
lalu beliau bertanya “Siapakah kaum ini?” Mereka menjawab: “Kita kaum Muslimin.”
Kemudian mereka bertanya: “Siapakah Tuan?” Beliau menjawab: “Saya Rasulullah.”
Kemudian ada seorang wanita yang mengangkat seorang anak kecil di hadapan beliau lalu
bertanya: “Adakah anak ini perlu beribadat haji?” Beliau menjawab: “Ya dan untukmu –
wanita itu – juga ada pahalanya.” (Riwayat Muslim)

13 Saling pesan-memesan dengan kebenaran, yakni tetap dalam ketaatan, keimanan dan keislaman, sedang
pesan-memesan dengan kesabaran, yakni sabar untuk melakukan berbakti kepada Tuhan, melaksanakan
perintah-perintahNya, juga sabar meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran serta menjauhi larangan-
laranganNya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
141

181. Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a. dari Nabi s.a.w. bahwasanya beliau s.a.w. bersabda:
“Juru simpan yang Muslim dan dapat dipercaya yang dapat melangsungkan apa yang
diperintahkan padanya, kemudian memberikan harta yang disimpannya dengan lengkap
dan cukup, juga memberikannya itu dengan hati yang baik – tidak kesal atau iri hati pada
orang yang diberi, selanjutnya menyampaikan harta itu kepada apa yang diperintah padanya,
maka dicatatlah ia – juru simpan tersebut – sebagai salah seorang dari dua orang yang
bersedekah – juru simpan dan pemiliknya.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan:
“Yang memberikan untuk apa saja yang ia diperintahkan.” Para ulama lafaz
almutashaddiqain dengan fathah qaf serta nun kasrah, karena tatsniyah atau sebaliknya –
kasrahnya qaf serta fathahnya nun, karena jamak. Keduanya shahih.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
142
Bab 22

Nasihat

Allah Ta’ala berfirman:
“Hanyasanya sekalian orang yang beriman itu adalah sebagai saudara-saudara.” (al-Hujurat:
10)
Allah Ta’ala berfirman sebagai pemberitahuan tentang keadaan Nuh a.s.:
“Dan saya memberikan nasihat kepadamu semua.” (al-A’raf: 62)
Dan tentang Hud a.s. firmanNya:
“Dan saya adalah penasihat untukmu semua yang terpercaya.” (al-A’raf: 68)
Adapun Hadis-hadisnya ialah:

182. Pertama: Dari Abu Ruqayyah yaitu Tamin bin Aus ad-Dari r.a. bahwasanya Nabi
s.a.w. bersabda:
“Agama itu adalah merupakan nasihat.”
Kita semua bertanya: “Untuk siapa?”
Beliau s.a.w. menjawab: “Bagi Allah, bagi kitabNya, bagi rasulNya, bagi pemimpin-
pemimpin kaum muslimin serta bagi segenap umumnya ummat Islam.” (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Sendi pokok dan tiang utama dalam Agama Islam adalah nasihat. Kata “nasihat” itu
meliputi seluruh makna dan pengertian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan
kebahagiaan bagi orang yang dinasihati.
Dalam Hadis di atas dijelaskan intisari dan pengertian nasihat itu, yakni:
Bagi Allah yakni dengan iman pada Allah dan tampaknya tanda-tanda kemuliaan
Allah, bagi kitab Allah yakni dengan mengenang-ngenangkan arti-artinya serta
mengamalkan, apa saja yang tercantum di dalamnya. Bila ini sudah diamalkan, maka orang
itu telah dinasihati oleh jiwanya sendiri.
Bagi Rasul Allah yakni dengan mengikuti segala perintah-perintahnya serta tunduk
dan menjauhi larangan-larangannya. Bagi pemimpin-pemimpin Islam yakni dengan meminta
nasihat-nasihat dan fatwa-fatwa mereka yang mengenai hukum-hukum agama yang
semuanya itu tentu diambil dari pokok-pokoknya yakni al-Quran dan Hadis, dan bagi
segenap ummat Islam yakni memimpin mereka ini pada jalan yang benar serta diridhai Allah,
juga menunjukkan kepada mereka ini mana-mana yang baik (benar) dan mana-mana yang
jelek (salah).

183. Kedua: Dari jarir bin Abdullah r.a., katanya: “Saya membaiat kepada Rasulullah
s.a.w. untuk mendirikan shalat, memberikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang
Islam.” (Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
143
184. Ketiga: Dari Anas
14
r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Tidak sempurnalah keimanan
seseorang itu sehingga ia mencintai kepada saudaranya – sesama musliminnya – perihal apa-
apa yang ia mencintai untuk dirinya sendiri.” (Muttafaq ‘alaih)
Keterangan:
Saudara yang dimaksud di sini, kalau menurut uraian Ibnul ‘Imaad ialah bukan hanya
sesama Islam saja, tetapi umum, sehingga orang kafirpun masuk di dalamnya, yakni harus
kita cintai sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Cinta kepada saudara yang kafir ialah
dengan menginsafkan dan agar segera masuk Islam supaya selamat dirinya, di dunia dan
akhirat. Karena itu disunnahkan mendoakan orang kafir itu agar mendapat petunjuk.
Adapun cinta pada saudara yang muslim ialah dengan terus-menerus ikut
mengusahakan agar ia senantiasa tetap dalam keIslamannya.

14 Salah seorang sahabat Nabi s.a.w. yakni Sayidina Anas r.a. itu pernah menjadi khadam Rasulullah s.a.w.
Mula-mulanya ialah, pada suatu ketika ibunya datang pada beliau s.a.w. sewaktu beliau baru datang di
Madinah. Ibunya berkata: “Wahai Rasulullah, ambillah dia (Anas) sebagai khadam yang akan melayani Tuan.”
Nabi s.a.w. lalu menerimanya. Usia Anas saat itu kira-kira 9 atau 10 tahun. Anas berkata: “Aku melayani
Rasulullah s.a.w. selama 9 atau 10 tahun. Selama masa yang sekian itu belum pernah beliau berkata pada saya:
“Mengapa engkau kerjakan ini?” atau: “Mengapa tidak engkau lakukan itu?” Tetapi beliau selalu bersabda:
“Allah yang menakdirkan, apa yang dikehendaki olehNya, pasti akan dilakukan dan yang ditakdirkan pasti
terjadi!” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
144
Bab 23

Memerintah Dengan Kebaikan Dan Melarang Dari
Kemungkaran

Allah Ta’ala berfirman:
“Hendaklah ada di antara engkau semua itu suatu ummat -golongan – yang mengajak kepada
kebaikan, memerintah dengan kebagusan serta melarang dari kemungkaran. Mereka itulah orang-
orang yang berbahagia.” (ali-lmran: 104)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Adalah engkau sekalian itu sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia,
karena engkau semua memerintah dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran.” (ali-lmran: 110)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Berikanlah pengampunan, perintahtah dengan kebaikan dan janganlah menghiraukan pada
orang-orang yang bodoh.” (al-A’raf: 199)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Orang-orang mu’min lelaki dan orang-orang mu’min perempuan itu, setengahnya adalah
kekasih setengabnya, karena mereka memerintah dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran.”
(at-Taubah: 71)
Allah Ta’ala berfirman:
“Orang-orang kafir dari kaum Bani Israil itu terkena laknat dari lidah Nabi Dawud dan Isa
anak Maryam. Hal itu disebabkan karena mereka durhaka dan melanggar aturan. Mereka tidak saling
larang-melarang kemungkaran yang mereka kerjakan, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka
lakukan itu.” (al-Maidah: 78-79)
Lagi Allah Ta’ala berfirman:
“Dan katakanlah: Kebenaran itu datangnya ,dari Tuhanmu semua. Maka barangsiapa yang
suka, maka baiklah ia beriman dan barangsiapa yang suka maka baiklah ia menjadi kafir.” (al-Kahf: 29)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Maka laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.” (al-Hijr: 94)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Kami menyelamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan dan Kami meneterapkan
hukuman kepada orang-orang yang menganiaya dengan siksaan yang pedih dengan sebab mereka
berbuat kefasikan.” (al-A’raf: 165)
Ayat-ayat dalam bab ini amat banyak sekali serta dapat dimaklumi.
Adapun Hadis-hadisnya ialah:

185. Pertama: Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah
s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa di antara engkau semua melihat sesuatu kemunkaran, maka hendaklah
mengubahnya itu dengan tangannya, jikalau tidak dapat – dengan atau kekuasaannya, maka Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
145
dengan lisannya -dengan jalan menasihati orang yang melakukan kemungkaran tadi -dan
jikalau tidak dapat juga – dengan lisannya, maka dengan hatinya – maksudnya hatinya
mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu. Yang sedemikian itu – yakni dengan hati
saja – adalah selemah-lemahnya keimanan.” (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Kemunkaran itu jangan didiamkan saja merajalela. Bila kuasa harus diperingatkan
dengan perbuatan agar terhenti kemungkaran tadi seketika itu juga. Bila tidak sanggup,
maka dengan Iisan (dengan nasihat peringatan atau perkataan yang sopan-santun),sekalipun
ini agak lambat berubahnya. Tetapi kalau masih juga tidak sanggup, maka cukuplah bahwa
hati kita tidak ikut-ikut menyetujui adanya kemungkaran itu. Hanya saja yang terakhir ini
adalah suatu tanda bahwa iman kita sangat lemah sekali. Karena dengan hati itu hanya
bermanfaat untuk diri kita sendiri, sedang dengan perbuatan atau nasihat itu dapat
bermanfaat untuk kita dan masyarakat umum, hingga kemungkaran itu tidak terus menjadi-
jadi.

186. Kedua: Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tiada seorang nabipun yang diutus oleh Allah sebelumku -Muhammad s.a.w.,
melainkan ia mempunyai beberapa orang hawari – penolong atau pengikut setia – dari
kalangan ummatnya, juga beberapa sahabat,yang mengambil teladan dengan sunnahnya
serta mentaati perintahnya. Selanjutnya sesudah mereka ini akan menggantilah beberapa
orang pengganti yang suka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, bahkan juga
melakukan apa yang mereka tidak diperintahkan.
Maka barangsiapa yang berjuang melawan mereka itu – yakni para penyeleweng dari
ajaran-ajaran nabi yang sebenarnya ini -dengan tangan – atau kekuasaannya, maka ia adalah
seorang mu’min, barangsiapa yang berjuang melawan mereka dengan lisannya, iapun
seorang mu’min dan barangsiapa yang berjuang melawan mereka dengan hatinya, juga
seorang mu’min, tetapi jikalau semua itu tidak – dengan tangan, Iisan dan hati, maka tiada
keimanan samasekali sekalipun hanya sebiji sawi.” (Riwayat Muslim)

187. Ketiga: Dari Abulwalid, yaitu ‘Ubadah bin as-Shamit r.a., katanya: “Rasulullah
s.a.w. membai’at kepada kita semua untuk tetap mendengar – patuh – serta taat, baik dalam
keadaan sukar ataupun mudah, juga dalam keadaan lapang dan payah – tertekan, juga agar
kita semua lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Selain itu pula
supaya kita semua tidak mencabut sesuatu perkara -jabatan -dari orang yang memegangnya,
kecuali jikalau engkau semua melihat orang itu masuk dalam kekafiran yang nyata, yang
bagimu ada bukti dari Allah dalam perkara kekafirannya tadi. Dibai’at pula agar kita semua
berkata dengan hak – kebenaran – di mana saja kita berada, tidak perlu takut untuk
mengatakan hak itu akan celaan dari orang yang suka mencela.” (Muttafaq ‘alaih)

188. Keempat: Dari Annu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w.
bersabda:
“Perumpamaan orang yang berdiri tegak – untuk menentang orang-orang yang
melanggar – pada had-had Allah – yakni apa-apa yang dilarang olehNya – dan orang yang
menjerumuskan diri di dalam had-had Allah – yakni senantiasa melanggar larangan-
laranganNya – adalah sebagai perumpamaan sesuatu kaum yang berserikat – yakni bersama-
sama – ada dalam sebuah kapal, maka yang sebagian dari mereka itu ada di bagian atas kapal, Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
146
sedang sebagian lainnya ada di bagian bawah kapal. Orang-orang yang berada di bagian
bawah kapal itu apabila hendak mengambil air, tentu saja melalui orang-orang yang ada di
atasnya – maksudnya naik keatas dan oleh sebab hal itu dianggap sukar, maka mereka
berkata: “Bagaimanakah andaikata kita membuat lobang saja di bagian bawah kita ini, suatu
lobang itu tentunya tidak mengganggu orang yang ada di atas kita.” Maka jika sekiranya
orang yang bagian atas itu membiarkan saja orang yang bagian bawah menurut
kehendaknya, tentulah seluruh isi kapal akan binasa. Tetapi jikalau orang bagian atas itu
mengambil tangan orang yang bagian bawah – melarang mereka dengan kekerasan – tentulah
mereka selamat dan selamat pulalah seluruh penumpang kapal itu.” (Riwayat Bukhari)

189. Kelima: Dari Ummui mu’minin yaitu Ummu Salamah yakni Hindun binti Abu
Umayyah yakni Hudzaifah radhiallahu ‘anha, dari Nabi s.a.w., bahwasanya beliau s.a.w.
bersabda:
“Bahwasanya saja nanti itu akan digunakanlah beberapa pemimpin negara – amir-amir,
maka engkau semua akan menyetujui mereka, karena kelakuan mereka itu sebagian ada
yang sesuai dengan syariat agama, tetapi engkau semuapun akan mengingkari mereka-sebab
ada pula kelakuan-kelakuan mereka yang melanggar syariat agama.
Maka barangsiapa yang benci – dengan hatinya, ia terlepaslah dari dosa, juga
barangsiapa yang mengingkari, iapun selamat – dari siksa akhirat. Tetapi barangsiapa yang
ridha serta mengikuti -pemimpin-pemimpin di atas, itulah yang bermaksiat.”
Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, apakah tidak perlu kita memerangi mereka
itu?” Beliau s.a.w. bersabda: “Jangan, selama mereka masih mendirikan shalat bersamamu
semua.” (Riwayat Muslim)
Maknanya ialah bahwa barangsiapa yang membenci kepada pemimpin-pemimpin
yang suka melanggar syariat agama itu dengan hatinya, karena tidak kuasa mengingkari
mereka dengan tangan atau lisannya, maka ia telah terlepas dari dosa dan ia telah pula
menunaikan tugasnya. Juga barangsiapa yang mengingkari dengan sekedar kekuatannya,
iapun selamat dari kemaksiatan ini. Tetapi barangsiapa yang ridha dengan kelakuan-
kelakuan mereka serta mengikuti jejak mereka, maka itulah orang yang bermaksiat.

190. Keenam: Dari Ummul mu’minin yakni Ummulhakam, yaitu Zainab binti Jahsy
radhiallahu ‘anha, bahwasanya Rasulullah s.a.w. masuk dalam rumahnya dengan rasa
ketakutan. Beliau s.a.w. mengucapkan:
“La ilaha illallah, celaka bagi bangsa Arab, karena adanya keburukan yang telah dekat.
Hari itu telah terbuka tabir Ya’juj dan Ma’juj
15
, seperti ini,” dan beliau s.a.w. mengolongkan
kedua jarinya sebagai bulatan, yakni ibu jari dan jari sebelahnya – jari telunjuk. Saya – Zainab
– lalu berkata: “Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa, sedangkan di kalangan kita masih ada
orang-orang yang shalih?” Beliau s.a.w. bersabda: “Ya jikalau keburukan itu telah banyak.”
(Muttafaq ‘alaih)
Keterangan:

15 Ya’juj dan Ma’juj adalah dua bangsa yang dahulu banyak membuai kerusakan di atas bumi, lalu batas daerah
kediaman mereka ilu ditutup dengan cor-coran besi bercampur tembaga, sehingga mereka tidak dapat keluar
dari situ,sebab tembok besi bercampur tembaga tadi amat tebal dan licinnya, pula sangat linggi. Nanti apabila
sudah dekat sekali tibanya hari kiamat kedua bangsa itu akan dapat keluar, sebab temboknya pecah-pecah dan
hancur. Keluarnya kedua bangsa itu merupakan alamat besar bahwa hari kiamat sudah dekat sekali tibanya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
147
Hadis ini menunjukkan bahwa manakala di dalam suatu tempat atau negeri sudah
terlampau banyak keburukan, kemungkaran, kefasikan dan kecurangan, maka kebinasaan
dan kerusakan akan merata di daerah itu dan tidak hanya mengenai orang jahat-jahat saja,
tetapi orang-orang shalih tidak akan dapat menghindarkan diri dari azab Allah itu, sekalipun
jumlah mereka itu cukup banyak.
Oleh sebab itu segala macam kemaksiatan dan kemungkaran hendaklah segera
dibasmi dan segala keburukan segera dimusnahkan, agar jangan sampai terjadi malapetaka
sebagaimana yang diuraikan di atas.

191. Ketujuh: Dari Abu Said al-Khudri r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Hindarilah
olehmu semua duduk-duduk di jalan-jalanan.” Para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kita
tidak dapat meninggalkan duduk-duduk kita, sebab kita semua bercakap-cakap di situ.”
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda; “Jikalau engkau semua enggan, melainkan tetap ingin
duduk-duduk di situ, maka berikanlah jalan itu haknya.” Mereka bertanya: “Apakah haknya
jalan itu,ya Rasulullah?” Beliau s.a.w. bersabda: “Yaitu memejamkan mata, menahan diri
membuat sesuatu yang berbahaya, menjawab salam, memerintah dengan kebaikan dan
melarang dari kemungkaran.” (Muttafaq ‘alaih)

192. Kedelapan: Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma bahwa-sanya Rasulullah s.a.w.
melihat seutas cincin pada jari seseorang, kemudian beliau melepaskannya lalu
meletakkannya dan bersabda: “Seseorang dari engkau semua sengaja menuju kepada bara api
dari neraka, maka ia menjadikannya dalam tangannya.”
Kemudian setelah Rasulullah s.a.w. pergi, kepada orang yang memiliki cincin itu
dikatakan: “Ambillah cincinmu. Manfaatkanlah ia – untuk keperluan lain.” Orang itu
menjawab: “Tidak, demi Allah, saya tidak akan mengambil cincin ini selama-lamanya.
Bukankah ia telah diletakkan oleh Rasulullah s.a.w.” (Riwayat Muslim)

193. Kesembilan: Dari Abu Said al-Hasan al-Bishri bahwasanya ‘Aidz bin ‘Amr r.a-
masuk ke tempat ‘Ubaidullah bin Ziad lalu berkata: “Hai anakku, saya pernah mendengar
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya seburuk-buruk penggembala ialah orang yang
tidak belas kasihan – pada gembalanya,” maka janganlah engkau termasuk golongan
penggembala yang semacam itu.” ‘Ubaidullah bin Ziad lalu berkata: “Duduklah, karena
hanyasanya engkau itu adalah termasuk antah dari golongan sahabat-sahabat Rasulullah
s.a.w. – maksudnya bukan termasuk sahabat pilihan atau yang utama, ‘Aidz bin ‘Amr
menjawab: “Apakah di kalangan sahabat-sahabat ada yang termasuk golongan antah? Yang
termasuk antah ialah orang-orang yang datang sesudah sahabat-sahabat beliau s.a.w. itu atau
yang memang bukan sahabat.” (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Huthamah, artinya manusia yang bersikap keras kepala gembalanya, baik cara
menggiringnya ke ladang yakni tempat penggembalaan, dalam cara memberikan makanan
dan minuman dan lain-lain lagi,sehingga yang digembalakan itu terdesak-desak antara yang
satu dengan yang lain. Juga sering kali ia memukulnya sehingga menyakitkan sekali.
Hadis di atas bukan hanya khusus untuk penggembala ternak saja, tetapi juga
penggembala rakyat, yakni para penguasa yang memimpin negara, para majikan terhadap
kaum buruhnya, komandan terhadap pasukannya, guru terhadap muridnya dan lain-lain
sebagainya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
148
Semua itu diperintahkan oleh agama Islam agar bersikap sebagai kedua orang tua
yang amat kasih sayang kepada anaknya.

194. Kesepuluh: Dari Hudzaifah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Demi Zat yang jiwaku
ada di dalam genggaman kekuasaanNya, niscayalah engkau semua memerintahkan dengan
kebaikan dan melarang dari kemungkaran atau kalau tidak, maka hampir-hampir saja Allah
akan menurunkan siksa kepadamu semua, kemudian engkau semua berdoa kepadaNya,
tetapi tidak akan dikabulkan untukmu semua doa itu.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

195. Kesebelas: Dari Abu Said al-Khudri r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya:
“Seutama-utamanya jihad ialah mengucapkan kalimat menuntut keadilan di hadapan
seorang sultan – pemegang kekuasaan negara yang menyeleweng.”
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa
ini adalah Hadis hasan.
Keterangan:
Sebabnya berkata adil dan hak (benar) kepada sultan (penguasa negara) yang curang
itu dianggap jihad atau perjuangan yang paling utama, karena memang jarang sekali yang
berani melaksanakan, sebab takut balas dendamnya.
Yang dimaksudkan kalimat adil dan hak itu seperti menasihati jikalau sultan atau
penguasa itu bertindak sewenang-wenang, menyeleweng dari tuntunan yang benar atau ia
sendiri berbuat kemaksiatan dan kemungkaran.
Juga termasuk di dalamnya apabila orang bawahan sultan atau penguasa tadi
memberikan laporan, artinya apa yang dilaporkan itu wajiblah menurut kenyataan. Rakyat
miskin jangan dilaporkan makmur, ummat mengeluh jangan dilaporkan gembira, hasil
tanaman rusak jangan dilaporkan memuaskan dan sebagainya.
Jikalau semua itu dilaksanakan baik-baik, maka berartilah bahwa orang yang suka
melakukannya tersebut telah menunaikan jihad atau perjuangan yang seutama-utamanya.
196. Keduabelas: Dari Abu Abdillah, yaitu Thariq bin Syihab al-Bajali al-Ahmasi r.a.
bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi s.a.w. dan ia telah meletakkan kakinya
pada sanggur di – tempat berpijak pada kendaraan unta atau lain-lain yang terbuat dari kulit
atau kayu, katanya: “Manakah jihad itu yang lebih utama?” Beliau s.a.w. menjawab: “Yaitu
mengucapkan kata-kata yang hak di hadapan sultan yang menyeleweng.” Diriwayatkan oleh
Nasa’i dengan isnad shahih.

197. Ketigabelas: Dari Ibnu Mas’ud r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya pertama kali cela yang mengenai kaum Bani Isratl ialah bahwasanya
ada seorang lelaki yang bertemu dengari lelaki lainnya, kemudian orang tadi berkata kepada
kawannya: “Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang engkau kerjakan, sebab
hal itu tidak halal untukmu.” Kemudian orang itu menemui kawannya pada esok harinya,
sedang kawannya itu masih mengerjakan sebagaimana keadaannya kemarin, tetapi
perbuatannya yang sedemikian itu tidak menyebabkan ia enggan untuk tetap menjadi
kawannya makan, minum dan duduk bersama. Ketika kaum Bani Israil sudah sama
melakukan yang seperti tadi, Allah lalu memukulkan – membencikan – hati setengah mereka Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
149
kepada setengahnya, kemudian beliau mengucapkan ayat – yang artinya: “Orang-orang kafir
dari kaum Bani Israil itu dilaknat atas lisannya Dawud dan Isa anak Maryam. Yang
sedemikian itu disebabkan mereka durhaka dan melanggar peraturan (78). Mereka tidak
saling larang-melarang pada kemungkaran yang mereka kerjakan, alangkah buruknya apa
yang mereka lakukan itu (79). Engkau melihat kebanyakan mereka itu mengambil orang-
orang kafir menjadi pemimpin, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kirimkan
lebih dulu untuk diri mereka
16
, sehingga firmanNya: “Kebanyakan mereka adalah orang-orang
fasik.” (al-Maidah: 78-81)
Selanjutnya beliau s.a.w. bersabda:
“Jangan demikian, demi Allah, niscayalah engkau semua itu wajib memerintahkan
kebaikan, melarang dari kemungkaran, mengambil tangan orang yang zalim – yakni
menghentikan kezalimannya – serta mengembalikannya atas kebenaran yang sesungguhnya,
juga membasmi tindakannya kepada yang hak saja dengan pembatasan yang sesungguh-
sungguhnya. Atau jikalau semua itu tidak dilakukan, maka niscayalah Allah akan
memukulkan – membencikan – hati setengahmu terhadap setengahnya kemudian melaknati –
mengutuk – engkau semua sebagaimana Dia mengutuk mereka – Bani Israil.”
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah
Hadis hasan. Ini adalah menurut lafaznya Imam ‘Abu Dawud.
Adapun lafaznya Imam Termidzi ialah:
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Ketika kaum Bani Israil sudah terjerumus dalam berbagai
kemaksiatan, lalu alim ulama mereka itupun melarang mereka, tetapi mereka tidak
menghentikan perbuatan mereka itu. Kemudian alim ulama tadi mengawani mereka dalam
duduk, makan dan minumnya – sebagai menyetujui kemungkaran yang dilakukan itu.
Karena itu Allah lalu memukulkan – membencikan – hati setengah mereka terhadap
setengahnya serta melaknat mereka atas lidahnya Nabi Dawud dan Isa anak Maryam. Yang
sedemikian itu adalah karena mereka telah melanggar aturan.”
Kemudian Rasulullah s.a.w. duduk dan sebelum itu beliau s.a.w. bersandar, lalu
meneruskan sabdanya: “Jangan demikian. Demi Zat yang jiwaku ada di dalam genggaman
kekuasaanNya. Laknat itu pasti datang, sehingga engkau semua mengembalikan orang-
orang yang berbuat kemungkaran itu kepada kebenaran yang sesungguh-sungguhnya.”

198. Keempatbelas: Dari Abu Bakar as-Shiddiq r.a. katanya: “Hai sekalian manusia,
sesungguhnya engkau semua tentu membaca ayat ini – yang artinya: “Hai sekalian orang-orang
yang beriman, jagalah dirimu sendiri, tidaklah akan membikin bahaya kepadamu semua orang yang
sesat itu, jikalau engkau telah memperoleh petunjuk.” (al-Maidah: 105), tetapi sesungguhnya saya
juga mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

16 Sampai kata-kata “diri mereka” itu belum selesai ayat 80 dari surah al-Maidah. Lanjutan ialah: Allah
memurkai mereka dan mereka pasti kekal dalam siksaan (80). Jikalau mereka beriman kepada Allah, kepada
Nabi dan apa-apa yang diwahyukan padanya, lentulah mereka tidak mengambil orang-orang kafir itu menjadi
pemimpin. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik (kurang sempurna akalnya)” (81).
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
150
“Sesungguhnya para manusia itu apabila melihat orang yang zalim, lalu tidak
mengambil atas kedua tangannya — tidak menghentikan perbuatannya
17
, maka hampir saja
Allah akan meratakan terhadap seluruh manusia tadi dengan menurunkan siksaNya.”
Diriwayatkan oleh Imam-Imam Abu Dawud, Termidzi dan Nasa’i dengan isnad-isnad
yang shahih.

17 Yakni mencegahnya dari penganiayaan yang dilakukan baik dengan tangan atau kekuasaan, dengan lisan
atau nasihat atau pun dengan mengingkari dalam hati, maka dengan cepat atau lambat, Allah akan
menurunkan siksanya. Siksa itu akan dijatuhkan kepada orang yang zalim, sebab kezalimannya, juga kepada
orang-orang lain yang tidak ikut melakukan kezaliman, sebab mereka berdiam saja, padahal dapat mencegah
atau kuasa menghentikan perilaku si zalim tadi, tetapi berhubung pertimbangan ini atau itu, ia enggan
melarangnya, misalnya karena takut hilang kedudukannya dan lain-lain. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
151
Bab 24

Memperkeraskan Siksaan Orang Yang Memerintahkan Kebaikan
Atau Melarang Dan Kemungkaran, Tetapi Ucapannya Tidak Tepat
Dengan Kelakuannya

Allah Ta’ala berfirman:
“Adakah engkau semua memerintahkan kepada kebaikan, sedangkan engkau semua melaiaikan
dirimu sendiri, padahal engkau semua juga membaca Alkitab, apakah engkau semua tidak
menggunakan akal?” (al-Baqarah: 44)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Hai sekalian orang-orang yang beriman, mengapa engkau semua mengucapkan apa-apa yang
tidak engkau semua lakukan? Besar sekali dosanya di sisi Allah, jikalau engkau semua mengucapkan
apa-apa yang tidak engkau semua lakukan.” (as-Shaf: 2-3)
Allah Ta’ala berfirman lagi dalam memberitahukan perihal Syu’aib s.a.w. yaitu:
“Dan saya tidak hendak menyalahi engkau semua dalam hal yang engkau semua dilarang
mengerjakannya.” (Hud: 88)

199. Dari Abu Zaid yaitu Usamah bin Zaid bin Haritsah radhi-allahu ‘anhuma, katanya:
“Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Akan didatangkan seseorang lelaki pada hari kiamat, kemudian ia dilemparkan ke
dalam neraka, lalu keluarlah isi perutnya – usus-ususnya, terus berputarlah orang tadi pada
isi perutnya sebagaimana seekor keledai mengelilingi gilingan. Para ahli neraka berkumpul
di sekelilingnya lalu bertanya: “Mengapa engkau ini hai Fulan? Bukankah engkau dahulu
suka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran?” Orang tersebut
menjawab: “Benar, saya dahulu memerintahkan kepada kebaikan, tetapi saya sendiri tidak
melakukannya, dan saya melarang dari kemungkaran, tetapi saya sendiri mengerjakannya.”
(Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
152
Bab 25

Perintah Menunaikan Amanat

Allah Ta’ala berfirman:
“Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada engkau semua supaya engkau semua
menunaikan – memberikan – amanat kepada ahlinya – pemiliknya.” (an-Nisa’: 58)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Sesungguhnya Kami
18
telah memberikan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung,
tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa takut terhadap itu, sedang manusia suka memikulnya,
sesungguhnya manusia itu amat menganiaya serta bodoh sekalian.” (al-Ahzab: 72)

200. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tanda orang munafik itu tiga macam yaitu jikalau berkata dusta, jikalau berjanji
menyalahi – tidak menepati – dan jikalau diamanati – dipercaya untuk memegang sesuatu
amanat – lalu berkhianat.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan-dengan tambahan: “Sekalipun ia berpuasa,
bersembahyang dan menyangka bahwa ia seorang muslim.”

201. Dari Hudzaifah bin al-Yaman r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w., memberitahukan
kepada kita dua Hadis, yang sebuah sudah saya ketahui sedang yang lainnya saya menanti-
nantikan. Beliau s.a.w. memberitahukan kepada kita bahwasanya amanat itu turun dalam
dasar asli dari hati orang-orang, kemudian turunlah al-Quran. Orang-orang itu lalu
mengetahuinya dari al-Quran dan mengetahuinya pula dari as-Sunnah. Selanjutnya beliau
s.a.w. memberitahukan kepada kita tentang lenyapnya amanat itu, beliau s.a.w. bersabda:
“Seseorang itu tidur setiduran, lalu diambillah amanat itu dari hatinya, kemudian
tertinggallah bekasnya itu bagaikan bekas yang ringan. Selanjutnya ia tidur seketiduran lagi,
lalu diambillah amanat itu dari hatinya, kemudian tertinggallah bekasnya bagaikan lepuhnya
tangan – sehabis mengerjakan sesuatu. Jadi seperti suatu bara api yang engkau gelindingkan
pada kakimu, kemudian melepuhlah, engkau lihat ia meninggi, tetapi tidak ada apa-apanya.”
Di kala menceriterakan ini beliau s.a.w. mengambil sebuah kerikil lalu digelindingkan ke
arah kakinya.
“Kemudian berpagi-pagi orang-orang sama berjual-beli, maka hampir saja tiada
seorangpun yang suka menunaikan amanat, sampai-sampai dikatakan: “Bahwasanya di
kalangan Bani Fulan itu ada seorang yang amat baik memegang amanat – terpercaya,
sehingga kepada orang tersebut dikatakan: “Alangkah giatnya ia bekerja, alangkah indah
pekerjaannya, alangkah pula cerdiknya. Padahal dalam hatinya sudah tidak ada lagi
keimanan sekalipun hanya seberat timbangan biji sawi.
“Niscayalah akan datang padaku suatu zaman, sayapun tidak memperdulikan,
manakah di antara engkau semua yang saya beri bai’at. Jikalau ia seorang muslim, hendaklah
kembali saja agamanya itu kepadaku – supaya tidak berkhianat – dan jikalau ia seorang

18 Amanat, artinya segala sesuatu yang diamanatkan atau diperintahkan untuk melaksanakannya, baik berupa
perintah larangan, urusan keagamaan atau keduniaan. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
153
Nasrani atau Yahudi, baiklah walinya saja yang kembali padaku -supaya amanat itu
dipikulnya dan lenyaplah tanggungan beliau s.a.w. daripadanya. Adapun pada hari ini,
maka saya tidak pernah membai’at seseorang di antara engkau semua, melainkan si Fulan
dan si Fulan itu saja.” (Muttafaq ‘alaih)

202. Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiallahu ‘anhuma, keduanya berkata:
“Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Allah Tabarakawa Ta’ala mengumpulkan seluruh manusia lalu berdirilah kaum
mu’minin sehingga didekatkanlah syurga untuk mereka. Mereka mendatangi Adam
shalawatullah ‘alaih, lalu berkata: “Hai bapak kita, mohonkanlah untuk kita supaya syurga
itu dibuka.” Adam menjawab: “Bukankah yang menyebabkan keluarnya engkau semua dari
syurga itu, tiada lain kecuali kesalahan bapakmu semua ini. Bukan aku yang dapat berbuat
sedemikian itu. Pergilah ke tempat anakku Ibrahim, kekasih Allah.”
Beliau s.a.w. meneruskan: “Selanjutnya Ibrahim berkata: “Bukannya aku yang dapat
berbuat sedemikian itu, hanyasanya aku ini sebagai kekasih dari belakang itu, dari belakang
itu – maksudnya untuk sampai ke tingkat yang setinggi itu tidak dapat aku melakukannya
19
.
Pergilah menuju Musa yang Allah telah berfirman kepadanya secara langsung.” Mereka
mendatangi Musa, lalu Musa berkata: “Bukannya aku yang dapat berbuat sedemikian itu.
Pergilah ke tempat Isa, sebagai kalimatullah – disebut demikian karena diwujudkan dengan
firman Allah: Kunduna abin artinya “Jadilah tanpa ayah – dan juga sebagai ruhullah –
maksudnya mempunyai ruh dari Allah dan dengannya dapat menghidupkan orang mati
atau hati yang mati.” Seterusnya setelah didatangi Isa berkata: “Bukan aku yang dapat
berbuat sedemikian itu.” Kemudian mereka mendatangi Muhammad s.a.w., lalu Muhammad
berdiri – di bawah ‘Arasy – dan untuknya diizinkan memohonkan sesuatu.
Pada saat itu amanat dan kekeluargaan dikirimkan, keduanya berdiri di kedua tepi
Ash-Shirath – jembatan, yaitu sebelah kanan dan kiri. Maka orang yang pertama-tama dari
engkau semua itu melaluinya sebagai cepatnya kilat.”
Saya – yang merawikan Hadis – bertanya: “Bi-abi wa ummi, bagaimanakah benda yang
berlalu secepat kilat?” Beliau s.a.w. menjawab: “Tidakkah engkau semua mengetahui,
bagaimana ia berlalu dan kemudian kembali dalam sekejap mata. Kemudian yang berikutnya
dapat melalui AshShirath sebagai jalannya angin, kemudian sebagai terbangnya burung, lalu
sebagai seorang yang berlari kencang. Bersama mereka itu berjalan pulalah amalan-amalan
mereka sedang Nabimu ini – Muhammad s.a.w. – berdiri di atas Ash-Shirath tadi sambil
mengucapkan: “Ya Tuhanku, selamat-kanlah, selamatkanlah.” Demikian itu hingga hamba-
hamba yang lemah amalan-amalannya, sampai-sampai ada seorang lelaki yang datang dan
tidak dapat berjalan melainkan dengan merangkak -sebab ketiadaan kekuatan amalnya
untuk membuat ia dapat berjalan baik.”
Pada kedua tepi Ash-shirath itu ada beberapa kait yang digantungkan dan diperintah
untuk menyambar orang yang diperintah untuk disambarnya. Maka dari itu ada orang yang
tergaruk tubuhnya, tetapi lepas lagi – selamat – dan ada yang terpelanting ke dalam neraka –
yang sebagian menindihi sebagian orang yang lain.
Demi Zat yang jiwa Abu Hurairah ada di dalam genggaman kekuasaanNya,
sesungguhnya dasar bawah neraka Jahanam niscayalah sejauh tujuhpuluh tahun perjalanan.”
(Riwayat Muslim)

19 Kata-kata sedemikian itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim a.s. sebagai tanda merendahkan diri. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
154
Ucapannya Waraa-a, Waraa-a, itu dibaca dengan fathahnya kedua hamzah dan ada
yang mengatakan bahwa kedua hamzahnya didhammahkan tan pa ditanwinkan. Adapun
maknanya ialah: “Bukannya aku yang dapat menempati derajat yangsetinggi itu.” Ini adalah
kata-kata yang disebutkan untuk menyatakan tawadhu’ yakni merendahkan diri. Hal ini
telah saya (Imam an-Nawawi) kupas maknanya dalam syarah kitab Shahih Muslim.
Wallaahu a’lam.

203. Dari Abu Khubaib, dengan dhammahnya kha’ mu’jamah, yaitu Abdullah bin
Zubair radhtallahu ‘anhuma, katanya: “Ketika Zubair berdiri – menghadapi musuh – di waktu
hari perang Jamal – antara sesama kaum Muslimin yakni pasukan Ali r.a. dan Aisyah
radhiallahu ‘anha yang saat itu mengendarai unta, maka disebut perang Jamal – Zubair
memanggil saya lalu sayapun berdiri didekatnya. fa berkata: “Hai anakku, sesungguhnya saja
pada hari ini tidak ada seorangpun yang terbunuh, melainkan ia adalah seorang yang
menganiaya atau seorang yang dianiaya – dan bahwasanya aku merasakan bahwa aku akan
dibunuh pada hari ini sebagai seorang yang dianiaya – karena membela yang benar dan ia
ada di barisan Ali r.a.
20
. Sesungguhnya salah satu daripada kedukaanku yang terbesar
adalah hutangku. Adakah engkau menyangka bahwa hutangku itu akan masih dapat
meninggalkan sesuatu harta kita? – maksudnya karena amat banyak sekali, maka apakah
kiranya masih ada yang tertinggal jikalau semua itu digunakan untuk melunasinya,”
Zubair melanjutkan ucapannya: “Hai anakku, jual sajalah harta kita itu dan lunasilah
seluruh hutangku.” Zubair mewasiatkan dengan sepertiga,dan sepertiga dari sepertiga
diperuntukkan anak-anak Abdullah – yakni bahwa yang diwasiatkan untuk anak-anaknya
Abdullah bin Zubair ialah sepertiganya sepertiga (sepersembilan).
Zubair berkata: “Jikalau ada kelebihan dari harta kita – setelah digunakan melunasi
hutangnya, maka yang sepertiganya sepertiga adalah untuk anak-anakmu.”
Hisyam berkata: “Anak Abdullah itu ada yang menentang -tidak sesuai dalam sesuatu
hal – kepada anak-anaknya Zubair, yakni Khubaib dan ‘Abad, sedang Zubair pada hari
itu mempunyai sembilan orang anak lelaki dan sembilan orang anak perempuan.” Abdullah
bin Zubair berkata: “Maka mulailah Zubair mewasiatkan kepadaku perihal hutangnya dan ia
berkata: “Hai anakku, jikalau engkau merasa lemah untuk melaksanakan sesuatu daripada
melunasi hutang itu – artinya tidak ada lagi harta untuk mencukupinya maka mintalah
pertolongan kepada Yang menguasai diriku?” Abdullah berkata: “Demi Allah, saya tidak
mengerti sama sekali apa yang dimaksudkan olehnya – dengan kata-kata yang menguasainya
itu, maka saya berkata: “Hai ayahku, siapakah yang menguasai ayah ini?” Ia berkata: “Yaitu
Allah.” Abdullah berkata: “Maka demi Allah, tiada satu waktupun saya merasa jatuh dalam
kedukaan karena memikirkan hutang ayah itu, melainkan saya tentu berkata: “Wahai Yang
menguasai Zubair, tunaikanlah hutang Zubair ini!” Maka Tuhan menunaikannya.
Abdullah berkata: “Selanjutnya Zubair terbunuh – dalam peperangan – dan ia tidak
meninggalkan sedinar atau sedirhampun melainkan ada beberapa bidang tanah, di antaranya
ialah Ghabah – sebidang tanah yang terkenal namanya di dekat Madinah, yakni di sebelah
utaranya, sebeias buah rumah di Madinah, dua buah rumah di Bashrah dan sebuah rumah di
Kufah, juga sebuah rumah di Mesir.”

20 Imam Ibnul Tin berkata: “Sebabnya ada yang dianggap penganiaya atau teraniaya, karena dua pihak seagama
yang berperang itu ada yang termasuk golongan sahabat-5ahabat Nabi s.a.w. yang dengan ikhlas hendak
membela kebenaran kemudian terbunuh, Inilah yang dianggap orang yang teraniaya. Ada pula golongan yang
bukan termasuk sahabat Nabi s.a.w. yang dapat membunuh lawannya, sedang tujuan ikut berperang hanyalah
semata-mata mengharapkan harta dunia. Maka itulah yang dianggap penganiaya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
155
Abdullah berkata: “Sebenarnya saja sebabnya Zubair mempunyai hutang itu ialah
karena apabila ada seorang lelaki datang padanya dengan membawa harta, lalu harta itu
dimaksudkan olehnya akan dititipkan kepada Zubair, tetapi Zubair lalu berkata: “Jangan
dititipkan, tetapi bolehlah itu menjadi pinjaman saja, karena sesungguhnya saya sendiri takut
kalau harta itu hilang. Zubair tidak pernah menjabat sebagai penguasa negara sama sekali,
tidak pula pernah mengusahakan pengulahan tanah ataupun memperoleh hasil pertanian,
bahkan tidak pernah juga bekerja sesuatu apapun, melainkan ia pernah mengikuti
peperangan beserta Rasulullah s.a.w. atau bersama Abu Bakar, Umar atau Usman
radhiallahu ‘anhum – dan dengan demikian memperoleh bagian harta rampasan perang atau
ghanimah.”
Abdullah berkata: “Kemudian saya menghitung hutang yang menjadi tanggungannya.
lalu saya dapatkan itu adalah sebanyak dua juta duaratus ribu – dirham.”
Hakim bin Hizam lalu menemur Abdullah bin Zubair dan berkata: “Hai anak
saudaraku, berapa jumlahnya hutang yang menjadi tanggungan saudaraku-yakni Zubair –
itu?” Saya -Abdullah – menyembunyikannya jumlah itu dan saya berkata: “Seratus ribu.”
Hakim berkata: “Demi Allah, saya mengira bahwa hartamu tidak akan mencukupi untuk
melunasr hutang sebanyak itu.” Abdullah berkata: “Kalau begitu, bagaimana pengiraanmu,
jikalau hutangnya yang sebenarnya itu ada duajuta duaratus ribu?” Ia berkata: “Saya kira,
anda tidak akan kuat melunasi itu semua, tetapi jikalau anda merasa lemah – kesukaran –
untuk melunasi sesuatu dari hutang Zubair itu, hendaklah meminta pertolongan padaku.”
Abdullah berkata:”Zubair itu pernah membeli tanah Ghabah dengan harga seratus
tujuhpuluh ribu.” Tanah Ghabah lalu dijual oleh Abdullah dengan harga sejuta enam ratus
ribu, kemudian ia berkata – kepada umum -: “Barangsiapa yang merasa memberikan hutang
kepada Zubair, hendaklah suka kamu lunasi dengan perhitungan harga tanah Ghabah.”
Kemudian datanglah Abdullah bin Ja’far dan ia pernah memberi hutang kepada Zubair
sebanyak empat ratus ribu. Abdullah bin Ja’far berkata kepada Abdullah bin Zubair: “Jikalau
anda suka, hutang itu saya tinggalkan untuk anda – yakni tidak usah dikembalikan.”
Abdullah bin Zubair berkata: ‘Tidak-yakni hutang itu akan dilunasi.” Abdullah bin Ja’far
berkata: ‘Sekiranya anda suka, pelunasan itu hendak anda belakangkan juga boleh anda
belakangkan – yakni tidak tergesa-gesa dikembalikan.” Abdullah bin Zubair menjawab:
“Jangan – yakni akan segera dilunasi.” Katanya lagi: “Kalau begrtu., potongkan sajalah
sebahagian dari tanah Ghabah itu!” Abdullah bin Zubair berkata: “Untuk anda ialah tanah
dari batas ini sampai ke batas itu.” Dengan demikian Abdullah bin Zubair telah menjual
sebagian tanah Ghabah itu dan ia melunasi sebagian hutang ayahnya.
Kini yang tertinggal ialah empat setengah bagian. Ia datang kepada Mu’awiyah dan di
sisinya terdapatlah Amr bin Usman, Mundzir bin Zubair dan Ibnu Zam’ah. Mu’awiyah
bertanya padanya: “Berapa diperkirakan harga tanah Ghabah itu?” Abdullah berkata: “Tiap
sebagian berharga seratus ribu.” Ia bertanya pula: “Kini tinggal berapa bagiannya.” Jawabnya:
“Empat setengah bagian.” Mundzir bin Zubair berkata: “Baiklah, untuk saya ambil satu
bagiannya dengan harga seratus ribu.” Amr bin Usman juga berkata: “Saya ambil satu
bagiannya pula dengan harga seratus ribu.” Ibnu Zam’ah juga berkata: “Saya ambil satu
bagiannya dengan harga seratus ribu.” Selanjutnya Mu’awiyah berkata: “Berapa bagian kini
yang tertinggal?” Jawabnya: “Satu setengah bagian.” Ia berkata: “Baiklah, saya ambil satu
setengah bagian dengan harga seratus limapuluh ribu.”
Abdullah bin Zubair berkata: “Abdullah bin Ja’far menjual bagiannya kepada
Mu’awiyah dengan harga enamratus ribu.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
156
Setelah Abdullah bin Zubair menyelesaikan pelunasan hutang ayahnya, lalu anak-
anaknya Zubair berkata: “Bagikanlah bagian warisan kita masing-masing.” Tetapi Abdullah
bin Zubair menjawab: “Demi Allah, saya tidak akan membagi-bagikan itu antara engkau
semua, sehingga saya memberitahukan secara umum pada setiap musim, yakni selama
empat tahun,yaitu dengan ucapan: “Ingatlah, barangsiapa yang pernah memberikan hutang
kepada Zubair, hendaklah datang di tempat kita dan kita akan melunasinya.” Demikianlah
setiap tahunnya padawaktu musim haji itu diumumkan pemberitahuannya.
Setelah selesai empat tahun, lalu harta warisan itu dibagi-bagikan antara anak-
anaknya Zubair dan dikurangi sepertiganya. Zubair ketika wafatnya mempunyai empat
orang isteri, maka setiap isteri itu memperoieh sejuta duaratus ribu. Jadi semua harta Zubair
itu ialah limapuluh juta duaratus ribu. (Riwayat Bukhari)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
157
Bab 26

Keharamannya Menganiaya Dan Perintah Mengembalikan Apa-
apa Yang Dari Hasil Penganiayaan

Allah Ta’ala berfirman:
“Orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai sahabat setia dan penolong yang dipatuhi.”
(Ghafir: 18)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Orang-orang yang menganiaya itu tidak mempunyai penolong.” (al-Haj: 71)
Adapun Hadis-hadisnya, maka di antaranya ialah Hadisnya Abu Zar r.a. yang sudah
disebutkan di muka dalam akhir bab Mujahadah atau Perjuangan, Lihat Hadis n.o 111.

204. Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Takutlah engkau semua –
hindarkanlah dirimu semua – akan perbuatan menganiaya, sebab menganiaya itu akan
merupakan berbagai kegelapan pada hari kiamat. Juga takutlah – hindarkanlah dirimu semua
– akan sifat kikir, sebab kikir itu menyebabkan rusak binasanya ummat yang sebelummu
semua. Itulah yang menyebabkan mereka sampai suka mengalirkan darah sesamanya dan
pula menyebabkan mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan pada diri mereka.
(Riwayat Muslim)

205. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w., bersabda:
“Niscayalah engkau itu akan menunaikan – memberikan – hak-hak itu kepada ahlinya –
pemiliknya – pada hari kiamat, sehingga dibimbinglah kambing yang tak bertanduk dari
kambing yang bertanduk – yakni kambing tak bertanduk itu akan memberikan balasan
menyakiti kepada kambing yang bertanduk sesuai dengan perbuatan yang bertanduk itu
ketika di dunia.” (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa semua binatang pada hari kiamat nanti
akan dikumpulkan di padang mahsyar dan dikembalikan tubuh dan ruhnya sebagaimana
waktu hidupnya di dunia. Jadi sama halnya dengan manusia, baik yang sudah mukalaf, yang
masih kanak-kanak, begitu pula yang gila.

206. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Kita semua sedang
mempercakapkan perihal haji wada’ – haji Nabi s.a.w. yang terakhir dan sebagai mohon diri,
sedang Nabi s.a.w. ada di hadapan kita. Kita semua tidak mengetahui apa yang sebenarnya
disebut haji wada’ itu sehingga Rasulullah s.a.w. bertahmid kepada Allah serta memujiNya,
kemudian menyebutkan perihal al-Masih Dajjal.
21
beliau s.a.w. memperpanjang sekali dalam
menguraikan tentang dajjal itu dan bersabda:

21 Dajjal adalah manusia penipu dan pembohong, buta matanya yang sebelah kanan, memiliki berbagai
keistimewaan dan mengaku menjadi Tuhan. Banyak juga pengikutnya. Ia akan datang apabila hari kiamat
sudah hampir tiba. Jadi merupakan alamat kubra (alamat besar) perihal akar segera datangnya hari kiamat itu. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
158
“Tiada seorang Nabipun yang diutus oleh Allah, melainkan Nabi itu tentu menakut-
nakuti ummatnya tentang tibanya Dajjal. Nuh dan semua Nabi yang datang sesudahnya
sama menakut-nakuti -ummatnya – tentang Dajjal tersebut. Bahwasanya Dajjal itu akan
keluar di kalangan engkau semua, maka tidak akan tersamarkan perihal keadaannya itu
atasmu semua dan persoalan dirinyapun tidak samar-samar pula bagimu. Sesungguhnya
Tuhanmu tidaklah buta matanya sebelah, padahal sesungguhnya Dajjal itu adalah buta
matanya sebelah kanan, seolah-olah matanya itu sebagai sebuah buah anggur yang menonjol
kemuka. Ingatlah, sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu semua darah-darahmu –
untuk dialirkan – serta harta-hartamu – untuk dirampas, sebagaimana kesuciannya harimu ini
dalam negeri sucimu ini -yakni negeri Makkah, Ingatlah, bukankah saya telah
menyampaikan? Para sahabat berkata: “Benar.” Beliau s.a.w. bersabda: “Ya Allah,
saksikanlah,” sampai tiga kali. “Celaka untukmu semua,” atau “Bencana untukmu semua,”
lihatlah – perhatikanlah, janganlah engkau semua kembali menjadi orang-orang kafir
sepeninggalku nanti, yang sebagian memukul leher sebagian yang lain – yakni bunuh-
membunuh tanpa dasar kebenaran.” (Riwayat Bukhari)
Imam Muslim juga meriwayatkan sebagiannya.

207. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahwasanya Rasululiah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang menganiaya – mengambil tanpa izin pemiliknya – seukuran kira-
kira sejengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari tujuh lapis bumi —
sebagai siksanya pada hari kiamat nanti.” (Muttafaq ‘alaih)

208. Dari Abu Musa r.a., katanya: “Rasululiah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya Allah itu menantikan untuk orang yang zalim -tidak segera dijatuhi
hukuman, tetapi apabila Allah telah menghukumnya, maka tidak akan melepaskannya
samasekali – sampai hancur sehancur-hancurnya.
Selanjutnya beliau s.a.w. membaca ayat – yang artinya: “Dan demikianlah hukuman
yang diberikan oleh Tuhanmu jikalau Dia menghukum negeri yang melakukan kezaliman.
Sesungguhnya hukuman Tuhan itu adalah pedih dan keras.” (Muttafaq ‘alaih)

209. Dari Mu’az r.a., katanya: “Saya diutus oleh Rasulullah s.a.w. lalu beliau s.a.w.
bersabda:
“Sesungguhnya engkau akan mendatangi sesuatu kaum dari ahlul kitab – Yahudi dan
Nasrani, maka ajaklah mereka itu kepada menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan melainkan
Allah dan bahwasanya saya adalah pesuruh Allah. Jikalau mereka telah mentaati untuk
melakukan itu, maka beritahukanlah bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka akan
lima kali sembahyang dalam setiap sehari semalam. Jikalau mereka telah mentaati yang
sedemikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan
atas mereka sedekah – zakat – yang diambil dari kalangan mereka yang kaya-kaya, kemudian
dikembalikan – diberikan -kepada golongan mereka yang fakir-miskin. Jikalau mereka
mentaati yang sedemikian itu, maka jagalah harta-harta mereka yang dimuliakan – yakni
yang menjadi milik peribadi mereka. Takutlah akan permohonan – doa – orang yang dianiaya
– balk ia muslim atau kafir, karena sesungguhnya saja tidak ada tabir yang menutupi antara
permohonannya itu dengan Allah – yakni doanya pasti terkabul.” (Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
159
210. Dari Abu Humaid, yaitu Abdurrahman bin Sa’ad as-Sa’idi r.a., katanya: “Nabi
s.a.w. mempergunakan seorang lelaki dari al-Azad – sebagai petugas di sesuatu daerah.
Orang itu bernama Ibnul Lutbiyah untuk urusan pengambilan sedekah – zakat. Setelah ia
datang, lalu berkata: “Ini adalah untuk Tuan dan yang ini dihadiahkan kepadaku.” Rasulullah
s.a.w. lalu berdiri di atas mimbar, bertahmid serta memuji kepada Allah kemudian bersabda:
“Amma ba’d. Sesungguhnya saya telah mempergunakan seseorang di antara engkau
semua untuk sesuatu tugas dari sekian banyak tugas yang diserahkan oleh Allah kepadaku.
Lalu ia datang kembali dan berkata: “Ini adalah untuk Tuan – zakat yang sebenarnya – dan
yang ini adalah sebagai hadiah yang diberikan padaku.” Cobalah ia duduk saja di rumah
ayah atau ibunya, apakah ada yang sampai kedatangan hadiah, jikalau ia berbuat sebenarnya.
Demi Allah, tiada sesuatupun yang diambil oleh seseorang dari engkau semua yang tidak
dengan haknya, melainkan ia akan menemui Allah Ta’ala, barang itu akan dibawanya pada
hari kiamat. Sungguh-sungguh saya tidak akan mengenal seseorang dari engkau semua yang
menemui Allah itu dengan membawa seekor unta – suapan – sambil bersuara, atau membawa
seekor lembu sambil menguak atau seekor kambing sambil mengembik.” Selanjutnya beliau
s.a.w. mengangkat kedua tangannya sehingga terlihatlah putihnya kedua ketiak beliau itu
lalu bersabda: “Ya Allah, bukankah hal ini telah saya sampaikan.” (Muttafaq ‘alaih)

211. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Barangsiapa yang disisinya
ada sesuatu dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik yang mengenai keperwiraan
saudaranya itu ataupun sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari
ini – semasih di dunia, sebelum tidak lakunya wang dinar dan dirham. Jikalau -tidak
meminta kehalalannya sekarang ini, maka jikalau yang menganiaya itu mempunyai amal
shalih, diambillah dari amal shalihnya itu sekadar untuk melunasi penganiayaannya,sedang
jikalau tidak mempunyai kebaikan samasekali, maka diambillah dari keburukan-keburukan
orang yang dianiayanya itu, lalu dibebankan kepada yang menganiayanya tadi.” (Riwayat
Bukhari)

212. Dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w.,
sabdanya:
“Muslim ialah orang yang semua orang Islam selamat dari kejahatan lidah -ucapan –
dan kejahatan tangannya-perbuatannya. Muhajir ialah orang yang meninggalkan apa-apa
yang dilarang oleh Allah padanya.” (Muttafaq ‘alaih)

213. Juga dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash, katanya: “Adalah di atas beban Nabi
s.a.w. itu seorang lelaki yang namanya Kirkirah, kemudian ia meninggal dunia. Rasulullah
s.a.w. lalu bersabda: “Ia masuk dalam neraka.” Para sahabat lalu pergi melihat orang yang
mati itu – dengan tujuan ingin mengetahui apa sebab yang memasukkannya ke dalam neraka,
kemudian mereka menemukan sebuah baju kurung yang dikhianatinya – yakni
disembunyikan dari hasil rampasan peperangan yang semestinya dikumpulkan.” (Riwayat
Bukhari)

214. Dari Abu Bakrah, yaitu Nufai’ bin al-Harits r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya:
“Sesungguhnya zaman itu telah berputar sebagaimana keadaan-nya sejak hari Allah
menciptakan semua langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas bulan dan di antaranya ada Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
160
empat bulan yang suci, tiga berturut-turut, yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijah dan Muharram dan
keempatnya ialah bulan Rajab Mudhar
22
yang jatuh antara Jumada dan Sya’ban. Sekarang ini
bulan apakah?” Kita – para sahabat -menjawab: “Allah dan RasulNya adalah lebih
mengetahui.” Beliau s.a.w. berdiam diri, sehingga kita menyangka bahwa beliau akan
memberinya nama lain lagi selain dari nama yang biasa. Kemudian beliau bersabda:
“Bukankah ini bulan Dzulhijah.” Kita menjawab: “Benar.” Beliau bersabda lagi: “Negeri
manakah ini?” Kita menjawab: “Allah dan RasulNya adalah lebih mengetahui. “Beliau
berdiam diri, sehingga kita menyangka seolah-olah beliau akan memberinya nama lain lagi
selain dari nama yang biasa. Kemudian beliau bersabda: “Bukankah ini baldah haram – negeri
suci.” Kita menjawab: “Benar.” Beliau bertanya lagi: “Hari apakah ini.” Kita menjawab: “Allah
dan RasulNya adalah lebih mengetahui.” Beliau berdiam diri sehingga kita menyangka,
seolah-olah akan memberinya nama lain lagi selain dari namanya yang biasa. Lalu beliau
bersabda: “Bukankah hari ini hari Nahar – hari raya Kurban.” Kita menjawab: “Benar.” Beliau
bersabda pula:
“Sesungguhnya darah-darahmu, harta-hartamu dan keperwiraanmu adalah haram
atasmu semua – yakni wajib dilindungi, darah tidak boleh dialirkan, harta tidak boleh
dirampas dan keperwiraan tidak boleh dipermalukan atau dihinakan, sebagaimana juga
kesuciannya harimu ini, di negerimu ini dan dalam bulanmu ini. Dan engkau semua akan
menemui Tuhanmu lalu Dia akan menanyakan kepadamu semua perihal amalan-amalanmu.
Ingatlah, maka janganlah engkau semua kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalku
nanti, yang sebagian memukul leher sebagian yang lain – bunuh-membunuh tanpa dasar
kebenaran. Ingatlah, hendaklah yang menyaksikan – hadir ketika itu – menyampaikan kepada
yang tidak hadir. Barangkali orang yang diberi berita itu akan lebih memahami dari sebagian
orang yang mendengar sendiri.” Kemudian beliau bersabda: “Ingatlah, bukankah aku telah
menyampaikan ini? Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan ini?” Kita menjawab:
“Benar.” Beliau bersabda lagi: “Ya Allah, saksikanlah.” (Muttafaq ‘alaih)

215. Dari Abu Umamah, yaitu lyas bin Tsa’labah al-Haritsi r.a. bahwasanya Rasulullah
s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang mengambil haknya seseorang muslim dengan sumpahnya, maka
Allah telah mewajibkan neraka untuknya dan mengharamkan syurga atasnya.” Kemudian
ada seorang lelaki yang bertanya: “Apakah demikian itu berlaku pula, sekalipun sesuatu
benda yang remeh,ya Rasulullah?” Beliau s.a.w. menjawab: “Sekalipun bendanya itu berupa
setangkai kayu penggosok gigi.” (Riwayat Muslim)

216. Dari Adi bin Amirah r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Barangsiapa yang kita pergunakan di antara engkau semua sebagai petugas atas
sesuatu pekerjaan, kemudian menyembunyikan dari kita sebuah jarum, apalagi yang lebih
besar dari jarum itu, maka hal itu adalah sebagai pengkhianatan yang akan dibawanya
sendiri pada hari kiamat.” Kemudian ada seorang lelaki berkulit hitam dari kaum Anshar
berdiri, seolah-olah saya pernah melihat padanya, lalu ia berkata: “Ya Rasulullah terimalah
kembali tugas yang Tuan serahkan itu daripadaku – maksudnya ia mohon dihentikan sebab
takut akan berbuat serong sebagai petugas. Rasulullah s.a.w. bertanya: “Mengapa engkau?” Ia

22 Bulan Rajab diberi tambahan kala “Mudhar”, sebabnya ialah kabilah mudhar itu lebih sangat menghormati
dan memuliakannya. kalau dibandingkan dengan kabilah-kabilah Arab yang lain-lain. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
161
menjawab: “Saya mendengar Tuan bersabda demikian, demikian – yakni sabda di atas itu.”
Beliau s.a.w. lalu bersabda pula: “Saya berkata sekarang: “Barangsiapa yang kami
pergunakan sebagai petugas dari engkau semua untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan,
maka hendaklah datang kepada kami dengan membawa hasil sedikit atau hasil banyak –
kalau sebenarnya dapat banyak. Jadi apa-apa yang diberikan padanya, ambillah itu dan apa-
apa yang dilarang, janganlah diambil.” (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Penggelapan harta atau istilah pada zaman kita sekarang ini disebut korupsi, menilik
Hadis di atas adalah sangat besar dosanya bagi seorang pegawai yang diberi amanat dan
kepercayaan untuk memimpin dan melayani ummat, sekalipun yang digelapkan itu hanya
sebuah jarum saja, apalagi kalau lebih besar nilainya. Oleh sebab itu Hadis di atas adalah
suatu ancaman yang sangat keras serta peringatan yang tegas agar seseorang pegawai itu
jangan berbuat pengkhianatan terhadap hak milik negara.
Dalam Hadis itu pula dijelaskan bahwa, seseorang yang memangku suatu jabatan,baik
yang tingkat tinggi,sedang atau rendah, apabila merasa tidak sanggup memenuhi tugas yang
dipertanggungjawabkan kepadanya, wajiblah meminta berhenti sebagaimana yang
dilakukan oleh seorang Anshar yang berkulit hitam, yang dengan terang-terangan
memberikan kepada Nabi s.a.w. agar diterima kembali tugas yang diserahkan padanya.

217. Dari Umar bin Alkhaththab r.a., katanya: “Ketika terjadi perang Khaibar, ada
sekelompok dari sahabat-sahabat Nabi s.a.w. datang menghadap padanya, kemudian mereka
mengatakan: “Fulan itu mati syahid dan Fulan itu juga mati syahid,” sehingga akhirnya
mereka menyebutkan nama seseorang lalu mereka berkata: “Fulan itupun mati syahid pula.”
Lalu Nabi s.a.w. bersabda: “Tidak sama sekali, Fulan itu saya lihat masuk dalam neraka
karena sebuah baju burdah atau baju kurung yang dikhianatkannya – yakni disembunyikan
dari hasil rampasan peperangan.” (Riwayat Muslim)

218. Dari Abu Qatadah yaitu al-Harits bin Rib’i r.a. dari Rasulullah s.a.w. bahwasanya
beliau s.a.w. berdiri berkhutbah di muka orang banyak, kemudian menyebutkan kepada
mereka bahwasanya jihad fi-sabilillah dan beriman kepada Allah itu adalah seutama-
utamanya amalan. Kemudian ada seorang lelaki berdiri dan berkata: “Ya Rasulullah,
bagaimana pendapat Tuan, jikalau saya terbunuh dalam peperangan fi-sabilillah, apakah
semua kesalahan saya akan dihapuskan-?” Beliau s.a.w. menjawab: “Benar, jikalau engkau
dibunuh fi-sabilillah itu dalam keadaan sabar, mengharapkan keridhaan Allah, sedang maju
dan tidak mengundurkan diri.” Selanjutnya Rasulullah s.a.w. bertanya: “Apayangakan kau
katakan sekarang?” Orang itu berkata lagi: “Bagaimanakah pendapat Tuan, jikalau saya
terbunuh dalam peperangan fi-sabilillah? Apakah semua kesalahan saya dihapuskan?” Beliau
s.a.w. menjawab: “Benar demikian, asalkan engkau dalam keadaan sabar, mengharapkan
keridhaan Allah, sedang maju dan tidak mengundurkan diri, kecuali pula kalau engkau
mempunyai tanggungan hutang, karena sesungguhnya Jibril mengatakan hal itu kepadaku.”
(Riwayat Muslim)
Keterangan:
Dalam Hadis di atas ada suatu keterangan yang jelas bahwa sekalipun berjihad fi-
sabilillah sampai mati syahid itu, pahalanya amat besar sekali di sisi Allah, namun tidak
dapat menghapuskan tanggungan perihal haknya sesama manusia seperti hutang. Jadi
selama hutangnya itu belum dilunasi atau direlakan oleh yang memberi hutang, tetap masih
akan diperhitungkan di akhirat nanti sebagai suatu dosa yang menjadi bebannya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
162
Jadi yang dapat dihapus hanyalah hak-haknya Allah yang berupa dosa-dosa kecil
belaka. Inilah yang insya Allah akan diampuni.

219. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya s.a.w. bersabda: “Adakah engkau semua tahu,
siapakah orang yang pailit – bangkrut – itu?” Para sahabat menjawab: “Orang pailit di
kalangan ‘ kita ialah orang yang sudah tidak memiliki lagi sedirhampun atau sesuatu benda
apapun.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Orang pailit dari kalangan ummatku ialah orang yang
datang pada hari kiamat dengan membawa amalan shalat, puasa dan zakatnya, tetapi
kedatangannya itu dahulunya – ketika di dunia – pernah mencaci maki si Anu, mendakwa
serong kepada si Anu, makan harta si Anu, mengalirkan darah si Anu – tanpa dasar
kebenaran, pernah memukul si Anu. Maka orang yang dianiaya itu diberikan kebaikan orang
tadi dan yang lainpun diberi kebaikannya pula, Jikalau kebaikan-kebaikannya sudah habis
sebelum terlunasi tanggungan penganiayaannya,maka diambillah dari kesalahan-kesalahan
orang-orang yang dianiayanya itu lalu dibebankan kepada orang tersebut, selanjutnya orang
itu dilemparkanlah ke dalam neraka.” (Riwayat Muslim)

220. Dari Ummu Salamah radhiallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Hanyasanya saya ini adalah seorang manusia seperti engkau semua pula dan
sesungguhnya engkau semua akan mengajukan perselisihanmu itu kepadaku, barangkali
sebagian dari engkau semua ada yang lebihcerdik mengemukakan hujah – alasannya – dari
sebagian yang lain. Maka saya akan memutuskannya sesuai dengan apa yang saya dengar.
Maka barangsiapa yang saya putuskan untuknya – mendapat kemenangan – sedangkan ia
mengetahui bahwa itu adalah hak saudaranya – dimenangkan karena kepandaian bicaranya,
maka sesungguhnya saja saya tentukan untuknya sepotong daripada api neraka.” (Muttafaq
‘alaih)
Alhanu, artinya lebih mengerti atau lebih pandai (dalam mengemukakan alasan dan
lain-lain).

221. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Senantiasalah seseorang mu’min itu ada di dalam kelapangan agamanya, selama ia
tidak pernah memperoleh darah yang haram – yakni tidak pernah membunuh tanpa dasar
kebenaran.” (Riwayat Bukhari)

222. Dari Khaulah binti Tsamir al-Anshariyah dan ia adalah isterinya Hamzah
radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya ada beberapa orangyang membelanjakan harta Allah – yakni harta
milik kaum Muslimin – tanpa dasar kebenaran, maka bagi mereka itu adalah neraka pada
hari kiamat.” (Riwayat Bukhari)

Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
163
Bab 27

Mengagungkan Kehormatan-Kehormatan Kaum Muslimin Dan
Uraian Tentang Hak-hak Mereka Serta Kasih-sayang Dan Belas-
kasihan Kepada Mereka

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan barangsiapa yang mengagungkan peraturan suci dari Allah, maka itulah yang lebih baik
baginya di sisi Tuhannya.” (al-Haj: 30)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan barangsiapa yang mengagungkan tanda-tanda suci – yakni agama Allah, maka
sesungguhnya perbuatan sedemikian itu adalah karena ketaqwaan hati.” (al-Haj: 32)
Lagi Allah Ta’ala berfirman:
Dan tundukkantah sayapmu – bersikap sopan santunlah -dap kaum mu’minin” (al-Hijr: 88)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Barangsiapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena sebagai hukuman membunuh
orang atau dengan sebab membuat kerusakan di bumi – merampok dan lain-lain, maka ia seolah-olah
membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka
seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.” (al-Maidah: 32)

223. Dari Abu Musa r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Seorang mu’min
terhadap mu’min yang lain itu adalah sebagai bangunan yang sebagiannya mengokohkan
kepada bagian yang lainnya,” dan beliau s.a.w. menjalinkan antara jari-jarinya.” (Muttafaq
‘alaih)
Keterangan:
Dalam menguraikan Hadis di atas. Imam al-Qurthubi berkata sebagai berikut:
“Apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. itu adalah sebagai suatu tamsil
perumpamaan yang isi kandungannya adalah menganjurkan dengan sekeras-kerasnya agar
seorang mu’min itu selalu memberikan pertolongan kepada sesama mu’minnya, baik per-
tolongan apapun sifatnya (asal bukan yang ditujukan untuk sesuatu kemungkaran), Ini
adalah suatu perintah yang dikokohkan yang tidak boleh tidak, pasti kita laksanakan.
Perumpamaan yang dimaksudkan itu adalah sebagai suatu bangunan yang tidak
mungkin sempurna dan tidak akan berhasil dapat dimanfaatkan atau digunakan, melainkan
wajiblah yang sebagian dari bangunan itu mengokohkan dan erat-erat saling pegang-
memegang dengan yang bagian lain. Jikalau tidak demikian, maka bagian-bagian dari
bangunan itu pasti berantakan sendiri-sendiri dan musnahlah apa yang dengan susah payah
didirikan.
Begitulah semestinya kaum Muslimin dan mu’minin antara yang seorang dengan yang
lain, antara yang sekelompok dengan yang lain, antara yang satu bangsa dengan yang lain.
Masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, baik dalam urusan keduniaan, keagamaan dan
keakhiratan, melainkan dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu serta kokoh-
mengokohkan. Manakala hal-hal tersebut di atas tidak dilaksanakan baik-baik, maka jangan Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
164
diharapkan munculnya keunggulan dan kemenangan, bahkan sebaliknya yang akan terjadi,
yakni kelemahan seluruh ummat Islam, tidak dapat mencapai kemaslahatan yang
sesempurna-sempurnanya, tidak kuasa pula melawan musuh-musuhnya ataupun menolak
bahaya apapun yang menimpa tubuh kaum Muslimin secara keseluruhan. Semua itu
mengakibatkan tidak sempurnanya ketertiban dalam urusan kehidupan duniawiyah, juga
urusan diniyah (keagamaan) dan ukhrawiyah. Malahan yang pasti akan ditemui ialah
kemusnahan, malapetaka yang bertubi-tubi serta bencana yang tiada habis-habisnya.

224. Dari Abu Musa r.a. juga, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang berjalan di sesuatu tempat dari masjid-masjid kita atau pasar-pasar
kita sedang ia membawa anak-anak panah, maka hendaklah memegang atau menutupi
ujung-ujungnya dengan tapak tangannya, sebab dikuatirkan akan mengenai seseorang dari
kaum Muslimin dengan sesuatu yang dibawanya tadi.” (Muttafaq ‘alaih)

225. Dari an-Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Perumpamaan kaum Mu’minin dalam hal saling sayang-menyayangi, saling kasih-
mengasrhi dan saling iba-mengibai itu adalah bagaikan sesosok tubuh. Jikalau salah satu
anggota dari tubuh itu ada yang merasa sakit, maka tertarik pula seluruh tubuh – karena ikut
merasakan sakitnya – dengan berjaga – tidak tidur – serta merasa panas.” (Muttafaq ‘alaih)

226. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Nabi s.a.w. mencium al-Hasan bin Ali
radhiallahu ‘anhuma dan di dekat beliau s.a.w. itu ada seorang bernama al-Aqra’ bin Habis,
lalu al-Aqra’berkata: “Saya ini mempunyai sepuluh orang anak, belum pernah saya mencium
seseorangpun dari mereka itu.” Rasulullah s.a.w. lalu memperhatikan orang itu, kemudian
bersabda: “Barangsiapa yang tidak menaruh belas kasihan – kepada sesamanya, maka tidak
drbelas kasihani – oleh Allah.” (Muttafaq ‘alaih)

227. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Ada beberapa orang dari kalangan A’rab
– Arab pedalaman – datang kepada Rasulullah s.a.w., lalu mereka berkata: “Adakah Tuan
suka mencium anak-anak Tuan?” Beliau s.a.w. menjawab: “Ya.” Mereka berkata: “Tetapi kita
semua ini, demi Allah tidak pernah mencium anak-anak itu.” Kemudian Rasulullah s.a.w.
bersabda: “Adakah saya dapat mencegah sekiranya Allah telah mencabut sifat belas kasihan
itu dari hatimu semua.” (Muttafaq ‘alaih)

228. Dari Jarir bin Abdullah, r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang tidak menaruh belas-kasihan kepada sesama manusia, maka Allah
juga tidak menaruh belas-kasihan padanya.” (Muttafaq ‘alaih)

229. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Jikalau seseorang dari engkau semua bersembahyang menjadi imamnya orang
banyak, maka hendaklah meringankannya, sebabdi kalangan para makmum itu ada orang
lemah, ada orang sakit dan ada pula yang berusia tua. Tetapi jikalau bersembahyang Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
165
sendirian -munfarid, maka hendaklah memperpanjangkan shalatnya itu sekehendak
hatinya.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan: “Di kalangan makmum itu juga ada orang yang
mempunyai keperluan – yang hendak segera diselesaikan.”

230. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Sesungguhnya saja Rasulullah s.a.w. itu
niscaya meninggalkan – tidak melakukan -suatu amalan,sedangkan beliau amat suka
mengerjakan amalan itu dan ditinggalkannya tadi adalah karena takut kalau orang-orang
akan mengamalkan itu, sehingga akan menyebabkan diwajibkannya amalan tersebut atas
mereka.” (Muttafaq ‘alaih)

231. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha juga, katanya: “Nabi s.a.w. melarang para sahabat
melakukan puasa wishal – tidak berbuka dalam malam hari puasa, sehingga dua hari puasa
dijadikan satu dan terus berpuasa saja. Larangan ini adalah karena belas-kasihan kepada
mereka. Para sahabat bertanya: “Sesungguhnya Tuan sendiri suka berpuasa wishal.” Beliau
s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya saya ini tidaklah seperti keadaanmu semua, karena
sesungguhnya saya ini diberi makan serta minum oleh Tuhanku.” (Muttafaq ‘alaih)
Artinya ialah: Saya itu diberi kekuatan seperti orangyang makan dan minum.

232. Dari Abu Qatadah yaitu al-Harits bin Rib’i r.a. katanya:
“Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya saya berdiri untuk bersembahyang dan saya bermaksud hendak
memperpanjangkannya, kemudian saya mendengar tangisnya seorang anak kecil, lalu saya
peringankan shalatku itu karena saya tidak suka membuat kesukaran kepada ibunya.”
(Riwayat Bukhari)

233. Dari Jundub bin Abdullah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang bersembahyang Subuh, maka ia adalah di dalam tanggungan Allah,
maka itu janganlah sampai Allah itu menuntut kepadamu semua dengan sesuatu dari
tanggunganNya – maksudnya jangan sampai mengerjakan kemaksiatan, jangan sampai
meninggalkan shalat Subuh, juga shalat-shalat fardhu yang lain, apalagi kalau ditambah
dengan mengerjakan berbagai kemungkaran, kemaksiatan dan lain-lain lagi,
23
sebab kalau
demikian, maka lenyaplah ikatan janji untuk memberikan tanggungan keamanan dan lain-
lain antara engkau dengan Tuhanmu itu.”
Sebab sesungguhnya barangsiapa yang dituntut oleh Allah dari sesuatu
tanggunganNya, tentu akan dicapainya – yakni tidak mungkin terlepas – kemudian Allah
akan melemparkannya atas mukanya dalam neraka Jahanam.” (Riwayat Muslim)
Keterangan:

23 Jadi yang sudah bersembahyang Subuh dan dengan sendirinya mengerjakan shalat fardhu lain-lain yang
diwajibkan yaitu dengan Subuhnya sekali berjumlah lima waktu itu, jangan sampai berbual sesuatu keburukan
yang berupa apapun. Sebabnya ialah dengan berbuat keburukan yang bagaimanapun macamnya adalah
sebagai suatu penghinaan pada shalatnya sendiri yang semestinya dapat mencegah segala kejahatan dan
kemungkaran. Oleh sebab itu besar sekali siksaan Allah padanya, jika orang yang sudah bersembahyang itu
masih juga berani melakukan hal-hal yang berdosa itu. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
166
Uraian yang tertera di atas itu adalah penafsiran menurut Imam at-Thayyibi.
Ada pendapat lain dari sebagian para alim ulama menyatakan bahwa maksud Hadis
itu ialah:
Jangan sampai kamu semua mengerjakan sesuatu yang sifatnya sebagai gangguan
kepada orang yang selalu mengerjakan shalat subuh itu dan dengan sendirinya juga shalat-
shalat fardhu yang lain, sekalipun gangguan itu tampaknya remeh atau tidak berarti.
Dalam Hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ialah bahwa yang
dikerjakan itu adalah shalat Subuh dengan berjamaah.
Dari kedua macam pendapat di atas, kita dapat menarik kesimpulan, iaitu:
(a) Seruan keras kepada kita sekalian kaum Muslimin, agar jangan sekali-kali kita
meninggalkan atau melalaikan shalat lima waktu, agar kita senantiasa memperoleh rahmat
Allah Ta’ala dan tiada seorangpun yang berani mengganggu kita, karena Allah telah
memberikan jaminan sedemikian itu kepada kita.
(b) Kita yang sudah mengenal kepada seseorang yang keadaan dan sifatnya
sebagaimana di atas, jangan sekali-kali kita ganggu, baik dengan lisan atau perbuatan,
dengan sengaja atau tidak, juga secara senda-gurau atau tidak. Ringkasnya orang tersebut
wajib kita hormati, kita muliakan dan kita ikut melindungi keselamatannya dari perbuatan
orang lain yang hendak mengganggunya, sebab ia telah berada dalam jaminan Allah Ta’ala
dan menjadi tanggunganNya, untuk mendapatkan ketenteraman, keselamatan dan
kesejahteraan.
(c) Orang yang berani mengganggu orang sebagaimana di atas itu, berarti menghina
pada jaminan atau dzimmah Allah Ta’ala yang telah diberikan kepadanya dan oleh sebab itu
maka patutlah apabila dilemparkan saja nanti di akhirat dalam neraka dalam keadaan
tertelungkup yakni mukanya di bawah.
Betapa besar meresapnya Hadis di atas itu dalam kalbu kaum Muslimin, dapatlah
kami kutipkan sebagian keterangan yang ditulis oleh Imam as-Sya’rani dalam kitab al-Haudh,
demikian intisarinya:
“Di zaman Bani Umayyah memerintah kaum Muslimin, yaitu sepeninggalnya Khulafa’
Rasyidin, ada seorang gubernur yang diangkat oleh mereka untuk memerintahdan
mengamankan daerah Kufah dan sekitarnya. Gubernur tersebut bernama al-Hajjaj yang
terkenal kejam, zalim dan bengis. Banyak alim-ulama yang ia bunuh secara teraniaya atau
perintahnya. Namun demikian, manakala ada orang yang dicurigai hendak melawan atau
menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah dan orang itu sudah menghadap di mukanya
sesudah dipanggil, biasanya al-Hajjaj bertanya kepadanya: “Apakah anda tadi
bersembahyang Subuh?” Jika dijawab: “Ya,” maka orang yang hendak dipenggal lehernya itu
dilepaskan kembali. Al-Hajjaj amat takut sekali terlaknat atau mendapatkan azab Allah,
sebab ia tentunya juga pernah membaca atau mendengar Hadis sebagaimana yang tersebut
di atas itu.”
Kufah kini masuk Republik Irak.

234. Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Seorang Muslim adalah saudaranya orang Muslim lainnya. Janganlah ia
menganiayanya, jangan pula menyerahkannya kepada musuhnya.
“Barangsiapa memberi pertolongan akan hajat saudaranya, maka Allah selalu
menolongnya dalam hajatnya. Dan barangsiapa memberi kelapangan kepada seseorang Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
167
Muslim dari sesuatu kesusahan, maka Allah akan melapangkan orang itu dari sesuatu
kesusahan dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi cela
seseorang Muslim, maka Allah akan menutupi cela orang itu pada hari kiamat.” (Muttafaq
‘alaih)

235. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Seorang Muslim adalah saudaranya orang Muslim yang lain. Janganlah ia berkhianat
kepada saudaranya itu dan jangan pula mendustainya, juga jangan menghinakannya – juga
enggan memberikan pertolongan padanya bila diperlukan. Setiap Muslim terhadap Muslim
lainnya itu adalah haram kehormatannya – tidak boleh dinodai, haram hartanya – tidak boleh
dirampas – dan haram darahnya – tidak boleh dibunuh tanpa dasar kebenaran.
Ketaqwaan itu di sini – dalam hati. Cukuplah seseorang itu menjadi orang jelek, jikalau
ia menghinakan saudaranya yang sama Muslimnya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

236. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Janganlah engkau semua hasad-menghasad, jangan pula kicuh-mengicuh, jangan
benci-membenci, jangan seteru-menyeteru dan jangan pula setengah dari engkau semua itu
menjual atas jualannya orang lain. Dan jadilah hamba Allah sebagai saudara.
Seorang Muslim itu adalah saudara orang Muslim yang lain. Janganlah ia menganiaya
saudaranya, jangan merendahkannya dan jangan menghinakannya – enggan
memberikan pertolongan padanya. Ketaqwaan itu ada di sini – dan beliau menunjuk ke arah
dadanya sampar tiga kali. Cukuplah seseorang itu menjadi orang jelek, jikalau ia
menghinakan saudaranya sesama Muslimnya. Setiap orang Muslim terhadap orang Muslim
yang lain itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya.” (Riwayat Muslim)
Annaj-syu atau mengicuh ialah apabila seseorang itu menambah harga sesuatu barang
dagangan lebih dari yang diumumkan di pasar atau lain-lain sebagainya,sedangkan ia tidak
ada keinginan hendak membelinya. Tetapi ia berbuat demikian itu semata-mata akan menipu
orang lain saja. Perbuatan semacam ini haram hukumnya.
Tadabbur ialah jikalau seseorang tidak menghiraukan orang lain, meninggalkan
berbicara dengannya dan menganggap orang itu sebagai benda yang ada di belakang
punggung atau duburnya.
Keterangan:
Ada beberapa kelakuan buruk yang diperhatikan oleh Rasulullah s.a.w. agar kita
semua menjauhinya. Di antaranya ialah:
1. Hasad, dengki atau irihati.
2. Mengicuh ialah mengatakan pada seseorang dengan harga tinggi atau mengatakan
bahwa ia telah menawar sekian, tetapi belum diberikan. Padahal sebenarnya tidak dan
berbuat sedemikian itu perlu menjerumuskan orang lain agar suka membeli dengan harga
tinggi itu dan ia sendiri akan menerima sebagian keuntungan dari penjualannya itu nanti.
3. Benci-membenci.
4. Seteru-menyeteru. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
168
5. Menjual atas jualannya orang lain yakni seperti seorang pedagang yang berkata
kepada seorang pembeli: “Jangan jadi beli di sana dan saya mempunyai barang yang
mutunya lebih baik dan harganya lebih murah. Belilah kepada saya saja.”
Demikian pula kalau ada seseorang yang berkata kepada seorang pedagang: “jangan
jadi dijual pada si A itu dan saya suka membeli itu dengan harga yang lebih tinggi dari
penawarannya.”
Semua itu dilarang oleh beliau s.a.w. Tidak lain kepentingannya agar kita sesama
makhluk Allah ini dapat hidup rukun dan damai. Hal ini bukan hanya untuk digunakan
antara seseorang menghadapi orang lain, tetapi juga antara golongan dengan golongan
lainnya, juga antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Kalau saja ini dilaksanakan, rasanya
tidak perlu lagi membicarakan bagaimana perdamaian dunia dapat diciptakan, sebab
masing-masing dapat menghormati yang fainnya.
Jikalau ajaran di atas itu harus digunakan untuk umum, tanpa pandang bulu,
kebangsaan, agama, faham peribadi dan lain-lain maka yang di bawah ini ditekankan oleh
Rasulullah s.a.w., terutama sekali antara kita sesama ummat Islam, yaitu seorang Muslim
wajiblah menunjukkan sikap persaudaraan terhadap Muslim lainnya tanpa memandang
golongannya, bermazhab atau tidaknya, kepartaiannya dan lain-lain lagi. Maka itu kita
semua diperintah oleh Rasulullah s.a.w. jangan sampai melakukan:
(a) Menganiaya, lebih-lebih merampas haknya.
(b) Membiarkan kawannya, padahal memerlukan pertolongan, nasihat dan lain-lain
sebagainya.
(c) Mendustai.
(d) Menghina.
Singkatnya semua itu wajib didasarkan kepada taqwallah yang ditunjukkan oleh
beliau s.a.w. bahwa letak taqwa itu bukan di bibir, bukan dengan pernyataan terbuka atau
tertulis, bukan dengan ucapan yang kosong melompong, tetapi letaknya ialah di dalam hati
lalu dicetuskan dalam tindakan yang nyata. Oleh sebab itu dianggap demikian pentingnya,
sehingga beliau s.a.w. mengucapkan taqwa tadi dengan menunjukkan letaknya yaitu di
dalam dada atau hati dan itu diulanginya sampai tiga kali berturut-turut.
Akhirnya Rasulullah s.a.w. menegaskan bahwa seseorang itu cukup disebut orang
jahat kalau sampai menghinakan sesama Muslimnya dengan cara apapun juga seperti
perkataan, isyarat tangan, cibiran bibir dan lain-lain ataupun dengan dalih atau alasan
apapun.
Juga antara seorang Muslim dengan Muslim lainnya itu sama sekali diharamkan
mengalirkan darahnya, merampas haknya atau merusak kehormatannya.
Kalau saja ajaran agama ini tidak dilaksanakan, mustahillah kalau ummat Islam akan
dapat merebut kejayaannya sebagaimana nenek moyangnya dahulu. Bukan mustahil lagi,
tetapi yakin akan dapat diperoleh.
Ada satu hal yang perlu dimaklumi, sehubungan dengan larangan yang berbunyi:
“Jangan kamu semua menjual atas jualannya orang lain”: Pertanyaannya ialah: Apakah
menjual cara lelang itu haram?
Jual lelang itu maksudnya ialah menunjukkan suatu benda lalu ditawarkan kepada
orang banyak. Seorang menawar lalu ada yang menambah dengan harga lebih tinggi, orang
lain lagi menambahnya pula. Demikian sampai tidak ada yang mengatasinya, kemudian
benda itu diberikan kepada orang yang menawar dengan harga tertinggi. Hukum lelang itu Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
169
dalam Islam diperbolehkan dan bukan haram, dengan berdasarkan suatu Hadis yang
mengisahkan perbuatan Rasulullah s.a.w. sendiri, yaitu:
Suatu ketika datanglah seorang yang sedang dalam kesukaran hidup kepada Nabi
s.a.w. untuk meminta sesuatu kepadanya, tetapi beliau s.a.w. menolaknya karena memang
tidak ada yang dapat diberikan padanya. Orang itu mengatakan bahwa ia masih mempunyai
dua benda yang dapat dijual, yaitu lapik pelana dan gelas minum. Keduanya dibawa ke
tempat Nabi s.a.w. lalu ditawarkan kepada sahabat-sahabatnya demikian:
“Siapakah yang suka membeli lapik kuda dan gelas ini?”
Kemudian ada seorang yang berkata: “Saya suka mengambil (membeli) kedua benda
itu dengan harga sedirham. Beliau s.a.w. lalu bersabda lagi:
“Siapakah yang suka menambah dengan sedirham?”
Orang-orang sama berdiam diri. Lalu beliau s.a.w. bertanya lagi seperti di atas.
Selanjutnya ada seorang yang berkata: “Saya suka mengambil (membeli) keduanya
dengan harga dua dirham.”
Rasulullah lalu bersabda:
“Kedua benda ini milikmu.”
Jadi cara jual beli lelangan bukannya termasuk larangan sebagaimana di atas. Maka
hukumnya boleh dilakukan.

237. Dari Anas r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Tidaklah sempurna keimanan
seseorang dari engkau semua itu, sehingga ia mencintai untuk diterapkan kepada
saudaranya sebagaimana ia mencintai kalau itu diterapkan untuk dirinya sendiri.” (Muttafaq
‘alaih)

238. Dari Anas r.a. juga, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tolonglah saudaramu
itu, baik ia sebagai orang yang menganiaya atau yang dianiaya.” Ada seorang lelaki bertanya:
“Ya Rasulullah, saya dapat menolongnya jikalau ia memang dianiaya. Tetapi bagaimanakah
pendapat Tuan, jikalau ia sebagai orang yang menganiaya? Bagaimanakah cara saya
menolongnya itu?” Beliau s.a.w. menjawab: “Hendaklah ia engkau cegah atau engkau larang
dari perbuatan penganiayaannya itu, sebab demikian itulah cara menolongnya.” (Riwayat
Bukhari)

239. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Haknya seorang Muslim terhadap orang Muslim yang lain itu ada lima perkara yaitu
menjawab salam, meninjau yang sakit, mengikuti jenazahnya, mengabulkan undangannya
dan bertasymit kepada yang bersin – yakni kalau seseorang bersin dan mengucapkan
Alhamdulillah, maka yang mendengar hendaklah mentasymitkan – mendoakan – dengan
mengucapkan: Yarhamukalhh, artinya: Semoga Allah merahmatimu, kemudian yang bersin itu
menjawab: Yahdikumullah wa yushtihu balakum, artinya: Semoga Allah memberi petunjuk
padamu dan memperbaiki hatimu.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Muslim disebutkan demikian:
“Hak seorang Muslim terhadap orang Muslim lainnya itu ada enam perkara, yaitu
jikalau engkau bertemu dengannya, maka berilah salam kepadanya, jikalau ia
mengundangmu, maka kabulkanlah undangannya, jikalau ia meminta nasihat kepadamu, Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
170
maka berilah ia nasihat, jikalau ia bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah, maka
tasymitkanlah ia, jikalau ia sakit, tinjaulah ia dan jikalau ia meninggal dunia, maka ikutilah
jenazahnya.” (Riwayat Muslim)

240. Dari Abu Umarah, yaitu al-Bara’ bin ‘Azib radhiallahu ‘anhuma, katanya:
“Rasulullah s.a.w. menyuruh kita melakukan tujuh perkara dan melarang kita tujuh perkara
pula. Kita semua diperintah meninjau orang sakit, mengikuti jenazah, mentasymitkan orang
yang bersin, menuruti orang yang bersumpah – misalnya seseorang berkata kepada kita:
Demi Allah, hendaklah engkau begini, maka orang yang diminta melakukannya itusupaya
meluluskan permintaannya, menolong orang yang dianiaya, mengabulkan undangan orang
yang mengundang, serta menyebarkan salam -kepada orang yang sudah dikenal atau yang
belum dikenal. Beliau s.a.w. melarang kita mengenakan cincin yakni bercincin emas -untuk
kaum lelaki, minum dengan wadah yang terbuat dari perak, hiasan-hiasan sutera merah – ini
kebiasaannya saja, jadi selain merah dilarang pula untuk kaum lelaki, juga mengenakan baju
sutera campur katun, lagi pula mengenakan sutera istabraq – sutera tebal – dan dibaj –
umumnya sutera murni.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam suatu riwayat disebutkan: “Diperintahkan pula mengumumkan benda yang
hilang.” Ini ditambahkan dalam golongan tujuh yang pertama yakni yang diperintahkan.
Almayatsir, dengan ya’ mutsannat
24
di bawah sebelumnya ada alifnya dan tsa’
mutsallatsah sesudahnya, adalah jamak dari kata maitsarah. Artinya ialah sesuatu hiasan yang
dibuat dari sutera dan di isi dengan kapuk ataupun lain-lainnya, lalu diletakkan di tempat
kenaikan kuda atau tempat duduk di unta yang di situlah pengendaranya duduk.
Alqassiy dengan fathah qafnya dan dikasrahkan sin muhmalah
25
yang disyaddah,
artinya ialah pakaian yang dibuat sebagai tenunan dari sutera dan katun yang dicampurkan.
Insyadudh-dhallah, yaitu mengumumkan sesuatu yang hilang, untuk dikembalikan
kepada pemiliknya.

24 “Mutsannat”, artinya bertitik dua, adakalanya: Minfawqu (di atas lalu menjadi ta’) dan adakalanya: Min tahtu
(di bawafi lalu menjadi ya’). “Mutsailatsah”, artinya bertitik tiga, sedang “Muwahhadah”, artinya bertitik satu.
Ini dua macam, jika di atas lalu menjadi ba’dan jika di bawah lalu menjadi nun.
25 “Muhmalah”, artinya dikosongkan, maksudnya tidak bertitik. Kebalikannya ialah “Mu’jamah,” yaitu bertitik.
“Musyaddadah,” ertinya disyaddahkan, sedang kebalikannya ialah “Mukhaffafah,” ertinya tidak disyaddahkan.
Erti aslinya musyadadah itu di beratkan dan mukhaffafah itu diringankan.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
171

Bab 28

Menutupi Cela-cela Kaum Muslimin Dan Melarang Untuk
Menyiar-nyiarkannya Tanpa Adanya Dharurat

Allah Ta’ala berfirman:
“Sesungguhnya orang-orang yang suka jikalau keburukan itu merata di kalangan orang-
orang yang beriman, maka orang-orang yang bersikap demikian itu akan memperoleh siksa yang pedih,
baik di dunia maupun di akhirat.”

241. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Tiada seseorang hambapun
yang menutupi cela seseorang hamba yang lainnya di dunia, melainkan ia akan ditutupi
celanya oleh Allah pada hari kiamat.” (Riwayat Muslim)

242. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Setiap ummatku itu dimaafkan, kecuali orang-orang yang menampak-nampakkan –
kejahatannya sendiri. Sesungguhnya setengah dari cara menampakkan – keburukan sendiri –
itu ialah jikalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan di waktu malam, kemudian
berpagi-pagi, sedangkan Allah telah menutupi keburukannya itu, tiba-tiba ia berkata –
paginya itu: “Hai Fulan, saya tadi malam melakukan demikian, demikian.” Orang itu
semalam-malaman telah ditutupi oleh Allah celanya, tetapi pagi-pagi ia membukatutup
Allah yang diberikan kepadanya itu.” (Muttafaq ‘alaih)

243. Dari Abu Hurairah r.a. pula dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Jikalau seseorang Amah –
hambasahaya wanita – itu berzina, kemudian benar-benar nyata zinanya itu, maka hendaklah
ia dijalad – sebanyak lima puluh kali pukulan dengan cemeti – sesuai dengan had yang
ditentukan dan jangan mengolok-oloknya. Kemudian jikalau ia berzina lagi, maka jaladlah
pula sebagai hadnya dan jangan pula diperolok-olokkan. Selanjutnya jikalau ia berzina untuk
ketiga kalinya, maka hendaklah ia dijual saja – dengan menunjukkan perilakunya yang
tercela kepada calon pembelinya – sekalipun dengan harga sebanding dengan seutas tali dari
rambut.” (Muttafaq ‘alaih)

244. Dari Abu Hurairah r.a. lagi, katanya: “Nabi s.a.w. didatangi oleh sahabat-
sahabatnya dengan membawa seorang lelaki yang telah minum arak.. kemudian beliau
bersabda: “Pukullah ia-sebagai hadnya.” Abu Hurairah berkata: “Di antara kita ada yang
memukul orang itu dengan tangannya, ada pula yang memukulnya dengan terumpahnya,
bahkan ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Setelah orang itu pergi, lalu sebagian
orang banyak itu ada yang berkata: “Semoga engkau dihinakan oleh Allah.” Kemudian
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jangan berkata demikian itu, janganlah engkau semua
memberikan pertolongan kepada syaitan – untuk menggodanya lagi.” (Riwayat Bukhari)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
172

Bab 29

Menyampaikan Hajat-hajatnya Kaum Muslimin

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan lakukanlah perbuatan baik, tentulah engkau semua akan berbahagia.” (al-Haj: 77)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan apa saja kebaikan yang engkau semua lakukan, maka sesungguhnya Allah itu Maha
mengetahuinya.” (al-Baqarah: 215)

245. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Seorang Muslim itu adalah saudaranya orang Muslim lainnya, janganlah ia
menganiaya saudaranya itu, jangan pula menyerahkannya – kepada musuh. Barangsiapa
memberikan pertolongan pada hajat saudaranya, maka Allah selalu memberikan pertolongan
pada hajat orang itu. Dan barangsiapa melapangkan kepada seseorang Muslim akan satu
kesusahannya, maka Allah akan melapangkan untuknya satu kesusahan dari sekian banyak
kesusahan pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi cela seseorang Muslim maka
Allah akan menutupi celanya pada hari kiamat.” (Muttafaq ‘alaih)

246. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Barangsiapa yang
melapangkan suatu kesusahan dari beberapa kesusahan seseorang Mu’min di dunia, maka
Allah akan melapangkan untuknya suatu kesusahan dari berbagai kesusahannya pada hari
kiamat. Barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada seseorang yang kesukaran, maka
Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang
menutupi cela seseorang Muslim, maka Allah akan menutupi celanya di dunia dan di akhirat.
Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada hambaNya, selama hamba itu suka
memberikan pertolongan kepada saudaranya. Barangsiapa yang menempuh suatu jalan
untuk mencari suatu ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan
menuju kesyurga.Tiadalah sesuatu kaumitu berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-
rumah Allah, untuk membacakan kitab Allah – al-Quran – juga mentadarusnya antara mereka
itu – membaca secara bergantian, melainkan turunlah kepada mereka ketenangan hati,
ditutupi oleh kerahmatan Tuhan, juga diliputi oleh para malaikat dan Allah menyebutkan
mereka itu di kalangan makhluk yang ada di sisinya. Barangsiapa yang diperlambatkan oleh
amalan-nya sendiri, maka ia tidak akan dipercepatkan oleh keturunan darahnya – yakni
bahwa kebahagiaan itu tergantung pada amalan seseorang dan bukan karena darah ningrat
atau keturunan.” (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Hadis ini ialah:
(a) Memudahkan artinya memberi pertolongan. Maka dengan jelas dalam Hadis ini
betapa utamanya memberikan pertolongan untuk menyampaikan hajat kebutuhan kaum
Muslimin, baik yang berupa ilmu pengetahuan, harta, derajat, nasihat atau menunjukkannya Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
173
ke arah kebaikan. Juga pertolongan yang berupa tenaga atau doa yang ditujukan agar
saudaranya seagama itu tercapai maksudnya.
(b) Menempuh jalan artinya, baikpun berjalan betul-betul untuk mencari ilmu itu
misalnya pergi ke sekolah, pondok, pesantren dan lain-lain atau mencari jalan semacam
kiasan, misalnya belajar sendiri menelaah kitab-kitab agama dan lain-lain sebagainya.
(c) Rumah Allah misalnya masjid, madrasah dan sebagainya.
(d) Orang yang suka melakukan ini (yakni berkumpul lalu belajar yang tak
dimengerti atau mengajarkan yang sudah diketahui), orang tersebut akan mendapat
ketenangan hati, dilimpahi rahmat Allah, dikerumuni malaikat karena gembira melihat
orang yang sedemikian itu dan oleh Allah disebut-sebut akan dimasukkan dalam
golongan hambaNya yang sangat taqarrub (mendekat) dan sangat taat padaNya, seperti para
malaikat dan sekalian Nabi, sebab bangga melihat perbuatan hambaNya yang baik itu dan
mengagumkan sebutannya. Inilah Hadis yang menunjukkan keutamaan membaca al-Quran
secara bersama-sama atau tadarus.
(e) Orang yang sedikit amal kebaikannya, tentu tidak dapat mencapai tingkat
kesempurnaan taqwa hanya dengan menonjol-nonjolkan keturunannya saja. Allah berfirman:
” Sesungguhnya orang yang termulia di antara engkau sekalian itu adalah orang yang paling
taqwa.”
Dan lagi Nabi s.a.w. bersabda:
“Datangiah padaku besok pada hari kiamat dengan amal perbuatanmu, tidak dengan
keturunanmu. Sesungguhnya aku tidak akan dapat memberikan pertolongan padamu semua darisiksa
Allah itu sedikitpun (dengan membanggakan keturunan-keturunan itu).”

Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
174

Bab 30

Syafaat

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan barangsiapa yang memberikan pertolongan berupa kebaikan, maka tentulah ia akan
memperoleh bagian daripadanya.” (an-Nisa’:85)

247. Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., katanya: “Nabi s.a.w. itu apabila didatangi oleh
seseorang yang meminta hajat, maka beliau menghadapi semua kawan-kawan duduknya,
kemudian bersabda: “Berilah pertolongan padanya, niscayalah engkau semua mendapatkan
pahala dan Allah akan memutuskan apa-apa yang disenanginya atas lisan nabiNya.”
(Muttafaq ‘alaih)
Dalam suatu riwayat lain disebutkan: “Apa-apa yang dikehendakinya,” – sebagai ganti:
apa-apa yang disenanginya.

248. Dari Ibnu Abbas radhiallahu’anhuma, dalam menguraikan kisah Barirah dan
isterinya, ia berkata: “Nabi s.a.vv. bersabda: Alangkah baiknya kalau engkau – wanita – suka
kembali baik kepadanya – yakni suaminya, sebab kedua suami isteri itu timbul perselisihan
lalu bercerai. Barirah berkata: “Ya Rasulullah, apakah Tuan memerintahkan itu padaku?”
Beliau s.a.w. menjawab: “Saya hanyalah hendak memberikan pertolongan menganjurkan.”
Wanita itu lalu berkata: “Saya tidak berhajat lagi padanya.” (Riwayat Bukhari)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
175
Bab 31

Mendamaikan Antara Para Manusia

Allah Ta’ala berfirman:
“Tiada kebaikannya samasekali dalam banyaknya pembicaraan rahasia mereka itu, melainkan
orang yang memerintahkan bersedekah, menyuruh berbuat kebaikan serta mengusahakan perdamaian
antara seluruh manusia.” (an-Nisa’: 114)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan berdamai itu adalah yang terbaik.” Allah Ta’ala berfirman pula:
“Maka benaqwalah engkau semua kepada Allah dan damaikanlah antara sesamamu sendiri.”
(al-Anfal: 1)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Hanyasanya kaum mu’minin itu adatah sebagai saudara, maka damaikanlah antara kedua
saudaramu.” (al-Hujurat: 10)

249. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Setiap seruas tulang dari seluruh manusia itu harus memberikan sedekahnya pada
setiap hari yang matahari terbit pada hari itu. Mendamaikan dengan cara yang adil antara
dua orang adalah sedekah, menolong seseorang pada kendaraannya lalu mengangkatnya di
tas kendaraannya itu atau mengangkatkan barang-barangnya ke sana, itupun sedekah,
ucapan yang baik juga sedekah dan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi shalat juga
merupakan sedekah, menyingkirkan benda-benda yang berbahaya dari jalan termasuk
sedekah pula.” (Muttafaq ‘alaih)

250. Dari Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu’aith, katanya: “Saya mendengar
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Bukannya termasuk pendusta orang yang mendamaikan antara para manusia, lalu ia
menyampatkan berita yang baik atau mengatakan sesuatu yang baik.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Muslim disebutkan tambahannya demikian: Ummu Kultsum berkata:
“Saya tidak pernah mendengar dari Nabi s.a.w. tentang dibolehkannya berdusta daripada
ucapan-ucapan yang diucapkan oleh para manusia itu, melainkan dalam tiga hal yaitu
perihal peperangan, mendamaikan antara para manusia dan perkataan seseorang suami
kepada isterinya serta perkataan isteri kepada suaminya – yang akan membawa kebaikan
rumah-tangga dan lain-lain.”

251. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. mendengar suara
pertengkaran di arah pintu, yang suara kedua orang yang bertengkar itu terdengar keras-
keras. Tiba-tiba salah seorang dari keduanya itu meminta kepada yang lainnya agar sebagian
hutangnya dihapuskan dan ia meminta belas kasihannya, sedangkan kawannya itu berkata:
“Demi Allah, permintaan itu tidak saya lakukan – tidak dibenarkan.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
176
Rasulullah s.a.w. kemudian keluar menemui keduanya lalu bersabda: “Siapakah orang
yang bersumpah atas Allah untuk tidak melakukan kebaikan itu?” Orang itu berkata: “Saya
ya Rasulullah. Tetapi baginya- orang yang berhutang tadi – mana saja yang ia sukai –
maksudnya pemotongan sebagian hutangnya dikabulkan dengan sebab syafa’at beliau s.a.w.
itu.” (Muttafaq ‘alaih)

252. Dari Abul Abbas yaitu Sahal bin Sa’ad as-Saidi r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w.
menerima berita bahwa antara sesama keturunan ‘Amr bin ‘Auf itu terjadi suatu hal yang
tidak baik – perselisihan faham, lalu Rasulullah s.a.w. keluar menemui mereka untuk
mendamaikan antara orang-orang itu dan beliau disertai beberapa orang sahabatnya.
Rasulullah s.a.w. tertahan – ditahan oleh orang-orang yang didatangi olehnya untuk diberi
jamuan sebagai tamu, sedangkan shalat – Ashar – sudah masuk waktunya. Bilal mendatangi
Abu Bakar r.a. lalu berkata: “Hai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah tertahan, sedangkan
shalat sudah masuk waktunya. Adakah Tuan suka menjadi imamnya para manusia?” Abu
Bakar menjawab: “Baiklah, jikalau engkau menghendaki demikian.” Bilal membaca iqamah
dan majulah Abu Bakar, kemudian ia bertakbir dan orang-orangpun bertakbir pula.
Di tengah shalat itu Rasulullah s.a.w. datang berjalan di barisan sehingga berdirilah
beliau di suatu barisan. Orang-orang banyak mulai bertepuk tangan, sedangkan Abu Bakar
tidak menoleh dalam shalatnya itu. Tetapi setelah para manusia makin banyak yang
bertepuk-tepuk tangan, lalu Abu Bakar menoleh ke belakang, tiba-tiba tampaklah olehnya
Rasulullah s.a.w. Beliau s.a.w. mengisyaratkan supaya shalat diteruskan – dan ia sebagai
imamnya. Tetapi Abu
Bakar setelah mengangkat tangannya – untuk beri’tidal lalu bertahmid kepada Allah
terus kembali ke belakang perlahan-lahan sampai berada di belakang terus berdiri di jajaran
shaf.
Rasulullah s.a.w. lalu maju, kemudian bersembahyang sebagai imamnya para manusia.
Setelah selesai beliau s.a.w. menghadap orang-orang itu lalu bersabda: “Hai sekalian manusia,
mengapa ketika terjadi sesuatu dalam shalat, lalu engkau semua bertepuk tangan?
Hanyasanya bertepuk tangan itu untuk kaum wanita. Barangsiapa yang terjadi sesuatu
dalam shalatnya, hendaklah mengucapkan: Subhanallah, maka sesungguhnya tiada
seorangpun yang mendengar ketika dibacakan Subhanallah itu, melainkan ia tentu akan
menoleh. Hai Abu Bakar, apakah yang menyebabkan saudara terhenti tercegah – tidak
meneruskan – melakukan shalat sebagai imamnya orang banyak, ketika saya memberikan
isyarat untuk meneruskannya itu?” Abu Bakar menjawab: “Kiranya tidak sepatutnyalah
untuk anak Abu Quhafah ini kalau bersembahyang sebagai imam di sisi Rasulullah s.a.w. –
maksudnya Rasulullah sebagai makmumnya.” (Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
177
Bab 32

Keutamaan Kelemahan Kaum Muslim’m, Kaum Fakir Dan
Orang-orang Yang Tidak Masyhur

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tubannya di waktu pagi
dan sore, mereka menginginkan keridhaan Tuhan dan janganlah engkau hindarkan pandanganmu
terhadap mereka itu.” (al-Kahf: 28)

253. Dari Haritsah bin Wahab r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulultah s.a.w.
bersabda:
“Sukakah engkau semua saya beritahu,siapakah ahli syurga itu? Mereka itu setiap
orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia, tetapi jikalau ia bersumpah atas
Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya itu.
Sukakah engkau semua saya beritahu, siapakah ahli neraka itu? Mereka itu ialah
setiap orang yang ‘utul – keras, jawwazh – kikir tetapi gemar mengumpulkan harta, lagi pula
congkak.” (Muttafaq ‘alaih)
Al’utul ialah orang yang keras kepala lagi kasar dalam pergaulan.
Aljawwazh, dengan fathah jim dan syaddahnya wawu dan dengan zha’ mu’jamah yaitu
orang yang gemar mengumpulkan harta, tetapi kikir kalau dimintai sesuatu kebaikan. Ada
yang mengatakan artinya ialah orang yang gemuk lagi sombong ketika berjalan. Ada pula
yang mengatakan artinya ialah orang yang pendek lagi suka makan.

254. Dari Abul Abbas yaitu Sahal bin Sa’ad as-Saidi r.a., katanya: “Ada seorang lelaki
yang berjalan melalui Nabi s.a.w., lalu beliau bertanya kepada seseorang yang sedang duduk
di sisinya: “Bagaimanakah pendapatmu tentang orang ini.” Orang yang ditanya itu menjawab:
“Ini adalah seorang lelaki dari golongan manusia bangsawan. Orang ini demi Allah, sudah
nyatalah apabila ia melamar seseorang wanita, tentu terlaksana ia dikawinkan dan apabila
memintakan pertolongan pada sesuatu, tentu akan dikabulkan permintaan pertolongannya
itu – untuk kepentingan orang lain.”
Selanjutnya ada seorang lelaki lain berjalan melalui Nabi s.a.w. kemudian Rasulullah
s.a.w. bersabda – kepada kawan seduduknya itu: “Bagaimanakah pendapatmu tentang orang
ini?” Orang itu menjawab: “Ya Rasulullah. Ini adalah seorang lelaki dari golongan kaum
fakirnya orang-orang Islam. Orang ini nyatalah bahwa jikalau meminang, tentu tidak akan
diterima untuk dikawinkan – dengan yang dipinangnya – dan jikalau memintakan
pertolongan pada sesuatu, tentu tidak akan dikabulkan permintaan pertolongannya itu.”
Kemudian Rasulullah bersabda:
“Yang ini – yakni yang engkau hinakan karena kefakirannya -adalah lebih baik dari
pada seluruh isi bumi itu penuh seperti yang ini – yakni yang dimuliakan karena
kekayaannya.” (Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
178
255. Dari Abu Said al-Khudri r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Syurga dan neraka itu
saling berbantah-bantahan. Neraka berkata: “Di dalamku ada orang-orang yang keras kepala
– gemar memaksakan kehendaknya pada orang lain – serta orang-orang yang congkak.”
Syurga berkata: “Di dalamku ada para manusia yang lemah-lemah serta kaum fakir miskin.”
Allah lalu memutuskan perbantahan mereka itu dan firmanNya: “Engkau itu, syurga,
sesungguhnya adalah tempat kerahmatanKu, yang Aku merahmati denganmu itu siapa saja
yang Kukehendaki, sedang engkau neraka, sesungguhnya adalah tempat penyiksaanKu,
yang Aku menyiksa denganmu siapa saja yang Kuhendaki. Atas kehendakKu pulalah kedua-
duanya itu siapa-siapa yang akan diisikannya.” (Riwayat Muslim)

256. Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah s.a.w., sabdanya: “Sesungguhnya saja nanti
akan datanglah seseorang yang besar lagi gemuk pada hari kiamat, tetapi di sisi Allah, tidak
ada timbangan beratnya lebih dari timbangan sehelai sayap nyamuk.” (Muttafaq ‘alaih)
Keterangan
Maksud Hadis di atas ialah bahwa orang yang sewaktu di dunia ini besar dan tinggi
kedudukannya, gemuk badannya serta gendut perutnya, tetapi kosong amalannya yang baik,
tidak mentaati perintah Allah dan malahan melanggar laranganNya, maka pada hari kiamat
nanti oleh Allah orang tersebut tidak ada harganya samasekali, dianggap ringan dan remeh
dan sudah dipastikan akan memperoleh siksaNya yang pedih dalam neraka.
Jadi untuk mencapai keluhuran tingkat di sisi Allah, dapat mendekatkan diri padaNya
serta mendapatkan keridhaanNya hanyalah dengan jalan membersihkan hati dari semua sifat
yang tercela, menyucikannya agar menerima cahaya Ilahiyah, di samping mengamalkan
semua perintah dan menjauhi laranganNya.
Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada lanjutannya Hadis di atas itu
dan berbunyi:
“Bacalah jika kamu suka – firman Allah, yaitu -: “Maka Kami (Allah) tidak merasa
perlu menimbang orang-orang yang semacam itu – sebab timbangannya yang berupa amal
kebaikan samasekali tidak ada dan tidak lebih berat daripada sayap nyamuk belaka.”

257. Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya ada seorang wanita hitam yang biasanya
menyapu masjid. Dalam sebuah riwayat dikatakan: seorang pemuda – sebagai ganti wanita
hitam tersebut, yang pekerjaannya juga suka menyapu masjid. Kemudian Rasulullah s.a.w. –
pada suatu hari -tidak menemukannya lagi, lalu bertanya, ke mana orang yang suka
menyapu itu. Para sahabat berkata bahwa ia telah meninggal dunia. Beliau bersabda:
“Mengapa engkau semua tidak memberitahukan hal itu padaku.” Mereka tidak
memberitahukan itu, seolah-olah mereka menganggap remeh saja kematian orang tersebut.
Beliau bersabda pula: “Tunjukkanlah aku di mana kuburnya.” Orang-orang menunjukkannya,
kemudian beliau s.a.w. menyembahyangi orang yang mati itu – yang sudah dalam kubur.
Setelah itu beliau bersabda: “Sesungguhnya kubur itu penuh kegelapan atas para
penghuninya, tetapi Allah membuatnya bercahaya untuk mereka itu dengan sebab saya
menyembahyangi atas mereka itu.” (Muttafaq ‘alaih)

258. Dari Abu Hurairah r.a. lagi, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Kadang-kadang orang-orang yang tidak karuan letak rambutnya lagi pula penuh
debu tubuhnya, serta selalu ditolak jika ada di pintu – tidak dihiraukan karena miskinnya, Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
179
jikalau bersumpah atas Allah niscayalah Allah mengabulkan padanya – apa yang
disumpahkannya itu.” (Riwayat Muslim)

259. Dari Usamah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Saya berdiri di pintu syurga, tiba-
tiba – saya lihat – kebanyakan orang yang memasukinya itu adalah orang-orang miskin,
sedang orang-orang yang mempunyai kekayaan masih tertahan – belum lagi diizinkan untuk
masuk syurga. Tetapi para ahli neraka sudah semua diperintahkan untuk masuk neraka.
Saya juga berdiri di pintu neraka, tiba-tiba -saya lihat -kebanyakan para ahli neraka itu
adalah kaum wanita.” (Muttafaq ‘alaih)

260. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Tidak seorang bayipun yang
dapat berbicara ketika masih dalam belaian kecuali tiga anak. Ini yang dari kalangan Bani
Israil, sedang yang tidak dari kalangan mereka ada pula yang lain-lain seperti tertera dalam
Hadis nomor 30. Tiga anak itu ialah Isa putera Maryam. Kedua sahabat Juraij -yang
menyaksikan kebenaran Juraij. Juraij adalah seorang lelaki yang tekun ibadatnya, lalu ia
mengambil sebuah tempat yang tinggi letaknya. Ia senantiasa berada di situ. Suatu ketika
ibunya datang dan ia sedang bersembahyang, serunya: “Hai Juraij.” Juraij berkata – dalam
hatinya: “Ya Tuhanku, itu adalah ibuku, tetapi saya lebih mengutamakan shalatku.” Ia terus
tekun dalam shalatnya – dan ibunya tidak dihiraukan olehnya. Ibunya lalu pergi. Ketika
menjelang esok harinya, ibunya datang lagi dan ia juga sedang bersembahyang. Ibunya
berseru: “Hai Juraij.” Ia berkata pula – dalam hatinya: “Ya Tuhanku, itu adalah ibuku, tetapi
saya lebih mengutamakan shalatku.” Ia terus tekun dalam shalatnya. selanjutnya pada esok
harinya lagi, ibunya datang sekali lagi dan ia sedang bersembahyang. Ibunya berseru: “Hai
Juraij.” Ia berkata pula – dalam hatinya: “Ya Tuhanku, itu adalah ibuku, tetapi saya lebih
mengutamakan shalatku.” Ia terus pula tekun dalam shalatnya. lbunya lalu berkata – berdoa
“Ya Allah, janganlah Engkau mematikannya, sehingga ia melihat wajahnya wanita-wanita
pelacur.”
Kaum Bani Israil sama menyebut-nyebutkan perihal diri juraij itu serta ketekunan
ibadatnya. Di kalangan mereka ada seorang wanita pelacur yang karena cantiknya sampai
dibuat sebagai perumpamaan. Wanita itu berkata: “Jikalau engkau semua suka, niscaya
dapatlah aku memfitnahnya.” Wanita itu menunjukkan diri pada Juraij, tetapi ia tidak
menoleh samasekali pada wanita itu. Wanita itu lalu mendatangi seorang penggembala yang
berdiam di tempat peribadatan Juraij lalu ia memungkinkan dirinya pada penggembala itu –
yakni membolehkan dirinya disetubuhi olehnya. Penggembala itu menyetubuhinya
kemudian ia pun hamillah. Setelah wanita itu melahirkan, ia berkata bahwa anak itu adalah
hasil dari hubungannya dengan Juraij. Orang-orang banyak sama mendatangi Juraij, ia
diturunkan dan mereka merobohkan tempat ibadatnya, bahkan merekapun memukulnya.
Juraij bertanya: “Ada apa engkau semua ini?” Orang-orang sama berkata: “Engkau berzina
dengan wanita pelacur ini, lalu ia melahirkan anak dari hasil perbuatanmu.” Ia berkata:
“Manakah anak itu?” Orang-orang sama mendatangkan anak itu padanya. Juraij lalu
berkata: “Biarkanlah saya hendak bersembahyang dulu.” Iapun bersembahyanglah. Ketika ia
kembali di hadapan orang banyak, ia mendatangi anak itu lalu menusuk perutnya – dengan
jarinya – dan berkata: “Hai anak, siapakah ayahmu?” Anak kecil itu berkata: “Ayahku si
Fulan, penggembala itu.” Kemudian orang-orang banyak itu sama menghadapi Juraij
menciuminya dan mengusap-usap tubuhnya. Mereka berkata: “Kita akan mendirikan tempat
sembahyangmu itu dari emas.” Juraij berkata: “Jangan, kembalikan sajalah dari tanah – batu
merah -sebagaimana dahulunya.” Mereka terus mengerjakan pembangunannya kembali. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
180
Ketiga dari anak yang dapat berbicara ialah – pada suatu ketika ada seorang anak bayi
sedang menyusu pada ibunya. Kemudian berlalulah seorang lelaki mengendarai seekor
binatang kendaraan yang indah dan serba bagus keadaan serta pakaiannya. Ibunya lalu
berkata: “Ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti orang itu!” Anak itu lalu melepaskan
teteknya dan menghadap untuk melihat orang lelaki tersebut, kemudian berkata: “Ya Allah,
janganlah saya Engkau jadikan seperti orang itu!” Selanjutnya anak itu kembali menghadapi
teteknya dan mulai menyusui lagi.
Saya – yang meriwayatkan Hadis ini – seolah-olah melihat kepada Rasulullah s.a.w. di
waktu beliau menirukan cara anak itu menyusu, yaitu dengan menggunakan jari telunjuk
beliau dan beliau mengisapnya. Selanjutnya beliau s.a.w. melanjutkan sabdanya:
Seterusnya mereka melalui seorang hamba sahaya wanita dan orang-orang sama
memukulinya, dan mereka mengucapkan: “Engkau berzina dan engkau mencuri,” sedang
wanita itu berkata: “Cukuplah Allah sebagai penolongku dan Dia adalah sebaik-baiknya Zat
yang memberikan perlindungan.” Ibu anak tadi lalu berkata: “Ya Allah, janganlah Engkau
menjadikan anakku ini seperti wanita itu!” Anak tersebut melepaskan teteknya lagi lalu
melihat pada wanita itu kemudian berkata: “Ya Allah, jadikanlah saya seperti wanita itu!”
Sampai di sini kedua orang ibu dan anaknya tadi mengulangkan percakapannya.
Ibunya berkata: “Ada seorang lelaki yang indah sekali keadaannya, lalu saya berkata: “Ya
Allah, jadikanlah anakku seperti orang itu,” tetapi engkau berkata: “Ya Allah, janganlah
Engkau menjadikan saya seperti orang itu.” Orang-orang sama melalui seorang hamba
sahaya wanita dan mereka memukulinya, juga mengatakan: “Engkau berzina dan engkau
mencuri.” Saya lalu berkata: “Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan anakku seperti wanita
itu,” tetapi engkau berkata: “Ya Allah, jadikanlah saya seperti wanita itu.” Apakah sebabnya
demikian.” Anak bayi itu menjawab: “Orang lelaki itu adalah seorang yang keras kepala –
dalam kebathilan, maka itu saya mengatakan: “Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan saya
seperti orang itu,” sedangkan wanita yang orang-orang sama mengatakan padanya: “Engkau
berzina,” sebenarnya ia tidak berzina dan: “Engkau mencuri,” sebenarnya ia tidak mencuri.
Oleh sebab itu saya mengatakan: “Ya Allah, jadikanlah saya seperti wanita itu.” (Muttafaq
‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
181
Bab 33

Bersikap Lemah-lembut Kepada Anak Yatim, Anak-Anak Perempuan
Dan Orang Lemah Yang Lain-lain, Kaum Fakir Miskin, Orang-orang
Cacat, Berbuat Baik Kepada Mereka, Mengasihi, Merendahkan Diri
Serta Bersikap Merendah Kepada Mereka

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan tundukkanlah sayapmu – yakni bersikap merendahlah kepada sesama kaum mu’minin,”
(al-Hijr: 88)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan sabarkanlah dirimu beserta orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan
sore yang mereka itu menginginkan keridhaan Allah dan janganlah engkau hindarkan pandanganmu
terhadap mereka itu, karena engkau menginginkan keindahan hiasan keduniaan.” (al-Kahf: 28)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau bersikap kasar dan kepada peminta-peminta,
janganlah engkau membentak-bentak.”
26
(ad-Dhuha: 9-10)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Adakah engkau mengetahui siapa orang yang mendustakan Dia – Islam atau hari pembaiasan
di akhirat – itu? yang sedemikian itu ialah orang yang tidak menghiraukan keadaan anak yatim dan
tidak menyuruh – orang lain atau jiwanya sendiri – untuk memberi makan kepada orang miskin.” (al-
Ma’un: 1-3)

261. Dari Sa’ad bin Abu Waqqash r.a., katanya: “Kita beserta Nabi s.a.w. dan kita
semua ada enam orang – selain beliau s.a.w.
Kaum musyrikin lalu berkata: “Usirlah orang-orang enam itu, supaya mereka tidak
berani – bersikap tidak sopan – kepada kita. Enam orang itu ialah saya – yang merawikan
Hadis ini, Ibnu Mas’ud, seorang dari kabilah Hudzail, Bilal dan dua orang lagi yang tidak
saya sebut namanya. Mereka ini dianggap tidak setaraf derajatnya oleh kaum musyrikin
kalau duduk-duduk bersama mereka. Hal itu mengesan sekali dalam jiwa Rasulullah s.a.w.
sedalam yang dikehendaki oleh Allah pengesanannya. Beliau mengusikkan itu dalam
jiwanya, kemudian turunlah firman Allah – yang artinya: “Janganlah engkau mengusir orang-
orang yang menyeru kepada Tuhannya di waktu pagi dan sore yang mereka itu sama
menginginkan keridhaan Allah belaka.” (al-An’am: 52) (Riwayat Muslim)

262. Dari Abu Hurairah,yaitu ‘A-idz bin ‘Amr, al-Muzani dan ia termasuk golongan
yang menyaksikan Bai’atur Ridhwan r.a. bahwasanya Abu Sufyan mendatangi Salman,

26 Taqhar, dapat diartikan bersikap kasar atau menggunakan harta anak yatim itu untuk kepentingannya sendiri
dan tidak ada maksud akan memberikan apabila ia telah dewasa. Adapun Tanhar yang artinya membentak-
bentak, maksudNya ialah orang yang meminta-minta itu jangan ditolak secara kasar, tetapi berilah atau tolaklah
dengan kata-kata yang baik dan halus. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
182
Shuhaib, Bilal dalam sekelompok sahabat. Mereka lalu berkata: “Pedang-pedang Allah belum
lagi bertindak terhadap musuh Allah sebagaimana tindakan yang semestinya – yang
dimaksudkan musuh Allah ialah Abu Sufyan itu, sebab di kala itu ia masih menjadi kafir.
Abu Bakar berkata: “Adakah engkau mengucapkan itu kepada sesepuh Quraisy dan
penghulu mereka” – Abu Bakar berkata ini karena mengharapkan supaya Abu Sufyan masuk
Islam, bukan hendak melukai hati para sahabat yang berkata di atas.
Abu Bakar lalu mendatangi Nabi s.a.w. kemudian memberitahukan apa yang terjadi
itu. Nabi s.a.w. bersabda: “Hai Abu Bakar, barangkali engkau menyebabkan mereka menjadi
marah – sebab ucapanmu itu. Jikalau engkau menyebabkan mereka marah, niscayalah engkau
menyebabkan juga kemurkaan Tuhanmu.” Kemudian Abu Bakar mendatangi orang-orang
tadi lalu berkata: “Wahai saudara-saudaraku, saya telah menyebabkan engkau semua
menjadi marah, bukan.” Mereka menjawab: “Tidak. Semoga Allah memberikan
pengampunan padamu, hai saudaraku.” (Riwayat Muslim)
Ucapannya: Ma’khadzaha artinya tidak memenuht hak ketentuannya. Ya akhi
diriwayatkan dengan fathahnya hamzah dan kasrahnya kha’ serta diringankannya ya’ – yakni
tidak disyaddahkan. Juga diriwayatkan dengan dhammahnya hamzah, fathahnya kha’ dan
syaddahnya ya’ – lalu berbunyi: Ukhayya.

263. Dari Sahl bin Sa’ad r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam syurga seperti ini.” Beliau
mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan merenggangkan antara
keduanya itu.” (Riwayat Bukhari)
Kafilul yatim ialah orang yang menanggung segala perkara yang diperlukan oleh anak
yatim – baik makan, minum, kediaman, pakaian dan pendidikannya, juga lain-lainnya pula.

264. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Pemelihara anak yatim, baik miliknya sendiri atau milik lainnya, saya – Nabi s.a.w. –
dan ia adalah seperti kedua jari ini di dalam syurga.” Yang merawikan Hadis ini yakni Malik
bin Anas mengisyaratkan dengan menggunakan jari telunjuk serta jari tengahnya. (Riwayat
Muslim)
Sabda Nabi s.a.w. Alyatim iahu au lighairihi, artinya ialah yang masih termasuk
keluarganya atau yang termasuk orang lain. Yang masih keluarganya seperti anak yatim
yang dipelihara oleh ibunya, neneknya, saudaranya atau lain-lainnya orang yang masih ada
kekeluargaan dengannya. Wallahu a’lam.

265. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Bukannya orang miskin itu orang yang ditolak oleh orang lain ketika meminta sebiji
atau dua biji kurma, atau ketika meminta sesuap atau dua suap makanan. Tetapi hanyasanya
orang miskin yang sebenar-benarnya ialah orang yang enggan meminta-minta – sekalipun
sebenarnya ia membutuhkan.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat kedua kitab Shahih Bukhari dan Muslim itu disebutkan pula demikian:
Nabi s.a.w. bersabda:
“Bukannya orang miskin itu orang yang berkeliling menemui orang-orang banyak,
lalu ditolak ketika meminta sesuap dua suap makanan atau sebiji dua biji kurma, tetapi orang Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
183
miskin yang sebenar-benarnya ialah orang yang tidak mempunyai kekayaan untuk
mencukupi kebutuhannya, tidak pula diketahui kemiskinannya,sebabandaikata diketahui
tentu ia akan diberi sedekah, bahkan tidak pula ia suka berdiri lalu meminta-minta sesuatu
kepada orang-orang.”

266. Dari Abu Hurairah r.a. juga dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Orang yang berusaha
untuk kepentingan seseorang janda atau orang miskin itu seperti orang yang berjihad fi-
sabilillah,” dan saya – yang merawikan Hadrs ini – mengira bahwa beliau s.a.w. juga bersabda:
“Dan seperti pula seorang yang melakukan shalat malam yang tidak pernah letih – yakni
setiap malam melakukannya, juga seperti orang berpuasa yang tidak pernah berbuka – yakni
berpuasa terus setiap harinya.” (Muttafaq ‘alaih)

267. Dari Abu Hurairah r.a. lagi dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Seburuk-buruk makanan
ialah makanan walimah yang tercegah – yakni tidak diundang – orang yang ingin
mendatanginya yaitu kaum fakir-miskin, sebab membutuhkannya, tetapi diundanglah orang
yang tidak ingin mendatanginya – yaitu kaum kaya raya sebab sudah sering makan enak-
enak. Namun demikian barangsiapa yang tidak mengabulkan undangan walimah –
pengantin – itu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan RasulNya.” (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat kedua kitab shahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan demikian
yaitu dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda:
“Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang diundanglah ke situ orang-orang
kaya dan ditinggalkanlah orang-orang fakir-miskin.”

268. Dari Anas r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Barangsiapa yang menanggung segala keperluan dua gadis – dan mencukupkan
makan minumnya, pakaiannya, pendidikannya, dan lain-lain – sampai keduanya meningkat
usia baligh, maka ia datang pada hari kiamat, saya – Nabi Muhammad s.a.w. – dan ia adalah
seperti kedua jari ini dan beliau mengumpulkan jari-jarinya.” (Riwayat Muslim)
Jariyataini yakni dua jariah artinya dua orang anak perempuan.

269. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Ada seorang wanita masuk ke tempatku
dan beserta wanita itu ada dua anak gadisnya. Wanita itu meminta sesuatu, tetapi tidak
menemukan sesuatu apapun di sisiku selain sebiji kurma saja, Kemudian itulah yang
kuberikan padanya, lalu wanita tadi membaginya menjadi dua untuk kedua anaknya itu, ia
sendiri tidak makan sedikitpun dari kurma tersebut. Selanjutnya ia berdiri lalu keluar. Nabi
s.a.w. kebetulan masuk di tempatku pada waktu itu, lalu saya beritahukanlah hal tadi. Beliau
s.a.w. terus bersabda:
“Barangsiapa yang diberi cobaan sesuatu dari gadis-gadis seperti ini, lalu berbuat baik
kepada mereka, maka gadis-gadis itulah yang akan menjadi tabir untuknya dari siksa
neraka.” (Muttafaq ‘alaih)

270. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha pula, katanya: “Saya didatangi oleh seorang wanita
miskin yang membawa kedua anak gadisnya, lalu saya memberikan makanan kepada
mereka itu berupa tiga biji buah kurma. Wanita itu memberikan setiap sebiji kurma itu
kepada kedua anaknya.sebuah seorang dan sebuah lagi diangkatnya ke mulutnya – hendak Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
184
dimakan sendiri. Tiba-tiba kedua anaknya itu meminta supaya diberikan saja yang sebuah itu
untuk mereka makan pula lalu wanita tadi memotong buah kurma yang hendak dimakan itu
menjadi dua buah dan diberikan pada kedua anaknya. Keadaan wanita itu amat
mengherankan saya, maka saya beritahukan apa yang diperbuat wanita itu kepada
Rasulullah s.a.w., kemudian beliau bersabda:
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk wanita itu akan masuk syurga karena
kelakuannya tadi dan akan dimerdekakan pula dari siksa neraka.” (Riwayat Muslim)

271. Dari Abu Syuraih, yaitu Khuwailid bin ‘Amr al-Khuza’i r.a., katanya: “Nabi s.a.w.
bersabda:
“Sesungguhnya saya sangat memberatkan dosa – kesalahan -orang yang menyia-
nyiakan haknya dua golongan yang lemah, yaitu anak yatim dan orang perempuan.”
Ini adalah Hadis hasan yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i dengan isnad yang baik.
Makna Uharriju ialah aku menganggap dosa dan maksudnya berdosa bagi orang yang
menyia-nyiakan haknya kedua macam orang di atas yakni anak yatim dan wanita, juga aku
takut-takuti dengan sesangat-sangatnya orang yang melakukan sedemikian itu, bahkan
kularang benar-benar, jangan sekali-kali dipermainkan hak-hak mereka itu.

272. Dari Mus’ab bin Sa’ad bin Abu Waqqash radhfallahu ‘anhuma, katanya: “Sa’ad
merasa bahwasanya ia memiliki kelebihan keutamaan dari orang-orang yang sebawahnya,
kemudian Nabi s.a.w. bersabda:
“Bukankah engkau semua tidak akan memperoleh pertolongan atau rezeki melainkan
dengan sebab usaha dari orang-orang yang lemah dari kalanganmu semua itu.”
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai Hadis mursal, sebab sebenarnya Mus’ab bin
Sa’ad itu adalah seorang Tabi’i. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Bakar al-
Barqani dalam kitab shahihnya sebagai Hadis muttashil dari Mus’ab dari ayahnya r.a.

273. Dari Abuddarda’, yaitu ‘Uwaimir r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Carilah untukmu orang-orang yang lemah, sebab hanyasanya engkau semua diberi
rezeki serta pertolongan dengan sebab orang-orang yang lemah di kalangan engkau semua
itu.”
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang baik.
Keterangan:
Hadis di atas menurut riwayat Imam an-Nasa’i berbunyi:
“Hanyasanya ummat ini dapat memperoleh pertolongan – Allah Ta’ala – dengan sebab
kaum yang lemah dari golongan mereka – kaum Muslimin.”
Mengapa demikian? Dalam penafsirannya disebutkan bahwa kaum yang dha’if, lemah
dan dipandang tidak berharga oleh umumnya masyarakat itulah yang justeru banyak yang
dikabulkan doanya, karena mereka ikhlas dalam berdoa lebih khusyu’ dalam mengerjakan
ibadat karena hati mereka sudah kosong samasekali dari pemikiran perihal keduniawiyahan,
sebab memang tidak memiliki kelebihan-kelebihan. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
185
Oleh sebab itu kita yang dari golongan berada, apalagi yang hartawan, jangan sekali-
kali menganggap hina-dina kepada mereka itu, sebab kefakiran dan kelemahan dalam hal
harta benda itu memang bukan suatu cela. Mereka seyogyanya kita tolong sesuai dengan
kemampuan kita, agar suka membantu kita berdoa untuk memperoleh rezeki yang halal.
Mereka tentu suka mendoakan orang yang kasih-sayang kepada mereka, sebab kalau ada
rezeki yang kita peroleh, merekapun pasti akan merasakan bagiannya. Jadi sebagaimana
orang yang tegap dan kuat merasa memiliki kelebihan dengan keberaniannya, maka kaum
yang lemah itupun memiliki kelebihan di sisi Allah Ta’ala dengan doa yang mereka
panjatkan yang mustajab (terkabul) kehadhirat Allah serta dengan keikhlasannya.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
186
Bab 34

Berwasiat Kepada Kaum Wanita

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan pergaulilah kaum wanita itu dengan baik-baik.” (an-Nisa’: 19)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan engkau semua tidak akan dapat berbuat seadil-adilnya terhadap kaum wanita itu,
sekalipun engkau semua sangat menginginkan berbuat sedemikian itu. Oleh sebab itu,janganlah
engkau semua miring kepada yang satu dengan cara yang keterlaluan sehingga engkau semua biarkan
ia sebagai tergantung. jikalau engkau berbuat kebaikan dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah
adalah Maha Pengampun lagi Penyayang.” (an-Nisa’: 129)
Keterangan:
Dalam syariat Islam seorang lelaki dibolehkan berpoligami atau kawin lebih dari satu
dan dibatasi sebanyak-banyaknya empat isteri. Tetapi diberisyarat mutlak bagisuami itu
hendaklah ia dapat berlaku adil. Maksudnya, jika kawin dua orang masih dapat berlaku adil,
hukumnya tetap boleh, tetapi jika dua orang saja sudah tidak dapat adil, maka wajib hanya
seorang saja. Sekiranya beristeri dua dapat adil, tetapi jika sampai tiga, lalu tidak adil, maka
haramlah bagi suami itu mengawini tiga isteri. Jadi yang dibolehkan hanya dua belaka.
Seterusnya jika tiga orang dapat berbuat adil, tetapi kalau empat, lalu menjadi tidak adil,
maka haram pula beristeri sampai empat itu. Jadi wajib hanya tiga isteri saja yang boleh
drkawini. Ringkasnya keadilan itu memegang peranan utama untuk halal atau haramnya
lelaki kawin lebih dari satu. Ini sesuai dengan petunjuk Allah yang difirmankan dalam al-
Quran, yakni:
“Maka bolehlah kamu mangawini wanita-wanita itu dua orang, tiga dan empat. Tetapi jika
kamu khuatir tidak dapat berlaku adil, maka seorang wanita saja – yang dibolehkan.” (an-Nisa’: 3)
Keadilan yang dimaksudkan ialah mengenai hal-hal yang zahir, seperti bergilir untuk
bermalam. Tetapi yang mengenai isi hati tentu tidak diwajibkan adanya keadilan itu seperti
rasa cinta kepada yang seorang melebihi kepada yang lain. Ini sama halnya dengan wanita
yang bersaudara banyak, misalnya: Mungkin kepada si Nuruddin ia lebih cinta dan lebih
senang, sedang kepada si Hasbullah tidak demikian atau kurang kecintaannya dan kepada si
Jalal malahan membenci padahal semuanya sesaudara. Jadi mengenai rasa cinta tidak
diwajibkan adanya keadilan.
Demikian pula dalam hal persetubuhan, tidak pula diwajibkan adanya keadilan itu
bagi suami terhadap para isterinya, sebab persoalan ini adalah sebagai hasil yang
ditumbuhkan oleh rasa cinta tersebut.
Itulah yang dimaksudkan dalam Islam mengenai makna keadilan. Oleh sebab itu pula
Allah berfirman sebagaimana di atas, yang tujuannya ialah bahwa kamu semua, hai manusia,
itu tidak mungkin dapat berbuat keadilan yang seadil-adilnya terhadap para isteri itu,
sekalipun kamu ingin berbuat demikian. Bahkan Rasulullah s.a.w. sendiri pernah bersabda:
“Ya Allah, inilah daya-upayaku yang dapat kumiliki (yakni dalam berlaku adil
terhadap para isteri), saya tidak kuat memiliki sebagaimana yang Engkau miliki dan hal itu
memang tidak saya miliki (atau saya tidak dapat melaksanakannya).” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
187
Namun demikian, sekalipun kita tidak dapat berlaku seadil-adilnya terhadap para
isteri, kitapun diperingatkan oleh Allah Ta’ala dengan firmanNya:
“Jangan kamu miring atau terlampau condong kepada yang seorang dengan cara yang
kesangatan, sehingga engkau biarkan ia sebagai wanita yang tergantung.” (an-Nisa’: 129)
Maksudnya sekalipun rasa cinta dan persetubuhan itu tidak merupakan kewajiban
untuk dibagi secara adil, tetapi juga jangan terlampau sangat melebihkan kepada yang
seorang sampai-sampai yang lainnya tidak dikasihi samasekali, meskipun dalam bergiliran
tidur tetap dilaksanakan. Sebabnya ialah kalau ini dikerjakan, maka sama halnya dengan
membiarkan isteri itu seperti barang yang tergantung, artinya kalau dikatakan tidak
bersuami atau janda, kenyataannya ada suaminya, tetapi kalau dikatakan ada suaminya,
kenyataannya suaminya tidak ada rasa cintanya sedikitpun pada wanita itu dan tidak pernah
diberi bagian untuk bersenang-senang dalam seketiduran. Demikianlah peringatan Allah
kepada kita kaum Muslimin.

274. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Berwasiatlah engkau semua kepada kaum wanita dengan yang baik-baik, sebab
sesungguhnya wanita itu dibuat dari tulang rusuk dan sesungguhnya selengkung-
lengkungnya tulang rusuk ialah bagian yang teratas sekali. Maka jikalau engkau mencoba
meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya dan jikalau engkau biarkan saja, maka
ia akan tetap lengkung selama-lamanya. Oleh sebab itu, maka berwasiatlah yang baik-baik
kepada kaum wanita itu.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat kedua kitab Shahih Bukhari dan Muslim disebutkan demikian:
Nabi s.a.w. bersabda:
“Wanita itu adalah sebagai tulang rusuk, jikalau engkau luruskan, maka engkau akan
mematahkannya, dan jikalau engkau bersenang-senang dengannya, engkaupun dapat pula
bersenang-senang dengannya tetapi di dalam wanita itu tentu ada kelengkungannya.”
Dalam riwayat Muslim disebutkan:
Nabi s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang tidak akan melurus pada
suatu jalan selama-lamanya untukmu. Maka jikalau engkau bersenang-senang dengannya,
dapat pula engkau bersenang-senang dengannya, tetapi di dalam wanita itu ada
kelengkungannya dan jikalau engkau luruskan ia, maka engkau akan mematahkannya dan
patahnya itu ialah menceraikannya.”

275. Dari Abdullah bin Zam’ah r.a. bahwasanya ia mendengar Nabi s.a.w. berkhutbah
dan menyebutkan perihal unta – mu’jizat Nabi Shalih a.s. – serta orang yang menyembelihnya,
kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda, membacakan firman Allah – yang artinya: “Ketika
bangkit dengan cepat – untuk melakukan kejahatan membunuh unta itu – orang yang tercelaka di
kalangan mereka – kaum Tsamud.” (as-Syams: 12).
Untuk menyembelih itu bangkitlah dengan cepatnya seorang lelaki yang perkasa,
jahat perangainya serta perusak, pula memiliki kekuasaan di kalangan kelompoknya.
Selanjutnya beliau s.a.w. menyebutkan perihal kaum wanita, lalu memberikan nasihat
dalam persoalan wanita itu, kemudian bersabda: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
188
“Ada seseorang dari engkau semua bersengaja benar – hendak menyakiti isterinya –
lalu menjalad – memukul – isterinya itu sebagai menjalad seseorang hambasahaya, tetapi
barangkali pada akhir harinya ia menyetubuhinya.”
Seterusnya beliau s.a.w. menasihati orang-orang itu dalam hal ketawa mereka dari
kentut, lalu bersabda: “Mengapa seseorang dari engkau semua itu ketawa dari apa yang
dilakukan itu?” maksudnya: “Bukankah ketawa dari sebab kentut itu menyalahi keperwiraan
diri.” (Muttafaq ‘alaih)

276. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Janganlah seseorang mu’min lelaki itu membenci seseorang mu’min perempuan,
sebab jikalau ia tidak senang dari wanita itu tentang suatu budipekertinya, tentunya ia akan
merasa senang dari budipekertinya yang lain, atau dari budipekerti yang selain dibencinya
itu.” (Riwayat Muslim)
Sabda Nabi s.a.w. Yafraku, dengan fathahnya ya’, saknahnya fa’ dan fathahnya ra’,
artinya: “membenci”. Dalam bahasa Arab dikatakan:
“Wanita itu membenci dan suaminya juga membenci isterinya. Ra’nya dikasrahkan
(dalam fi’il madhi atau past tense), sedang “Yafraku”, ra’nya difathahkan (dalam fi’il mudhari’
atau present tense). Maknanya: Sudah membenci dan sedang membenci.
Wallahu A’lam.

277. Dari ‘Amr al-Ahwash al-Jusyami r.a. bahwasanya ia men-dengar Nabi s.a.w.
dalam haji wada’ bersabda, setelah bertahmid serta memuji kepada Allah, memberikan
peringatan dan nasihat, demikian sabda beliau, selanjutnya:
“Ingatlah. Dan berwasiatlah engkau semua kepada kaum wanita dengan yang baik-
baik, sebab hanyasanya mereka itu adalah sebagai tawanan di sisimu semua. Engkau semua
tidak memiliki sesuatu apapun dari mereka itu selain yangtersebut tadi,
27
melainkan jikalau
mereka mendatangi perbuatan buruk yang nyata – sepertt tidak mentaati suaminya atau
buruk cara bergaulnya. Jikalau kaum wanita itu berbuat demikian, maka tinggalkanlah
mereka dalam seketiduran dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti.
Tetapi jikalau mereka telah kembali taat padamu semua, maka janganlah mencari-cari jalan
untuk menyakiti mereka itu.
Ingatlah, bahwasanya bagimu atas isteri-isterimu semua itu ada haknya, sebaliknya
bagi isteri-isterimu atasmu semua itupun ada haknya. Hakmu yang wajib mereka penuhi
ialah jangan sampai mereka memberikan tempat hamparanmu kepada orang yang engkau
tidak senangi -maksudnya: jangan sampai wanita-wanita itu duduk menyendiri dengan
kaum lelaki lain, jangan pula memberi izin masuk ke rumahmu kepada orang yang tidak
engkau semua senangi. Ingatlah, tentang hak mereka yang wajib engkau semua penuhi ialah
supaya engkau semua berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian serta makanan
mereka.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan
shahih.

27 Maksudnya selain untuk diajak bersenang-senang sebagai suami-isteri, juga suami wajib menjaga isterinya
dengan baik, memberikan kecukupan apa yang dibutuhkan menurut kadar kekuatan dan kemampuannya,
sedangkan isterinya wajib memelihara dirinya dari kecurigaan suami, pula wajib menjaga hartabenda suaminya
itu dengan sebaik-baiknya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
189
Sabda Rasulullah s.a.w.: ‘Awanin artinya tawanan, jama’nya lafaz ‘aniah dengan ‘ain
muhmalah, maksudnya wanita yang tertawan. Al’ani artinya lelaki yang tertawan. Rasulullah
s.a.w. menyamakan wanita yang sudah menjadi isteri itu seperti tawanan suaminya, karena
wanita itu sudah masuk samasekali di bawah kekuasaan suaminya itu.
Adhdharbul mubarrih, yaitu yang amat sangat menyakitkan. Sabda beliau s.a.w.: Fala
tabghu ‘alaihinna sabila artinya: jangan engkau semua mencari-cari jalan untuk membuat-buat
alasan hendak menyusahkan kaum isteri itu atau menyakiti mereka.
Wallahu ‘alarm.

278. Dari Mu’awiyah bin Haidah r.a., katanya: “Saya bertanya: “Ya Rasulullah, apakah
haknya isteri seseorang suami dari kita itu atas suaminya?” Beliau s.a.w. menjawab: “Yaitu
hendaklah engkau memberi isteri makan, jikalau engkau makan, engkau memberi pakaian ia
jikalau engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan mengolok-oloknya, juga
jangan meninggalkan ia – ketika tidak taat pada suaminya, kecuali dalam rumah saja – yakni
dalam seketiduran.”
28

Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan ia berkata: “Arti
laatuqabbih: jangan mengolok-oloknya yaitu jangan mengucapkan: Semoga Allah
memburukkan engkau.”

279. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesempurna-sempurnanya kaum mu’minin perihal keimanannya ialah yang terbaik
budipekertinya di antara mereka itu
29 dan yang terbaik di antara kaum mu’minin itu ialah
yang terbaik sifatnya terhadap kaum wanitanya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan
shahih.

280. Dari lyas bin Abdullah bin Abu Dzubab r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Janganlah engkau semua memukul hamba-hamba Allah yang perempuan –
maksudnya suami jangan memukul isterinya.” Umar r.a. lalu datang kepada Rasulullah s.a.w.
lalu bersabda: “Para isteri itu berani menentang pada suami-suaminya.” Oleh sebab itu beliau
s.a.w. memberikan kelonggaran untuk memukul mereka – yang tidak keras sampai
menyakitkan. Selanjutnya beberapa kaum wanita sama berkeliling mendatangi keluarga
Rasulullah untuk mengadukan para suaminya – karena ada beberapa isteri yang dipukul
suaminya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: “Benar-benar telah berkeliling beberapa
kaum wanita mendatangi keluarga Muhammad untuk mengadukan perihal suami-isterinya.
Maka bukannya suami-suami yang sedemikian itu yang termasuk orang-orang pilihan di
antara engkau semua – kaum mu’minin.”
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

28 Menurut Hadis di atas, maka yang boleh ditinggalkan hanyalah dalam seketidurannya, artinya suami boleh
meninggalkan isterinya dari tempat tidurnya. Jadi boleh tidur di tempat lain dalam rumahnya itu. Adapun
mengenai berbicara dengan isteri, maka wajib sepeni biasa, maksudnya jangan sampai tidak disapa atau tidak
diajak bercakap-cakap.
29 Hakikatnya budipekerti yang baik itu suka berbuat kebajikan pada orang lain, enggan melakukan sesuatu
yang sifatnya merugikan masyarakat dan ummat, berwajah manis serta bersikap ramah-tamah kepada siapapun
juga. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
190

281. Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah
s.a.w. bersabda:
“Dunia ini adalah hartabendadan sebaik-baik harta benda dunia itu ialah wanita yang
shalihah.” (Riwayat Muslim)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
191
Bab 35

Hak Suami Atas Isteri (Yang Wajib Dipenuhi Oleh Isteri)

Allah Ta’ala berfirman:
“Kaum lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin atas kaum wanita – isteri-isterinya, karena Allah
telah meleblhkan sebagian mereka dari yang lainnya, juga karena kaum lelaki itu telah menafkahkan
dari sebagian hartanya. Oleh sebab itu kaum wanita yang shalihah ialah yang taat serta menjaga
dirinya di waktu ketiadaan suaminya, sebagaimana yang diperintah untuk menjaga dirinya itu oleh
Allah.” (an-Nisa’:34)
Keterangan:
Menilik isi yang tersirat dalam ayat di atas, maka Allah Ta’ala sudah memberikan
ketentuan yang tidak dapat diubah-ubah atau sudah merupakan sunatullah, yaitu bahwa
keharmonian rumahtangga itu, manakafa lelaki dapat menguasai seluruh hal-ihwal
rumahtangga, dapat mengatur dan mengawasi isteri sebagai kawan hidupnya dan
menguasai segala sesuatu yang masuk dalam urusan rumahtangganya itu sebagaimana
pemerintah yang baik, pasti dapat menguasai dan mengatur sepenuhnya perihal keadaan
rakyat.
Manakala ini terbalik, misalnya isteri yang menguasai suami, atau sama-sama
berkuasanya, sehingga seolah-olah tidak ada pengikut dan yang diikuti, tidak ada pengatur
dan yang diatur, sudah pasti keadaan rumahtangga itu menemui kericuan dan tidak
mungkin ada ketenangan dan ketenteraman di dalamnya.
Ringkasnya para suamilah yang wajib menjadi Qawwaamuun, yakni penguasa,
khususnya kepada isterinya. Ini dengan jelas diterangkan oleh Allah perihal sebab-sebabnya,
yaitu kaum lelakilah yang dikaruniai Allah Ta’ala akal yang cukup sempurna, memiliki
kepandaian dalam mengatur dan menguasai segala persoalan, juga kekuatannyapun
dilebihkan oleh Allah bila dibandingkan dengan kaum wanita, baik dalam segi pekerjaan
ataupun peribadatan dan ketaatan kepada Tuhan. Selain itu suami mempunyai
pertanggunganjawab penuh untuk mencukupi nafkah seluruh isi rumahtangga itu.
Oleh sebab itu isteri itu baru dapat dianggap shalihah, apabilaia selalu taat pada Allah,
melaksanakan hak-hak suami, memelihara diri di waktu suaminya tidak di rumah dan tidak
seenaknya saja dalam hal memberikan harta yang menjadi milik suaminya itu. Dengan
demikian isteri itupun pasti akan dilindungi oleh Allah dalam segala hal dan keadaan, juga
ditolong untuk dapat melaksanakan tanggungjawabnya yang dipikulkan kepadanya
mengenai urusan rumahtangganya itu.
Adapun Hadis-hadisnya,maka diantaranya ialah Hadisnya’Amr bin al-Ahwash di
muka dalam bab sebelum ini – lihat Hadis no. 276.

282. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Jikalau seseorang lelaki mengajak isterinya ketempat tidurnya, tetapi isteri itu tidak
mendatangi ajakannya tadi, lalu suami itu menjadi marah pada malam harinya itu, maka
para malaikat melaknati – mengutuk – isteri itu sampai waktu pagi.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lain lagi, disebutkan demikian:
“Rasulullah s.a.w. bersabda: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
192
“Apabila seseorang isteri meninggalkan tempat tidur suaminya pada malam harinya,
maka ia dilaknat oleh para malaikat sampai waktu pagi.”
Dalam riwayat lain lagi disebutkan sabda Rasulullah s.a.w. demikian:
Demi Zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaanNya, tiada seseorang
lelakipun yang mengajak isterinya untuk datang di tempat tidurnya, lalu isteri itu menolak
ajakannya, melainkan semua penghuni yang ada di langit – yakni para malaikat – sama
murka pada wanita itu sehingga suaminya rela padanya – yakni mengampuni kesalahannya.”

283. Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tiada halal – yakni haram – bagi seorang isteri untuk berpuasa – sunnat – sedangkan
suaminya menyaksikan – yakni ada, melainkan dengan izin suaminya itu dan tidak halal
mengizinkan seseorang lelaki lainpun untuk masuk rumahnya – baik lelaki lain mahramnya
atau bukan, kecuali dengan izin suaminya.” (Muttafaq ‘alaih)
Dan yang di atas itu lafaznya Imam Bukhari.

284. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w. sabdanya:
“Semua orang dari engkau sekalian itu adalah penggembala dan semuanya saja akan
ditanya perihal penggembalaannya. Seorang amir – pamong peraja – adalah penggembala,
orang lelaki juga penggembala pada keluarga rumahnya, orang perempuan pun
penggembala pada rumah suaminya serta anaknya. Maka dari itu semua orang dari engkau
sekalian itu adalah penggembala dan semua saja akan ditanya perihal penggembalaannya.”
(Muttafaq ‘alaih)

285. Dari Abu Ali, yaitu Thalq bin Ali r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Jikalau seseorang lelaki mengajak isterinya untuk keperluannya – masuk ke tempat
tidur – maka wajiblah isteri itu mendatangi – mengabulkan – kehendak suaminya itu,
sekalipun di saat itu isteri tadi sedang ada di dapur.”
Diriwayatkan oleh Imam-Imam Termidzi dan an-Nasa’i dan Termidzi berkata bahwa
ini adalah Hadis hasan.

286. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Andaikata saya boleh
menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscayalah saya akan menyuruh
isteri supaya bersujud kepada suaminya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan
shahih.

287. Dari Ummu Salamah radhiallahu ‘anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Mana saja wanita yang meninggal dunia sedang suaminya rela padanya – tidak
sedang mengkal padanya, maka wanita itu akan masuk syurga.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

289. Dari Usamah bin Zaid radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
193
“Saya tidak meninggalkan sesuatu fitnah sepeninggalku nanti yang fitnah itu Iebih
besar bahayanya untuk dihadapi oleh kaum lelaki, Iebih hebat dari fitnah yang ditimbulkan
oleh karena persoalan orang-orang perempuan.” (Muttafaq ‘alaih)
30

288. Dari Mu’az bin Jabal r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Tidaklah seseorang isteri itu
menyakiti pada suaminya di dunia – baik hati atau badannya, melainkan isterinya yang dari
bidadari yang membelalak matanya itu berkata: “Janganlah engkau menyakiti ia, semoga
engkau mendapat siksa Allah. Hanyasanya ia di dunia itu adalah sebagai tamu bagimu, yang
hampir sekali akan berpisah denganmu untuk menemui kita.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

30 Syaikhal Allamah’Alaudin berkata: “Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam kitab shahihnya diringkaskan dari
Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tiga macam orang yang tidak diterima oleh Allah shalat mereka dan tidak ada kebaikan mereka yang naik – ke
langit – yaitu hambasahaya yang melarikan diri sehingga ia kembali kepada pemiliknya, lalu meletakkan
tangannya di tangan pemiliknya tadi – yakni menyerah bulat-bulat, juga wanita yang suaminya murka padanya
sehingga suaminya itu rela kembali dan orang mabuk sehingga sadar lagi.” Selesai dari hamisy atau pinggirnya
sebagian naskah kitab. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
194
Bab 36

Memberikan Nafkah Kepada Para Keluarga

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan menjadi kewajiban ayah untuk mencukupkan keperluan rezeki – makan minum – serta
pakaian dangan secara baik -sepantasnya – kepada ibu yang menyusukan anaknya.” (al-Baqarah: 233)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Hendaklah orang yang mampu itu memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuannya dan
barangsiapa yang terbatas rezekinya, maka bendaklah memberikan nafkabnya sesuai dengan pemberian
Allah kepadanya. Allah tidak memaksakan kepada seseorang melainkan sesuai dengan karunia
yangdiberikan olehNya kepada orang itu.” (at-Thalaq: 7)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Dan segala sesuatu apapun yang engkau semua nafkahkan, maka Allah tentu menggantinya.”
(Saba’: 39)

290. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sebuah dinar yang engkau belanjakan untuk perjuangan fisabilillah, sebuah dinar
yang engkau belanjakan untuk seseorang hambasahaya – lalu dapat segera merdeka, sebuah
dinar yang engkau sedekahkan kepada seseorang miskin dan sebuah dinar yang engkau
nafkahkan kepada keluargamu, maka yang terbesar pahalanya ialah yang engkau nafkahkan
kepada keluargamu itu.” (Riwayat Muslim)

291. Dari Abu Abdillah (ada yang mengatakan namanya itu ialah Abu Abdirrahman)
yaitu Tsauban bin Bujdud, yakni hambasahaya Rasulullah s.a.w., katanya: “Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Seutama-utama dinar yang dinafkahkan oleh seseorang lelaki ialah dinar yang
dinafkahkan kepada keluarganya, dan juga dinar yang dinafkahkan kepada kendaraannya
untuk berjuang fi-sabilillah dan pula yang dinafkahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk
berjuang fisabilillah juga.” (Riwayat Muslim)

292. Dari Ummu Salamah radhiallahu ‘anha, katanya: “Saya bertanya: “Ya Rasulullah,
adakah saya dapat memperoleh pahala jikalau saya menafkahi anak-anak Abu Salamah dan
saya tidak membiarkan mereka berpisah begini begitu – yakni bercerai berai ke sana ke mari
untuk mencari nafkahnya sendiri-sendiri, sebab hanyasanya mereka itu anak-anak saya juga –
karena Abu Salamah adalah suaminya Ummu Salamah.” Beliau s.a.w. menjawab: “Ya, engkau
memperoleh pahala dari apa yang engkau nafkahkan kepada anak-anak itu.” (Muttafaq ‘alaih)

293. Dari Sa’ad bin Abu Waqqash r.a. dalam Hadisnya yang panjang yang sudah kami
uraikan sebelum ini dalam permulaan kitab, yaitu dalam bab niat, bahwasanya Rasulullah
s.a.w. bersabda kepadanya – Sa’ad – yaitu:
“Sesungguhnya engkau tiada menafkahkan sesuatu nafkahpun yang dengannya itu
dengkau mencari keridhaan Allah, melainkan engkau pasti diberi pahala karena pemberian Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
195
nafkahmu tadi, sampaipun sesuatu yang engkau jadikan untuk makanan mulut isterimu.”
(Muttafaq ‘alaih)

294. Dari Mas’ud al-Badri r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Jikalau seseorang lelaki
memberikan nafkah kepada keluarganya dengan niat mengharapkan keridhaan Allah, maka
apa yang dinafkahkan itu adalah sebagai sedekah baginya – yakni mendapat -kan pahala
seperti orang yang bersedekah.” (Muttafaq ‘alaih)

295. Dari Abdullah bin’Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah
s.a.w. bersabda:
“Cukuplah seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyia-nyiakan orang yang wajib
ditanggung makannya.”
Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Dan juga
diriwayatkanoleh Imam Muslim dalam shahihnya dengan pengertian sebagaimana di atas itu,
yaitu sabda Rasulullah s.a.w.: “Cukuplah seseorang itu menanggung dosa, jikalau ia
menahan – tidak memberikan makan – kepada orang yang menjadi miliknya –
tanggungannya.”

296. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Tiada suatu haripun
yang semua hamba Allah berpagi-pagi padahari itu, melainkan ada dua malaikat yang turun
– kebumi, yang satu berkata: “Ya Allah, berikanlah kepada orang yang memberikan nafkah
akan gantinya,” sedang yang lainnya berkata: “Ya Allah, berikanlah kepada orang yang
menahan – hartanya dan enggan menafkahkan akan kerusakan – menjadi habis samasekali.”
(Muttafaq ‘alaih)

297. Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda:
“Tangan bagian atas itu lebih baik dari tangan bagian bawah – yakni yang memberi
lebih baik daripada yang diberi. Dan mulailah dahulu dengan orang yang menjadi
keluargamu. Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan di luar keperluan – yakni bahwa
dirinya sendiri sudah cukup untuk kepentingannya dan kepentingan keluarganya.
Barangsiapa yang menahan diri – tidak sampai meminta sekalipun miskin, maka Allah akan
mencukupkan kebutuhannya dan barangsiapa yang merasa kaya – merasa cukup dengan apa
yang ada disisinya, maka Allah akan membuatnya kaya – cukup dari segala keperluannya.”
(Riwayat Bukhari)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
196
Bab 37

Memberikan Nafkah Dari Sesuatu Yang Disukai Dan Dari
Sesuatu Yang Baik

Allah Ta’ala berfirman:
“Tidak sekali-kali engkau semua akan dapat memperoleh kebajikan, sehingga engkau semua
suka membelanjakan dari sesuatu yang engkau cintai.” (ali-lmran: 92)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Hai sekalian orang-orang yang berimah, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari apa-apa
yang engkau semua usahakan dan dari apa-apa yang Kami keluarkan dari bumi dan janganlah engkau
semua sengaja memilihkan yang buruk-buruk di antara yang engkau semua nafkahkan itu.” (al-
Baqarah: 267)

298. Dari Anas r.a., katanya: “Abu Thalhah adalah seorang dari golongan kaum
Anshar di Madinah yang terbanyak hartanya, terdiri dari kebun kurma. Di antara harta-
hartanya itu yang paling dicintai olehnya ialah kebun kurma Bairuha’. Kebun ini letaknya
menghadap masjid – Nabawi di Madinah. Rasulullah s.a.w. suka memasukinya dan minum
dari airnya yang nyaman.” Anas berkata: “Ketika ayat ini turun, yakni yang artinya: “Engkau
semua tidak akan memperoleh kebajikan sehingga engkau semua suka menafkahkan dari
sesuatu yang engkau semua cintai,” maka Abu Thalhah berdiri menuju ke tempat Rasulullah
s.a.w., lalu berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman:

– artinya sebagaimana di atas. Padahal hartaku yang paling saya cintai ialah kebun kurma
Bairuha’, maka sesungguhnya kebun itu saya sedekahkan untuk kepentingan agama Allah
Ta’ala. Saya meng harapkan kebajikannya serta sebagai simpanan – di akhirat di sisi Allah.
Maka dari itu gunakanlah kebun itu ya Rasulullah, sebagaimana yang Allah
memberitahukan kepada Tuan. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: “Aduh, yang
sedemikian itu adalah merupakan harta yang banyak keuntungannya – berlipat ganda
pahalanya bagi yang bersedekah, yang sedemikian adalah merupakan harta yang banyak
keuntungannya. Saya telah mendengar apa yang engkau ucapkan dan sesungguhnya saya
berpendapat supaya kebun itu engkau berikan kepada kaum keluargamu – sebagai sedekah.”
Abu Thalhah berkata: “Saya akan melaksanakan itu, ya Rasulullah.” Selanjutnya Abu
Thalhah membagi-bagikan kebun Bairuha’ itu kepada keluarga serta anak-anak pamannya.”
(Muttafaq ‘alaih)
Sabda Nabi s.a.w.: Malun raabihun, diriwayatkan dalam kitab shahih Raabihun dan ada
pula yang mengatakan Raayihun, jadi ada yang dengan ba’ muwahhadah dan ada yang
dengan ya’ mutsannat, maksudnya menguntungkan yakni keuntungannya itu kembali
padamu sendiri.
“Bairuha”‘ adalah suatu kebun kurma, diriwayatkan dengan kasrahnya ba’ atau
dengan fathahnya – jadi Biruha’ atau Bairuha’.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
197
Bab 38

Kewajiban Memerintah Keluarga Dan Anak-anak Yang Sudah
Tamyiz, juga Semua Orang Yang Dalam Lingkungan Penjagaannya,
Supaya Taat Kepada Allah Ta’ala Dan Melarang Mereka Dari
Menyalahinya, Harus Pula Mendidik Mereka Dan Mencegah Mereka
Dari Melakukan Apa-apa Yang Dilarang

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan perintahlah keluargamu dengan sembahyang dan bersabarlah atasnya.” (Thaha: 132)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka –
Bahan bakarnya adalah para manusia dan batu.” (at-Tahrim: 6)

299. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “al-Hasan bin Ali radhiallahu ‘anhuma
mengambil sebiji buah kurma dari kurma hasil sedekah lalu dimasukkannya dalam
mulutnya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: “Kakh, kakh – jijik, jijik -, lemparkan itu,
adakah engkau tidak tahu bahwasanya kita – golongan Bani Hasyim dan Bani Muththalib –
itu tidak halal makan benda sedekah.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan “Bahwa bagi kita – golongan Bani Hasyim dan Bani
Mutthalib – tidak halal makan sesuatu yang dari hasil sedekah.”
Sabda Nabi s.a.w.: “Kakh, kakh”, dikatakan dengan sukunnya kha’ dan ada yang
mengatakan pula dengan kasrahnya kha’ serta ditanwinkan – lalu menjadi kakhin, kakhin. Ini
adalah kata melarang kepada anak-anak dari apa-apa yang dianggap jijik atau kotor. Al-
Hasan di kala itu masih kecil sebagai anak-anak.

300. Dari Abu Hafsh yaitu Umar r.a. bin Abu Salamah, yakni Abdullah bin Abdul-asad.
Ia adalah anak tiri Rasulullah s.a.w.
31 katanya: “Saya pernah berada di pangkuan Rasulullah
s.a.w. dan tanganku – ketika makan – berputar di seluruh penjuru piring, lalu Rasulullah
s.a.w. bersabda padaku:
“Hai anak, bacalah Bismillahi Ta’ala – sebelum makan – dan makanlah dengan tangan
kananmu, pula makanlah dari makanan yang ada di dekatmu saja.” Maka senantiasa
sedemikian itulah cara makanku sesudah itu.” (Muttafaq ‘alaih)

301. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Semua orang dari engkau sekalian itu adalah penggembala dan semuanya saja akan
ditanya tentang penggembalaannya. Seorang imam – pemimpin – adalah penggembala dan
akan ditanya tentang penggembalaannya. Seorang lelaki adalah penggembala dalam
keluarganya dan akan ditanya tentang penggembalaannya, seorang isteri adalah

31 Jadi Umar bin Abu Salamah itu anak tiri Rasulullah s.a.w., puteranya isteri beliau s.a.w. yang bernama Ummu
Salamah. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
198
penggembala di rumah suaminya dan akan ditanya tentang penggembalaannya. Seorang
pelayan juga penggembala dalam harta tuannya dan akan ditanya tentang
penggembalaannya. Maka semua orang dari engkau sekalian itu adalah penggembala dan
akan ditanya tentang penggembalaannya.” (Muttafaq ‘alaih)
Hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa sekalipun sesuatu itu dipandang umum
sangat remeh dan tidak perlu diperhatikan, seperti adab kesopanan di waktu makan-minum,
duduk, bermain-main dan lain-lain sebagainya, tetapi Agama Islam tetap menyerukan
kepada orang tua atau wali anak-anak, agar hal-hal itu diajarkan serla menegur mereka jika
mereka berbuat yang tidak pantas. Mengajarkan ini wajib dilaksanakan sejak kecil, agar
terbiasa nantinya apabila telah dewasa dan orang lain akan menamakan “Anak yang
mengerti tatakerama”.

302. Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari neneknya r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Perintahlah anak-anakmu untuk menjalankan shalat di waktu mereka berumur tujuh
tahun dan pukullah mereka, jikalau melalaikan shalat di waktu mereka berumur sepuluh
tahun. Juga pisahkanlah antara mereka itu dalam masing-masing tempat tidurnya.”
Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang hasan.

303. Dari Abu Tsurayyah yaitu Sabrah bin Ma’bad al-Juhani r.a., katanya: “Rasulullah
s.a.w. bersabda:
“Pelajarilah anak-anak itu akan bersembahyang ketika berusia tujuh tahun dan
pukullah ia jikalau melalaikan shalat ketika berumur sepuluh tahun.”
Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam-Imam Abu Dawud dan Termidzi
mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan. Adapun lafaznya Abu Dawud yaitu: “Rasulullah
s.a.w. bersabda:
“Perintahlah anak-anak itu untuk bersembahyang ketika ia telah mencapai umur tujuh
tahun.”
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
199
Bab 39

Hak Tetangga Dan Berwasiat Dengannya

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan sembahlah Allah serta jangan menyekutukan sesuatu denganNya. Juga berbuat baiklah
kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga
yang jauh, teman seperjalanan, sepekerjaan, sesekolah dan lain-lain – orang yang dalam perjalanan dan
– lalu kehabisan bekal -hambasahaya yang menjadi milik tangan kananmu.” (an-Nisa’: 36)

304. Dari Ibnu Umardan Aisyah radhiallahu ‘anhuma, keduanya berkata: “Rasulullah
s.a.w. bersabda:
“Tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku supaya berbuat baik kepada
tetangga, sehingga saya menyangka seolah-olah Jibril akan memasukkan tetangga sebagai
ahli waris -yakni dapat menjadi ahli waris dan tetangganya.” (Muttafaq ‘alaih)

305. Dari Abu Zar r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Hai Abu Zar, jikalau
engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan saling berjanjilah dengan tetangga-
tetanggamu – untuk saling beri-memberikan.” (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat Imam Muslim lainnya, juga dari Abu Zar, katanya: “Kekasihku s.a.w.
berwasiat padaku demikian: “Jikalau engkau memasak kuah, maka perbanyakkanlah airnya,
kemudian lihatlah keluarga dari tetangga-tetanggamu, lalu berilah mereka itu dengan baik-
baik.”
306. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda:
“Demi Allah, tidaklah beriman; demi Allah, tidaklah beriman; demi Allah, tidaklah
beriman!” Beliau s.a.w. ditanya: “Siapakah, ya Rasulullah.” Beliau s.a.w. menjawab: “Yaitu
orang yang tetangganya tidak aman akan kejahatannya – tipuannya.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan:
Nabi s.a.w. bersabda:
“Tidak akan masuk syurga orang yang tetangganya itu tidak akan aman akan
kejahatannya – tipuannya.”
Bawaiq, artinya berbagai macam tipudaya serta kejahatan – baik yang dilakukan
dengan tangan, lisan dan lain-lain.

307. Dari Abu Hurairah r.a. pufa, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Hai wanita-wanita muslimat, janganlah seseorang tetangga itu menghinakan kepada
tetangganya yang lain, sekalipun yang dihadiahkan itu berupa kaki kambing.”
32 (Muttafaq
‘alaih)

32 Harap diperiksa kererangan Hadis di atas dalam Hadis no. 124. Di situ diuraikan secara panjang lebar perihal
adanya dua pendapat dalam menafsirkannya. Namun demikian tidak ada pertentangan antara yang satu
dengan yang lain. Jadi sama-sama boleh diterapkan dan dipakai. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
200
308. Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Janganlah seseorang tetangga itu melarang tetangganya yang lain untuk
menancapkan kayu di dindingnya -untuk pengokoh atap dan lain-lain.”
Abu Hurairah r.a. lalu berkata: “Mengapa engkau semua saya lihat tampaknya
menentang dari sunnah – peraturan Nabi s.a.w. -ini? Demi Allah, niscayalah akan saya
lemparkan sunnah itu antara bahu-bahumu – maksudnya: Saya paksakan untuk diterimanya,
sekalipun tampaknya berat dilakukan.” (Muttafaq ‘alaih)
Diriwayatkan dengan kata: Khusyubahu dan idhafah dan jama’, tetapi diriwayatkan
pula dengan kata: Khasyabatan dengan tanwin atas ifrad (yakni dalam bentuk mufrad).

309. Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti
tetangganya – baik dengan kata-kata atau perbuatan. Dan barangsiapa yang beriman kepada
Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya dan barangsiapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau – kalau tidak
dapat berkata baik – maka hendaklah berdiam saja – yakni jangan malahan berkata yang tidak
baik.” (Muttafaq ‘alaih)
Dari Abu Syuraih al-Khuza’i r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat
baik kepada tetangganya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka
hendaklah memuliakan tamunya dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah berkata yang baik atau hendaklah berdiam saja.”
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz seperti di atas ini dan Imam Bukhari
meriwayatkan sebagiannya.
Keterangan:
Hadis di atas, juga yang ada di bawahnya itu, mengandung pengertian bahwa jika kita
ingin dianggap sebagai seorang mu’min yang benar-benar sempurna keimanannya, maka
tiga hal ini wajib kita laksanakan dengan baik.
(a) Jangan menyakiti tetangga, tetapi hendaknya berbuat baik kepadanya, termasuk di
dalamnya tetangga yang dekat atau yang jauh, ada hubungan kekeluargaan atau tidak, juga
tanpa pandang apakah ia seorang Muslim atau kafir. Ringkasnya semua diperlakukan sama
dalam soal ketetanggaan.
(b) Memuliakan tamu, baik yang kaya ataupun yang miskin, yang sudah kenal atau
belum, kenalnya sudah lama atau baru saja bertemu dan berkenalan, seagama ataupun tidak
dan lain-lain, bahkan musuhpun katau datang ke tempat kita, wajib pula kita muliakan
sebagai tamu.
Cara memuliakannya ialah dengan jalan menampakkan wajah yang manis, berseri-seri
di mukanya, berbicara dengan sopan, menyatakan gembira atas kedatangannya dan segera
memberikan jamuan sepatutnya bilamana ada, tanpa memaksa-maksakan diri atau mengada-
adakan, sehingga berhutang dan lain-lain.
(c) Kalau dapat mengeluarkan kata-kata yang baik, itulah yang sebagus-bagusnya
untuk dijadikan bahan percakapan. Tetapi jika tidak dapat berbuat sedemikian, lebih baik
berdiam diri saja.
Dalam mengulas sabda Rasulullah s.a.w. yang terakhir ini. Imam as-Syafi’i r.a. berkata:
“Jadi hendaknya difikirkan sebelumnya perihal apa yang hendak dikatakan itu. Manakala Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
201
memang baik untuk dikeluarkan, maka yang terbagussekali ialah berkata-kata yang baik
tersebut. Maksudnya kata-kata yang baik ialah yang tidak akan menyebabkan timbulnya
kerusakan atau permusuhan, serta tidak pula akan menjurus ke arah pembicaraan yang
diharamkan oleh syariat ataupun dimakruhkan. Inilah yang dianggap sebagai kata-kata yang
memang betul-betul baik. Tetapi sekiranya akan membuat keonaran, permusuhan dan
kekacauan atau akan menjurus kepada pembicaraan yang keruh, apalagi yang haram, maka
di situlah tempatnya kita tidak boleh berbicara dan lebih baik berdiam diri saja.”

310. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Saya berkata: Ya Rasulullah,
sesungguhnya saya itu mempunyai dua orang tetangga, maka kepada yang manakah di
antara keduanya itu yang saya beri hadiah? “Rasulullah s.a.w. menjawab: “Kepada yang
terdekat pintunya denganmu.” (Riwayat Bukhari)

311. Dari Abdullah bin Amr radhiallahu ‘anhuma, katanya: ”Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Sebaik-baiknya kawan di sisi Allah Ta’ala ialah yang terbaik Kubungannya dengan
kawannya dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta’ala ialah yang terbaik pergaulannya
dengan tetangganya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
202
Bab 40

Berbakti Kepada Kedua Orangtua Dan Mempererat Keluarga

Allah Ta’ala berfirman:

“Dan sembahlah Allah serta jangan menyekutukan sesuatu denganNya. juga berbuat baiklah
kepada kedua orangtua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang menjadi kerabat,
tetangga yang bukan kerabat, teman seperjalanan, orang yang dalam perjalanan dan bambasahaya
yang menjadi milik tangan kananmu.” (an-Nisa’: 36)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namaNya engkau semua saling menuntut hak
dan peliharalah kekeluargaan.” (an-Nisa’: 1)

“Orang-orang yang berakal ialah mereka yang memperhubungkan apa yang diperintahkan
untuk diperhubungkan oleh Tuhan – yakni shilatur rahmi.” (ar-Ra’ad: 21)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan Kami – Allah – berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua
orangtuanya.” (al-Ankabut: 8)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan Tuhanmu telah menentukan supaya engkau semua jangan menyembah melainkan Dia
dan supaya engkau semua berbuat baik kepada kedua orangtua. Dan kalau salah seorang di antara
keduanya atau keduanya ada di sisimu sampai usia tua, maka janganlah engkau berkata kepada
keduanya dengan ucapan “cis”, dan jangan pula engkau menggertak keduanya, tetapi ucapkanlah
kepada keduanya itu ucapan yang mulia – penuh kehormatan.
“Dan turunkanlah sayap kerendahan – maksudnya: Rendahkanlah dirimu – terhadap kedua
orangtuamu itu dengan kasih-sayang dan katakanlah: “Ya Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku
itu sebagaimana keduanya mengasihi aku di kala aku masih kecil.” (al-lsra’: 23-24)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Dan Kami – Allah – berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orangtuanya.
Ibunya telah mengandungnya dengan menderita kelemahan di atas kelemahan – yakni terus -menerus –
dan ceraian susuannya dalam dua tahun. Hendaknya engkau bersyukur kepadaKu dan kepada kedua
orangtuamu.” (Luqman: 14)

312. Dari Abu Abdirrahman yaitu Abdullah bin Mas’ud r.a., katanya: Saya bertanya
kepada Nabi s.a.w.: “Manakah amalan yang lebih tercinta disisi Allah?” Beliau menjawab:
“Yaitu shalat menurut waktunya.” Saya bertanya pula: “Kemudian apakah?” Beliau menjawab:
“Berbakti kepada orang tua.” Saya bertanya pula: “Kemudian apakah?” Beliau menjawab:
“Yaitu berjihad fisabilillah.” (Muttafaq ‘alaih)

313. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
203
“Tidak cukuplah seseorang anak terhadap orangtuanya – sebagaimana imbangan
jasa,kecuali apabila anak itu menemui orangtuanya sebagai hambasahaya, lalu membelinya
kemudian memerdekakannya.” (Riwayat Muslim)

314. Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah
memuliakan tamunya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka
hendaklah menghubungi – mempereratkan – kekeluargaannya dan barangsiapa yang beriman
kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau – jikalau tidak dapat – berdiam
sajalah.” (Muttafaq ‘alaih)

315. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah
Ta’ala menciptakan seluruh makhluk, kemudian setelah selesai dari semuanya itu lalu rahim
– kekeluargaan – itu berdiri terus berkata: “Ini adalah tempat orang yang bermohon
kepadaMu – Tuhan – daripada perpisahan.” Allah berfirman: “Ya, apakah engkau rela jikalau
Aku perhubungkan orang yang menghubungimu – kekeluargaan – dan Aku memutuskan
orang yang memutuskanmu?” Rahim menjawab: “Ya.” Allah berfirman lagi: “Jadi keadaan
yang sedemikian itu tetap untukmu – yang meng hubungi atau yang memutuskan.”
Selanjutnya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Bacalah jikalau engkau semua menghendaki – firman Allah yang artinya: “Apakah
barangkali andaikata engkau semua berkuasa, engkau semua akan membuat kerusakan
di bumi dan memutuskan ikatan kekeluargaan? Orang-orang yang sedemikian itulah yang
dilaknat oleh Allah, kemudian ditulikan pendengarannya oleh Allah serta dibutakan
penglihatannya.” – Surah Muhammad: 22-23. (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan demikian: “Kemudian Allah Ta’ala
berfirman:
“Barangsiapa yang menghubungimu – kekeluargaan – maka Aku menghubungkannya
dan barangsiapa memutuskan kamu, maka Aku juga memutuskannya.”

316. Dari Abu Hurairah r.a. lagi, katanya: “Ada seorang lelaki datang kepada
Rasulullah s.a.w. lalu berkata: “Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya
persahabati dengan sebaik-baiknya – yakni siapakah yang lebih utama untuk dihubungi
secara sebaik-baiknya?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Ia bertanya lagi: “Lalu siapakah?” Beliau
menjawab: “Ibumu.” Orang itu sekali lagi bertanya: “Kemudian siapakah?” Beliau menjawab
lagi: “Ibumu.” Orang tadi bertanya pula: “Kemudian siapa lagi.” Beliau menjawab: “Ayahmu.”
(Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan:
“Ya Rasulullah. Siapakah orang yang lebih berhak untuk dipersahabati – dihubungi –
secara sebaik-baiknya?” Beliau menjawab: “Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu
orang yang terdekat denganmu, yang terdekat sekali denganmu.”
Ashshahabah artinya persahabatannya. Sabdanya tsumma abaka, demikian ini
dimanshubkan dengan fi’il yang dibuang, jelasnya birra abaka yakni berbaktilah kepada
ayahmu. Dalam riwayat lain disebutkan tsumma abuka dan ini jelas artinya.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
204
317. Dari Abu Hurairah r.a. pula dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Melekat pada tanahlah
hidungnya, melekat pada tanahlah hidungnya, sekali lagi melekat pada tanahlah hidungnya –
maksudnya memperoleh kehinaan besarlah – orang yang sempat menemui kedua
orangtuanya di kala usia tua, baik salah satu atau keduanya, tetapi orang tadi tidak dapat
masuk syurga – sebab tidak berbakti kepada orangtuanya.” (Riwayat Muslim)

318. Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya ada seorang lelaki berkata: “Ya
Rasulullah, sesungguhnya saya itu mempunyai beberapa orang kerabat, mereka saya
hubungi – yakni saya pereratkan ikatan kekeluargaannya, tetapi mereka memutuskannya,
saya berbuat baik kepada mereka itu, tetapi mereka berbuat buruk pada saya, saya bersikap
sabar kepada mereka itu, tetapi mereka menganggap bodoh mengenai sikap saya itu.”
Kemudian beliau s.a.w. bersabda: “Jikalau benar sebagaimana yang engkau katakan itu, maka
seolah-olah mereka itu engkau beri makanan abu panas -yakni mereka mendapat dosa yang
besar sekali. Dan engkau senantiasa disertai penolong dari Allah dalam menghadapi mereka
itu selama engkau benar dalam keadaan yang sedemikian itu.” (Riwayat Muslim)
Tusiffuhum dengan dhammahnya ta’ dan kasrahnya sin muhmalah serta syaddahnya
fa’.
Almallu dengan fathahnya mim dan syaddahnya lam yaitu abu panas. Jadi maksudnya
seolah-olah engkau memberi makanan abu panas kepada mereka itu. Ini adalah kata
perumpamaan bahwa kaum kerabat yang bersikap seperti di atas itu tentu mendapatkan
dosa sebagaimana seorang yang makan abu panas mendapatkan sakit karena makan itu.
Terhadap orang yang berbuat baik ini tidak ada dosanya samasekali, tetapi orang-orang yang
tidak membalas dengan sikap baik itulah yang mendapatkan dosa besar karena mereka
melalaikan hak saudaranya dan memberikan kesakitan – hati dan perasaan – padanya.
Wallahu a’lam.

319. Dari Anas r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang ingin
supaya diluaskan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah mempereratkan ikatan
kekeluargaannya.” (Muttafaq ‘alaih) Makna Yunsa-alahu fi atsarihi yaitu diakhirkan ajalnya
yakni diperpanjangkan usianya.

320. Dari Anas r.a. pula, katanya: “Abu Thalhah adalah seorang dari golongan kaum
Anshar di Madinah yang banyak hartanya, terdiri dari kebun kurma. Di antara harta-
hartanya itu yang paling dicintai olehnya ialah kebun kurma Bairuha’. Kebun ini letaknya
menghadap masjid – Nabawi di Madinah. Rasulullah s.a.w. suka memasukinya dan minum
dari airnya yang nyaman. Ketika ayat ini turun, yang artinya: “Engkau semua tidak akan
memperoleh kebajikan sehingga engkau semua suka menafkahkan dari sesuatu yang engkau
semua cintai,” maka Abu Thalhah berdiri menuju ke tempat Rasulullah s.a.w., lalu berkata:
“Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman:
ﻮ ﹸﻟ ﺎ ﻨ ﺗ ﻦﹶﻟ ﹶﻥ ﻮ ﺒ ِﺤ ﺗ ﺎﻤِﻣ ﹾﺍ ﻮ ﹸﻘ ِﻔ ﻨ ﺗ ﻰﺘﺣ ﺮ ِﺒ ﹾ ﻟ ﺍ ﹾﺍ
(ali-lmran: 92)
– artinya sebagaimana di atas. Padahal hartaku yang paling saya cintai ialah kebun kurma
Bairuha’, maka sesungguhnya kebunku itu saya sedekahkan untuk kepentingan agama Allah
Ta’ala. Saya mengharapkan kebajikan serta sebagai simpanan – di akhirat – di sisi Allah. Maka
dari itu gunakanlah kebun itu ya Rasulullah, sebagaimana yang Allah memberitahukan Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
205
kepada Tuan. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: “Aduh, yang sedemikian itu adalah
merupakan harta yang banyak keuntungannya – berlipat ganda pahalanya bagi yang
bersedekah, yang sedemikian itu adalah merupakan harta yang banyak
keuntungannya.”Saya telah mendengar apa yang engkau ucapkan dan sesungguhnya saya
berpendapat supaya kebun itu engkau berikan kepada kaum keluargamu – sebagai sedekah.”
Abu Thalhah berkata: “Saya akan melaksanakan itu, ya Rasulullah.” Selanjutnya Abu
Thalhah membagi-bagikan kebun Bairuha’ itu kepada keluarga serta anak-anak pamannya.”
(Muttafaq ‘alaih)
Perihal lafaz-lafaznya sudah dijelaskan di muka dalam bab “infak dari apa-apa yang
dicintai” – harap diperiksa dalam Hadis no. 298.

321. Dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Ada seorang
lelaki menghadap Nabi s.a.w. lalu berkata: “Saya berbai’at kepada Tuan untuk ikut berhijrah
serta berjihad yang saya tujukan untuk mencari pahala dari Allah Ta’ala.” Beliau bertanya:
“Apakah salah seorang dari kedua orangtuamu itu masih ada yang hidup?” Orang itu
menjawab: “Ya, bahkan keduanya masih hidup.” Beliau bersabda: “Apakah maksudmu
hendak mencari pahala dari Allah Ta’ala?” Ia menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Kalau begitu
kembali sajalah ke tempat kedua orangtuamu, lalu berbuat baiklah dalam mengawani
keduanya itu.”(Muttafaq ‘alaih)
Ini adalah lafaznya Imam Muslim. Dalam riwayat Imam-imam Bukhari dan Muslim
lainnya disebutkan pula demikian:
“Ada seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w. lalu memohon izin kepada beliau
untuk ikut berjihad, lalu beliau bersabda: “Adakah kedua orangtuamu masih hidup?” Ia
menjawab: “Ya.” Lalu beliau s.a.w. bersabda: “Kalau begitu, berjihadlah dalam kedua
orangtuamu itu – dengan berbuat baik dan memuliakan keduanya itu.”

322. Dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash r.a. pula dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Bukannya orang yang menghubungi – mempererat kekeluargaan – itu dengan orang
yang mencukupi – yakni yang sama-sama menghubunginya, tetapi orang yang menghubungi
itu ialah orang yang apabila keluarganya itu memutuskan ikatan kekeluargaannya, lalu ia
suka menghubunginya – menyambungnya kembali.” (Riwayat Bukhari)

323. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Rahim – kekeluargaan –
itu tergantung pada ‘Arasy sambil berkata: “Barangsiapa yang menghubungi aku –
mempererat kekeluargaan, maka Allah menghubunginya dan barangsiapa memutuskan aku,
maka Allah memutuskannya.” (Muttafaq ‘alaih)

324. Dari Ummul mu’minin iaitu Maimunah binti al-Harits radhiallahu ‘anha,
bahawasanya dia memerdekakan seorang hamba sahayanya – perempuan – dan tidak
meminta izin lebih dulu kepada Nabi s.a.w. Ketika datang hari gilirannya yang waktu itu
beliau berputar untuknya, maka Maimunah berkata: “Adakah Tuan mengetahui, ya
Rasulullah, bahwa saya telah memerdekakan hamba-sahayaku?” Beliau s.a.w. bersabda:
“Adakah itu sudah engkau kerjakan.” Ia menjawab: “Ya, sudah.” Beliau bersabda: “Alangkah
baiknya kalau hamba sahaya itu engkau berikan saja kepada pamanmu dari jurusan ibu,
kerana yang sedemikian itu adalah lebih besar pahalanya untukmu.” (Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
206
325. Dari Asma’ binti Abu Bakar as-Shiddiq radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Ibuku
datang ke tempatku sedang dia adalah seorang musyrik di zaman Rasulullah s.a.w. – Iaitu di
saat berlangsungnya perjanjian Hudaibiyah antara Nabi s.a.w. dan kaum musyrikin.
Kemudian saya meminta fatwa kepada Rasulullah s.a.w., saya berkata: “Ibuku datang
padaku dan ia ingin meminta sesuatu, apakah boleh saya hubungi ibuku itu, padahal ia
musyrik?” Beliau s.a.w. bersabda: “Ya, hubungilah ibumu.” (Muttafaq ‘alaih)
Ucapan Asma’: Raghibah ertinya ialah ingin sekali meminta sesuatu yang ada padaku.
Ada yang mengatakan bahwa yang dating itu benar-benar ibunya sendiri dari nasabnya,
tetapi ada puia yang mengatakan bahwa itu adalah ibunya dari susuan yakni yang pernah
menyusuinya waktu kecil. Yang shahih ialah pendapat yang pertama yakni ibunya sendiri.

326. Dari Zainab as-Tsaqafiyah iaitu isteri Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu
wa’anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Bersedekahlah engkau semua, hai kaum
wanita dari perhiasan-perhiasanmu.” Zainab berkata: “Saya lalu kembali ke tempat Abdullah
bin Mas’ud, lalu saya berkata: “Sesungguhnya engkau ini seorang lelaki yang ringan
tangannya – maksudnya dalam keadaan kurang harta, dan sesungguhnya Rasulullah s.a.w.
telah memerintahkan kita untuk memberikan sedekah. Maka datanglah engkau kepada
beliau dan tanyakanlah, jikalau sekiranya yang sedemikian itu mencukupi daripadaku, maka
akan saya berikan saja padamu maksudnya ialah jikalau hartaku sendiri ini boleh diberikan
kepada sesama keluarga, tentu lebih baik untuk kepentingan keluarga saja. Tetapi jikalau
tidak mencukupi yang sedemikian itu – yakni tidak boleh kepada keluarga sendiri, maka
akan saya berikan kepada orang lain.”
Abdullah – suaminya – berkata: “Bahkan engkau saja yang datang pada beliau.”
Kemudian saya – Zainab – berangkat, tiba-tiba ada seorang wanita dari kaum Anshar
yang sudah ada di pintu Rasulullah s.a.w., sedang keperluanku sama benar dengan
keperluannya.
Rasulullah s.a.w. itu besar sekali kewibawaan yang ada padanya. Kemudian Bilal
keluar menemui kita, lalu kita berkata: “Datanglah kepada Rasulullah s.a.w., kemudian
beritahukanlah bahawasanya ada dua orang wanita sedang menanti di pintu untuk bertanya
kepada Tuan: “Apakah sedekah itu mencukupi, jikalau diberikan saja kepada suami-
suaminya serta anak-anak yatim yang ada dalam tanggungannya? Tetapi janganlah
diberitahukan siapa kita yang datang ini!” Bilal lalu masuk kepada Rasulullah s.a.w.,
kemudian menanyakan soal di atas itu. Rasulullah s.a.w. bertanya: “Siapakah kedua orang
itu?” Bilal menjawab: “Seorang wanita dari kaum Anshar dan yang seorang Zainab.”
Rasulullah s.a.w. bertanya: “Zainab yang mana – sebab nama Zainab banyak.” Bilal menjawab:
“Zainab isteri Abdullah.” Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Kedua wanita itu mendapatkan dua pahala -jikalau diberikan kepada keluarganya
sendiri, yaitu pahala karena kekeluargaan dan pahala sedekahnya.” (Muttafaq ‘alaih)

327. Dari Abu Sufyan yaitu Shakhr bin Harb r.a. dalam Hadisnya yang panjang perihal
kisahnya Hercules, bahawasanya Hercules berkata kepada Abu Sufyan: “Dia menyuruh
apakah kepadamu semua?” – yang dimaksudkan ialah Nabi s.a.w. Abu Sufyan menjawab:
Saya lalu berkata: “Nabi itu mengucapkan demikian: “Sembahlah Allah yang Maha Esa dan
jangan menyekutukan sesuatu denganNya.Juga tinggalkanlah apa-apa yang diucapkan oleh
nenek moyangmu – tentang i’tikad yang salah-salah.Dia menyuruh pula kepada kita supaya
kita melakukan shalat, berkata benar, menahan diri dari menjalankan keharaman serta
mempererat kekeluargaan.”(Muttafaq ‘alaih) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
207

328. Dari Abu Zar r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Engkau semua akan
membebaskan suatu tanah yang di situ digunakan sebutan qirath – untuk mata wangnya.”
Dalam sebuah riwayat lagi disebutkan: “Engkau semua akan membebaskan Mesir, yaitu
tanah yang di situ digunakanlah nama qirath, maka berwasiatlah kepada penduduk di situ
dengan baik-baik, sebab sesungguhnya mereka itu mempunyai hak kehormatan serta
kekeluargaan.”
Dalam riwayat lain disebutkan: “Jikalau engkau telah membebaskannya, maka berbuat
baiklah kepada penduduknya, sebab sesungguhnya mereka itu mempunyai hak kehormatan
dan kekeluargaan,” atau dalam riwayat lain disebutkan: “Mereka mempunyai hak
kehormatan dan periparan – dari kata ipar.” (Riwayat Muslim)
Para ulama berkata: “Rahim yang dimiliki oleh penduduk Mesir ialah karena Hajar,
ibunya Nabi Ismail adalah dari bangsa mereka sedang “shihr” atau ipar ialah karena Mariah,
ibunya Ibrahim, putera Rasulullah s.a.w. juga dari bangsa Mesir itu.

329. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: “Ketika ayat ini turun iaitu yang ertinya: Dan
berilah peringatan kepada kaum keluarga-mu yang dekat-dekat – as-Syu’ara’ 214, lalu
Rasulullah s.a.w. mengundang kaum Quraisy, kemudian merekapun berkumpullah,
undangan itu ada yang secara umum dan ada lagi yang khusus, lalu beliau bersabda: “Hai
Bani Ka’ab bin Luay, selamatkanlah dirimu semua dari neraka. Hai Bani Murrah bin Ka’ab,
selamatkanlah dirimu semua dari neraka. Hai Bani Abdu Syams, selamatkanlah dirimu
semua dari neraka. Hai Bani Abdu Manaf, selamatkanlah dirimu semua dari neraka. Hai Bani
Hasyim, selamatkanlah dirimu semua dari neraka. Hai Bani Abdul Muththalib,
selamatkanlah dirimu semua dari neraka. Hai Fathimah – puteri Rasulullah s.a.w.,
selamatkanlah dirimu dari neraka, karena sesungguhnya saya tidak dapat memiliki sesuatu
untukmu semua dari Allah – maksudnya saya tidak dapat menolak siksa yang akan diberikan
oleh Allah padamu, jikalau engkau tidak berusaha menyelamatkan diri sendiri dari neraka.
Hanya saja engkau semua itu mempunyai hubungan kekeluargaan belaka – tetapi ini jangan
diandal-andalkan untuk dapat selamat di akhirat. Saya akan membasahinya dengan airnya.”
(Riwayat Muslim)
Sabdanya Rasulullah: Bibalaliha, itu dengan fathahnya ba’ kedua dan boleh pula
dengan dikasrahkan. Albalal artinya air. Makna Hadis: Saya akan membasahinya dengan
airnya ialah saya akan menghubungi kekeluargaan itu. Beliau s.a.w. menyerupakan
terputusnya kekeluargaan itu sebagai sesuatu yang panas yang dapat dipadamkan dengan
air dan yang panas ini dapat didinginkan dengan mempereratkan kekeluargaan itu.

330. Dari Abu Abdillah, iaitu ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya
mendengar Nabi s.a.w. bersabda secara terang-terangan tidak dirahsiakan lagi, iaitu:
“Sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu bukannya kekasihku. Hanyasanya kekasihku ialah
Allah dan kaum mu’minin yang shalih. Tetapi mereka itu ada hubungan kekeluargaan
denganku yang saya akan membasahi dengan airnya – yakni saya pereratkan ikatan
kekeluargaan dengan mereka.” Muttafaq ‘alaih, sedang lafaznya adalah dari Imam Bukhari.

331. Dari Abu Ayyub, iaitu Khalid bin Zaidal-Anshari r.a. bahawa ada seorang lelaki
berkata: “Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya suatu amalan yang dapat memasukkan
saya ke dalam syurga.” Kemudian Nabi s.a.w. bersabda: “Engkau supaya menyembah kepada Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
208
Allah dan janganlah engkau menyekutukan sesuatu denganNya, juga supaya engkau
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mempererat ikatan kekeluargaan.” (Muttafaq ‘alaih)

332. Dari Salman bin ‘Amir r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Jikalau seseorang dari engkau semua itu berbuka, maka berbukalah atas kurma, sebab
sesungguhnya kurma itu ada berkahnya, tetapi jikalau tidak menemukan kurma, maka
hendaklah berbuka atas air, sebab sesungguhnya air itu suci.”
Selanjutnya beliau s.a.w. bersabda:
“Bersedekah kepada orang miskin adalah memperoleh satu pahala sedekah saja, tetapi
kepada – orang miskin – yang masih ada hubungan kekeluargaan, maka memperoleh dua kali,
iaitu pahala sedekah dan pahala mempereratkan kekeluargaan.” Hadis hasan yang
diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

333. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Di bawah saya ada seorang
wanita – maksudnya: Saya mempunyai seorang isteri – dan saya mencintainya, sedangkan
Umar – ayahnya membencinya, lalu Umar berkata kepadaku: “Ceraikanlah isterimu itu!”
sedang saya enggan melakukannya. Umar lalu mendatangi Nabi s.a.w. kemudian
menyebutkan keadaan yang sedemikian itu, maka Nabi s.a.w. bersabda: “Ceraikanlah wanita
itu.” Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Imam Termidzi
mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

334. Dari Abuddarda’ r.a. bahwasanya ada seorang lelaki datang kepadanya:
“Sesungguhnya saya mempunyai seorang isteri dan sesungguhnya ibuku menyuruh
kepadaku supaya aku menceraikannya.” Kemudian Abuddarda’ berkata: “Saya mendengar
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Orangtua adalah pintu yang paling tengah di antara pintu-pintu syurga.” Maka
jikalau engkau suka, buanglah pintu itu – tidak perlu mengikuti perintahnya atau tidak
berbakti padanya, tetapi ini adalah dosa besar, atau jagalah pintu tadi – dengan mengikuti
perintah dan berbakti dan ini besar pahalanya.” Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia
mengatakan bahawa ini adalah Hadis shahih.

335. Dari Albara’ bin ‘Azib radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Bibi adalah sebagai gantinya ibu.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis shahih.
Dalam bab ini terdapatlah beberapa Hadis yang masyhur-masyhur dalam kitab Hadis
yang shahih. Di antaranya adalah Hadis orang-orang yang tertahan dalam gua – lihat Hadis
no. 12 – dan Hadis Juraij – lihat Hadis no. 260. Keduanya sudah disebutkan lebih dulu. Masih
banyak lagi Hadis-hadis yang masyhur dalam kitab shahih, tetapi saya hilangkan untuk
meringkaskannya.
Di antara Hadis-hadis itu yang terpenting ialah Hadisnya ‘Amr bin’Abasah r.a.,sebuah
Hadis panjang yang mengandung beberapa huraian yang banyak sekali darihal kaedah-
kaedah Islam dan adab-adabnya. Hadis itu akan saya uraikan dengan selengkapnya Insya
Allah dalam bab Raja’ (Mengharapkan), Di dalam Hadis itu disebutkan di antaranya:
“Saya – yakni ‘Amr bin ‘Abasah – masuk kepada Nabi s.a.w. di Makkah – yakni pada
waktu permulaan nubuwat atau diangkatnya sebagai Nabi, lalu saya berkata padanya: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
209
“Siapakah Tuan itu?” Beliau menjawab: “Nabi.” Saya bertanya: “Apakah Nabi itu?” Beliau
menjawab: “Saya diutus oleh Allah.” Saya bertanya lagi: “Dengan apakah Tuan diutus oleh
Allah?” Beliau menjawab: “Allah mengutus saya dengan perintah mempereratkan ikatan
kekeluargaan, mematahkan semua berhala dan supaya Allah itu di Maha Esakan, iaitu tidak
ada sesuatu apapun yang dipersekutukan denganNya,” dan ia menyebutkan kelengkapan
Hadis itu selanjutnya.
Wallahu Ta’ala a’lam.
Wa bihil’aunu walquwwah (Dengan Allah kita dapat memperoleh pertolongan dan
kekuatan).
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
210
Bab 41

Keharamannya Berani — Kepada Orangtua — Dan
Memutuskan Ikatan Kekeluargaan

Allah Ta’ala berfirman:
“Apakah barangkali, andaikata engkau semua berkuasa, maka engkau semua akan membuat
kerosakan di bumi dan memutuskan ikatan kekeluargaanmu semua.
“Orang-orang yang sedemikian itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu Allah
memekakkan pendengaran mereka dan membutakan penglihatan mereka.” (Muhammad: 22-23)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Dan orang-orang yang merosak janji Allah sesudah teguhnya dan pula memutuskan apa-apa
yang diperintah oleh Allah untuk dihubungkannya serta membuat kerosakan di bumi, maka mereka
itulah yang mendapatkan kelaknatan dan akan memperoleh kediaman yang buruk.” (ar-Ra’ad: 25)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan Tuhanmu telah menentukan supaya engkau semua jangan menyembah melainkan Dia
dan supaya engkau semua berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kalau salah seorang di antara
keduanya ada di sisimu sampai usia tua, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya dengan
ucapan “cis”, dan jangan pula engkau menggertak keduanya, tetapi ucapkanlah kepada keduanya itu
ucapan yang mulia – penuh kehormatan.
“Dan turunkaniah sayap kerendahan – maksudnya: Rendahkanlah dirimu – terhadap kedua
orangtuamu itu dengan kasih-sayang dan katakanlah: “Ya Tuhanku, kasihanilah kedua orangtuaku itu
sebagaimana keduanya mengasihi aku di kala aku masih kecil.” (al-lsra’: 23-24)

336. Dari Abu Bakrah iaitu Nufai’ bin al-Harits r.a’., katanya: “Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Tidakkah engkau semua suka saya memberitahukan perihal sebesar-besarnya dosa
besar?” Beliau menyabdakan ini sampai tiga kali. Kita-para sahabat- menjawab: “Baiklah,ya
Rasulullah.” Beliau s.a.w. bersabda: “Menyekutukan kepada Allah dan berani kepada kedua
orangtua.” Semula beliau s.a.w. bersandar lalu duduk kemudian bersabda lagi: “Ingatlah,
juga mengucapkan kejustaan serta menyaksikan secara palsu.” Beliau s.a.w. senantiasa
mengulang-ulanginya kata-kata yang akhir ini, sehingga kita mengucapkan: “Alangkah
baiknya, jikalau beliau diam berhenti mengucapkannya.” (Muttafaq ‘alaih)

337. Dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w, bersabda:
“Dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan kepada Allah, berani kepada kedua
orangtua, membunuh seseorang – tidak sesuai dengan haknya – serta bersumpah secara
palsu.” (Riwayat Bukhari)
Alyaminul ghamus ialah sesuatu yang disumpahkan oleh seseorang dengan dusta dan
disengaja, dinamakan ghamus, sebab sumpah sedemikian itu menerjunkan orang yang
bersumpah itu ke dalam dosa.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
211
338. Dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Termasuk dalam golongan dosa-dosa besar ialah jikalau seseorang itu memaki-maki
kedua orang tuanya sendiri.” Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah,adakah seseorang itu
memaki-maki kedua orang tuanya sendiri.” Beliau s.a.w. menjawab: “Ya, iaitu apabila
seseorang itu memaki-maki ayah seseorang, lalu orang yang dimaki-maki ayahnya itu lalu
memaki-maki ayahnya sendiri. Atau seseorang itu memaki-maki ibu orang lain, lalu orang
yang dimaki-maki ibunya ini, memaki-maki ibunya sendiri.” (Muttafaq ”alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan:
“Sesungguhnya termasuk sebesar-besarnya dosa besar ialah apabila seseorang itu
melaknat kepada kedua orang tuanya sendiri.” Beliau s.a.w. ditanya: “Ya Rasulullah,
bagaimanakah seseorang itu melaknat kedua orang tuanya sendiri?” Beliau s.a.w. bersabda:
“Iaitu orang tadi memaki-maki ayah orang lain, lalu orang ini memaki-maki ayahnya sendiri
atau orang itu memaki-maki ibu orang lain, lalu orang ini memaki-maki ibunya sendiri.”

339. Dari Abu Muhammad, iaitu Jubair bin Muth’im r.a. bahawasanya Rasulullah
s.a.w. bersabda:
“Tidak akan masuk syurga seseorang yang memutuskan.” Sufyan berkata dalam
riwayatnya bahawa yang dimaksudkan ialah memutuskan ikatan kekeluargaan. (Muttafaq
‘alaih)

340. Dari Abu Isa, iaitu al-Mughirah bin Syu’bah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadamu semua akan berani kepada para
ibu,juga mencegah – tidak melaksanakan apa-apa yang wajib atas dirinya, meminta yang
bukan miliknya serta menanam anak-anak perempuan hidup-hidup. Allah membenci kepada
kata-kata qil wa qal – yakni: katanya dari si Anu, ujarnya dari si Anu, tetapi tidak ada
kepastiannya, juga memperbanyak pertanyaan serta menyia-nyiakan harta dibelanjakan
kepada sesuatu yang bukan semestinya.” (Muttafaq ‘alaih)
Sabda Nabi s.a.w. man’an ialah mencegah atau tidak menunaikan apa-apa yang
diwajibkan atau yang sudah menjadi kewajipan dirinya. Hati ertinya meminta yang bukan
milik atau haknya, Wa’dul banal, iaitu menanam anak-anak perempuan dengan hidup-hidup.
Qil wa qal maknanya ialah segala sesuatu yang didengarnya – sekalipun belum pasti
kebenarannya. Orang yang suka qil wa qal itu suka mengatakan: “Dikatakan oleh si Fulan itu
begini, atau si Fulan itu berkata demikian, semua kata-kata itu tidak dapat diketahui
kebenarannya atau bahkan tidak disangka bahwa kata-kata itu benar. Cukuplah seseorang
itu disebut berdusta, jikalau ia mempercakapkan segala apa yang didengarnya. Idha’atul mal,
iaitu ditabzirkan,diobralkan atau dibelanjakan untuk jurusan-jurusan yang tidak diizinkan
oleh syariat, iaitu baik yang berhubungan dengan tujuan-tujuan keakhiratan atau keduniaan,
atau tidak suka menyimpannya, padahal mungkin sekali untuk disimpan – yakin ia kuasa
menyimpan. Katsratus sual, yakni banyak bertanya atau meminta sesuatu yang ia sendiri
tidak memerlukan itu.
Dalam bab ini masih banyak lagi Hadis-hadis yang sudah disebutkan dalam
bab .sebelumnya seperti Hadis – yang ertinya: “Dan Aku memutuskan orang yang
memutuskan engkau – kekeluargaan, juga Hadis – yang ertinya: “Barangsiapa yang memutus-
kan aku – kekeluargaan, maka Allah memutuskan ia – lihat Hadis-hadis no. 315 dan 323.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
212
Bab 42

Keutamaan Berbakti Kepada Kawan-kawan Ayah, Ibu,
Kerabat, Isteri Dan Lain-lain Orang Yang Sunnah Dimuliakan

341. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya suatu kebaktian yang terbesar kebaktiannya ialah jikalau seseorang itu
menghubungi – yakni mempererat hubungan – kepada kekasih ayahnya.”
Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma bahwasanya ada seorang lelaki dari
golongan A’rab -golongan Arab yang berdiam di pedalaman – bertemu dengannya di suatu
jalanan Makkah, lalu Abdullah bin Umar mengucapkan salam padanya dan dibawanya
menaiki keledai yang dinaikinya sendiri,juga orang itu diberi sorban yang melilit di
kepalanya.
Ibnu Dinar berkata: “Kita berkata kepadanya: “Semoga Allah memberikan kebaikan
padamu, sesungguhnya itu adalah orang A’rab dan orang-orang A’rab itu rela dengan apa-
apa yang remeh.” Lalu Abdullah bin Umar menjawab: “Sesungguhnya ayahnya orang ini
adalah kecintaan Umar bin Al khaththab – ayahnya sendiri – r.a., sedangkan saya pernah
mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya kebaktian yang terbesar
kebaktiannya ialah jikalau seseorang itu menghubungi – mempereratkan hubungan – kepada
kekasih ayahnya.”
Dalam riwayat lain dari Ibnu Dinar dari !bnu Umar radhiallahu anhum, bahawasanya
ia keluar ke Makkah. Ia mempunyai seekor keldai dan mengasuhkan diri sambil naik di
atasnya, jikalau ia sudah bosan naik unta. Ia juga mempunyai sorban yang diikatkan pada
kepalanya. Pada suatu hari ketika ia menaiki keldainya, tiba-tiba berlalulah di mukanya itu
seorang A’rab, kemudian ia bertanya: ‘Bukankah anda itu si Fulan anak si Fulan itu?” Ia
menjawab: ‘Benar.” Orang itu lalu diberi olehnya keldai dan berkata: “Naikilah ini.” Juga
diberi selembar sorban dan berkata: “Ikatlah kepalamu dengan sorban ini.” Sebagian sahabat
Abdullah bin Umar lalu berkata: “Semoga Allah mengampuni untukmu. Engkau telah
memberikan kepada orang A’rab ini seekor keldai yang engkau gunakan untuk
mengistirahatkan diri, juga engkau beri selembar sorban yang engkau ikatkan di kepalamu,”
Abdullah lalu menjawab: “Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya tergolong sebesar-besar kebaktian ialah jikalau seseorang itu menghubungi –
mempereratkan hubungan – kepada kekasih ayahnya, setelah ayahnya itu meninggal dunia.”
Sesungguhnya ayahnya orang A’rab itu adalah sahabat dari Umar r.a. – yakni ayahnya
Abdullah.
Yang meriwayatkan semua Hadis-hadis di atas itu adalah Imam Muslim.

342. Dari Abu Usaid – dengan dhammahnya hamzah dan fathahnya sin – iaitu Malik
bin Rabi’ah as-Sa’idi r.a., katanya: “Pada suatu ketika kita semua duduk-duduk di sisi
Rasulullah s.a.w., tiba-tiba datanglah kepadanya seorang lelaki dari Bani Salamah. Orang itu
bertanya: “Ya Rasulullah, apakah masih ada sesuatu amalan yang dapat saya amalkan
sebagai kebaktian saya kepada dua orang tuaku setelah keduanya meninggal dunia?” Beliau
s.a.w. menjawab: “Ya, masih ada. Iaitu mendoakan keselamatan untuk keduanya,
memohonkan pengampunan kepadanya, melaksanakan janji kedua orang itu setelah Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
213
wafatnya, mempereratkan hubungan kekeluargaan yang tidak dapat dihubungi kecuali
dengan adanya kedua orang tua itu serta memuliakan sahabatnya.” (Riwayat Abu Dawud)

343. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Saya tidak pernah cemburu kepada
seseorang pun dari semua isteri-isteri Nabi s.a.w. sebagaimana cemburu saya kepada
Khadijah, padahal saya tidak pernah melihatnya sama sekali, tetapi Nabi s.a.w.
memperbanyak menyebutkannya – yakni sering-sering disebut-sebutkan kebaikannya.
Kadang-kadang Nabi s.a.w. menyembelih kambing kemudian memotong-motongnya
seanggota demi seanggota, kemudian dikirimkanlah kepada kawan-kawan Khadijah itu.
Kadang-kadang saya juga berkata kepada Nabi s.a.w. itu: “Seolah-olah tidak ada wanita lain
di dunia ini melainkan Khadijah.” Beliau s.a.w. lalu menjawab: “Sesungguhnya keadaannya
adalah sebagaimana yang ada itu dan memang dari dialah saya mendapatkan anak.”
(Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan:
“Beliau s.a.w. jika menyembelih kambing, lalu tentu menghadiahkan kepada kekasih-
kekasih Khadijah dengan sebagian dari kambing itu, seberapa yang cukup untuk diberikan.”
Dalam riwayat lain lagi disebutkan:
“Rasulullah s.a.w. jikalau menyembelih kambing, lalu bersabda: “Kirimkanlah yang ini
kepada kawan-kawan Khadijah.”
Lagi dalam sebuah riwayat disebutkan:
“Halah binti Khuwailid iaitu saudarinya Khadijah meminta izin untuk menemui
Rasulullah s.a.w., kemudian beliau mengingat Khadijah ketika saudarinya itu meminta izin
menemuinya – sebab suaranya serupa benar dengan suara Khadijah dan ini mengingatkan
benar-benar pada beliau s.a.w. pada zaman yang lampau semasih bergaul sebagai suami
isteri. Kemudian beliau s.a.w. memperhatikan – bergembira – sekali untuk menemuinya itu
dan bersabda: “Ya Allah, ini adalah Halah binti Khuwailid.”
Ucapannya: Fartaha dengan menggunakan ha’ dan dalam Aljam’u bainas shahihain
oleh Humaidi disebutkan: Farta’a dengan menggunakan ‘ain, ertinya ialah memperhatikan
padanya. Kalau fartaha artinya menjadi gembira.

344. Dari Anas bin Malik r.a., katanya: “Saya keluar bersama Jarir bin Abdullah Albajili
r.a. dalam suatu bepergian. Jarir – yang usianya lebih tua dari Anas r.a. – selalu melayani saya,
lalu saya berkata padanya: “Jangan berbuat demikian itu – yakni melayani saya.” Kemudian ia
berkata: “Sesungguhnya saya telah melihat kaum Anshar melakukan sesuatu untuk
Rasulullah s.a.w., maka saya bersumpah tidak akan mengawani seorang pun dari kaum
Anshar itu, melainkan saya akan melayaninya.”
33 (Muttafaq ‘alaih)

33 Maksudnya untuk memuliakan Nabi s.a.w. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
214
Bab 43

Memuliakan Ahli Baitnya Rasulullah s.a.w. Dan Menerangkan
Keutamaan Mereka

Allah Ta’ala berfirman:
“Sesungguhnya Allah menghendaki akan menghilangkan kotoran daripadamu semua, hai ahlul
bait – yakni keluarga Rasulullah – dan membersihkan engkau semua dengan sebersih-bersihnya.” (al-
Ahzab: 33)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan barangsiapa yang memuliakan tanda-tanda suci – agama Allah, maka sesungguhnya
yang sedemikian itu adalah menunjukkan ketaqwaan hati.” (al-Haj:32)
Keterangan:
Ahli bait Rasulullah s.a.w., yang di dalamnya termasuk pula zurriyah atau
keturunannya dan yang dalam hukum Agama Islam sama sekali tidak boleh diberi sedekah
dan merekapun haram pula menerimanya apabila diberi, di negeri kita pada umumnya
diberi nama “Sayyid” bagi yang lelaki dan “Sayyidah” bagi yang wanita. Golongan sayyid
atau sayyidah itu adalah dari keturunan Sayidina
Hasan r.a. Adapun jika dari keturunan Sayidina Husain r.a., maka diberi nama “Syarif”
bagi yang lelaki dan “Syarifah” bagi yang perempuan. Makna sebenarnya, sayyid adalah
pemuka dari kata Saada Yasuudu, artinya mengepalai atau mengetuai, sedang Syarif artinya
adalah orang yang mulia dari kata Syarufe Yasyrufu, maknanya mulia.
Dalam Hadis yang tertera di bavvah ini tercantum suatu anjuran kepada kita semua,
agar kita memuliakan kepada golongan mereka, tetapi ini tidak bererti bahwa kita tidak perlu
memuliakan kepada golongan selain mereka itu. Perihal penghormatan terhadap siapa pun
juga manusianya, tetap wajib. Jadi dalam hal penghormatan sama sekali tidak ada
diskriminasi atau perbedaan, baik mengenai caranya, menemui atau berhadapan dengannya
dan lain-lain lagi. Jadi jikalau di antara golongan mereka ada yang meminta supaya
dimuliakan lebih dari golongan selain mereka, maka hal itu tidak dapat dibenarkan, sebab
manusia yang termulia di sisi Allah hanyalah yang terlebih ketaqwaannya kepada Allah
Ta’ala itu belaka.
Sebagian golongan ada yang menggunakan ayat di bawah ini sebagai nash atau dalil
bahawa Nabi Muhammad s.a.w. menyuruh ummatnya agar keturunan beliau s.a.w. lebih
dimuliakan, lebih dihormati dan dialu-alukan daripada golongan lainnya. Ayat yang
digunakan pedoman itu ialah yang berbunyi:
“Katakanlah – wahai Muhammad! Untuk ajakan itu, aku tidak meminta upah atau bayaran
kepadamu semua, melainkan kekasih sayangan terhadap keluarga”. (asy-Syura:23)
Oleh sementara golongan, keluarga yang wajib dikasih-sayangi ialah keluarga
Rasulullah s.a.w., dengan makna bahwa mereka yang diberi nama Sayyid, Sayyidah, Syarif
atau Syarifah itu wajib lebih dimuliakan dan dihormati melebihi yang lain. Jadi makna Al-
qurbaa dikhususkan kepada keturunan Sayidina Hasan dan Sayidina Husain radhiallahu
‘anhuma yang keduanya itu putera Sayidina Ali r.a. dan isterinya bernama Sayidatina
Fathima radhiallahu ‘anha yakni puteri Rasulullah s.a.w. Tetapi beberapa ahli tafsir
menjelaskan bahawa makna dari lafaz Alqurbaa itu bukan dikhususkan untuk golongan Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
215
keturunan Sayidina Hasan serta Sayidina Husain r.a. itu saja. Baiklah kita meneliti sejenak
apa yang dijelaskan dalam Ash-Shawi, sebuah hasyiyah dari Tafsir Jalalain dan hasyiyah atau
kupasan tersebut ditulis oleh Imam Ahmad ash-Shawi al-Maliki. Di antara kupasannya
mengenai lafaz Alqurbaa beliau berkata:
“Para ahli tafsir sama berselisih pendapat dalam memberikan makna ayat ini,” yang
dimaksudkan ialah “kasih-sayang pada keluarga, sehingga jumlah pendapat itu menjadi tiga
macam. Selanjutnya secara ringkasnya beliau menyatakan:
(a) Kekeluargaan.
(b) Kerabat atau rasa kefamilian antara seluruh kaum muslimin.
(c) Mentaqarrubkan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan
melaksanakan amal perbuatan yang baik dan diridhai olehNya.
Jadi kalau yang digunakan menurut bagian (a) yakni yang pertama, maka benarlah
bahawa zurriyah Nabi s.a.w. itulah yang dimaksudkan, sebagaimana juga tertera dalam
Hadis di bawah ini, yaitu no. 345.
Namun demikian, kalau ada yang mengatakan bahawa golongan mereka itu adalah
manusia suci dari dosa, ataupun sudah pasti masuk syurga, atau pada akhir hayatnya pasti
memperoleh husnul khatimah atau lain-lain yang bukan-bukan, maka sama sekali tidak
dapat diterima, sebab, memang tidak ada keterangan dalam al-Quran atau Hadis yang
terjamin kebenarannya, sebab suci atau terjaga dari dosa (ma’shum minadz-dzunub)
hanyalah para Nabi ‘alaihimush shalatu wassalam, sedangkan masuk syurga ataupun
memperoleh husnul khatimah adalah semata-mata di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa
Ta’ala.
Sesudah kita meninjau salah satu kitab tafsir yang ditulis oleh angkatan tua, kini
marilah kita meneliti apa yang ditulis oleh salah seorang ahli tafsir dari angkatan sekarang
atau dalam abad kita ini, yaitu seorang Sayyid juga yang bernama Sayid Quthb dalam
kitabnya yang bernama Fi-Dhilalil Quran yang ertinya “Di bawah naungan al-Quran.”
Keringkasan dari huraian beliau itu adalah sebagai berikut:
“Dalam menyampaikan agama Allah yakni Agama Islam kepada ummatnya yang
dimulainya dengan golongan kaum Quraisy, Nabi s.a.w. mendapat banyak tentangan dan
permusuhan, beliau s.a.w. disakiti dan lain-lain. Padahal yang melakukan penganiayaan
sedemikian itu adalah kaumnya sendiri, kaum Quraisy yang terdiri dari berbagai bathn atau
perkampungan, padahal dalam setiap bathn dari golongan kaum Quraisy itu beliau pasti
mempunyai ikatan kekeluargaan. Jadi yang diharapkan oleh beliau s.a.w. hendaklah
mempunyai rasa kasih-sayang sebab toh juga masih ada ikatan kekeluargaan yakni Alqurbaa.
Sayid Quthb tidak memberikan ulasan selain yang diringkaskan di atas itu.
Wallahu A’lam bish-shawaab.

345. Dari Yazid bin Hayan, katanya: “Saya berangkat bersama Hushain binSabrah dan
Umar bin Muslim ke tempat Zaid bin Arqam r.a. Ketika kita sudah duduk-duduk di
dekatnya, lalu Hushain berkata padanya: “Hai Zaid, engkau telah memperoleh kebaikan
yang banyak sekali. Engkau dapat kesempatan melihat Rasulullah s.a.w., mendengarkan
Hadisnya, berperang besertanya dan juga bersembahyang di belakangnya. Sungguh-sungguh
engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak sekali. Cubalah beritahukan kepada kita
apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah s.a.w. Zaid lalu berkata: “Hai anak
saudaraku, demi Allah,sungguh usiaku ini telah tua dan janji kematianku hampi rtiba, juga
saya sudah lupa akan sebagian apa yang telah pernah saya ingat dari Rasulullah s.a.w. Maka Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
216
dari itu, apa yang saya beritahukan kepadamu semua, maka terimalah itu, sedang apa yang
tidak saya beritahukan, hendaklah engkau semua jangan memaksa-maksakan padaku untuk
saya terangkan.” Selanjutnya ia berkata: “Rasulullah s.a.w. pernah berdiri berkhutbah di
suatu tempat berair yang disebut Khum, terletak antara Makkah dan Madinah. Beliau s.a.w.
lalu bertahmid kepada Allah serta memujiNya, lalu menasihati dan memberikan peringatan,
kemudian bersabda:
“Amma Ba’du, ingatlah wahai sekalian manusia, hanyasanya saya ini adalah seorang
manusia, hampir sekali saya didatangi oleh utusan Tuhanku – yakni malaikatul-maut,
kemudian saya harus mengabulkan kehendakNya – yakni diwafatkan. Saya meninggalkan
untukmu semua dua benda berat – agung – yaitu pertama Kitabullah yang di dalamnya ada
petunjuk dan cahaya. Maka ambillah amalkanlah – dengan berpedoman kepada Kitabullah
itu dan peganglah ia erat-erat.” Jadi Rasulullah s.a.w. memerintahkan untuk berpegang teguh
serta mencintai benar-benar kepada kitabullah itu.
Selanjutnya beliau s.a.w. bersabda: “Dan juga ahli baitku. Saya memperingatkan
kepadamu semua untuk bertaqwa kepada Allah dalam memuliakan ahli baitku, sekali lagi
saya memperingatkan kepadamu semua untuk bertaqwa kepada Allah dalam memuliakan
ahli baitku.”
Hushain lalu berkata kepada Zaid: “Siapakah ahli baitnya itu, hai Zaid. Bukankah
isteri-isterinya itu termasuk dari golongan ahli baitnya?” Zaid menjawab: “Ahli baitnya
Rasulullah s.a.w. ialah Ahli keluarga keturunan – Ali, Alu Aqil, Alu Ja’far dan Alu Abbas.”
Hushain mengatakan: “Semua orang dari golongan mereka ini diharamkan menerima
sedekah.” Zaid berkata: “Ya, benar.” (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat lain disebutkan:
“Ingatlah dan sesungguhnya saya meninggalkan kepadamu semua dua benda berat-
agung, pertama ialah Kitabullah. Itu adalah tali agama Allah. Barangsiapa yang
mengikutinya ia dapat memperoleh petunjuk, sedang barangsiapa yang meninggalkan –
mengabaikan – padanya, ia akan berada dalam kesesatan.”
Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma dari Abu Bakar as-Shiddiq r.a. dalam sebuah
Hadis mauquf ‘aiaih, bahawasanya dia
berkata: “Intailah Muhammad s.a.w. dalam ahli baitnya.” (Riwayat Bukhari)
Maknanya Urqubuhu ialah jagalah dan hormati serta memuliakanlah ia, dengan
menghormati serta memuliakan ahli baitnya Rasulullah s.a.w. itu.
Wallahu a’lam.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
217
Bab 44

Memuliakan Alim Ulama, Orang-orang Tua, Ahli Keutamaan
Dan Mendahulukan Mereka Atas Lain-lainnya, Meninggikan
Kedudukan Mereka Serta Menampakkan Martabat Mereka

Allah Ta’ala berfirman:
“Katakanlah – hai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang
yang tidak mengetahui. Hanyasanya yang mengingat ialah orang-orang yang menggunakan
fikirannya.” (az-Zumar: 9)

347. Dari Abu Mas’ud yaitu’Uqbah bin ‘Amr al-Badri al-Anshari r.a., katanya:
“Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Yang berhak menjadi imamnya sesuatu kaum – waktu shalat ialah yang terbaik
bacaannya terhadap kitabullah – al-Quran. Jikalau semua jamaah di situ sama baiknya dalam
membaca kitabullah, maka yang terpandai dalam as-Sunnah – Hadis. Jikalau semua sama
pandainya dalam as-Sunnah,maka yang terdahulu hijrahnya.Jikalau dalam hijrahnya sama
dahulunya, maka yang tertua usianya.
Janganlah seseorang itu menjadi imamnya seseorang yang lain dalam daerah
kekuasaan orang lain itu dan jangan pula seseorang itu duduk dalam rumah orang lain itu di
atas bantainya- orang lain tadi, kecuali dengan izinnya – yang memiliki.” (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat lain disebutkan oleh Imam Muslim: “Maka yang terdahulu masuknya
Islam” sebagai ganti “yang tertua usianya.”
Dalam riwayat lain lagi disebutkan:
“Yang berhak menjadi imamnya sesuatu kaum – waktu shalat ialah yang terbaik
bacaannya terhadap kitabullah – al-Quran, dan orang yang terdahulu pandai membacanya.
Jikalau dalam pembacaan itu sama – dahulu dan pandainya, maka hendaklah yang menjadi
imam itu seorang yang terdahulu hijrahnya. Jikalau dalam hijrahnya sama dahulunya, maka
hendaknya menjadi imam seorang yang tertua usianya.”
Yang dimaksudkan bisulthanihi yaitu tempat kekuasaannya atau tempat yang
ditentukan untuknya. Takrimatihi dengan fathahnya ta’ dan kasrahnya ra’ ialah sesuatu yang
dikhususkan untuk diri sendiri, baik berupa bantal, hamparan, kasur ataupun lain-lainnya.

348. Dari Abu Mas’ud r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. mengusap bahu-bahu kita
dalam shalat dan bersabda:
“Ratakanlah – saf-saf dalam shalat – dan jangan bersilih-silih lebih maju atau lebih ke
belakang, sebab jikalau tidak rata, maka hatimu semua pun menjadi berselisih. Hendaklah
menyampingi saya – dalam shalat itu – orang-orang yang sudah baligh dan orang-orang yang
berakal di antara engkau semua. Kemudian di sebelahnya lagi ialah orang-orang yang
bertaraf di bawah mereka ini lalu orang yang bertaraf di bawah mereka ini pula.” (Riwayat
Muslim)
Sabda beliau s.a.w.: Liyalini diucapkan dengan takhfifnya nun -tidak disyaddahkan-
serta tidak menggunakan ya’sebelum nun ini, tetapi ada yang meriwayatkan dengan Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
218
syaddahnya nun dan ada ya’ sesudah nun itu – lalu dibaca liyalianni -. Annuha yakni akal.
Ululahlami ialah orang-orang yang sudah baligh, ada pula yang mengertikan: ahli hilm –
kesabaran – dan fadhal – keutamaan.

349. Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Hendaklah menyampingi saya – dalam shalat – itu orang-orang yang sudah baligh
dan berakal, kemudian orang-orang yang bertaraf di bawah itu.” Ini disabdakannya sampai
tiga kali. Beliau s.a.w. lalu melanjutkan: “Jauhilah olehmu semua akan berkeras-keras suara
seperti pasar. (Riwayat Muslim)

350. Dari Abu Yahya, ada yang mengatakan, namanya: Abu Muhammad, iaitu Sahal
bin Abu Hatsmah – dengan fathahnya ha’ muhmalah dan sukunnya tsa’ mutsallatsah – al-
Anshari r.a., katanya: “Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah bin Mas’ud berangkat ke
Khaibar dan pada saat itu antara penduduk Khaibar – dengan Nabi s.a.w. – ada persetujuan
perdamaian. Kemudian kedua orang itu berpisah.Setelah itu Muhayyishah mendatangi
tempat Abdullah bin Sahal, tetapi yang didatangi ini sudah dalam keadaan berlumuran
darah dan telah terbunuh. Muhayyishah lalu menanamnya, terus berangkat kembali ke
Madinah. Setelah itu Abdur Rahman bin Sahal, Muhayyishah dan Huwayyishah, yakni
putera-putera Mas’ud, berangkat ke tempat Nabi s.a.w., lalu Abdur Rahman mulai berbicara,
kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: “Yang tua saja yang berbicara, yang tua saja yang
berbicara,” sebab Abdur Rahman adalah yang termuda antara orang-orang yang menghadap
itu. Abdur Rahman lalu berdiam diri dan kedua orang itulah yang berbicara. Sesudah itu
Nabi s.a.w. lalu bersabda: “Adakah engkau semua bersumpah dan dapat menghaki orang
yang membunuhnya itu?” Seterusnya Abu Yahya yang merawikan Hadis ini – menyebutkan
kelengkapan Hadis di atas. (Muttafaq ‘alaih)

351. Dari Jabir r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. mengumpulkan antara dua orang lelaki
dari golongan orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Badar – yakni dikumpulkan
dalam sebuah kubur, kemudian beliau bertanya – kepada sahabat-sahabatnya: “Manakah di
antara kedua orang ini yang lebih banyak hafalnya pada al Quran?” Ketika beliau s.a.w.
diberi isyarat antara salah satunya, maka yang dikatakan lebih banyak hafalannya al-Quran
itulah yang lebih didahulukan untuk dimasukkan dalam liang lahad.” (Riwayat Bukhari)

352. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
“Saya pernah melihat diri saya sendiri dalam impian di waktu saya sedang bersugi
dengan menggunakan sebatang kayu siwak. Kemudian datanglah padaku dua orang lelaki,
yang satu lebih tua daripada yang lainnya. Lalu siwak itu hendak saya berikan kepada orang
yang lebih muda, tiba-tiba ada seorang yang berkata padaku: “Berikanlah kepada yang tua.”
Oleh sebab itu, maka saya berikanlah kepada yang tertua di antara kedua orang tadi.”
Diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai musnad dan oleh Imam Bukhari sebagai
ta’liq.

353. Dari Abu Musa r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Setengah daripada cara
mengagungkan Allah Ta’ala ialah dengan jalan memuliakan orang Islam yang sudah beruban
serta orang yang hafal al-Quran yang tidak melampaui batas ketentuan -dalam membacanya Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
219
– dan tidak pula meninggalkan membacanya. Demikian pula memuliakan seorang sultan –
penguasa pemerintahan yang adil.”
Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.

354. Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari neneknya r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Tidak termasuk golongan kita – ummat Islam – orang yang tidak belas kasihan kepada
golongan kecil di antara kita – baik usia atau kedudukannya – serta tidak termasuk golongan
kita pula orang yang tidak mengerti kemuliaan yang tua di antara kita.”
Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi. Imam
Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih. Dalam riwayat Abu Dawud
disebutkan: “hak orang yang tua dari kita.”

355. Dari Maimun bin Abu Syabib bahawasanya Aisyah radhiallahu ‘anha dilalui oleh
seorang peminta-minta lalu olehnya diberi sepotong roti, juga dilalui oleh seorang lelaki yang
mengenakan pakaian baik serta berkeadaan baik, lalu orang itu didudukkan kemudian ia
makan. Kepada Aisyah ditanyakan, mengapa berbuat demikian – yakni tidak dipersamakan
cara memberinya. Lalu ia berkata: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Letakkanlah masing-masing
manusia itu di tempatnya sendiri-sendiri.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi kata Imam
Abu Dawud: “Maimun itu tidak pernah menemui Aisyah.”
Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam permulaan kitab shahihnya sebagai
ta’liq, lalu katanya: “Dan disebutkan dari Aisyah, katanya: “Rasulullah s.a.w. memerintahkan
kepada kita supaya kita menempatkan para manusia itu di tempatnya sendiri-sendiri – yakni
yang sesuai dengan kedudukannya.”
Imam Hakim Abu Abdillah menyebutkan ini dalam kitabnya Ma’rifatu ‘ulumil Hadis
dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis shahih.

356. Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: ‘Uyainah bin Hishn datang – di
Madinah – lalu bertemu di rumah anak saudaranya-sepupunya – yaitu Hurbin Qais. Hur ini
adalah di antara golongan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Umar r.a. dan
memang para ahli membaca al-Quran itu menjadi sahabat dalam majlisnya Umar dan yang
diajaknya bermusyawarat, baik pun mereka itu golongan orang-orang yang sudah tua
ataupun yang masih pemuda.
‘Uyainah berkata kepada sepupunya: “Hai anak saudaraku, engkau ini mempunyai
wajah – yakni dikenal amat baik – di sisi Amirul mu’minin ini – maksudnya Umar, maka dari
itu mintakanlah izin untukku supaya aku dapat bertemu dengannya. Hur memintakan izin
lalu Umar mengizinkannya. Setelah ‘Uyainah masuk lalu ia berkata: “Ingat hai anaknya
Alkhaththab, demi Allah, engkau ini tidak dapat memberikan banyak keenakan pada kita
dan engkau tidak memerintah kepada kita dengan cara yang adil.”
Umar r.a. marah padanya sehingga hampir saja bermaksud akan memberikan
hukuman pada ‘Uyainah itu. Tetapi Hur kemudian berkata pada Umar: “Hai Amirul
mu’minin, sesungguhnya Allah Ta’ala telah berfirman kepada Nabinya s.a.w. – yang ertinya:
“Berilah pengampunan, perintahkan dengan kebajikan dan janganlah menghiraukan kepada orang-
orang yang bodoh.” (al-A’raf: 199) dan sesungguhnya orang ini – yakni ‘Uyainah – adalah
termasuk golongan orang-orang yang bodoh.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
220
Demi Allah, maka Umar tidak suka melanggar ayat tersebut ketika dibacakan padanya
dan Umar adalah orang yang paling dapat menahan dirinya – yakni paling mentaati – kepada
isi kitabullah Ta’ala itu.” (Riwayat Bukhari)

357. Dari Abu Said yaitu Samurah bin jundub r.a., katanya: “Niscayalah saya dahulu
itu sebagai seorang anak-anak di zaman Rasulullah s.a.w., maka saya menghafal – berbagai
ajaran – dari beliau. Juga beliau tidak pernah melarang saya berbicara, melainkan jikalau di
situ ada orang yang lebih tua usianya daripadaku sendiri.” (Muttafaq ‘alaih)

358. Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidaklah seseorang pemuda
itu memuliakan seseorang tua kerana usianya, melainkan Allah akan mengira-ngirakan
untuknya orang yang akan memuliakannya nanti, jikalau ia telah berusia tua -maksudnya
setelah tuanya pasti akan dimuliakan anak-anak yang lebih muda daripadanya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa Hadis ini adalah Hadis
gharib.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
221
Bab 45

Berziarah Kepada Para Ahli Kebaikan, Duduk-duduk Dengan Mereka,
Mengawani Mereka, Mencintai Mereka, Meminta Mereka Supaya
Berziarah — Ke Tempat Kita, Meminta Doa Dari Mereka Serta
Berziarah Ke Tempat-tempat Yang Utama

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan ketika Musa berkata kepada bujangnya: “Saya tidak akan berhenti berjalan sehingga
sampai di pertemuan dua sungai atau aku berjalan sampai bertahun-tahun sehingga firman Allah:
“Musa berkata kepadanya – yakni Hidhir -: “Bolehkah aku mengikuti engkau dengan maksud supaya
engkau mengajarkan kepadaku kebenaran yang telah diajarkan kepadamu?”
34 (al-Kahfi: 60-66)
Keterangan:
Orang yang hendak dicari oleh Nabiullah Musa a.s. yang dianggapnya lebih pandai
daripadanya sendiri itu ialah Hidhir. Sebagian alim-ulama ada yang mengatakan bahwa
Hidhir itu adalah seorang Nabi, ada pula yang mengatakan, ia seorang waliullah yang
memiliki karamah (keistimewaan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa sebagai
tanda kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah padanya, jadi sama halnya dengan mu’jizat
bagi seseorang Nabi atau Rasul), juga ada yang mengatakan bahawa ia adalah orang shalih
saja. Jadi dalam hal ini banyak pendapat alim-ulama Islam. Mana yang benar, hanyalah Allah
Ta’ala yang Maha Mengetahui. Juga diperselisihkan pula oleh beliau-beliau itu perihal
kematian atau masih hidupnya Hidhir itu sampai saat ini, hingga tibanya hari kiamat nanti
sebagaimana diperselisihkannya tentang kematian atau masih hidupnya Nabiullah Isa al-
Masih a.s. Tegasnya ada sebagian ulama yang menyatakan pendapatnya bahwa kedua beliau
itu masih hidup dan baru akan mati nanti setelah datangnya hari kiamat, tetapi hidupnya
Hidhir a.s. di bumi dan Isa a.s. di langit. Juga ada sebagian ulama yang menyatakan
pendapatnya bahawa keduanya itu sudah mati. Wallahu A’lam bishshawaab.
Ketika Nabiullah Musa a.s. hendak mencari Hidhir, Allah memberikan petunjuk
kepadanya bahawa tempat Hidhir itu ada di Majma’ul Bahrain yakni tempat pertemuan dua

34 Firman Allah Ta’ala dalam surah al-Kahfi di atas adalah ayat 60, sedang yang di bawahnya adalah ayat 65.
Adapun ayat-ayat yang terletak di antara keduanya itu ialah ayat-ayat 61, 62, 63, 64 dan 65.
Kelengkapannya adalah sebagai berikut:
– Sesudah keduanya (yakni Musa dan bujangnya) telah sampai di pertemuan kedua lautan itu, mereka
lupa kepada ikannya (yang dibawa sebagai bekal), lalu ikan itu melompat mengambil jalannya sendiri di lautan
(61)
– Setelah keduanya berjalan lebih jauh, ia (Musa) berkata pada bujangnya: “Ambillah makanan kita,
sungguh kita telah merasa lelah sebab (jauhnya) perjalanan kita ini (62)
– Bujangnya menjawab; “Tidakkah Tuan ketahui bahawa ketika kita mencari tempat perlindungan
(peristirahatan) di batu besar tadi, saya benar-benar lupa kepada ikan itu dan tiada lain yang menyebabkan saya
terlupa itu selain syaitan jua. Ikan itu lalu mengambil jalannya di lautan. Ini amat mengherankan sekali untuk
mengingatnya (63)
– Ia (Musa) berkata: “Itulah tempat yang kita cari,” kemudian keduanya kembali mengikuti jejaknya
semula (64)
– Lalu keduanya mendapati seseorang dari hamba-hamba Kami (Tuhan) yang telah Kami berikan
kurnia kepadanya iaitu kerahmatan dari sisi Kami dan Kami ajarkan kepadanya ilmu pengetahuan dari
berbagai ilmu yang ada pada Kami (65) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
222
lautan. Inipun diperselisihkan pula, ada yang mengatakan bahawa lautan di situ maksudnya
dua sungai. Jadi Majma’ul Bahrain, artinya ialah pertemuan dua sungai yakni Sungai Nil Biru
dan Nil Putih. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan memang betul-betul
pertemuan dua lautan, yakni lautan Hitam yang dulu masuk wilayah kerajaan Parsi di
zaman kejayaannya dan lautan Tengah yang dulu masuk wilayah kerajaan Romawi di zaman
keemasannya. Jadi kalau
Ini yang dianggap benar, maka pertemuan kedua lautan itu ialah di selat Bospores
yang kini masuk wilayah Turki. Namun demikian, semua pendapat itu masih merupakan
serba kemungkinan dan belum dapat dipastikan keshahihannya. Wallaahu A’lam
bishshawaab.
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi
dan sore, mereka menginginkan keridhaan Tuhan.” (al-Kahfi: 28)

359. Dari Anas r.a., berkata: “Abu Bakar berkata kepada Umar radhiallahu ‘anhuma
setelah wafatnya Rasulullah s.a.w.: “Marilah berangkat bersama kita ke tempat Ummu Aiman
35 agar kita dapat berziarah padanya, sebagaimana Rasulullah s.a.w. juga menziarahinya.
Setelah keduanya sampai di tempatnya, Ummu Aiman menangis, lalu keduanya bertanya:
“Apakah yang menyebabkan engkau menangis? Tidakkah engkau ketahui bahawa apa yang
ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah s.a.w.?” Ummu Aiman lalu menjawab:
“Sesungguhnya saya bukannya menangis kerana saya tidak mengerti bahawa apa yang ada
di sisi Allah adalah lebih baik untuk Rasulullah s.a.w. itu, tetapi saya menangis ini ialah
kerana sesungguhnya wahyu itu kini telah terputus dari langit.”
Jawapan Ummu Aiman menyebabkan tergeraknya hati kedua orang tersebut untuk
menangis lalu kedua orang itu pun mulai pula menangis bersama Ummu Aiman.” (Riwayat
Muslim)

360. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. bahawasanya ada seorang lelaki berziarah
kepada seorang saudaranya di suatu desa lain, kemudian Allah memerintah seorang
malaikat untuk melindunginya di sepanjang jalan – yang dilaluinya. Setelah orang itu melalui
jalan itu, berkatalah malaikat kepadanya: “Ke mana engkau menghendaki?” Orang itu
menjawab: “Saya hendak ke tempat seorang saudaraku di desa ini.” Malaikat bertanya lagi:
“Adakah suatu kenikmatan yang hendak kau peroleh dari saudaramu itu?” Ia menjawab:
“Tidak, hanya saja saya mencintainya kerana Allah.” Malaikat lalu berkata: “Sesungguhnya
saya ini adalah utusan Allah untuk menemuimu – guna memberitahukan – bahawa
sesungguhnya Allah itu mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena
Allah.” (Riwayat Muslim)

361. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang meninjau orang sakit atau berziarah kepada saudaranya kerana
Allah, maka berserulah seseorang yang mengundang-undang: “Engkau melakukan kebaikan
dan baik pulalah perjalananmu, serta engkau dapat menduduki tempat dalam syurga.”

35 Ummu Aiman adaiah perawat serta pengasuh Rasulullah s.a.w. di waktu kecilnya. Ia adalah seorang
hambasahaya, lalu dimerdekakan oleh beliau s.a.w. setelah beliau s.a.w. dewasa. Suaminya bernama Zaid bin
Haritsah. Amat besar penghormatan Nabi s.a.w. terhadap Ummu Aiman itu serta sangat dimuliakan, bahkan
beliau s.a.w. pernah bersabda: “Ummu Aiman ummi” ertinya: “Ummu Aiman itu adalah ibuku.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
223
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan
dan dalam sebagian naskah disebutkan sebagai Hadis gharib.

362. Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
“Hanyasanya perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk adalah sebagai
pembawa minyak misik – yang baunya harum – dan peniup perapian – pandai besi. Pembawa
minyak misik ada kalanya memberikan minyaknya padamu, atau engkau dapat membelinya,
atau – setidak-tidaknya – engkau dapat memperoleh mencium – bau yang harum
daripadanya. Adapun peniup perapianmu, maka ada kalanya akan membakarkan
pakaianmu atau engkau akan memperoleh bau yang busuk daripadanya.” (Muttafaq ‘alaih)

363. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Seseorang wanita itu dikawini
kerana empat perkara, iaitu kerana ada hartanya, kerana keturunannya, kerana
kecantikannya dan kerana teguh agamanya. Maka dari itu dapatkanlah – yakni usahakanlah
untuk memperoleh – yang mempunyai keteguhan agama, tentu kedua tanganmu merasa
puas – yakni hatimu menjadi tenteram.” (Muttafaq ‘alaih)
Adapun maknanya Hadis di atas itu ialah bahwasanya para manusia itu dalam
ghalibnya menginginkan wanita itu kerana adanya empat perkara di atas itu, tetapi engkau
sendiri hendaklah menginginkan lebih-lebih yang beragama teguh. Wanita sedemikian itulah
yang harus didapatkan dan berlumbalah untuk mengawininya.

364. Dari Ibnu Abbas r.a., katanya: “Nabi s.a.w. bersabda Jibril a.s.: “Apakah sebabnya
Tuan tidak suka berziarah pada kami yang lebih banyak lagi – lebih sering – daripada yang
Tuan berziarah sekarang ini?” Kemudian turunlah ayat – yang ertinya: – Dan kami tidak turun
melainkan dengan perintah Tuhanmu. BagiNya adalah apa yang ada di hadapan serta di
belakang kita
36 dan apa saja yang ada di antara yang tersebut itu.” (Maryam: 64) (Riwayat
Imam Bukhari)

365. Dari Abu Said al-Khudri r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Janganlah engkau
bersahabat, melainkan orang yang mu’min dan janganlah makan makananmu itu kecuali
orang yang bertaqwa.” Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi
dengan isnad yang tidak mengapa – untuk dijadikan pegangan.

366. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Seseorang itu
adalah menurut agama kekasihnya. Maka hendaklah seseorang dari engkau semua itu
melihat – meneliti benar-benar – orang yang dijadikan kekasihnya itu.”
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dengan isnad shahih
dan Imam Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

367. Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:

36 Maksudnya ialah bahawa bagi Allah itu adalah semua yang ada di muka dan di belakang kita serta apa pun
yang ada di antara keduanya itu, baik mengenai waktu dan tempat. Oleh sebab itu kita semua ini tidak dapat
berpindah dari satu keadaan atau tempat kepada keadaan atau tempat yang lain, kecuali dengan perintah dan
kehendak Allah sendiri. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
224
“Seseorang itu beserta orang yang dicintainya.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam suatu riwayat lain disebutkan: Abu Musa r.a. berkata: “Nabi s.a.w. ditanya:
“Ada seseorang mencintai sesuatu kaum, tetapi ia tidak pernah menemui mereka itu,
bagaimanakah?” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Seseorang itu beserta orang yang dicintainya.”

368. Dari Anas r.a. bahawasanya ada seorang A’rab – orang Arab pedalaman – berkata
kepada Rasulullah s.a.w.: “Bilakah datangnya hari kiamat?” Rasulullah s.a.w. bersabda
kepadanya: “Apakah yang telah engkau persiapkan untuk menemuinya?” A’rab itu
menjawab: “Kecintaanku kepada Allah dan RasulNya.” Kemudian beliau s.a.w. bersabda:
“Engkau akan menyertai orang yang engkau cintai.” (Muttafaq ‘alaih)
Ini adalah lafaz Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim lainnya,
disebutkan demikian:
A’rab berkata: “Saya tidak menyiapkan sesuatupun untuk menemui hari kiamat itu,
baik yang berupa banyaknya puasa, shalat atau sedekah, tetapi saya ini adalah mencintai
Allah dan RasulNya.”

369. Dari Ibnu Mas’ud r.a. katanya: “Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah
s.a.w. lalu berkata: “Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat Tuan mengenai seseorang yang
mencintai sesuatu kaum, tetapi tidak pernah menemui kaum itu?”
37 Rasulullah s.a.w.
bersabda: “Seseorang itu beserta orang yang dicintainya.” (Muttafaq ‘alaih)

370. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Para manusia ini adalah
bagaikan benda logam, sebagaimana juga logam emas dan perak. Orang-orang pilihan di
antara mereka di zaman Jahiliyah adalah orang-orang pilihan pula di zaman Islam, jikalau
mereka menjadi pandai – dalam hal agama. Ruh-ruh itu adalah sekumpulan tentera yang
berlain-lainan, maka mana yang dikenal dari golongan ruh-ruh tadi tentulah dapat menjadi
rukun damai, sedang mana yang tidak dikenalinya dari golongan ruh-ruh itu tentulah
berselisihan – maksudnya ruh baik berkumpulnya ialah dengan ruh baik, sedang yang buruk
dengan yang buruk.” (Riwayat Muslim)
Imam Bukhari meriwayatkan sabda Nabi s.a.w. Al-Arwah dan seterusnya itu dari
riwayat Aisyah radhiallahu ‘anha.
Keterangan:
Dalam menafsiri pengertian perihal ruh itu ada yang saling kenal-mengenal yakni
‘Ta’aruf dan ada yang tidak saling kenal-mengenal yakni Tanakur, maka Imam Ibnu
Abdissalam berkata sebagai berikut:
“Hal itu yakni kenal atau tidak kenal, maksudnya adalah mengenai keadaan sifat.
Artinya andaikata anda mengetahui seseorang yang berlainan sifatnya dengan anda,
misalnya anda seorang yang berbakti kepada Allah dan yang dikenal itu orang yang tidak
berbakti atau mengaku ketiadaan Allah, sekalipun kenal orangnya, tetapi tidak saling kenal-
mengenal jiwa, ruh ataupun faham yang dianutnya. Sebaliknya jika orang itu sama dengan

37 Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban ada tambahannya sesudah kata-kata “Walam yalhaq bihim”, sedang
tambahannya itu berbunyi:
Ertinya:
“Dan orang itu tidak dapat mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh kaum yang dicintainya
itu.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
225
anda perihal keadaan sifatnya, sama-sama berbaktinya kepada Allah, sama-sama berjuang
untuk meluhurkan kalimat Allah, sama-sama membenci kepada kemungkaran dan
kemaksiatan, maka selain kenal orangnya, juga sesuai jiwanya, sesuai ruhnya dan sejalan
dalam faham yang dianutnya. Oleh sebab itu dalam sebuah Hadis lain disebutkan bahawa
seseorang yang merasa jiwanya itu masih lari atau enggan mengikuti ajakan orang yang
mulia dan utama amalannya, pula bagus kelakuannya, hendaknya segera mencari sebab-
sebabnya, sekalipun ia sudah mengaku sebagai manusia muslim. Selanjutnya setelah
penyakitnya ditemukan, hendaknya secepatnya diubati dan dibuang apa yang menyebabkan
ia sakit sedemikian. Cara inilah yang sebaik-baiknya untuk menyelamatkan diri dari sifat
yang buruk, sehingga ruhnya dan jiwanya dapat saling berkenalan dengan golongan orang-
orang yang baik pula ruh dan jiwanya.”

371. Dari Usair bin Amr, ada yang mengatakan bahawa ia adalah bin Jabir – dengan
dhammahnya hamzah dan fathahnya sin muhmalah, katanya: “Umar bin Alkhaththab ketika
didatangi oleh sepasukan pembantu – dalam peperangan – dari golongan penduduk Yaman,
lalu ia bertanya kepada mereka: “Adakah di antaramu semua seorang yang bernama Uwais
bin ‘Amir?” Akhirnya sampailah Uwais itu ada di mukanya, lalu Umar bertanya: “Adakah
anda bernama Uwais.” Uwais menjawab: “Ya.” Ia bertanya lagi: “Benarkah dari keturunan
kabilah Murad dari lingkungan suku Qaran?” Ia menjawab: “Ya.” Ia bertanya pula: “Adakah
anda mempunyai penyakit supak, kemudian anda sembuh daripadanya, kecuali hanya di
suatu tempat sebesar wang dirham?” Ia menjawab: “Ya.” Ia bertanya lagi: “Adakah anda
mempunyai seorang ibu?” Ia menjawab: “Ya.” Umar lalu berkata: “Saya pernah mendengar
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Akan datang padamu semua seorang bernama Uwais bin ‘Amir beserta sepasukan
mujahidin dari ahli Yaman, ia dari keturunan Murad dari Qaran. Ia mempunyai penyakit
supak lalu sembuh dari Penyakitnya itu kecuali di suatu tempat sebesar wang dirham. Ia juga
mempunyai seorang ibu yang ia amat berbakti padanya. Andaikata orang itu bersumpah
akan sesuatu atas nama Allah, pasti Allah akan melaksanakan sumpahnya itu – dengan sebab
amat berbaktinya terhadap ibunya itu. Maka jikalau engkau kuasa meminta padanya agar ia
memintakan pengampunan – kepada Allah – untukmu, maka lakukanlah itu!” Oleh sebab itu,
mohonkanlah pengampunan kepada Allah – untukku. Uwais lalu memohonkan
pengampunan untuk Umar. Selanjutnya Umar bertanya lagi: “Ke manakah anda hendak
pergi?” Ia menjawab: “Ke Kufah.” Umar berkata: “Sukakah anda, sekiranya saya menulis –
sepucuk surat – kepada gabenor Kufah – agar anda dapat sambutan dan pertolongan yang
diperlukan.” Ia menjawab: “Saya lebih senang menjadi golongan manusia yang fakir-miskin.”
Setelah tiba tahun mukanya, ada seorang dari golongan bangsawan Kufah berhaji, lalu
kebetulan ia menemui Umar, kemudian Umar menanyakan padanya perihal Uwais. Orang
itu menjawab: Sewaktu saya tinggalkan, ia dalam keadaan buruk rumahnya lagi sedikit
barangnya – maksudnya sangat menderita.” Umar lalu berkata: “Saya pernah mendengar
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Akan datang padamu semua seorang bernama Uwais bin ‘Amir beserta sepasukan
mujahidin dari ahli Yaman, ia dari keturunan Murad dari Qaran. Ia mempunyai penyakit
supak lalu sembuh dari penyakitnya itu kecuali di suatu tempat sebesar wang dirham. Ia juga
mempunyai seorang ibu yang ia amat berbakti padanya. Andaikata orang itu bersumpah
akan sesuatu atas nama Allah, pasti Allah akan melaksanakan sumpahnya itu. Maka jikalau
engkau kuasa meminta padanya agar ia memintakan pengampunan – kepada Allah untukmu,
maka lakukan itu!” Orang bangsawan itu lalu mendatangi Uwais dan berkata: “Mohonkanlah
pengampunan – kepada Allah -untukku. Uwais berkata: “Anda masih baru saja waktunya Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
226
melakukan bepergian yang baik – yakni ibadat haji, maka sepatutnya memohonkanlah
pengampunan untukku.” Uwais lalu melanjutkan katanya: “Adakah anda bertemu dengan
Umar?” Ia menjawab: “Ya”. Uwais lalu memohonkan pengampunan untuknya. Orang-orang
banyak lalu mengerti siapa sebenarnya Uwais itu, mereka mendatanginya, kemudian Uwais
berangkat – keluar dari Kufah menurut kehendaknya sendiri.” (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat Imam Muslim lainnya disebutkan: “Dari Usair bin Jabir bahawasanya
ahli Kufah sama bertemu kepada Umar r.a. dan di antara mereka ada seorang lelaki yang
menghina-hinakan Uwais. Umar lalu bertanya: “Apakah di situ ada seorang dari keturunan
Qaran?” Orang yang dimaksudkan itu lalu datang padanya. Umar kemudian berkata:
“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah bersabda: “Sesungguhnya ada seorang lelaki dari
Yaman, akan datang padamu semua. Ia bernama Uwais. Dia tidak meninggalkan sesuatu di
Yaman itu melainkan seorang ibu. Ia mempunyai penyakit supak, lalu berdoa kepada Allah
Ta’ala, lalu Allah melenyapkan penyakitnya tadi, kecuali di suatu tempat sebesar wang dinar
atau dirham. Maka barangsiapa di antara engkau semua bertemu dengannya, hendaklah
meminta padanya agar ia memohonkan pengampunan – kepada Allah – untuknya.”
Juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim lagi dari Umar, katanya: “Saya
mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya sebaik-baiknya kaum tabi’in ialah seorang lelaki bernama Uwais. Ia
mempunyai seorang ibu dan pada tubuhnya ada putih-putih – karena penyakit supak,
maka suruhlah ia supaya memohonkan pengampunan untuk semua.”
Sabda Nabi s.a.w. Ghabraan-un nas, dengan fathahnya ghain mu’jamah,saknahnya ba’
serta mad (dibaca panjang ra’nya). Ertinya golongan manusia yang fakir-miskin dan rakyat
jelata atau rendahan dan tidak diketahui pula dari lingkungan mana sebenarnya orang itu,
sedang Al-Amdad adalah jamaknya Madad, yaitu para penolong dan pembantu yang
memberikan pertolongan serta bantuan kepada kaum Muslimin dalam berjihad atau
perjuangan menegakkan agama Allah.

372. Dari Umar bin Alkhaththab r.a., katanya: “Saya meminta izin kepada Nabi s.a.w.
untuk menunaikan umrah, lalu beliau mengizinkan dan bersabda: “Jangan melupakan kita,
hai saudaraku, untuk mendoakan kita.” Beliau s.a.w. telah mengucapkan suatu kalimat –
meminta ikut disertakan dalam doa – yang saya tidak senang memperoleh seisi dunia ini
sebagai gantinya” – maksudnya bahawa kalimat yang disabdakan oleh beliau s.a.w. bagi
Umar r.a. amat besar nilainya yakni melebihi dari nilai dunia dan seisinya.
Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi
mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

373. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Nabi s.a.w. berziarah ke Quba’ 38
sambil berkendaraan serta berjalan, kemudian beliau bersembahyang dua rakaat.” (Muttafaq
‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan: “Nabi s.a.w. mendatangi masjid Quba’ setiap hari
Sabtu sambil berkenderaan dan berjalan dan Ibnu Umar juga melakukan seperti itu.”

38 Quba’ adalah sebuah desa yang jaraknya dari Madinah ada sefarsakh atau kira-kira 5 km. Di situ ada
masjidnya yang terkenal, yakni masjid yang didirikan oleh Nabi s.a.w. yang pertama kali, sedang yang kedua
ialah masjid Nabawi di Madinah. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
227
Bab 46

Keutamaan Mencintai Kerana Allah Dan Menganjurkan Sikap
Sedemikian, Juga Memberitahukannya Seseorang Kepada Orang Yang
Dicintainya Bahawa Ia Mencintainya Dan Apa Yang Diucapkan
Oleh Orang Yang Diberitahu Sedemikian Itu

Allah Ta’ala berfirman:
“Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang beserta Muhammad itu mempunyai
sikap keras – tegas – terhadap kaum kafir, tetapi saling kasih-mengasihi antara sesama kaum
mu’minin.” sampai ke akhir surat. (al-Fath: 29)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan orang-orang yang telah lebih dulu dari mereka bertempat tinggal dalam kampung –
Madinah – serta beriman
39, mereka menunjukkan kasih-sayang kepada orang yang berpindah
ke kampung mereka itu.” (al-Hasyr: 9)

374. Dari Anas r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Ada tiga perkara, barangsiapa yang tiga perkara itu ada di dalam diri seseorang,
maka orang itu dapat merasakan manisnya keimanan iaitu: jikalau Allah dan RasulNya lebih
dicintai olehnya daripada yang selain keduanya, jikalau seseorang itu mencintai orang lain
dan tidak ada sebab kecintaannya itu melainkan karena Allah, dan jikalau seseorang itu
membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah dari kekafiran
itu, sebagaimana bencinya kalau dilemparkan ke dalam api neraka.” (Muttafaq ‘alaih)

375. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Ada tujuh macam orang yang
akan dapat diberi naungan oleh Allah dalam naunganNya pada hari tiada naungan
melainkan naunganNya
40 – yakni pada hari kiamat, iaitu: imam – pemimpin atau kepala –
yang adil, pemuda yang tumbuh – sejak kecil – dalam beribadat kepada Allah Azza wa jalla,
seseorang yang hatinya tergantung – sangat memperhatikan – kepada masjid-masjid, dua
orang yang saling cinta-mencintai kerana Allah, keduanya berkumpul atas keadaan yang
sedemikian serta berpisah pun demikian pula, seseorang Ielaki yang diajak oleh wanita yang
mempunyai kedudukan serta kecantikan wajah, lalu ia berkata: “Sesungguhnya saya ini takut
kepada Allah,” – ataupun sebaliknya yakni yang diajak itu ialah wanita oleh seorang Ielaki,
seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu menyembunyikan amalannya itu –
tidak menampak-nampakkannya, sehingga dapat dikatakan bahawa tangan kirinya tidak
mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya dan seseorang yang ingat kepada

39 Yang dimaksudkan ialah kaum Anshar radhiallahu ‘anhuma, sebab merekalah yang menetap terus di
Madinah dan telah meresaplah rasa keimanan dalam jiwa mereka.
40 Naungan Tuhan ini dapat diartikan secara sebenarnya yakni naungan dari ‘arasynya Tuhan, tetapi dapat pula
diertikan sebagai kinayah yakni dalam lindungan Tuhan dan ditempatkan di tempat yang dimuliakan. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
228
Allah di dalam keadaan sepi lalu melelehkan airmata dari kedua matanya.”
41 (Muttafaq
‘alaih)

376. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman pada hari kiamat: “Manakah orang-orang yang
saling cinta-mencintai kerana keagunganKu? Pada hari ini mereka itu akan saya beri
naungan pada hari tiada naungan melainkan naunganKu sendiri.” (Riwayat Muslim)

377. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Demi Zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaanNya, engkau semua tidak
dapat masuk syurga sehingga engkau semua beriman dan engkau semua belum disebut
beriman sehingga engkau semua saling cinta-mencintai. Sukakah engkau saya beri petunjuk
pada sesuatu yang apabila itu engkau semua lakukan, maka engkau semua dapat saling
cinta-mencintai? Sebarkanlah ucapan salam antara engkau semua.” (Riwayat Muslim)

378. Dari Hurairah r.a. pula dari Nabi s.a.w. bahawasanya ada seorang Ielaki berziarah
kepada seorang saudaranya di suatu desa lain, kemudian Allah memerintah seorang
malaikat untuk melindunginya di sepanjang jalan,” kemudian dihuraikannya Hadis itu
sampai kepada sabdanya: “Sesungguhnya Allah itu menctntaimu sebagaimana engkau
mencintai saudaramu itu kerana Allah.” (Riwayat Muslim)
Hadis ini telah lalu dalam bab yang sebelum ini – lihat Hadis no. 260.

379. Dari Albara’ bin ‘Azib radhiallahu’anhuma dari Nabi s.a.w. bahawasanya beliau
bersabda mengenai golongan sahabat Anshar:
“Tidak mencintai kaum Anshar itu melainkan orang mu’min dan tidak membenci
mereka itu melainkan orang munafiq; barangsiapa yang mencintai mereka, maka ia dicintai
oleh Allah dan barangsiapa membenci mereka, maka mereka dibenci oleh Allah.” (Muttafaq
‘alaih)

380. Dari Mu’az r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Allah ‘Azzawajalla berfirman:
“Orang-orang yang saling cinta-mencintai kerana keagunganKu, maka mereka itu
akan memiliki mimbar-mimbar dari cahaya yang diinginkan pula oleh para nabi dan para
syahid – mati dalam peperangan untuk membela agama Allah.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan
shahih.

381. Dari Abu ldris al-Khawlani rahimahullah, katanya: “Saya memasuki masjid
Damsyik, tiba-tiba di situ ada seorang pemuda yang bercahaya giginya – yakni suka sekali
tersenyum – dan sekalian manusia besertanya. Jikalau orang-orang itu berselisih mengenai
sesuatu hal, mereka lalu menyerahkan persoalan itu kepadanya dan mereka mengeluarkan

41 Meleleh airmatanya, maksudnya ialah kerana ingatannya memusat betul-betul kepada Allah, merasa banyak
dosa yang dilakukan, juga karena amat rindu untuk segera bertemu denganNya dalam keadaan diridhai
olehNya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
229
huraian dari pendapatnya, kemudian saya bertanya mengenai dirinya, lalu menerima
jawapan: “Ini adalah Mu’az bin Jabal. Setelah hari esoknya, saya datang pagi-pagi sekali, lalu
saya dapati Mu’az sudah mendahului saya datang paginya. Ia saya temui sedang
bersembahyang. Kemudian saya menantikannya sehingga ia menyelesaikan shalatnya.
Seterusnya sayapun mendatanginya dari arah mukanya, lalu saya mengucapkan salam
padanya, kemudian saya berkata: “Demi Allah, sesungguhnya saya ini mencintaimu kerana
Allah.” Ia berkata: “Kerana Allahkah?” Saya menjawab: “Ya, kerana Allah.” Ia berkata:
“Kerana Allah?” Saya menjawab: “Ya, kerana Allah.” Mu’az lalu mengambil belitan
selendangku,kemudian menarik tubuhku kepadanya, terus berkata: “Bergembiralah engkau,
kerana sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah Tabaraka
wa Ta’ala berfirman – dalam Hadis Qudsi: “Wajiblah kecintaanKu itu kepada orang-orang
yang saling cinta-mencintai kerana Aku, duduk-duduk bersama kerana Aku, saling ziarah-
menziarahi kerana Aku dan saling hadiah-menghadiahi kerana Aku.”
Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Almuwaththa’ dengan
isnadnya yang shahih.
Sabda Nabi s.a.w.: Hajartu ertinya berpagi-pagi sekali mendatangi, ini adalah dengan
syaddahnya jim. Sabdanya s.a.w.: Aallahi, faqultu: Allah. Yang pertama dengan hamzah
mamdudah untuk istifham – pertanyaan, sedang yang kedua tanpa mad.

382. Dari Abu Karimah iaitu al-Miqdad – di sebagian naskah disebut al-Miqdam-bin
Ma’dikariba r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Jikalau seseorang itu mencintai saudaranya, maka hendaklah memberitahukan pada
saudaranya itu bahawa ia mencintainya.”
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan
bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

383. Dari Mu’az r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. mengambil tangannya dan
bersabda:
“Hai Mu’az, demi Allah, sesungguhnya saya ini mencintaimu. Kemudian saya hendak
berwasiat padamu hai Mu’az, iaitu: Janganlah setiap selesai shalat meninggalkan bacaan –
yang ertinya:
Ya Allah, berilah saya pertolongan untuk tetap mengingatMu serta bersyukur padaMu,
juga berilah saya pertolongan untuk Beribadat yang sebaik-baiknya padaMu.”
Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Nasa’i dengan
isnad shahih.

384. Dari Anas r.a. bahawasanya ada seorang lelaki yang berada di sisi Nabi s.a.w.,
lalu ada seorang lelaki lain berjalan melaluinya, lalu orang yang di dekat beliau berkata: “Ya
Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai orang ini.” Nabi s.a.w. bertanya: “Adakah engkau
sudah memberitahukan padanya tentang itu?” Ia menjawab: “Tidak – belum saya
beritahukan.” Nabi s.a.w. bersabda: “Beritahukanlah padanya.” Orang yang bersama beliau
s.a.w. lalu menyusul orang yang melaluinya tadi, lalu berkata: “Sesungguhnya saya
mencintaimu.” Orang itu lalu menjawab: “Engkau juga dicintai oleh Allah yang kerana Allah
itulah engkau mencintai aku.”
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
230
Bab 47

Tanda-tanda Kecintaan Allah Kepada Seseorang Hamba Dan
Anjuran Untuk Berakhlak Sedemikian Serta Berusaha
Menghasilkannya

Allah Ta’ala berfirman:
“Katakanlah- wahai Muhammad, jikalau engkau semua mencintai Allah, maka ikutilah saya,
tentu engkau semua dicintai oleh Allah, serta Allah mengampuni dosamu semua dan Allah itu adalah
Maha Pengampun lagi Penyayang,” (ali-lmran: 31)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Hai sekalian orang yang beriman, siapa yang bermurtad dari agamanya, maka Allah akan
mendatangkan kaum yang dicintai olehNya dan merekapun mencintaiNya. Mereka itu bersikap lemah-
lembut kepada kaum mu’minin dan bersikap keras terhadap kaum kafirin. Mereka berjihad fi sabilillah
dan tidak takut celaan orang yang suka mencela. Demikian itulah keutamaan Allah, dikurniakan
olehNya kepada siapa yang dikehendakiNya dan Allah adalah Maha Luas kurniaNya serta Maha
Mengetahui.” (al-Maidah: 54)

385. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman – dalam Hadis Qudsi: “Barangsiapa yang
memusuhi kekasihKu, maka Aku memberitahukan padanya bahawa ia akan Kuperangi –
Kumusuhi. Tidaklah seseorang hambaKu itu mendekat padaKu dengan sesuatu yang amat
Kucintai lebih daripada apabila ia melakukan apa-apa yang telah Kuwajibkan padanya.
Tidaklah seseorang hambaKu itu mendekat padaKu dengan melakukan hal-hal yang sunnah,
sehingga akhirnya Aku mencintainya. Apabila Aku telah mencintainya, maka Akulah
telinganya yang ia pakai untuk mendengarkan, Akulah matanya yang ia pakai untuk melihat,
Akulah tangannya yang ia pakai untuk mengambil dan Aku pulalah kakinya yang ia pakai
untuk berjalan. Jikalau ia meminta sesuatu padaKu, pasti Kuberi dan jikalau ia mohon
perlindungan padaKu, pasti Kulindungi.” (Riwayat Imam Bukhari)
Makna lafaz Aadzantuhu ertinya: “Aku (Tuhan) memberitahukan kepadanya (yakni
orang yang mengganggu kekasihKu itu) bahawa aku memerangi atau memusuhinya,
sedang lafaz Ista’aadzanii, ertinya “Ia memohonkan perlindungan padaKu.” Ada yang
meriwayatkan dengan ba’, lalu berbunyi Ista-aadza bii dan ada yang meriwayatkan dengan
nun, lalu berbunyi Ista-aadzanii.
Keterangan:
Hadis sebagaimana di atas itu sudah tercantum dalam no. 85 dengan huraian
sekadarnya. Namanya Hadis Qudsi yakni yang menyatakan firman-firman Allah selain yang
tercantum dalam al Quran. Dalam Hadis ini dijelaskan betapa tingginya darjat seseorang itu
apabila telah diakui sebagai kekasih oleh Allah Ta’ala atau yang lazim disebut waliullah.
Banyak orang yang salah pengertian perihal siapa yang dapat disebut waliullah itu.
Sebagian ada yang mengatakan bahawa waliullah ialah semacam dukun yang dapat
menyembuhkan beberapa orang sakit atau yang dapat meneka nasib seseorang dikemudian
harinya, atau orang yang tidak mudah ditemui kerana selalu menghilang-hilang saja dan
siapa yang ditemui olehnya adalah orang yang bahagia, dan bahkan ada yang mengatakan Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
231
bahwa waliullah itu tidak perlu bersembahyang dan berpuasa sebab sudah menjadi kekasih
Allah. Persangkaan bagaimana di atas itu tidak benar, sebab memang tidak sedemikian itu
sifatnya waliullah.
Maka yang lebih dulu perlu kita ketahui ialah: Siapakah yang sebenarnya dapat
disebut waliullah atau kekasih Allah itu? Jawabnya: Dalam al-Quran, Allah berfirman:
“Tidak ada yang dianggap sebagai kekasih Allah, melainkan orang-orang yang bertaqwa
kepadaNya.”
Alangkah ringkasnya pengertian waliullah itu, tetapi benar-benar dapat menyeluruhi
semua keadaan.
Kalau ada pengertian waliullah selain yang difirmankan oleh Allah sendiri itu, jelaslah
bahawa itu hanyalah penafsiran manusia sendiri dan tidak berdasarkan kepada agama sama
sekali. Waliullah yang berupa orang-orang yang bertaqwa kepada Allah itulah yang dijamin
oleh Allah akan mendapatkan perlindungan dan penjagaanNya selalu dan siapa saja yang
hendak memusuhinya, pasti akan ditumpas oleh Allah, sebab Allah sendiri menyatakan
permusuhan terhadap orang tadi.
Sekarang bagaimanakah taraf pertamanya agar supaya kita dikasihi oleh Allah?
Jawabnya: Mendekatkan (bertaqarrublah) kepada Allah dengan penuh melakukan
segala yang difardhukan (diwajibkan). Inilah cara taqarrub yang sebaik-baiknya dalam taraf
permulaan. Kemudian sempurnakanlah taqarrub kepada Allah Ta’ala itu dengan jalan
melakukan hal-hal yang sunnah-sunnah. Kalau ini telah dilaksanakan, pastilah Allah akan
menyatakan kecintaanNya. Selanjutnya, apabila seseorang itu telah benar-benar bertaqarrub
kepada Allah dan Allah sudah mencintainya, maka baik pendengarannya, penglihatannya,
tindakan tangan dan kakinya semuanya selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, selalu
diberi bimbingan dan hidayat serta pertolongan oleh Allah. Bahkan Allah menjanjikan kalau
orang itu meminta apa saja, pasti dikabulkanNya, mohon perlindungan dari apa saja, pasti
dilindungiNya. Dengan demikian, maka seringkali timbullah beberapa macam karamah
dengan izin Allah.
Karamah ialah sesuatu yang tampak luar biasa di mata umum yang dapat dilakukan
oleh seseorang waliullah itu, semata-mata sebagai suatu kemuliaan atau penghargaan yang
dikurniakan oleh Allah kepadanya. Tetapi ingatlah bahawa tidak seorang waliullah pun yang
dapat mengetahui bahawa dirinya itu menjadi waliullah. Kalau seseorang sudah mengatakan
sendiri bahawa dirinya itu waliullah, jelaslah bahwa ia telah tertipu oleh anggapan atau
persangkaannya sendiri dan sudah pasti ia telah tertipu oleh ajakan syaitan yang
menyesatkan.
Selain itu, bagaimana juga hal-ehwal dan keadaan seseorang waliullah itu, pasti ia
tidak dapat mengetahui hal-hal yang ghaib, misalnya mengetahui apa yang tersimpan dalam
hati orang lain, mengetahui nasib orang di kemudian harinya, kaya miskinnya dan lain-lain
lagi.
Dalam al-Quran, Allah berfirman:
“Allah yang Maha Mengetahui perkara ghaib, maka tidak diberitahukanlah keghaiban-
keghaiban itu kepada siapapun jua, selain kepada Rasul yang dipilih olehNya.”

386. Dari Abu Hurairah r.a. pula dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Jikalau Allah Ta’ala itu mencintai seseorang hamba, maka Dia memanggil Jibril untuk
memberitahukan bahawa Allah mencintai si Fulan, maka cintailah olehmu – hai Jibril – si
Fulan itu. Jibril lalu mencintainya, kemudian ia mengundang kepada seluruh penghuni langit Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
232
memberitahukan bahawa Allah mencintai si Fulan, maka cintailah olehmu semua – hai
penghuni-penghuni langit – si Fulan itu. Para penghuni langitpun lalu mencintainya. Setelah
itu diletakkanlah penerimaan baginya – yang dimaksudkan ialah kecintaan padanya – di
kalangan penghuni bumi.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya Allah Ta’ala apabila mencintai seseorang hamba, lalu memanggil Jibril
kemudian berfirman: “Sesungguhnya Saya mencintai si Fulan, maka cintailah ia.” Jibril lalu
mencintainya. Seterusnya Jibril memanggil pada seluruh penghuni langit lalu berkata:
“Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah olehmu semua si Fulan itu.” Orang
itupun lalu dicintai oleh para penghuni langit. Selanjutnya diletakkanlah penerimaan –
kecintaan itu baginya dalam hati para penghuni bumi. Dan jikalau Allah membenci
seseorang hamba, maka dipanggillah Jibril lalu berfirman: “Sesungguhnya Saya membenci si
Fulan itu, maka bencilah engkau padanya.”Jibril lalu membencinya,kemudian ia memanggil
semua penghuni langit sambil berkata: “Sesungguhnya Allah membenci si Fulan, maka
bencilah engkau semua padanya.” Selanjutnya diletakkanlah rasa kebencian itu dalam hati
para penghuni bumi.”

387. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawasanya Rasulullah s.a.w. mengirimkan
seseorang untuk memimpin sepasukan tentara ke medan peperangan. Orang itu suka benar
membaca untuk kawan-kawannya dalam shalat mereka dengan Qulhu wallahu ahad sebagai
penghabisan bacaannya. Setelah mereka kemhali, hal itu mereka sampaikan kepada
Rasulullah s.a.w., lalu beliau bersabda: “Cuba tanyakanlah pada orang itu, mengapa
melakukan yang semacam itu?” Mereka sama bertanya padanya, kemudian orang itu
menjawab: “Sebab itu adalah sifatnya Allah yang Maha Penyayang, maka dari itu saya
senang sekali membacanya.” Maka bersabdalah Rasulullah s.a.w. – setelah diberitahu
jawapan orang itu: “Beritahukanlah padanya bahawasanya Allah Ta’ala mencintainya.”
(Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
233
Bab 48

Ancaman Dari Menyakiti Orang-orang Shalih, Kaum Yang
Lemah Dan Fakir Miskin

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu’min, lelaki atau perempuan dengan tiada
kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya orang-orang itu telah memikul kebohongan serta
dosa yang terang-terangan.” (al-Ahzab: 58)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan terhadap anak yatim, janganlah engkau bersikap bengis, serta terhadap orang yang
meminta, janganlah engkau membentak-bentak.” (ad-Dhuha: 9-10)
Adapun Hadis-hadis – dalam bab ini – adalah banyak, diantaranya Hadisnya Abu
Hurairah r.a. dalam bab sebelum ini, yaitu: “Barangsiapa yang memusuhi kekasihKu, maka
Aku memberitahukan padanya bahawa ia Kuperangi – lihat Hadis no. 385, di antaranya lagi
ialah Hadisnya Sa’ad bin Abu Waqqash r.a. yang dahulu dalam bab bersikap lemah-lembut
kepada anak yatim – lihat Hadis no. 261, juga sabdanya Rasulullah s.a.w.: “Hai Abu Bakar,
jikalau engkau sampai membuat kemarahan kepada mereka, maka engkau juga membuat
kemarahan pada Tuhanmu,” lihat Hadis no. 262.

388. Dari Jundub bin Abdullah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa bersembahyang Subuh, maka ia adalah dalam tanggungan Allah, maka
itu janganlah sampai Allah itu menuntut kepadamu semua dengan sesuatu dari
tanggunganNya – maksudnya jangan sampai meninggalkan shalat Subuh, sebab kalau
demikian, lenyaplah ikatan janji untuk memberikan tanggungan keamanan dan lain-lain
antara engkau dengan Tuhanmu itu.
Sebab sesungguhnya barangsiapa yang dituntut oleh Allah dari sesuatu
tanggungannya, tentu akan dicapainya – yakni tidak mungkin terlepas, kemudian Allah akan
melemparkannya atas mukanya dalam neraka Jahanam.”
42 (Riwayat Muslim)

42 Keterangannya harap diperiksa dalam Hadis no. 232. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
234
Bab 49

Menjalankan Hukum-hukum Terhadap Manusia Menurut
Lahirnya, Sedang Keadaan Hati Mereka Terserah Allah Ta’ala

Allah Ta’ala berfirman:
“Maka jikalau orang-orang itu bertaubat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka
bebaskanlah jalannya – yakni merdekakanlah menurut kemauan hatinya.” (at-Taubah: 5)

389. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Saya diperintah untuk memerangi semua manusia, sehingga mereka suka
menyaksikan bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahawasanya Muhammad adalah
pesuruh Allah dan mendirikan shalat serta menunaikah zakat. Maka jikalau mereka telah
melakukan yang sedemikian itu, terpeliharalah daripadaku darah serta harta benda mereka,
melainkan dengan haknya Islam, sedang hisab – perhitungan amal – mereka adalah terserah
kepada Allah Ta’ala. (Muttafaq ‘alaih)

390. Dari Abu Abdillah iaitu Thariq bin as-Syam r.a., katanya: “Saya mendengar
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang mengucapkan La ilaha illallah dan kafir mengingkari – dengan
sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka haramlah harta benda serta darahnya,
sedang hisabnya adalah terserah kepada Allah.” (Riwayat Muslim)

391. Dari Abu Ma’bad yaitu al-Miqdad bin al-Aswad r.a., katanya: “Saya berkata
kepada Rasulullah s.a.w.: “Bagaimanakah pendapat Tuan, jikalau saya bertemu seseorang
dari golongan kaum kafir, kemudian kita berperang, lalu ia memukul salah satu dari kedua
tanganku dengan pedang dan terus memutuskannya. Selanjutnya ia bersembunyi
daripadaku di balik sebuah pohon, lalu ia mengucapkan: “Saya masuk Agama Islam karena
Allah,” apakah orang yang sedemikian itu boleh saya bunuh, ya Rasulullah sesudah ia
mengucapkan kata-kata seperti tadi itu?” Beliau s.a.w. menjawab: “Jangan engkau
membunuhnya.” Saya berkata lagi: “Ia sudah memutuskan salah satu tangan saya, kemudian
mengucapkan sebagaimana di atas itu setelah memutuskannya.” Rasulullah s.a.w. bersabda
lagi: “Jangan engkau membunuhnya, kerana jikalau engkau membunuhnya, maka ia adalah
menempati tempatmu sebelum engkau membunuhnya dan sesungguhnya engkau adalah di
tempatnya sebelum ia mengucapkan kata-kata yang diucapkannya itu.” (Muttafaq ‘alaih)
Maknanya innahu bimanzilatika: sesungguhnya ia di tempatmu ialah bahawa orang itu
harus dipelihara darahnya sebab telah dihukumi sebagai orang Islam. Adapun maknanya
innaka biman zilatihi: sesungguhnya engkau di tempatnya ialah bahawa halal darahnya
dengan qishash untuk para ahli warisnya, bukan kerana ia dalam kedudukannya sebagai
orang kafir. Wallahu a’lam.’

392. Dari Usamah bin Zaid radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. mengirim
kita ke daerah Huraqah dari suku Juhainah, kemudian kita berpagi-pagi menduduki tempat
air mereka. Saya dan seorang lagi dari kaum Anshar bertemu dengan seseorang lelaki dari Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
235
golongan mereka – musuh. Setelah kita dekat padanya, ia lalu mengucapkan: La ilaha illallah.
Orang dari sahabat Anshar itu menahan diri daripadanya – tidak menyakiti sama sekali,
sedang saya lalu menusuknya dengan tombakku sehingga saya membunuhnya.
Setelah kita datang – di Madinah, peristiwa itu sampai kepada Nabi s.a.w., kemudian
beliau bertanya padaku: “Hai Usamah, adakah engkau membunuhnya setelah ia
mengucapkan La ilaha illallah?” Saya berkata: “Ya Rasulullah, sebenarnya orang itu hanya
untuk mencari perlindungan diri saja – yakni mengatakan syahadat itu hanya untuk mencari
selamat, sedang hatinya tidak meyakinkan itu.” Beliau s.a.w. bersabda lagi: “Adakah ia
engkau bunuh setelah mengucapkan La ilaha illallah?” Ucapan itu sentiasa diulang-ulangi
oleh Nabi s.a.w., sehingga saya mengharap-harapkan, bahawa saya belum menjadi Islam
sebelum hari itu – yakni bahwa saya mengharapkan menjadi orang Islam itu mulai hari itu
saja, supaya tidak ada dosa dalam diriku.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan: Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: “Bukankah ia telah
mengucapkan La ilaha illallah, mengapa engkau membunuhnya?” Saya menjawab: “Ya
Rasulullah, hanyasanya ia mengucapkan itu semata-mata kerana takut senjata.” Beliau s.a.w.
bersabda: “Mengapa engkau tidak belah saja hatinya, sehingga engkau dapat mengetahui,
apakah mengucapkan itu kerana takut senjata ataukah tidak – yakni dengan keikhlasan.”
Beliau s.a.w. mengulang-ulangi ucapannya itu sehingga saya mengharap-harapkan bahwa
saya masuk Islam mulai hari itu saja.

393. Dari Jundub bin Abdullah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. mengirimkan
sepasukan dari kaum Muslimin kepada suatu golongan dari kaum musyrikin dan bahawa
mereka itu telah bertemu – berhadap-hadapan. Kemudian ada seseorang lelaki dari kaum
musyrikin jikalau menghendaki menuju kepada seorang dari kaum Muslimin lalu ditujulah
tempatnya lalu dibunuhnya. Lalu ada seorang dari kaum Muslimin menuju orang itu di
waktu lengahnya. Kita semua memperbincangkan bahawa orang itu adalah Usamah bin Zaid.
Setelah orang Islam itu mengangkat pedangnya, tiba-tiba orang musyrik tadi mengucapkan:
“La ilaha illallah.” Tetapi ia terus dibunuh olehnya. Selanjutnya datanglah seorang pembawa
berita gembira kepada Rasulullah s.a.w. – memberitahukan kemenangan, beliau s.a.w.
bertanya kepadanya – perihal jalannya peperangan – dan orang itu memberitahukannya,
sehingga akhirnya orang itu memberitahukan pula perihal orang yang membunuh di atas,
apa-apa yang dilakukan olehnya. Orang itu dipanggil oleh beliau s.a.w. dan menanyakan
padanya, lalu sabdanya: “Mengapa engkau membunuh orang itu?” Orang tadi menjawab: “Ya
Rasulullah, orang itu telah banyak menyakiti di kalangan kaum Muslimin dan telah
membunuh si Fulan dan si Fulan.” Orang itu menyebutkan nama beberapa orang yang
dibunuhnya. Ia melanjutkan: “Saya menyerangnya, tetapi setelah melihat pedang, ia
mengucapkan: “La ilaha illallah.” Rasulullah s.a.w. bertanya: “Apakah ia sampai kau bunuh?”
Ia menjawab: “Ya.” Kemudian beliau bersabda: “Bagaimana yang hendak kau perbuat dengan
La ilaha illallah, jikalau ia telah tiba pada hari kiamat?” Orang itu berkata: “Ya Rasulullah,
mohonkanlah pengampunan – kepada Allah – untukku.” Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Bagaimana yang hendak kau perbuat dengan La ilaha illallah, jikalau ia telah tiba pada hari
kiamat?” Beliau s.a.w. tidak menambahkan sabdanya lebih dari kata-kata: “Bagaimanakah
yang hendak kauperbuat dengan La ilaha illallah, jikalau ia telah tiba pada hari kiamat?”
(Riwayat Muslim)

394. Dari Abdullah bin Utbah bin Mas’ud, katanya: “Saya mendengar Umar bin
Alkhaththab r.a. bersabda: “Sesungguhnya sekalian manusia itu dahulu diterapi dengan
hukum sesuai dengan adanya wahyu yakni di zaman Rasulullah s.a.w., dan sesungguhnya Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
236
wahyu itu kini telah terputus – tidak datang lagi, sebab Nabi s.a.w. telah wafat. Maka
hanyasanya kami – Umar r.a. – menuntut engkau semua dengan dasar apa yang tampak pada
kami iaitu mengenai perbuatan-perbuatan yang engkau semua lakukan. Jadi barangsiapa
yang menampakkan perbuatan baik pada kami, maka kami berikan keamanan dan kami
dekatkan kedudukannya pada kami, sedang urusan apa yang dalam hatinya tidak sedikitpun
kami persoalkan, kerana Allah akan menghisabnya dalam hal isi hatinya itu. Tetapi
barangsiapa yang menampakkan kelakuan buruk pada kami, maka kami tidak akan
memberikan keamanan padanya dan tidak akan percaya ucapannya, sekalipun ia
mengatakan bahawasanya niat hatinya adalah baik.” (Riwayat Bukhari)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
237
Bab 50

Takut — Kepada Allah Ta’ala

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan kepadaKu, maka takutlah engkau semua!” (al-Baqarah: 40)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Sesungguhnya tindakan siksaan Tuhannya itu adalah sangat dahsyatnya.” (al-Buruj: 12)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Dan demikianlah tindakan Tuhanmu jikalau menindak kepada penduduk negeri, yang mereka
itu melakukan kezaliman, sesungguhnya tindakan penghukuman Allah itu adalah amat pedih dan
keras. Sesungguhnya hal yang sedemikian itu niscaya merupakan keterangan untuk orang yang takut
akan siksa hari akhir. Itulah hari yang seluruh manusia dikumpulkan dan itulah pula hari yang
disaksikan. Tidaklah Kami akan mengundurkan hari itu, melainkan sampai waktu yang ditentukan.
Iaitu pada hari yang tidak seorang pun akan berbicara, melainkan dengan izinNya dan di antara para
manusia itu ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka
tempatnya adalah dalam neraka. Mereka di situ menarik nafas panjang dan mengerang.” (Hud: 102-
106)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan Allah memperingatkan engkau semua akan kewajipanmu terhadap Allah sendiri – supaya
tidak terkena siksanya.” (ali-lmran: 28)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Pada hari seseorang manusia lari meninggalkan saudaranya, ibu dan ayahnya, juga isteri dan
anak-anaknya. Setiap seseorang pada hari itu mempunyai urusan yang membuat diri sendiri sibuk –
dari urusan orang lain.” (Abasa: 34-37)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya pergoncangan hari
kiamat itu adalah suatu peristiwa yang dahsyat. Pada hari itu engkau lihat perempuan yang
menyusukan melupakan anak yang disusukannya, juga setiap perempuan yang mengandung
melahirkan kandungan-kandungannya; engkau lihat pula seluruh manusia itu dalam keadaan mabuk,
tetapi mereka itu sebenarnya tidaklah mabuk, meiainkan siksa Allah jualah yang sangat hebatnya.” (al-
Haj: 1-2)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Dan orang yang takut di waktu berdiri di hadapan Tuhannya,ia akan memperoleh dua buah
taman syurga.” (ar-Rahman: 46)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan para ahli syurga setengahnya berhadap-hadapan dengan setengahnya sambil saling tanya
menanyakan. Mereka berkata: “Sesungguhnya kita pada masa dahulu – ketika di dunia – merasa takut
terhadap keluarga kita. Tetapi Allah mengurniakan kepada kita dan melindungi kita dari siksa angin
yang amat panas. Sesungguhnya kita bermohon kepadaNya sejak saat sebelum ini, sesungguhnya
Allah adalah Maha Pemberi karunia lagi Penyayang.” (at-Thur: 25-28) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
238
Ayat-ayat dalam bab ini amat banyak sekali dan dapat dimaklumi, sedang tujuannya
ialah untuk menunjukkan kepada bagian yang lainnya – sebagai penjelasan – dan begitulah
hasilnya.

395. Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: “Kami diberitahu oleh Rasulullah s.a.w. dan ia
adalah seorang yang benar lagi dapat dipercaya, sabdanya:
“Sesungguhnya seseorang di antara engkau semua itu dikumpulkan kejadiannya
dalam perut ibunya selama empat puluh hari sebagai mani, kemudian merupakan segumpal
darah dalam waktu empat puluh hari itu pula,selanjutnya menjadi sekerat daging dalam
waktu empat puluh hari lagi. Selanjutnya diutuslah seorang malaikat, lalu meniupkan ruh
dalam tubuhnya dan diperintah untuk menulis empat kalimat, iaitu mengenai catatan
rezekinya, ajal serta amalnya dan apakah ia termasuk orang celaka ataupun bahagia. Maka
demi Zat yang tiada Tuhan selain daripadaNya, sesungguhnya seseorang di antara engkau
semua, niscayalah melakukan dengan amalan ahli syurga, sehingga tiada di antara dirinya
dengan syurga itu melainkan hanya jarak sezira’ – sehasta, tetapi telah didahului oleh catatan
kitabnya, lalu ia melakukan dengan amalan ahli neraka, kemudian akhirnya masuklah ia
dalam neraka itu. Dan sesungguhnya ada pula seseorang di antara engkau semua itu, niscaya
mengamalkan dengan amalannya ahli neraka, sehingga tidak ada antara orang itu dengan
neraka, melainkan hanya jarak sezira’ saja, tetapi telah didahului oleh catatan kitabnya,- lalu
ia mengamalkan dengan amalan ahli syurga dan akhirnya masuklah ia dalam syurga itu.”
(Muttafaq ‘alaih)
Keterangan:
Dalam Hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita maklumi, iaitu:
(a) Malak yang dikirimkan ini, memang diserahi oleh Allah untuk melihat rahim ibu
anak itu sejak ia berupa mani. Di waktu ini malak itu berkata: “Wahai Tuhan, apa dijadikan
terus apa tidak? Kalau tidak terus ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia, lalu dijadikan
darah kotor yang terlempar sia-sia. Tetapi apabila memang dikehendaki jadi, malak itu lalu
berkata: “Wahai Tuhan, laki-lakikah atau perempuankah ini, bagaimana rezekinya, bila
ajalnya, (waktu meninggalnya), bagaimana kelakuannya dan di bumi mana ia nanti
meninggal (di kubur).” Allah lalu berfirman: “Pergilah ke Lauh Mahfuzh, akan engkau temui
semuanya.” Malak itu lalu naik ke atas Lauh Mahfuzh dan mencatat semuanya.
Jadi semua apa yang terjadi atas diri kita ini benar-benar telah digariskan oleh Allah
menurut takdir yang dikehendaki. Tetapi kita tetap harus berusaha menjadi hamba Allah
yang baik segala-galanya, sebab kita semua tentu tidak tahu takdir apa yang akan kita alami.
Jadi marilah kita berusaha dan berikhtiar, sebab hanya di tangan Allahlah semua takdir itu.
Kembali ke atas, iaitu sesudah anak itu ditulis semua ketentuan-ketentuannya, lalu 40
hari jadi nuthfah, 40 hari ‘alaqah dan 40 hari lagi berupa mudhghah, kemudian ditiupkan
ruhnya. Selanjutnya ialah sebagaimana firman Allah dalam al-Quran:
“Lalu kami ubahlah mudhghah itu menjadi tulang-belulang, kemudian tulang-belulang itu
kami beri daging, selanjutnya Kami lupakanlah suatu makhluk lain (yakni jadi manusia benar-benar).
Maha Sucilah Allah itu, sebaik-baiknya Zat yang membuat.”
(b) Yang meniupkan jiwa dalam tubuh manusia itu malak, tetapi ini tidak bererti
bahawa malak yang memberi ruh kita, tetapi Allah jualah yang memberikan, hanya saja
dengan tiupan malak itulah yang merupakan sebab musababnya manusia diberi ruh oleh
Allah. Jadi tiupan ini hanyalah sebagai perantaraan belaka.
Adapun ruh itu adalah benda halus yang hanya Allah saja yang Mengetahui akan
keadaannya. Dalam al-Quran disebutkan: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
239
“Dan orang-orang itu sama bertanya padamu (Muhammad) tentang halnya ruh. Katakanlah:
“Ruh itu adalah dari urusan Tuhanku. Engkau semua ini tidak diberi pengetahuan oleh Allah
melainkan hanya sedikit sekali.”
(c) Empat kalimat ertinya empat ketentuan dari Allah.
(d) Maksudnya sehasta ialah kerana sangat dekat jaraknya.
Adapun Hadis-hadis yang menguraikan bab ini, maka amat banyak sekali pula. Maka
dari itu kita akan menyebutkan sebagian dari Hadis-hadis itu, dan dengan Allah jualah
datangnya pertolongan.

396. Dari Ibnu Mas’ud r.a. pula, katanya: Rasulullah S.A.W bersabda:
“Pada hari kiamat itu -yakni disaat seluruh hamba Allah sedang berdiri untuk dihisab
atau diperhitungkan amalannya, didatangkanlah di Jahannam sebanyak tujuh puluh ribu
kendali dan beserta setiap kendali ada tujuh puluh ribu malaikat yang sama menariknya.”
(Riwayat Muslim)

397. Dari an-Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya mendengar
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka pada hari kiamat itu adalah
seseorang yang di bagian bawah kedua kakinya diletakkan dua buah bara api yang
dengannya itu dapat mendidihlah otaknya. Orang itu tidak meyakinkan bahawa ada orang
lain yang lebih sangat siksanya daripada dirinya sendiri-jadi ia mengira bahawa dirinya
itulah yang mendapat siksa yang terberat, padahal orang itulah yang teringan sekali
siksanya.” (Muttafaq ‘alaih)

398. Dari Samurah bin Jundub r.a. bahawasanya Nabiullah s.a.w. bersabda:
“Di antara para ahli neraka itu ada orang yang dijilat oleh api neraka sampai pada
kedua tumitnya, di antara mereka ada yang dijilat oleh api sampai kedua lututnya, ada juga
yang sampai ke empat ikat pinggangnya dan ada pula yang sampai di tulang lehernya.”
(Riwayat Muslim)
Alhuj-zah ialah tempat mengikat sarung yang ada di bawah pusat. Dan Attarquwah
dengan fathah ta’ dan dhammahnya qaf ialah tulang yang ada di tengah leher dan setiap
manusia itu mempunyai dua buah tulang tarquwah ini yang terletak di tepi lehernya.

399. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Rasulullah S.A.W
bersabda:
“Seluruh manusia akan berdiri di hadapan Tuhan Seru sekalian alam – yakni berdiri
bangun dari masing-masing kuburnya untuk diadili dan dihisab atau diperhitungkan
amalannya sewaktu di dunia – sehingga di antara engkau semua itu ada orang yang
tenggelam kerana keringatnya sendiri sampai di pertengahan telinganya kerana dahsyatnya
keadaan, berdesak-desak serta amat teriknya matahari di saat itu. (Muttafaq ‘alaih)

400. Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. mengucapkan sebuah khutbah yang
saya tidak pernah mendengar suatu khutbah pun seperti itu – kerana amat menakutkan.
Beliau s.a.w. bersabda: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
240
“Andaikata engkau semua dapat mengetahui apa yang dapat saya mengetahuinya,
niscayalah engkau semua akan tertawa sedikit saja dan akan menangis banyak-banyak.”
Para sahabat Rasulullah s.a.w. lalu menutupi masing-masing wajahnya sambil
terdengar suara isaknya. (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan:
Rasulullah s.a.w. menerima berita bahawa ada sesuatu tentang sahabat-sahabatnya,
lalu beliau berkhutbah, kemudian bersabda:
“Ditunjukkanlah syurga dan neraka padaku maka belum pernah saya melihat sesuatu
yang melebihi penglihatanku pada hari itu tentang bagusnya syurga dan buruknya neraka.
Dan andaikata engkau semua dapat melihat apa yang dapat saya lihat, maka niscayalah
engkau semua akan ketawa sedikit dan menangis banyak-banyak.”
Maka tidak pernah datang pada para sahabat Rasulullah s.a.w. laitu hari yang lebih
dahsyat lagi dari hari itu – tentang ngerinya khutbah yang diberikan oleh beliau s.a.w. Para
sahabat sama menutupi masing-masing kepalanya sambil terdengar suara esaknya.
Alkhanin dengan menggunakan kha’ mu’jamah ialah tangis dengan dengungan serta
timbulnya suara esakan dari hidung.

401. Dari al-Miqdad r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Didekatkanlah matahari pada hari kiamat itu dari para makhluk hingga jarak
matahari tadi adalah bagaikan kadar semil saja.”
Sulaim bin ‘Amir yang meriwayatkan Hadis ini dari al-Miqdad berkata: “Demi Allah,
saya sendiri tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata mil itu, apakah ertinya itu
jarak semil bumi ataukah mil yang ertinya alat untuk mengambil celak – dari tempatnya –
guna celak mata.”
Rasulullah s.a.w. bersabda seterusnya: “Maka keadaan manusia-manusia pada hari itu
adalah menurut kadar masing-masing amalannya dalam banyak sedikitnya keringat – yang
keluar dari badannya.
Di antara mereka ada yang berkeringat sampai di kedua tumitnya dan di antaranya
ada yang sampai di kedua lututnya dan di antaranya ada pula yang sampai di tempat
pengikat sarungnya yang ada di kedua lambungnya, bahkan di antaranya ada yang
dikendalikan oleh keringat itu dengan sebenar-benarnya dikendalikan – yakni seperti kendali
kuda yaitu keringat tadi sampai masuk ke mulut dan kedua telinganya.” Ketika
menyabdakan ini Rasulullah s.a.w. menunjuk dengan tangannya ke arah mulutnya.”
(Riwayat Muslim)

402. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Para manusia sama berkeringat pada hari kiamat, sehingga keringatnya itu turun
dalam bumi sedalam tujuh puluh hasta dan keringat itu mengendalikan mereka hingga
mencapai ke telinga-telinga mereka – mengendalikan maksudnya sampai ke mulut dan
telinga seperti kendali.” (Muttafaq ‘alaih)
Maknanya Yadzhabu fil-ardhi ialah turun dan menyelam.

403. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Kita semua bersama Rasulullah s.a.w., tiba-
tiba terdengarlah suara benda yang jatuh keras, lalu beliau bersabda: “Adakah engkau semua
mengetahui suara apakah ini?” Kita semua berkata: “Allah dan RasulNya yang lebih Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
241
mengetahui.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Ini adalah batu yang di Iemparkan ke dalam
neraka sejak tujuh puluh tahun yang lalu dan kini sudah sampai di dasar neraka itu. Maka
dari itu engkau semua dapat mendengarkan suara jatuhnya.” (Riwayat Muslim)

404. Dari ‘Adi bin Hatim r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tiada seorangpun dari engkau semua, melainkan akan diajak cara oleh Tuhannya,
tidak ada antara ia dengan Tuhannya seorang tarjuman pun – perantara sebagai juru
bahasanya. Orang itu lalu melihat ke arah kanannya, tetapi tidak ada yang dilihat olehnya,
melainkan amalan yang telah ia lakukan dahulu saja – sebelum itu, dan ia melihat ke arah
kirinya, maka tidak ada yang dilihat olehnya melainkan amalan yang ia lakukan dahulu
saja,seterusnya ia melihat ke arah mukanya, maka tidak ada yang dilihat olehnya melainkan
neraka yang ada di hadapan mukanya itu. Maka dari itu, takutlah engkau semua pada siksa
api neraka, sekalipun dengan jalan sedekah dengan belahan kurma.” (Muttafaq ‘alaih)

405. Dari Abu Zar r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya saya itu
dapat melihat apa yang engkau semua tidak dapat melihatnya. Langit bersuara dan memang
sepatutnyalah jikalau ia bersuara, sebab tiada tempat terluang selebar empat jari di langit itu,
melainkan tentu ada malaikatnya yang meletakkan dahinya sambil bersujud kepada Allah
Ta’ala. Demi Allah, andaikata engkau semua dapat melihat apa yang dapat saya lihat,
nescayalah engkau semua akan ketawa sedikit dan pasti akan menangis banyak-banyak, juga
engkau semua tidak akan merasakan berlezat-lezat dengan para wanita di atas hamparan,
bahkan nescayalah engkau semua akan ke luar ke jalan-jalan untuk memohonkan
pertolongan kepada Allah Ta’ala.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
Aththat dengan fathahnya hamzah dan syadahnya tha’ dan taiththu dengan fathahnya
ta’ dan sesudahnya itu hamzah yang dikasrahkan, juga al-athithu, ialah suara sekedup atau
tempat duduk di atas unta ataupun lain-lainnya. Maknanya ialah bahawasanya kerana
banyak malaikat yang ada di langit yang sama beribadat itu telah menyebabkan langit itu
merasa berat, sehingga bersuara tadi, sedang ashshu’udat dengan dhammahnya shad dan ‘ain
ertinya ialah jalan dan ertinya taj-aruna ialah memohonkan pertolongan.

406. Dari Abu Barzah – dengan menggunakan r.a. kemudian zai – iaitu Nadhlah
bin’Ubaid al-Aslami r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tidak henti-hentinya kedua kaki seseorang hamba – di hadapan Allah – pada hari
kiamat – untuk ditentukan, apakah masuk syurga atau neraka, sehingga ia ditanya perihal
umurnya, untuk apa dihabiskannya, perihal ilmunya, untuk apa ia melakukannya, perihal
hartanya, dari mana ia memperolehnya dan untuk apa dinafkahkannya, juga perihal
tubuhnya, untuk kepentingan apa dirosakkannya – yakni sampai matinya itu digunakan
apa.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan
shahih.

407. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. membaca – yang ertinya: “Pada
hari itu – yakni hari kiamat – bumi akan memberitahukan kabar-kabarnya,” kemudian beliau
s.a.w. bersabda : “Adakah engkau semua mengetahui, apakah kabar-kabarnya itu?” Para
sahabat berkata: “Allah dan RasulNya adalah lebih mengetahui.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
242
“Sesungguhnya kabar-kabar yang akan diberitahukan itu ialah bahawa bumi itu akan
menyaksikan pada setiap hamba, lelaki atau perempuan, perihal apa yang dilakukan di atas
bumi itu. Bumi akan mengucapkan: “Orang ini akan melakukan begini dan begitu pada hari
ini dan itu. Inilah kabar-kabarnya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

408. Dari Abu Said al-Khudri r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Bagaimanakah saya akan dapat bersenang-senang sedang malaikat yang bertugas
meniup terompet sudah meletakkan mulutnya pada hujung terompet – sebagai tanda sudah
dekatnya hari kiamat, sambil mendengarkan perintah, kapan saja ia diperintah untuk
meniupnya itu, maka seketika itu pula ia akan meniupkannya.” Berita yang sedemikian
dirasakan amat berat sekali oleh para sahabat Rasulullah s.a.w., lalu beliau s.a.w. bersabda
kepada mereka: “Ucapkan sajalah: Hasbunallah wa ni’mal wakil – yakni cukuplah kita semua
menyerahkan diri kepada Allah dan Dia adalah sebaik-baiknya Zat yang diserahi.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.
Alqarn ialah terompet yang difirmankan oleh Allah Ta’ala -yang ertinya: Dan ditiuplah
dalam terompet. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Rasulullah s.a.w.

409. Dari Abu Hurairah r-a- katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang takut bermalam, tentu ia terus berjalan di waktu malam – untuk
pulang – dan barangsiapa yang berjalan walam-malam, tentu sampai di rumah. Ingatlah
bahawasanya harta-benda Allah itu adalah mahal sekali. Ingatlah bahawasanya harta-benda
Allah yang dimaksudkan itu ialah syurga.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini dalah Hadis hasan.
Adlaja dengan sukunnya dal, ertinya ialah berjalan di waktu permulaan malam.
Adapun maksudnya ialah supaya kita semua giat-giat untuk melakukan ketaatan kepada
Allah.
Wallahu a’lam.

410. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: Saya mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Dikumpulkanlah sekalian manusia di padang mahsyar pada hari kiamat dengan
telanjang kaki, telanjang tubuh dan tidak berkhitan kemaluannya.” Saya bertanya: “Ya
Rasulullah, kalau begitu kaum wanlta dan kaum pria semuanya dapat melihat antara yang
sebagian dengan sebagian yang lainnya.” Beliau s.a.w. menjawab: “Hai Aisyah, peristiwa
pada hari itu lebih sangat untuk menjadi perhatian mereka daripada memperhatikan orang
lain.”
Dalam riwayat lain disebutkan:
“Peristiwa pada hari itu lebih penting untuk diperhatikan oleh setiap orang – daripada
yang sebagian melihat kepada sebagian yang lain.” (Muttafaq ‘alaih)
Ghurlan dengan dhammahnya ghain ertinya tidak berkhitan.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
243
Bab 51

Mengharapkan

Allah Ta’ala berfirman:
“Katakantah, hai hamba-hambaKu yang melampaui batas dalam menceiakakan dirinya sendiri –
yang berlebih-lebihan daiam melakukan kemaksiatan, janganlah engkau semua berputus asa dari
rahmat Allah – yakni dari pengampunanNya, sesungguhnya Allah itu dapat mengampuni segala
macam dosa, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Penyayang.” (az-Zumar: 53)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan Kami tidak akan memberikan pembalasan, melainkan kepada orang yang sangat keras
kepala.” (Saba’: 17)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa siksaan itu adalah untuk orang yang
mendustakan dan membelakang tidak suka menerima petunjuk Allah.” (Thaha: 48)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Dan rahmatKu melebar – meliputi – segala sesuatu.” (al-A’raf: 156)
Keterangan:
Judul dalam bab ini ialah “Mengharapkan”, maksudnya mengharapkan agar supaya
kita mendapatkan keridhaan, kerahmatan, kasih sayang serta pengampunan dari Allah Ta’ala.
Seseorang yang mengharapkan sebagaimana di atas itu dari Allah Ta’ala ada kalanya
disertai dengan amal perbuatan yang menyebabkan dapat dikabulkan permohonannya itu
oleh Allah,tetapi ada pula yang tidak disertai apa-apa. Jadi hanya mengharapkan saja tanpa
berbuat sesuatu yang menyebabkan terkabulnya. Mengharapkan sebagaimana yang tersebut
pertama itu disebut Raja’ sedang yang kedua disebut Tamanni.
Secara ringkasnya, apabila kita mengharapkan keselamatan di dunia dan akhirat dan
kita sertai amal perbuatan yang nyata, memenuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah,
meninggalkan apa-apa yang dilarang olehNya, segala kewajipan yang dibebankan kepada
kita, baik terhadap Allah, maupun terhadap masyarakat kita penuhi maka insya Allah
terkabullah harapan kita dan di akhirat akan kita temui pula pahalanya yakni masuk dalam
syurga. Sebaliknya kalau semua itu tidak kita laksanakan, apalagi jika ditambah dengan
mengerjakan kemungkaran dan kemaksiatan, kemudian mengharapkan pengampunan Allah,
maka jangan diharap akan dikabulkan bahkan sebaliknya, iaitu di dunia hati kita tidak
tenang dan selalu gelisah, sedang azab Allah di akhirat sudah menanti-nantikan iaitu
dilemparkan ke dalam api neraka.
Jadi yang wajib kita lakukan ialah Raja’ dan bukannya Tamanni.

411. Dari ‘Ubadah bin ash-Shamit r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang
Maha Esa, tiada sekutu bagiNya,dan bahawasanya Muhammad adalah hambaNya serta
RasulNya, dan bahawasanya Isa adalah hamba Allah dan RasulNya serta kalimatNya
diberikan kepada Maryam – kerana wujudnya itu tanpa ayah, juga sebagai ruh daripadaNya –
kerana dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, menyaksikan pula bahwa Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
244
syurga dan neraka itu benar adanya, maka orang yang sedemikian itu akan dimasukkan oleh
Allah ke dalam syurga sesuai dengan amalan yang dilakukan olehnya.”(Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Barangsiapa yang menyaksikan bahawasanya
tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah maka Allah
mengharamkan ia masuk neraka.”

412. Dari Abu Zar r.a., katanya: “Nabi s.a.w. bersabda: “Allah Azzawajalla berfirman –
dalam Hadis Qudsi: “Barangsiapa yang datang – mengerjakan – kebaikan, maka baginya
adalah pahala sepuluh kali lipatnya atau Aku tambahkan dan barangsiapa yang datang –
melakukan – kejelekan balasannya kejelekan ialah kejelekan yang seperti itu atau Aku
ampunkan dosanya. Barangsiapa yang mendekat padaKu sejengkal, maka Aku mendekat
padanya sehasta, barangsiapa yang mendekat padaKu sehasta, maka Aku mendekat padanya
sedepa. Barangsiapa yang datang di tempatKu dengan berjalan, maka Aku akan
mendatanginya dengan bergegas-gegas. Barangsiapa yang menemui Aku dengan membawa
kesalahan hampir sepenuh bumi, maka asalkan ia tidak menyekutukan sesuatu denganKu,
tentu Aku akan menemuinya dengan pengampunan sebanyak kesalahan yang dilakukan
olehnya.” (Riwayat Muslim)
Makna Hadis di atas ialah barangsiapa yang mendekat kepadaKu dengan melakukan
ketaatan, maka Aku akan mendekatinya dengan memberikan kerahmatanKu, jikalau itu
ditambah oleh orang itu, maka kerahmatan itu pun Kutambahkan. Jikalau seseorang itu
datang padaKu dengan berjalan dan bergegas-gegas dalam melakukan ketaatan padaKu,
maka Aku akan mendatanginya dengan bergegas-gegas pula yakni bahawa Aku akan
menuangkan padanya kerahmatan yang berlimpah-ruah dan Aku mendahuluinya untuk
melakukan itu dan Aku tidak memerlukan supaya ia berjalan terlalu banyak untuk dapat
sampai kepada yang dimaksudkan itu.
Qurabul ardhi dengan dhammahnya qaf dan ada yang mengatakan dengan kasrahnya,
tetapi dengan dhammah adalah lebih shahih dan lebih tersohor, sedang maknanya ialah
sesuatu yang hampir sepenuh bumi. Wallahu a’lam.

413. Dari Jabir r.a., katanya: “Ada seorang A’rab – orang Arab dari pedalaman – datang
kepada Nabi s.a.w., lalu berkata: “Ya Rasulullah, apakah dua hal yang mewajibkan itu?”
Beliau s.a.w. menjawab: “Barangsiapa yang mati tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah,
maka masuklah ia dalam syurga – jadi ini yang mewajibkan ia masuk syurga. Sebaliknya
barangsiapa yang mati dan menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka masuklah ia dalam
neraka – jadi ini yang mewajibkan ia masuk neraka.” (Riwayat Muslim)

414. Dari Anas r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. dan Mu’az ada di belakangnya sama-
sama menaiki suatu kendaraan. Beliau s.a.w. bersabda: “Hai Mu’az. Mu’az menjawab:
“Labbaik, ya Rasulullah, wa sa’daik,” – ini adalah kata-kata mengiyakan bagi orang Arab yang
amat sopan sekali.
Beliau s.a.w. bersabda lagi: “Hai Mu’az. Mu’az menjawab: “Labbaik, ya Rasulullah wa
sa’daik.” Beliau s.a.w. bersabda lagi: “Hai Mu’az. Mu’az menjawab: “Labbaik, ya Rasulullah
wa sa’daik.” Tiga kali banyaknya. Selanjutnya beliau s.a.w. bersabda: “Tiada seorang hamba
pun yang menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya
Muhammad adalah hamba Allah dan RasulNya, dengan penuh keyakinan dalam hatinya,
melainkan Allah akan mengharamkan orang itu masuk ke dalam neraka.” Mu’az berkata: “Ya
Rasulullah, bukankah lebih baik jikalau berita ini saya kabarkan kepada seluruh manusia, Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
245
supaya mereka itu ikut bergembira.” Beliau s.a.w. menjawab: “Kalau itu diberitahukan tentu
orang-orang akan hanya bertawakal saja – yakni tanpa beramal ibadat dan merasa akan
selamat dengan ucapan syahadat belaka dan yang sedemikian tentulah salah jadinya. Oleh
sebab itu Mu’az memberitahukan sabda beliau s.a.w. ini sewaktu hendak matinya saja karena
takut berdosa.” (Muttafaq ‘alaih)
Perkataan Anas r.a.: Ta-atstsuman iaitu takut berdosa kerana menyimpan ilmu ini –
yakni apa-apa yang diterima dari Nabi s.a.w. itu.

415. Dari Abu Hurairah r.a. atau dari Abu Said al-Khudri radhiallahu ‘anhuma – yang
merawikan Hadis ini ragu-ragu apakah dari Abu Hurairah atau dari Abu Said, tetapi keragu-
raguan semacam ini tidak membahayakan shahihnya Hadis dalam diri sahabat, sebab semua
itu adalah orang-orang adil, katanya: “Ketika terjadi perang Tabuk, maka orang-orang sama
menderita kelaparan, lalu mereka berkata: “Ya Rasulullah bagaimana andaikata Tuan izinkan
saja kita menyembelih unta-unta kita, kemudian kita dapat bersama-sama makan dan
berminyak – dengan lemaknya. Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Lakukanlah itu – yakni
sembelihlah.” Kemudian datanglah Umar r.a. lalu berkata: “Ya Rasulullah, jikalau Tuan
membolehkan itu dilaksanakan, maka berkuranglah kendaraan yang dapat dinaiki, tetapi
panggillah orang-orang itu dengan membawa sisa-sisa bekalnya sendiri, kemudian berdoalah
kepada Allah untuk mereka agar mendapatkan keberkahan, barangkali Allah akan
memberikan keberkahan dalam makanan mereka.” Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Ya.”
Beliau s.a.w. meminta didatangkan selembar kulit kering kemudian dibeberkannya, lalu
menyuruh orang-orang itu meletakkan sisa-sisa bekalnya. Di situ ada seorang yang datang
dengan membawa segenggam gandum, yang lainnya datang dengan segenggam kurma,
yang lainnya pula dengan sekerat roti, sehingga berkumpullah di atas kulit tadi sekadar
makanan yang amat sedikit. Selanjutnya Rasulullah mendoakan agar makanan itu
mendapatkan keberkahan Allah, lalu beliau s.a.w. bersabda: “Ambillah itu di masing-masing
wadahmu.” Orang-orang sama mengambilnya di wadahnya sendiri-sendiri sehingga tidak
sebuah wadah pun yang mereka tinggalkan di kalangan tentera itu melainkan sudah diisi
penuh-penuh. Mereka dapat makan sampai kenyang dan masih ada sisa kelebihannya.
Seterusnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan
Allah dan bahawasanya saya adalah Rasulullah. Tiada seseorang hamba pun yang menemui
kedua kalimat syahadat itu – setelah matinya nanti, sedangkan ia tidak ragu-ragu, lalu ditolak
dari masuk syurga – maksudnya orang yang diketahui mempunyai keyakinan yang mantap
mengenai dua kalimat syahadat itu, pasti tidak terhalang untuk masuk syurga.” (Riwayat
Muslim)

416. Dari ‘Itban bin Malik r.a., ia adalah salah seorang yang ikut menyaksikan perang
Badar, katanya: “Saya bersembahyang sebagai imam untuk kaumku iaitu Bani Salim. Antara
tempatku dengan tempat mereka itu dihalang-halangi oleh sebuah lembah yang jikalau
banyak turun hujan, maka sukar saya melaluinya untuk menuju ke masjid mereka itu. Oleh
sebab itu saya datang kepada Rasulullah s.a.w., lalu saya berkata kepadanya: “Sesungguhnya
saya ini sudah kurang terang penglihatanku dan sesungguhnya lembah yang ada di antara
tempatku dengan tempat kaumku itu mengalir airnya jikalau banyak hujan datang, maka
sukarlah bagiku untuk melaluinya. Jadi saya ingin sekali jikalau Tuan mendatangi tempatku
lalu bersembahyang di suatu tempat di rumahku, yang seterusnya akan saya gunakan
sebagai tempat bersembahyang.” Rasulullah s.a.w. bersabda: “Akan saya lakukan
permintaanmu itu.” Maka besoknya datanglah Rasulullah s.a.w. di tempatku.bersama Abu
Bakar r.a. sesudah tinggi hari – yakni tengah siang. Rasulullah s.a.w. meminta izin masuk lalu Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
246
saya izinkan, tetapi beliau tidak suka duduk sehingga akhirnya berkata: “Di manakah tempat
yang engkau inginkan supaya saya bersembahyang dirumahmu ini?” Saya menunjukkan
pada suatu tempat yang saya inginkan supaya beliau bersembahyang di rumahmu ini?” Saya
menunjukkan pada suatu tempat yang saya inginkan supaya beliau bersembahyang di situ.
Rasulullah s.a.w. lalu berdiri, kemudian bertakbir dan kita berbaris di belakangnya. Beliau
s.a.w. bersembahyang dua rakaat kemudian bersalam dan kitapun bersalam pula ketika
beliau bersalam. Seterusnya beliau s.a.w. saya tahan untuk makan hidangan berupa khazirah
yang sengaja dibuat untuk menghormatinya. Penduduk desa itu sama mendengar
bahawasanya Rasulullah ada di rumahku, Lalu banyaklah orang-orang yang berkumpul dari
para penduduknya itu sehingga banyaklah kaum lelaki di rumahku itu. Kemudian ada
seorang lelaki berkata: “Apakah yang dikerjakan Malik itu, saya tidak mengetahuinya.”
Orang lelaki lain berkata: “Ia memang seorang munafik yang tidak cinta kepada Allah dan
RasulNya.” Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Janganlah berkata sedemikian itu. Tidakkah
engkau ketahui bahwa ia mengucapkan La ilaha illallah, yang dengan itu semata-mata
mencari keridhaan Allah Ta’ala?” Orang itu berkata: “Allah dan RasulNya adalah lebih
mengetahui. Adapun kita, maka demi Allah, tidak pernah kita mengetahui akan
kecintaannya dan tidak pula pembicaraannya melainkan condong kepada kaum
munafik saja.”Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk
masuk neraka orang yang mengucapkan La ilaha illallah yang dengannya itu ia mencari
semata-mata keridhaan Allah.” (Muttafaq ‘alaih)
‘Itban dengan kasrahnya ‘ain muhmalah dan sukunnya ta’ mutsannat, yakni bertitik
dua di atas dan sesudahnya itu ada ba’ muwahhadah.
Khazirah dengan kha’ mu’jamah dan zai ialah tepung yang dimasak dengan lemak.
Adapun tsaba rijalun dengan tsa’ mutsallatsah ertinya ialah datang dan berkumpul semua
orang-orang lelaki itu.

417. Dari Umar bin Alkhaththab r.a., katanya: “Kepada Rasulullah s.a.w.
disampaikanlah tawanan perang. Tiba-tiba ada seorang wanita dari golongan kaum tawanan
itu berjalan ketika menemukan seorang anak yang juga termasuk dalam kelompok tawanan
tadi. Wanita itu lalu mengambil anak tersebut lalu diletakkannya pada perutnya, kemudian
disusuinya. Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Adakah engkau semua dapat mengira-ngirakan
bahawa wanita ini akan sampai hati meletakkan anaknya dalam api?” Kita – yakni para
sahabat – menjawab: “Tidak, demi Allah – maksudnya wanita yang begitu sayang pada
anaknya, tidak mungkin akan sampai meletakkan anaknya dalam api.” Selanjutnya beliau
s.a.w. bersabda: “Niscayalah Allah itu lebih kasih sayang kepada sekalian hamba-hambaNya
daripada kasih sayangnya wanita ini kepada anaknya.” (Muttafaq ‘alaih)

418. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Ketika Allah menciptakan semua makhluk, maka ditulislah olehNya dalam suatu
kitab, maka kitab itu ada di sisiNya di atas ‘arasy, yang isinya: Bahawasanya kerahmatanKu
itu dapat mengalahkan kemurkaanKu.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Telah mengalahkan
kemurkaanKu” dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan: “Telah mendahului
kemurkaanKu.” – maksudnya bahwa kerahmatan itu jauh lebih besar daripada
kemurkaanNya. (Muttafaq ‘alaih)
Keterangan:
Maksudnya “KerahmatanKu itu mengalahkan atau mendahului kemurkaanKu” itu
ialah bahwa kemurkaan Allah Ta’ala ataupun keridhaanNya itu kembali kepada pengertian Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
247
iradah yakni kehendak Allah sendiri. Jadi sudah menjadi kehendak Allah bahawa pahala itu
tentulah diberikan kepada orang yang mentaatiNya, sedangkan seseorang hamba Allah yang
memperoleh kemuliaan dari Allah itu bererti mendapatkan keridhaan serta kerahmatanNya.
Sebaliknya jika Allah berkehendak menyiksa orang yang melakukan kemaksiatan itupun
sudah sepatutnya, sedang kehinaan yang diterima oleh manusia semacam itulah yang
dinamakan kemurkaan Allah. Jadi pengertian mendahului dan mengalahkan di sini ialah
kerana banyaknya kerahmatan dan apa saja yang terkandung dalam makna rahmat atau
kasih sayang Allah itu.

419. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Allah menjadikan kerahmatan itu sebanyak seratus bagian, olehNya ditahanlah yang
sembilanpuluh sembilan dan diturunkanlah ke bumi yang satu bagian saja. Maka dari kerahmatan
yang satu bagian itu sekalian makhluk dapat saling sayang-menyayangi, sehingga seekor
binatangpun pasti mengangkat kakinya dari anaknya karena takut kalau akan mengenai – menginjak –
anaknya itu.”
Dalam riwayat lain disebutkan:
Sesungguhnya Allah Ta’ala memiliki sebanyak seratus kerahmatan dan olehNya
diturunkanlah satu bagian dari seratus kerahmatan itu untuk diberikan kepada golongan jin, manusia,
binatang dan segala yang merayap. Maka dengan satu kerahmatan itu mereka dapat saling kasih-
mengasihi, dengannya pula dapat sayang menyayangi, bahkan dengannya pula binatang buas itu
menaruh iba hati kepada anaknya. Allah mengakhirkan yang sembilanpuluh sembilan kerahmatan
itu yang dengannya Allah akan merahmati hamba-hambaNya pada hari kiamat.” (Muttafaq ‘alaih)
Juga diriwayatkan Hadis seperti itu dari riwayat Salman al-Farisi r.a., katanya: “Rasulullah
s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya Allah itu memiliki seratus kerahmatan, maka di antara seratus itu ada satu
bagian kerahmatan yang dengannya sekalian makhluk dapat saling kasih-mengasihi antara
sesamanya, sedang yang sembilanpuluh sembilan untuk hari kiamat nanti.”
Dalam riwayat lain disebutkan:
“Sesungguhnya Allah itu di waktu menciptakan semua langit dan bumi, diciptakan pula
olehNya seratus kerahmatan, setiap kerahmatan itu dapat merupakan tutup yang memenuhi alam di
antara langit dan bumi. 43 Kemudian dari seratus tadi yang satu kerahmatan dijadikan untuk
diletakkan di bumi, maka dengan satu kerahmatan inilah seseorang ibu dapat mengasihi anaknya,
binatang buas dan burung, sebagian kepada setengah yang lainnya. Selanjutnya apabila telah tiba hari
kiamat, Allah akan menyempurnakan dengan kerahmatan ini – yakni dilengkapkan menjadi seratus
penuh.”

420. Dari Abu Hurairah r.a. pula dari Nabi s.a.w. dalam suatu riwayat yang diceritakannya
dari Tuhannya yakni Allah Ta’ala sabdanya:
“Jikalau seseorang hamba itu melakukan sesuatu dosa lalu ia berkata: “Ya Allah, ampunilah
dosaku,” maka berfirmanlah Allah Tabaraka wa Ta’ala: “HambaKu melakukan sesuatu yang berdosa,
lalu ia mengerti bahwa ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa dan dapat pula
memberikan hukuman sebab adanya dosa itu.” Kemudian apabila hamba itu mengulangi untuk
berbuat dosa lagi, lalu ia berkata: “Ya Tuhanku, ampunilah dosaku,” maka Allah Tabaraka wa Ta’ala
berfirman: “HambaKu melakukan sesuatu yang berdosa lagi, tetapi ia tetap mengetahui bahwa ia
mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa dan dapat pula memberikan hukuman sebab

43 Ini andaikata diperagakan menjadi suatu yang berbentuk sebagai benda, maka karena banyaknya kerahmatan
itu, sehingga dapat memenuhi antara langit dan bumi karena amat besar dan agungnya.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
248
adanya dosa itu.” Seterusnya apabila hamba mengulangi dosa lagi lalu berkata: “Ya Tuhanku,
ampunilah dosaku,” maka Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “HambaKu berbuat dosa lagi, tetapi ia
mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa dan dapat pula memberikan
hukuman sebab adanya dosa itu. Aku telah mengampuni dosa hambaKu itu, maka hendaklah ia
berbuat sekehendak hatinya.” (Muttafaq ‘alaih)
Firman Allah Ta’ala: Falyaf’al ma-sya’a yakni bolehlah ia mengerjakan sekehendak hatinya itu
maksudnya ialah selama melakukan yang sedemikian itu yakni melakukan dosa lalu segera bertaubat,
maka Aku – Allah – mengampuninya, sebab sesungguhnya taubat itu dapat melenyapkan dosa-dosa
yang sebelumnya.

421. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Demi Zat yang jiwaku
ada di dalam genggaman kekuasaanNya, andaikata engkau semua tidak ada yang melakukan dosa,
niscayalah Allah akan melenyapkan engkau semua, lalu mendatangkan suatu kaum lain yang
melakukan dosa kemudian mereka meminta pengampunan kepada Allah Ta’ala, lalu Allah
mengampuni mereka itu.” (Muttafaq ‘alaih)

422. Dari Abu Ayyub, yaitu Khalid bin Zaid r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Andaikata engkau semua tidak ada yang melakukan dosa, niscayalah Allah akan
menciptakan suatu makhluk baru yang melakukan dosa, lalu mereka memohonkan pengampunan
padaNya, kemudian Allah mengampuni mereka itu.” (Riwayat Imam Muslim)

423. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Kita semua pada suatu ketika duduk-duduk bersama-
sama Rasulullah s.a.w., juga menyertai kita Abu Bakar dan Umar radhiallahu ‘anhuma dalam suatu
kelompok – antara tiga sampai sembilan orang. Kemudian berdirilah Rasulullah s.a.w. meninggalkan
kita semua, tetapi agak lambat datangnya kembali. Kita semua takut kalau-kalau akan terputuskan
dari kita – maksudnya kalau memperoleh bahaya, maka dari itu kita semua menjadi takut dan kitapun
berdiri. Saya – yakni Abu Hurairah r.a. – adalah pertama-tama orang yang merasa takut itu. Maka
keluarlah saya untuk mencari Rasulullah s.a.w., sehingga sampailah saya di suatu dinding milik
orang Anshar – Abu Hurairah lalu menceriterakan Hadis ini yang agak panjang, sehingga pada sabda
Nabi s.a.w., yaitu Rasulullah s.a.w. bersabda: “Pergilah, maka setiap orang yang engkau temui di balik
dinding ini, asalkan ia menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dengan hatinya yang benar-
benar meyakinkan sedemikian itu, maka berilah kabar gembira bahwa ia akan masuk syurga.”
(Riwayat Muslim)

424. Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Nabi s.a.w.
membaca firman Allah Azzawajalla mengenai riwayat Nabi Ibrahim a.s., yaitu – yang artinya: “Ya
Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan sebagian besar manusia, maka barangsiapa
yang mengikuti aku, maka sesungguhnya ia adalah termasuk dalam golonganku,” sampai akhirnya
ayat.
44 Nabi Isa a.s. – juga diceriterakan dalam firman Allah yang artinya: “Jikalau Engkau – ya Tuhan
– menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambaMu sendiri dan jikalau
Engkau memberi pengampunan kepada mereka, maka sesungguhnya Engkau adalah Maha Mulia
lagi Bijaksana.
45 Beliau s.a.w. lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa: “Ya Allah, ummatku,
ummatku,” dan terus menangis. Kemudian Allah Azzawajalla berfirman: “Hai Jibril, pergilah ke

44 Lengkapnya ayat di atas ialah: “Dan barangsiapa yang tidak mengikuti aku, maka sesungguhnya Engkau
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Surat Ibrahim 36.
45 Surah al-Maidah, 118. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
249
Muhammad – dan Tuhanmu sebenarnya adalah lebih mengetahui sebabnya – lalu tanyakan-lah
padanya, apa yang menyebabkan ia menangis?” Nabi s.a.w. didatangioleh Jibril lalu Rasulullah s.a.w.
memberitahukan apa yangj telah diucapkannya, sedangkan Allah adalah lebih Maha Mengetahui.
Kemudian Allah Ta’ala berfirman: “Hai Jibril, pergilah ke Muhammad dan katakanlah:
“Sesungguhnya Kami akan memberikan keridhaan pada ummatmu dan Kami tidak akan membuat
keburukan padamu – yakni membuat engkau menjadi susah.” (Riwayat Muslim)

425. Dari Mu’az bin Jabal r.a., katanya: “Saya ada di belakang Nabi s.a.w. ketika menaiki seekor
keledai, lalu beliau s.a.w. bertanya: “Hai Mu’az, adakah engkau tahu, apakah haknya Allah atas
sekalian hambaNya dan apakah haknya hamba-hamba itu atas Allah?” Saya menjawab: “Allah dan
RasulNya adalah lebih mengetahui.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya haknya Allah atas semua
hamba-hambaNya ialah supaya mereka itu menyembahNya dan tidak menyekutukan sesuatu dengan
Allah, sedang haknya hamba-hamba atas Allah ialah Allah tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak
menyekutukan sesuatu dengan Allah itu.” Saya lalu berkata: “Bukankah baik sekali jikalau berita
gembira ini saya beritahukan kepada seluruh manusia?” Beliau s.a.w. bersabda: “Janganlah engkau
mem-beritakan ini kepada mereka sebab mereka nantinya akan menyerah bulat-bulat – tanpa suka
beramal.” (Muttafaq ‘alaih)

426. Dari Albara’bin ‘Azib radhiallahu’anhumadari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Seorang Muslim itu apabila ditanya dalam kubur, maka ia akan menyaksikan bahwasanya
tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa-sanya Muhammad adalah Rasulullah. Yang sedemikian itu
adalah sesuai dengan firmannya Allah Ta’ala – yang artinya: “Allah mem-bertkan ketetapan kepada
orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik di dalam kehidupan dunia ini, maupun
dalam akhirat.” (Muttafaq ‘alaih)

427. Dari Anas r.a. dari Rasulullah s.a.w., sabdanya: “Sesungguhnya orang kafir itu apabila
melakukan sesuatu amal kebaikan, maka dengannya itu ditujukan untuk didapatkannya sesuatu
makanan di dunia – yakni tujuannya semata untuk memperoleh rezeki di dunia saja, sedangkan orang
mu’min, maka sesungguhnya Allah Ta’ala memberikan simpanan untuknya berupa beberapa
kebajikan di akhirat dan diikutkan pula dengan memperoleh rezeki di dunia dengan sebab
ketaatannya.”
Dalam riwayat lain disebutkan:
“Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang mu’min akan kebaikannya, dengannya itu
akan diberikan rezeki di dunia dan dengannya pula akan diberi balasan baik di akhirat. Adapun
orang kafir, maka ia akan diberi makan – yakni rezeki – dengan kebaikan-kebaikan yang merupakan
hasil amalannya karena Allah Ta’ala di dunia, sehingga apabila ia telah menjadi – yakni memasuki – ke
akhirat, maka sama sekali tidak ada lagi kebaikan baginya yang dapat diberikan balasannya.”
(Riwayat Muslim)

428. Dari Jabir r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Perumpamaan shalat-shalat lima
waktu itu adalah seperti sungai yang mengalir secara melimpah-ruah pada pintu rumah seseorang
dari engkau semua. Ia mandi di situ setiap hari lima kali.” (Riwayat Muslim)

429. Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Tiada seorang muslimpun yang meninggal dunia, kemudian berdiri untuk menyembahyangi
jenazahnya itu sebanyak empat puluh orang yang semuanya tidak menyekutukan sesuatu dengan
Allah, melainkan Allah akan mengaruniakan syafaat kepada orang yang mati tadi.” (Riwayat Muslim)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
250
430. Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: “Kita semua berada bersama-sama Rasulullah s.a.w. dalam
sebuah kemah, kira-kira ada empatpuluh orang, lalu beliau s.a.w. bersabda: “Relakah engkau semua
jikalau engkau semua – ummat Muhammad semuanya ini – menjadi seperempatnya ahli syurga?” Kita
semua menjawab: “Ya.” Beliau s.a.w. bersabda pula: “Relakah engkau semua kalau menjadi
sepertigaahli syurga.” Kita semua menjawab: “Ya.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Demi Zat yang jiwa
Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaanNya, sesungguhnya saya mengharapkan kalau
engkau semua itu akan menjadi setengahnya ahli syurga. Yang sedemikian itu karena sesungguhnya
syurga itu tidak dapat dimasuki melainkan oleh seseorang yang Muslim, sedangkan engkau semua
bukanlah ahli kemusyrikan, melainkan seperti rambut putih dalam kulit lembu yang hitam atau
seperti rambut hitam dalam kulit lembu yang merah.” (Muttafaq ‘alaih)

431. Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Jikalau telah tiba hari kiamat, maka Allah menyerahkan kepada setiap orang Islam akan
seorang Yahudi atau Nasrani, lalu Allah berfirman: “Inilah hari kelepasanmu dari neraka.”
Dalam riwayat lain disebutkan dari Abu Musa r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Pada hari kiamat datanglah beberapa orang dari kaum Muslimin dengan membawa dosa
sebesar gunung-gunung, lalu diampunkanlah oleh Allah untuk mereka itu.” (Riwayat Muslim)
Sabda Nabi s.a.w.: “Allah menyerahkan kepada setiap orang Islam akan seorang Yahudi atau
Nasrani, lalu Allah berfirman: “Ini hari kelepasanmu dari neraka,”artinya itu dijelaskan oleh Hadis
Abu Hurairah r.a. yaitu:
“Setiap orang itu mempunyai sebuah tempat di syurga dan sebuah tempat lagi di neraka.
Orang mu’min itu apabila telah masuk syurga, maka akan diikuti oleh orang kafir untuk masuk
dalam neraka sebab sebenarnya orang kafir itu memang berhak sekali untuk menempati tempat di
neraka itu sebab kekafirannya.”Adapun arti fakakuka, ialah bahwasanya engkau itu sudah
ditampakkan untuk masuk neraka, tetapi hari inilah kelepasanmu dari neraka itu, sebab Allah Ta’ala
telah menentukan untuk neraka itu sejumlah isi yang akan menemuinya, maka jikalau kaum kafirin
telah memasuki neraka dengan sebab dosa-dosa serta kekafirannya, maka berartilah bahwa peristiwa
itu menjadi hari kelepasan kaum Muslimin dari siksa neraka tadi.
Wallahu a’lam.

432. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w.,
bersabda:
“Di dekatkanlah orang mu’min itu pada hari kiamat dari Tuhannya,
46 sehingga Allah
meletakkan tutupNya atas orang mu’min tadi, kemudian Allah menetapkan semua dosanya, tetapi
Allah lalu berfirman: “Adakah engkau mengerti tentang dosanya demikian? Tahukah engkau dosanya
sedemikian ini?” Orang itu menjawab: “Ya Tuhanku, saya tahu.” Allah lalu berfirman: “Sesungguhnya
dosa-dosa itu telah Kututupi untukmu di dunia dan pada hari ini Kuampuni semuanya itu bagimu,
kemudian diberikanlah catatan amalan kebaikannya.” (Muttafaq ‘alaih)
Kanafuhu artinya tutup serta rahmatNya.

433. Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwasanya ada seorang lelaki memberikan ciuman pada seseorang
wanita – bukan isterinya, lalu ia mendatangi Nabi s.a.w. kemudian memberitahukan padanya akan
halnya. Allah Ta’ala lalu menurunkan ayat – yang artinya: “Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi
siang hari dan sebagian dari waktu malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat melenyapkan
keburukan-keburukan.” Orang itu lalu bertanya: “Apakah ayat itu untukku saja,ya Rasulullah?” Beliau
s.a.w. bersabda: “Untuk semua ummatku.” (Muttafaq ‘alaih)

46 Didekatkan di sini maksudnya ialah dalam hal dekat memperoleh kemuliaan, kerahmatan dan kebaikan Allah.
Jadi bukan dekat jarak atau perihal tempatnya, sebab Allah memang tidak membutuhkan tempat. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
251

434. Dari Anas r.a., katanya: “Ada seorang datang kepada Nabi s.a.w., lalu berkata: “Ya
Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu yang wajib dikenakan had – hukuman, maka laksanakanlah
itu untukku.” Waktu itu sudah tiba saatnya shalat, lalu ia bersembahyang bersama Rasuluilah s.a.w.
Selanjutnya setelah selesai shalatnya, orang itu berkata lagi: “Ya Rasulullah, saya telah melakukan
perbuatan yang wajib dikenakan had, maka laksanakanlah itu untukku sesuai dengan kitabullah.”
Beliau s.a.w. bertanya: “Apakah engkau telah melakukan shalat bersama kita tadi?” Ia menjawab: “Ya.”
Beliau s.a.w. bersabda: “Telah diampunkan dosa itu untukmu.” (Muttafaq ‘alaih)
Ucapan orang yang berbunyi Ashabtu haddan itu artinya ialah bahwa orang tadi telah
melakukan suatu kemaksiatan yang mewajibkan ia dita’zir. Jadi bukan maksudnya itu merupakan
had syar’i yang sebenar-benarnya seperti hadnya orang berzina, minum arak atau selainnya itu, sebab
had-had semacam ini tidak dapat gugur hanya dengan melakukan shalat saja, juga bagi seseorang
imam pemegang kekuasaan negara – tidak boleh meninggalkan atau mengabaikannya.

435. Dari Anas r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya Allah itu niscayalah ridha pada seseorang hambaNya, jikalau ia makan
sesuatu makanan lalu memuji kepada Allah karena adanya makanan itu, atau minum suatu minuman
lalu memuji padanya karena adanya minuman itu.” (Riwayat Muslim)
Al-aklatu dengan fathahnya hamzah, ialah sekali makanan yang dilakukan seperti makan siang
atau makan malam.
Wallahu a’lam.

436. Dari Abu Musa r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Sesungguhnya Allah itu membeberkan
tanganNya – yakni kerahmatanNya – di waktu malam hari, supaya bertaubatlah orang yang
melakukan keburukan pada siang harinya,serta membeberkan tanganNya – kerahmatanNya – di siang
hari, supaya bertaubatlah orang yang melakukan keburukan pada malam harinya. Hal in terus
sampai matahari terbit dari arah barat – maksudnya sampai dekat tibanya hari kiamat.” (Riwayat
Muslim)

437. Dari Abu Najih yaitu ‘Amr bin ‘Abasah – dengan menggunakan ‘ain dan ba’ – Assulami r.a.,
katanya: “Dahulu semasih saya berada di zaman Jahiliyah mengira bahwa para manusia itu dalam
kesesatan dan bahwasanya mereka itu tidak memperoleh kemanfaatan apa-apa dalam hal mereka
menyembah berhala-berhala itu. Kemudian saya mendengar ada seseorang lelaki di Makkah yang
memberitahukan berbagai berita luarbiasa dan agung, lalu saya duduk di atas kendaraanku untuk
bepergian, kemudian datanglah saya pada orang itu. Tiba-tiba di kala itu Rasulullah s.a.w. sedang
bersembunyi – dari kaum kafirin dan musyrikin. Keadaan kaumnya adalah berani-berani padanya –
maksudnya: bukannya serba ke-takutan semacam menghadapi raja. Kemudian saya beramah-tamah –
dengan seorang Quraisy, sehingga saya memasuki kota Makkah. Kepada orang itu – yakni Rasulullah
s.a.w. – saya bertanya: “Siapakah anda?” Jawabnya: “Saya seorang Nabi.” Saya bertanya lagi: “Apakah
Nabi itu.” Jawabnya: “Saya diutus oleh Allah.” Saya bertanya lagi: “Dengan membawa ajaran apakah
anda diutus?” Jawabnya: “Allah mengutus saya dengan ajaran supaya mempereratkan kekeluargaan,
mematahkan semua berhala dan supaya hanya Allah jualah yang dimahaesakan serta tidak
disekutukanlah sesuatu denganNya.” Saya bertanya pula: “Siapakah yang sudah menjadi peserta
anda?” Jawabnya: “Seorang merdeka dan seorang lagi hambasahaya.” Pada saat itu yang telah
menjadi pengikutnya ialah Abu Bakar dan Bilal radhiallahu ‘anhuma. Kemudian saya berkata: “Saya
ingin menjadi pengikut anda.” Jawabnya: “Sesungguhnya anda tidak kuat untuk menjadi pengikutku
pada saat sekarang ini. Tidak anda ketahuikah bagaimana hal-ihwalku dan hal-ihwal para manusia
ini – yakni bahwa beliau s.a.w. selalu dikejar-kejar untuk disakiti. Tetapi sekarang kembalilah ke
tempat keluarga anda. Nanti jikalau anda telah mendengar tentang diriku bahwa aku telah muncul –
memperoleh kemenangan, maka datanglah padaku.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
252
Abu Najih berkata: “Saya lalu pergi menemui keluargaku lagi. Rasulullah s.a.w. datang di
Madinah – setelah agak lama dari terjadinya peristiwa di atas. Saya masih berada di kalangan
keluargaku, lalu mulailah saya mencari-cari beberapa berita dan saya bertanya kepada orang banyak
ketika datangnya di Madinah, sehingga datanglah kepadanya itu sekelompok dari penduduk
Madinah. Saya bertanya kepada orang Madinah: “Apakah yang dilakukan oleh lelaki – yakni Nabi
s.a.w. – yang datang di Madinah itu?” Orang-orang menjawab: “Orang-orang sama bergegas-gegas
menyambutnya. Kaumnya sendiri sudah menginginkan akan membunuhnya, tetapi mereka tidak
dapat melakukan yang sedemikian itu.”
Selanjutnya datanglah saya di Madinah dan saya masuk menghadap padanya. Kemudian saya
berkata: “Ya Rasulullah, adakah anda mengenal saya?” Beliau menjawab: “Ya, engkau yang menemui
saya dahulu di Makkah?” Saya berkata lagi: “Ya Rasulullah beritahukanlah padaku tentang apa-apa
yang dipelajarkan oleh Allah pada anda dan yang saya tidak mengetahuinya. Beritahukanlah
kepadaku perihal shalat.” Jawabnya: “Shalatlah shalat Subuh, lalu berhentilah melakukan shalat
sehingga matahari terbit sampai berada di atas setinggi batang galah, sebab sesungguhnya matahari
itu terbit di antara kedua ujung tanduk syaitan dan di saat itu bersujudlah orang-orang kafir pada
matahari tadi. Kemudian bersembahyanglah – sesuka hatimu dari shalat-shalat sunnah, sebab
sesungguhnya shalat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Demikian itu sehingga
menyedikitlah bayangan galah tadi – jikalau ditanam tegak. Selanjutnya berhentilah melakukan shalat,
sebab di kala itu sesungguhnya neraka Jahanam sedang menyala hebat-hebatnya. Jikalau bayangan
telah lalu – ke arah timur, maka bersembahyanglah – yakni Zuhur, sebab sesungguhnya shatat itu
disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat, sehingga anda bersembahyang ‘Ashar, kemudian berhenti
pulalah melakukan shalat itu, sehingga matahari terbenam, sebab sesungguhnya matahari itu
terbenam di antara kedua ujung tanduk syaitan dan di kala itu bersujudlah orang-orang kafir kepada
matahari tadi.”
Abu Najih berkata selanjutnya: “Saya terus berkata lagi: “Ya Nabiullah, tentang wudhu’
beritahukanlah itu kepadaku!” Beliau s.a.w. bersabda: “Tiada seorangpun dari engkau semua yang
menyediakan air wudhu’nya, kemudian ia berkumur-kumur lalu mengisap air dalam hidung lalu
mengeluarkannya lagi dari hidungnya itu melainkan jatuhlah semua kesalahan wajahnya, mulutnya
dan pangkal hidungnya. Kemudian apabila ia membasuh mukanya sebagaimana yang diperintahkan
oleh Allah, maka jatuhlah kesalahan-kesalahan wajahnya dari ujung-ujung janggutnya beserta air,
kemudian membasuh kedua tangannya, maka jatuhlah kesalahan-kesalahan kedua tangannya dari
jari-jarinya beserta air, kemudian mengusap kepalanya, maka jatuhlah kesalahan-kesalahan
kepalanya dari ujung-ujung rambutnya beserta air, kemudian membasuh kedua kakinya sampai
kedua tumitnya, maka jatuhlah kesalahan-kesalahan kakinya dari jari-jarinya beserta air. Seterusnya
jikalau orang itu berdiri lalu bersembahyang, bertahmid serta memuji dan memaha agungkan Allah
yang memang Allah itu belaka yang ahli – memiliki puji-pujian dan keagungan – tadi, juga
mengosongkan hatinya untuk semata-mata ditujukan kepada Allah Ta’ala, maka setelah ia selesai
semuanya, ia akan terlepas dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana keadaannya ketika pada hari
dilahirkan oleh ibunya – yakni bersih sama sekali dari segala macam kesalahan dan dosa.”
‘Amr bin ‘Abasah memberitahukan Hadis ini kepada Abu Umamah, yakni sahabat Rasulullah
s.a.w. lalu Abu Umamah berkata padanya: “Hai’Amr, lihatlah apa yang engkau katakan itu,seseorang
dapat diberi pahala sebanyak itu hanya dalam satu tempat saja, patutkah sedemikian itu.” Abu
Umamah bertanya demikian karena agaknya masih sangsi akan kebenaran Hadis yang dibawa oleh
‘Amr tadi. ‘Amr lalu menjawab: “Hai Abu Umamah, usiaku ini sudah tua, tulang-tulangku pun sudah
lemah, bahkan ajalku juga sudah hampir sampai. Saya merasa tidak akan ada gunanya untuk
membuat kedustaan atas nama Allah atau atas diri Rasulullah s.a.w. Andaikata saya tidak mendengar
sendiri dari Rasulullah s.a.w., melainkan sekali, atau dua kali, tiga kali – sampai dihitung-hitungnya
sebanyak tujuh kali, pasti saya tidak akan memberitahukan Hadis ini selama-lamanya. Tetapi saya
mendengar Hadis itu bahkan lebih banyak lagi dari sekian kali itu.” (Riwayat Muslim)
Jura-a-u ‘alaihi qaumuhu dengan jim yang didhammahkan dan dimadkan menurut wazan
‘ulama-u, yakni berani, tidak takut-takut serta tidak ada keseganan. Ini adalah riwayat yang masyhur.
Alhumaidi dan lain-lain ahli Hadis meriwayatkan hira-un dengan kasrahnya ha’ muhmalah dan
berkata: “Maknanya ialah pemarah, banyak menderita kesusahan dan kesedihan, telah dialahkan Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
253
kesabarannya sehingga membekaslah pada tubuh mereka. Hiraun ini berasal dari kata-kata: hara
jismuhu yahri, maknanya jikalau telah susut karena terkena penyakit, kesedihan atau lain-lainnya.
Yang shahih ialah dengan jim – yakni juraau.
Sabda Nabi s.a.w. baina qarnai syaithan maksudnya dari kedua tepi kepala syaitan. Murad
sedemikian ini adalah sebagai per-umpamaan yang maksudnya bahwa syaitan itu pada ketika terbit
atau terbenamnya matahari, selalu bergerak dengan semua pem-bantu-pembantunya, juga sama
memberikan pengaruh kekuasaan buruk.
Sabda beliau s.a.w.: yuqarribu wadhu-ahu maknanya ialah mendatangkan air yang akan
digunakan untuk berwudhu’. Kharrat khathayahu dengan menggunakan kha’ mu’jamah, artinya jatuh.
Sebagian ulama meriwayatkan dengan kata: jarat dengan jim, artinya mengalir. Yang shahih ialah
dengan kha’ dan inilah yang merupakan riwayat Jumhur. Yastantsiru artinya mengeluarkan kotoran-
kotoran yang ada dalam hidungnya. Annatsrah ialah ujung hidung.

438. Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a. dari Nabi s.a.w., katanya: “Jikalau Allah menghendaki
kerahmatan kepada sesuatu ummat, maka diambillah – dimanfaatkanlah – Nabipun dahulu sebelum
ummat itu, lalu dijadikanlah Nabi tadi sebagai orang yang dahulu – dalam menyiapkan
kemaslahatan-kemaslahatan ummat itu serta yang terkemuka – yakni merupakan penarik pahala yang
akan dibalas dengan adanya kesabaran atas kematiannya itu. Tapi jikalau
Allah menghendaki kerusakan untuk sesuatu ummat, maka disiksalah ummat itu selagi Nabi
mereka masih hidup. Jadi Allah merusakkan ummat itu dan Nabi mereka melihat keadaannya, maka
Nabi tadi menetapkan sendiri tentang penglihatan matanya bahwasanya ummatnya itu telah menjadi
rusak binasa, ketika mereka mendusta-kan serta bermaksiat padanya.” (Riwayat Muslim)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
254
Bab 52

Keutamaan Mengharapkan

Allah Ta’ala berfirman dalam mengabarkan perihal hambaNya yakni Nabi Shalih, yaitu:
“Dan saya – Shalih – menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat
keadaan hamba-hamba. Maka Allah melindunginya dari kejahatan-kejahatan tipu daya mereka itu.” (Ghafir:
44-45)

439. Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah s.a.w., sabdanya:
“Allah Azzawajalla berfirman-dalam Hadis Qudsi: “Aku adalah menurut sangkaan hambaKu
dan Aku akan selalu besertanya selama ia mengingat padaKu. Demi Allah, niscayalah Allah itu lebih
gembira kepada taubatnya seseorang hambaNya daripada seseorang di antara engkau semua yang
menemukan sesuatu bendanya yang telah hilang di padang yang luas.
Barangsiapa yang mendekat padaKu dalam jarak sejengkal, maka Aku mendekat padanya
dalam jarak sehasta dan barangsiapa yang mendekat padaKu dalam jarak sehasta, maka Aku
mendekat padanya dalam jarak sedepa. Jikalau hambaKu itu mendatangi Aku dengan berjalan, maka
Aku mendatanginya dengan bergegas-gegas.” (Muttafaq ‘alaih)
Ini disebutkan dalam salah satu riwayat Imam Muslim. Tentang sejarahnya sudah diuraikan
di muka dalam bab yang sebelum ini – lihat Hadis no. 412.
Diriwayatkan pula dalam kedua kitab shahih Wa ana ma’ahu bina yadzkuruni, dengan nun,
sedang dalam riwayat di atas dengan kata haitsu dengan menggunakan tsa’. Keduanya adalah shahih.

440. Dari Jabir r.a. bahwasanya Ia mendengar Nabi s.a.w., sebelum wafatnya kurang tiga hari
pernah bersabda:
“Janganlah seseorang dari engkau semua itu meninggal dunia, melainkan ia harus
memperbaguskan sangkaannya kepada Allah Azzawajalla.” (Riwayat Muslim)

441. Dari Anas r.a., katanya: “Saya mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Allah Ta’ala berfirman – dalam Hadis Qudsi: “Hai anak Adam – yakni manusia,
sesungguhnya engkau itu selama suka berdoa dan mengharapkan kerahmatanKu, maka
pastilah Aku memberikan pengampunan padamu atas segala dosa yang ada padamu dan
Aku tidak peduli – betapa banyaknya. Hai anak Adam, andaikata dosa-dosamu itu telah
mencapai setinggi langit – karena sangat banyaknya, kemudian engkau memohonkan
pengampunan padaKu, pasti Aku mengampuninya. Hai anak Adam, andaikata engkau
datang padaku dengan membawa kesalahan hampir sepenuh bumi, kemudian engkau
menemui Aku, asalkan engkau tidak menyekutukan sesuatu denganKu, pastilah Aku akan
mendatangimu dengan membawa pengampunan hampir sepenuh bumi itu pula.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
‘Ananas sama-i dengan fathahnya ‘ain, dikatakan bahwa maknanya itu ialah apa-apa
yang tampak padamu dari pandangan langit itu jikalau engkau mengangkat kepalamu, ada
pula yang mengatakan bahwa artinya itu ialah mega. Qurabui ardhi dengan dhammahnya qaf
dan ada yang mengatakan dengan kasrahnya qaf, artinya ialah sesuatu yang hampir
memenuhi bumi itu. Wallahu alam.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
255
Bab 53

Mengumpulkan Antara Takut Dan Mengharapkan

Ketahuilah bahwasanya yang terpilih bagi seseorang hamba Tuhan di kala ia dalam
keadaan sihat ialah supaya ia selalu dalam ketakutan di samping pengharapan kepada Tuhan.
Ketakutan serta pengharapannya itu harus sama nilainya. Tetapi dalam keadaan sakit,
haruslah ia lebih mengutamakan pengharapannya. Kaedah-kaedah syariat dari nash-nash al-
Kitab dan as-Sunnah dan lain-lainnya menampakkanb enar-benar keharusan yang
sedemikian itu.
Allah Ta’ala berfirman:
“Maka tidak akan merasa aman dari tipudaya – yakni siksa – Allah, melainkan kaum yang
mendapatkan kerugian.” (al-A’raf: 99)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Bahwasanya saya tidak akan berputusasa dari kerahmatan Allah, melainkan orang-orang
kafir,” (Yusuf: 87)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Pada hari itu – yakni hari kiamat -ada wajah-wajah yang putih yakni wajah-wajah kaum
mu’minin – dan wajah-wajah yang hitam -yakni wajah-wajah kaum kafirin.” (ali-lmran: 106)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Sesungguhnya Tuhanmu adalah sangat cepat penyiksaanNya dan sesungguhnya Dia adalah Maha
Pengampun lagi Penyayang.” (al-A’raf: 167)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu niscayalah dalam syurga Na’im – penuh kenikmatan –
dan sesungguhnya orang-orang yang menyeleweng itu niscayalah dalam neraka Jahim – penuh kenistaan.” (al-
lnfithar: 13-14)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Maka barangsiapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka ia adalah dalam kehidupan yang
menyenangkan. Tetapi barangsiapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah
neraka Hawiyah.” (al-Qari’ah: 6-9)
Ayat-ayat yang semakna dengan di atas itu amat banyak sekali. Maka terkumpullah di
dalamnya ketakutan dan pengharapan dalam dua ayat secara bersambungan atau dalam beberapa
ayat atau bahkan dalam satu ayat saja.

442. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Andaikata seseorang mu’min itu mengetahui bagaimana keadaan siksa yang ada di sisi Allah,
tentu tidak seorangpun akan loba dengan syurgaNya. Tetapi andaikata seseorang kafir itu
mengetahui bagaimana besarnya kerahmatan yang ada di sisi Allah, tentu tidak seorangpun yang
akan berputus asa untuk dapat memasuki syurgaNya.” (Riwayat Muslim)

443. Dari Abu Said al-Khudri r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Apabila janazah itu telah diletakkan – dalam usungan – dan orang-orang lelaki membawanya
di atas leher-lehernya – diangkat ke kubur, maka jikalau janazah itu shalih, ia berkata: “Dahulukanlah
aku, dahulukanlah aku,” – yakni segerakan ditanam karena sudah amat rindu pada kerahmatan serta
kenikmatan dalam kubur. Tetapi jikalau janazah itu bukan shalih, maka iapun berkata: “Aduhai Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
256
celakanya tubuhku, ke mana engkau semua membawa tubuhku ini.” Suara janazah itu dapat didengar
oleh segala benda, melainkan manusia, sebab andaikata ia mendengarnya, tentulah ia akan mati
sekali.”
47 (Riwayat Bukhari)

44. Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku:
“Syurga itu lebih dekat dari seseorang di antara engkau semua daripada tali
terumpahnya dan nerakapun demikian pula.” (Riwayat Bukhari)
Keterangan:
Menilik Hadis ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hanya ketaatan kepada
Allah Ta’ala itu sajalah yang dapat menyampaikan seseorang ke syurga, sedang kemaksiatan
adalah mendekatkannya menuju ke neraka. Masing-masing dari keduanya,baikpun ketaatan
ataupun kemaksiatan itu dapat berlaku atau terlaksana dalam segala sesuatu sekalipun
tampaknya amat kecil dan tidak berarti, namun semua amalan itu pasti ada nilainya di sisi
Allah, yakni penilaian berupa pahala untuk ketaatan dan siksa untuk kemaksiatan.

47 Sebabnya mati sekali ialah karena sangat kerasnya suara atau karena dahsyatnya apa yang dilihat oleh mayat
tadi perihal bencana dan malapetaka yang diteriakkan olehnya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
257
Bab 54

Keutamaan Menangis Karena Takut Kepada-Allah Ta’ala Dan
Karena Rindu PadaNya

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan orang-orang yang beriman itu sama meniarap dengan dagunya sambil menangis dan al-
Quran itu menambah ketundukan mereka.” (al-lsra’: 109)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Adakah dari pembicaraan – al-Quran – ini engkau semua menjadi heran, lalu engkau semua
ketawa dan tidak menangis?” (an-Najm: 59-60)

445. Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: “Nabi s.a.w. bersabda kepadaku: “Bacakanlah al-Quran
untukku.” Saya berkata: “Ya Rasulullah, apakah saya akan membacakan al-Quran itu, sedangkan ia
diturunkan atas Tuan?” Beliau s.a.w. bersabda: “Saya senang kalau mendengarnya dari orang lain.”
Saya lalu membacakan untuknya surat an-Nisa’, sehingga sampailah saya pada ayat- yang
artinya: “Bagaimanakah ketika Kami datangkan kepada setiap ummat seorang saksi dan engkau Kami
jadikan saksi atas ummat ini?” – Surat an-Nisa’ 41.
Setelah itu Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Sudah cukuplah bacaanmu sekarang.” Saya
menoleh kepada beliau s.a.w., tiba-tiba kedua mata beliau itu meleleh airmatanya.” (Muttafaq ‘alaih)

446. Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. berkhutbah, tidak pernah saya mendengar
suatu khutbah pun yang semacam itu -karena amat menakutkan. Beliau s.a.w. bersabda:
“Andaikata engkau semua dapat mengetahui apa yang saya ketahui, niscaya engkau semua
akan ketawa sedikit dan menangis banyak-banyak.” Anas berkata: “Maka para sahabat Rasulullah
s.a.w. sama menutupi mukanya sendiri-sendiri dan mereka itu menangis terisak-isak.” (Muttafaq
‘alaih)
Keterangannya telah lampau dalam bab: Takut.

447. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga susu
itu dapat kembali keteteknya – menunjukkan suatu kemustahilan. Tidak akan berkumpullah debu fi-
sabilillah itu* dengan asap neraka Jahanam.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

448. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Ada tujuh macam orang yang akan dinaungi oleh Allah dalam naunganNya pada hari yang
tiada naungan melainkan naunganNya sendiri – yakni hari kiamat, yaitu imam – kepala atau
pemimpin – yang adil. Pemuda yang tumbuh -sejak kecilnya – dalam beribadat kepada Allah, orang
yang hatinya tergantung – sangat memperhatikan -kepada masjid-masjid dua orang yang saling cinta-
mencintai karena Allah, keduanya berkumpul atas keadaan sedemikian itu dan keduanya berpisah
atas keadaan sedemikian itu pula, orang lelaki yang diajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan
dan berparas cantik, lalu ia berkata: “Sesungguhnya saya ini takut kepada Allah,” – demikian pula
sebaliknya, yaitu wanita yang diajak lelaki lalu bersikap seperti di atas, juga orang yang bersedekah
dengan suatu sedekah lalu disembunyikan sedekahnya itu sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
258
tahu apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya dan orang yang mengingat pada Allah di waktu
keadaan sunyi lalu melelehlah airmata dari kedua matanya.” (Muttafaq ‘alaih)
Maksudnya ialah berjihad memerangi musuh agama Allah sewaktu-waktu untuk mengharapkan keridhaanNya.

449. Dari Abdullah bin asy-Syikhkhir r.a., katanya: “Saya mendatangi Rasulullah s.a.w. dan
beliau sedang bersembahyang dan dari dadanya itu terdengar suara bagaikan mendidihnya kuali
karena beliau sedang menangis.”
Hadis hasan shahih yang diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dalam
asy-Syamail dengan isnad yang shahih.

450. Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Ubay bin Ka’ab r.a., demikian:
“Sesungguhnya Allah Azzawajalla menyuruh padaku supaya saya bacakan untukmu ayat ini –
artinya: “Tidaklah akan dapat meninggalkan orang-orang kafir dari ahlul-kitab dan musyrik itu – akan
kepercayaannya yang sesat – sampai datang kepada mereka keterangan yang jelas. “Albayyinah” 1-8.
Ia berkata: “Apakah Allah menjelaskan namaku pada Tuan?” Beliau s.a.w. bersabda: “Ya.” Kemudian
Ubay r.a. menangis.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam sebuah riwayat lain disebutkan: “Maka Ubay mulai menangis.” – Ubay adalah seorang
dari golongan sahabat Anshar.
Keterangan:
Sebabnya Ubay r.a. menangis ialah karena terharu hatinya, gembira bercampur rasa takut
kepada Allah Ta’ala, karena merasa masih kurang kebaktian serta ketaatan yang dilakukan olehnya.
Adapun rasa terharunya itu di antaranya disebabkan karena dalam surat “Albayyinah” bagian
terakhir dijelaskan bahwa orang-orang semacam sahabat Ubay r.a. itu amat diridhai oleh Allah Ta’ala
dan orang itupun benar-benar sudah ridha kepadaNya. Manakala seseorang itu telah diridhai oleh
Allah, maka tiada lain tempatnya di akhirat nanti, kecuali syurga.

451. Dari Anas r.a. pula, katanya: “Abu Bakar berkata kepada Umar radhiallahu ‘anhuma
sesudah wafatnya Rasulullah s.a.w.: “Mari kita bersama-sama berangkat ke tempat Ummu Aiman
untuk menziarahinya, sebagaimana halnya Rasulullah s.a.w. juga menziarahinya.” Ketika keduanya
sampai di tempat Ummu Aiman, lalu wanita ini menangis. Keduanya berkata: “Apakah yang
menyebabkan engkau menangis? Tidakkah engkau ketahui bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu
lebih baik untuk Rasulullah s.a.w.” Ummu Aiman lalu menjawab: “Sesungguhnya saya tidaklah
menangis karena saya tidak mengetahui bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk
Rasulullah s.a.w., tetapi saya menangis ini ialah karena sesungguhnya wahyu itu telah terputus –
sebab Nabi s.a.w. telah wafat.” Maka ucapan Ummu Aiman menggerakkan hati kedua sahabat itu
untuk menangis. Kemudian keduanya itupun menangis bersama Ummu Aiman.
Hadis di atas sudah disebutkan dalam bab: Menziarahi orang-orang ahli kebaikan – lihat Hadis
no. 359.

452. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Ketika sudah sangat geringnya
Rasulullah s.a.w., lalu ditanyakan padanya siapa yang akan menjadi imam shalat. Beliau s.a.w. lalu
bersabda: “Perintahkanlah pada Abu Bakar, supaya ia bersembahyang menjadi imam orang-orang
banyak!” Aisyah radhiallahu ‘anha berkata: “Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah seorang lelaki yang
lemah, jikalau membaca al-Quran, maka bacaannya terkalahkan oleh tangisnya – sehingga bacaannya
tidak jelas.” Beliau s.a.w. lalu bersabda lagi: “Perintahkanlah pada Abu Bakar supaya bersembahyang
sebagai imam!”
Dalam lain riwayat disebutkan: Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Saya berkata:
“Sesungguhnya Abu Bakar itu apabila mengganti kedudukan Tuan – sebagai imam, ia tidak dapat
memper-dengarkan suaranya kepada orang-orang banyak sebab tangisnya.” (Muttafaq ‘alaih) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
259

453. Dari Ibrahim bin Abdur Rahman bin ‘Auf, bahwasanya Abdur Rahman bin ‘Auf r.a. diberi
hidangan makanan, sedangkan waktu itu ia berpuasa, lalu ia berkata: “Mus’ab bin Umair itu terbunuh
– fi-sabilillah. Ia adalah seorang yang lebih baik daripada-ku, tetapi tidak ada yang digunakan untuk
mengafaninya – mem-bungkus janazahnya – kecuali selembar burdah. Jikalau kepalanya ditutup,
maka tampaklah kedua kakinya dan jikalau kedua kakinya ditutup.maka tampaklah kepalanya.
Selanjutnya untuk kitasekarang ini dunia telah dibeberkan seluas-luasnya – banyak rezeki. Atau ia
berkata: “Kita telah dikaruniai rezeki dunia sebagaimana yang kita terima ini – amat banyak sekali.
Kita benar-benar takut kalau-kalau kebaikan-kebaikan kita ini didahulukan untuk kita sekarang –
sejak kita di dunia ini, sedang di akhirat tidak dapat bagian apa-apa.” Selanjutnya ia lalu menangis
dan makanan itu ditinggalkan. (Riwayat Bukhari)

454. Dari Abu Umamah, yaitu Shuday bin ‘Ajlan al-Bahili r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Tiada sesuatupun yang lebih dicintai oleh Allah Ta’ala daripada dua tetesan dan dua bekas.
Dua tetesan itu ialah tetesan airmata karena takut kepada Allah dan tetesan darah yang dialirkan
fisabilillah. Adapun dua bekas yaitu bekas luka fi-sabilillah dan bekas dalam mengerjakan
kefardhuan dari beberapa kefardhuan Allah Ta’ala – semacam bekas sujud dan lain-lain.”
Diriwayatkan Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
Dalam bab ini masih banyak lagi Hadisnya, di antaranya ialah Hadisnya al-‘Irbadh bin Sariyah
r.a., katanya: “Kita semua diberi nasihat oleh Rasulullah s.a.w., yaitu suatu nasihat yang semua hati
dapat menjadi takut karenanya dan matapun dapat melelehkan airmata.” Hadis ini telah lalu dalam
bab: Melarang kebid’ahan-kebid’ahan – lihat Hadis no. 157 dan 171.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
260
Bab 55

Keutamaan Zuhud Di Dunia Dan Anjuran Untuk Mempersedikit
Keduniaan Dan Keutamaan Kefakiran

Allah Ta’ala berfirman:
“Hanyasanya perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air yang Kami turunkan dari langit,
kemudian tumbuhlah karenanya itu tumbuh-tumbuhan di bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan
ternak. Sehingga setelah bumi itu mengenakan pakaian hiasannya dan menjadi indah permai dan penduduknya
mengira, bahwa mereka akan dapat menguasainya, maka datanglah perintah Kami di waktu malam atau siang –
untuk merusakkan semua itu sebagai siksa, lalu Kami jadikanlah bumi itu sebagai ladang padi yang telah dituai,
seolah-olah kelmarinnya tidak terjadi sesuatu apapun. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat Kami kepada orang-
orang yang berfikir.” (Yunus: 24)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia, sebagai air hujan yang Kami turunkan
dari langit dan karenanya lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian setelah subur lalu menjadi
kering yang dapat diterbangkan oleh angin dan Allah itu adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hartabenda
dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia dan amalan-amalan yang baik yang kekal pahalanya adalah
lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih bagus pula harapannya.” (al-Kahf: 45-46)
Juga Allah Ta’afa berfirman:
“Ketahuilah olehmu semua, bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda-gurau,
perhiasan dan bermegah-megah antara sesamamu, berlomba banyak kekayaan dan anak-anak. Perumpamaannya
adalah seperti hujan yang mengherankan orang-orang kafir – yang menjadi petani – melihat tumbuh
tanamannya, kemudian menjadi kering lalu engkau lihat menjadi kuning warnanya, kemudian menjadi hancur
binasa. Dan di akhirat siksa yang amat sangat untuk mereka itu – yang berbuat kesalahan, juga pengampunan
dari Allah serta keridhaan – bagi orang-orang yang berbuat kebaikan – dan tidaklah kehidupan dunia ini
melainkan hanyalah kesenangan tipuan belaka.” (al-Hadid: 20)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Diperhiaskanlah untuk para manusia itu – yakni diberi perasaan bernafsu – untuk mencintai
kesyahwatan-kesyahwatan dari para wanita, anak-anak, kekayaan yang berlimpah-limpah dari emas dan perak,
kuda yang bagus, binatang ternak dan sawah ladang. Demikian itulah kesenangan kehidupan dunia dan di sisi
Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya.” (ali-Imran: 14)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Hai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka dari itu, janganlah engkau
semua tertipu oleh kehidupan dunia ini dan janganlah sekali-kali kepercayaanmu kepada Allah itu tertipu oleh
sesuatu yang amat pandai menipu.” (Fathir: 5)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Engkau semua dilalaikan oleh perlombaan mencari kekayaan, sehingga engkau semua mengunjungi
kubur – yakni sampai mati. jangan begitu, nanti engkau semua akan mengetahui, kemudian sekali lagi jangan
begitu, nanti engkau semua akan mengetahui – mana yang sebenarnya salah dan mana yang tidak. jangan
begitu, andaikata engkau semua dapat mengetahui dengan ilmu yakin, tentu engkau semua tidak berbuat seperti
di atas itu.” (at-Takatsur: 1-5)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan senda-gurau dan permainan belaka dan sesungguhnya
perumahan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, jikalau mereka mengetahui.” (al-Ankabut: 64)
Ayat-ayat dalam bab ini amat banyak sekali dan sudah masyhur.
Keterangan: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
261
Ada sementara orang yang berpendapat bahwa yang dinamakan zuhud itu ialah dengan
menyiksa diri sendiri, makan dan minum harus dikurangi sesangat-sangatnya, demikian pula tidur
dan istirahatnya, pakaian cukup yang jelek-jelek, rambut biarkan kusut-masai tanpa disisir, mandi
pun harus jarang-jarang, berjalan harus selalu menundukkan muka, tidak perlu bekerja keras-keras
dan cukuplah dengan menerima belas kasihan orang lain, bertasbih sepanjang hari dan malam dan
lain-lain kelakuan yang bukan-bukan. Jelaslah bahwa bukan yang sedemikian ini yang dikehendaki
oleh Rasulullah s.a.w. dalam pengertian zuhud sebagaimana yang tercantum dalam Hadis di atas.
Memang zuhud itu apabila kita lakukan, pasti kita akan dicintai oleh Allah dan seluruh
manusia. Nabi s.a.w. bersabda: “Berlaku zuhudlah di dunia, pasti dicintai Allah dan berlaku zuhudlah
terhadap milik orang lain, pasti dicintai oleh sesama manusia.”
Maka dari itu yang sekarang perlu kita sadari sebaik-baiknya ialah, apakah yang dinamakan
zuhud itu?
Zuhud ialah meninggalkan ketamakan dalam urusan keduniawiyahan sehingga lupa ketaatan
kepada Allah, lengah untuk mencari bekal hidup di akhirat nanti. Inilah artinya zuhud di dunia.
Ringkas saja, bukan. Kalau ini dilakukan, pasti Allah mencintai kita.
Selain zuhud sebagaimana pengertiannya di atas itu, hendaknya pula kita jangan ingin
memiliki sesuatu yang bukan kepunyaan kita, sehingga timbul hasrat ingin merebut yang bukan hak
kita itu. Boleh saja kita ingin mempunyai yang seperti milik orang lain, tetapi carilah yang lain dan
jangan yang sudah menjadi milik orang lain itu dirampas. Inilah yang diartikan zuhud dengan apa
yang ada pada para manusia. Kalau ini kita lakukan sudah pasti tidak seseorangpun yang membenci
kita. Kita tentu disukai sebab kita pandai bergaul dan menghormati milik orang.
Demikianlah dua pengertian zuhud dalam Agama Islam. Maka apabila diartikan lebih dari ini,
maka teranglah bahwa itu bukan berasal dari ajaran Allah Ta’ala dan RasulNya, tetapi buat-buatan
manusia biasa atau mungkin penjiplakan dari agama lain atau dari ilmu yang tidak diridhai oleh
Allah semacam klenik dan sebagainya.
Lihatlah sejarah Rasulullah s.a.w. Beliau adalah sezuhud-zuhudnya manusia di dunia ini,
tetapi beliau s.a.w. pula yang bersabda:
“Badanmu itu wajib kamu penuhi haknya.”
Jadi makan minumnya, pakaiannya, kesenangannya dan Iain-lain sebagainya. Beliau s.a.w.
juga tidur dan beristirahat, kawin, bersenda-gurau, berkumpul dengan keluarganya dan lain-lain lagi.
Singkatnya asalkan kita sudah berzuhud sebagaimana dua pengertian dalam Hadis di atas
dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-laranganNya, Insya Allah selamatlah hidup
kita di dunia sampai di akhirat.
Adapun Hadis-hadisnya, maka lebih banyak lagi untuk dapat diringkaskan, oleh sebab itu
kami peringatkan sebagian saja dengan meninggalkan yang lainnya.

455. Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Anshari r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. mengirimkan Abu
‘Ubaidah al-Jarrah r.a. ke daerah Bahrain -sebuah daerah yang masuk wilayah Irak – dan
kedatangannya ke situ ialah untuk mengambil pajak. Kemudian setelah selesai tugasnya, datanglah ia
dengan membawa harta dari Bahrain itu. Kaum Anshar sama mendengar akan kedatangan Abu
Ubaidah, mereka lalu menunaikan shalat fajar – yakni subuh – bersama Rasulullah s.a.w. Setelah
Rasulullah s.a.w. selesai bersembahyang, beliaupun lalu kembali, kemudian mereka menuju
kepadanya untuk menemuinya. Rasulullah s.a.w. lalu tersenyum ketika melihat mereka itu terus
bersabda: “Saya kira engkau semua sudah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah tiba dari Bahrain
dengan membawa sesuatu harta.” Mereka menjawab: “Benar, ya Rasulullah.” Beliau selanjutnya
bersabda: “Bergembiralah engkau semua dan bolehlah mengharapkan sesuatu yang akan
menyenangkan engkau semua. Demi Allah, bukannya kekafiran itu yang saya takutkan mengenai
engkau semua, tetapi saya takut jikalau harta dunia ini diluaskan untukmu semua – yakni engkau
semua menjadi kaya raya, sebagaimana telah diluaskan untuk orang-orang yang sebelummu,
kemudian engkau semua itu saling berlomba-lomba untuk mencarinya sebagaimana mereka juga Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
262
berlomba-lomba untuk mengejarnya, lalu harta dunia itu akan merusakkan agamamu semua
sebagaimana ia telah me-rusakkan agama mereka. (Muttafaq ‘alaih)

456. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. duduk di atas mimbar dan kita
duduk di sekitarnya, lalu beliau s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya salah satu yang saya takutkan atasmu semua sepeninggalku nanti ialah apa
yang akan dibukakan untukmu semua itu dari keindahan harta dunia serta hiasan-hiasannya – yakni
bahwa meluapnya kekayaan pada ummat Muhammad inilah yang amat ditakutkan, sebab dapat
merusakkan agama jikalau tidak waspada mengendalikannya.” (Muttafaq’alaih)

457. Dari Abu Said r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya dunia adalah manis dan hijau – yakni menyenangkan sekali – dan
sesungguhnya Allah menjadikan engkau semua sebagai pengganti di bumi itu – untuk mengolah dan
memakmurkan. Maka Allah akan melihat bagaimana yang engkau semua lakukan -untuk dibalas
menurut masing-masing amalannya. Oleh sebab itu, bertaqwalah dalam mengemudikan harta dunia
dan bertaqwalah dalam urusan kaum wanita.” (Riwayat Muslim)

458. Dari Anas r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Ya Allah. Tidak ada kehidupan yang
kekal melainkan kehidupan di akhirat.” (Muttafaq ‘alaih)

459. Dari Anas r.a. pula dari Rasulullah s.a.w., sabdanya: “Ada tiga macam mengikuti mayat
itu- ketika di bawa ke kubur, yaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang dua kembali dan satu
tetap tinggal menyertainya. Keluarga dan hartanya kembali sedang amalnya tetap mengikutinya.”
(Muttafaq ‘alaih)

460. Dari Anas r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Akan didatangkanlah orang
yang terenak kehidupannya di dunia dan ia termasuk golongan ahli neraka pada hari kiamat nanti,
lalu diceburkan dalam neraka sekali ceburan, lalu dikatakan: “Hai anak Adam – yakni manusia,
adakah engkau dapat merasakan sesuatu kebaikan – keenakan sekalipun sedikit? Adakah suatu
kenikmatan yang pernah menghampirimu sekalipun sedikit?” Ia berkata: “Tidak.demi Allah, ya
Tuhanku”- yakni setelah merasakan pedihnya siksa neraka, maka kenikmatan-kenikmatan dan
keenakan-keenakan di dunia itu seolah-olah lenyap sama sekali.
Juga akan didatangkanlah orang yang paling menderita kesengsaraan di dunia dan ia
termasuk ahli syurga, lalu ia dimasukkan sekali masuk dalam syurga, lalu dikatakan padanya: “Hai
anak Adam, adakah engkau dapat merasakan sesuatu kesengsaraan, sekalipun sedikit? Adakah suatu
kesukaran yang pernah menghampirimu sekalipun sedikit?” Ia menjawab: “Tidak, demi Allah, tidak
pernah ada kesukaranpun yang menghampiri diriku dan tidak pernah saya melihat suatu
kesengsaraan pun sama sekali,” – yakni setelah merasakan kenikmatan syurga, maka kesengsaraan
dan kesukaran yang pernah diderita di dunia itu seolah-olah lenyap sekaligus. (Riwayat Muslim)

461. Dari al-Mustaurid bin Syaddad r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tidaklah dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti sesuatu yang
seseorang di antara engkau semua menjadikan jarinya masuk dalam air lautan, maka cobalah lihat
dengan apa ia kembali – yakni, seberapa banyak air yang melekat di jarinya itu. Jadi dunia itu sangat
kecil nilainya dan hanya seperti air yang melekat di jari tadi banyaknya.” (Riwayat Muslim)

462. Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. berjalan melalui pasar, sedang orang-orang
ada di sebelahnya kiri kanan. Kemudian melalui seekor anak kambing kecil telinganya dan telah mati. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
263
Beliau s.a.w. menyentuhnya lalu mengambil telinganya, terus bertanya: “Siapakah di antara engkau
semua yang suka membeli ini dengan wang sedirham?” Orang-orang menjawab: “Kita semua tidak
suka menukarnya dengan sesuatu apapun dan akan kita gunakan untuk apa itu?” Beliau bertanya lagi:
“Sukakah engkau semua kalau ini diberikan saja padamu.” Orang-orang menjawab: “Demi Allah,
andaikata kambing itu hidup, tentunya juga cacat karena ia kecil telinganya. Jadi apa harganya lagi
setelah kambing itu mati?” Kemudian beliau s.a.w. bersabda: “Demi Allah, niscayalah dunia ini lebih
hina di sisi Allah daripada kambing ini bagimu semua.” (Riwayat Muslim)
Kanafaihi artinya ada di sebelahnya kanan kiri dan asakku artinya kecil telinganya.

463. Dari Abu Zar r.a., katanya: “Saya berjalan bersama Nabi s.a.w. di suatu tempat yang
berbatu hitam di Madinah, lalu berhadap-hadapanlah gunung Uhud dengan kita, kemudian beliau
s.a.w. bersabda: “Hai Abu Zar.” Saya berkata: “Labbaik, ya Rasulullah.” Beliau bersabda lagi: “Tidak
menyenangkan padaku andaikata saya mempunyai emas sebanyak gunung Uhud ini, sampai berlalu
tiga hari lamanya, di antaranya ada sedinar saja yang saya simpan untuk memenuhi hutang, kecuali
saya akan mengucapkan dengan memberikan harta itu untuk para hamba Allah demikian demikian
demikian.” Beliau menunjuk ke sebelah kanan, kiri dan belakangnya – maksudnya bahwa kalau beliau
s.a.w. mempunyai harta sebanyak Uhud dan berupa emas, apalagi lainnya, tentu akan disedekahkan
kepada hamba-hamba Allah semuanya, kecuali sedinar saja yang akan disimpan jikalau ada hutang
yang belum ditunaikannya dan harta sebanyak itu akan dihabiskan membelanjakannya dalam tiga
hari saja.
Kemudian beliau s.a.w. berjalan, lalu bersabda lagi: “Sesungguhnya orang-orang yang
kayaraya dengan harta dunia itulah yang tersedikit pahala akhiratnya pada hari kiamat nanti,
melainkan orang yang berkata demikian, demikian dan demikian – yakni membelanjakan hartanya itu
untuk kebaikan.” Beliau s.a.w. menunjuk ke kanan, kiri dan belakangnya. Sabdanya lagi: “Tetapi
sedikit sekali orang yang suka melakukan demikian tadi.” Seterusnya beliau bersabda padaku:
“Tetaplah engkau di tempatmu ini. Jangan berpindah – yakni meninggalkan tempat itu, sampai saya
datang padamu nanti.” Beliau s.a.w. berangkat dalam malam yang kelam itu sampai tertutup dari
pandangan. Kemudian saya mendengar suara yang keras sekali, lalu saya merasa takut barangkali
ada seseorang yang hendak berbuat jahat pada Nabi s.a.w. Saya ingin hendak mendatanginya, tetapi
saya ingat akan sabdanya: “Janganlah engkau meninggalkan tempat ini sampai saya datang padamu.”
Oleh karena itu saya tidak meninggalkan tempat itu sehingga beliau s.a.w. datang padaku. Kemudian
saya berkata: “Saya telah mendengar suatu suara yang saya merasa ketakutan padanya,” lalu saya
ingatkan bunyi suara itu pada beliau. Selanjutnya beliau bersabda: “Adakah engkau mendengarnya?”
Saya menjawab: “Ya.” Beliau lalu bersabda: “Itu tadi adalah suara Jibril yang datang padaku, lalu ia
berkata: “Barangsiapa yang meninggal dunia dari ummatmu, yang tidak menyekutukan sesuatu
dengan Allah, maka ia akan masuk syurga.” Saya bertanya: “Sekalipun ia berzina dan sekalipun ia
mencuri?” Beliau menjawab: “Sekalipun ia berzina dan sekalipun ia mencuri.” (Muttafaq ‘alaih)
Hadis ini adalah lafaznya Imam Bukhari.

464. Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah s.a.w., sabdanya: “Andaikata saya memiliki emas
sebanyak gunung Uhud, niscaya saya tidak senang kalau berjalan sampai lebih dari tiga hari,
sedangkan disisiku masih ada emas itu sekalipun sedikit,kecuali kalau yang sedikit tadi saya sediakan
untuk memenuhi hutang – yang menjadi tanggunganku. (Muttafaq ‘alaih)

465. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Lihatlah kepada orang yang tarafnya ada di bawahmu semua dan janganlah melihat orang
yang tarafnya ada di atasmu semua – dalam hal keduniaan. Sebab yang sedemikian itu lebih nyata
bahwa engkau semua tidak akan menghinakan kenikmatan yang dilimpahkan atasmu semua itu.”
(Muttafaq ‘alaih)
Ini adalah lafaznya Imam Muslim. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
264
Adapun dalam riwayat Bukhari ialah: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Jikalau seseorang dari engkau semua melihat pada orang yang dilebihkan daripada dirinya
sendiri – oleh Allah – dalam hal keduniaan dan keindahan rupa, maka hendaklah memperhatikan saja
kepada orang yang keadaannya lebih bawah daripadanya.”

466. Dari Abu Hurairah r.a. pula dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Binasalah – yakni celakalah –
orang yang menjadi hambanya dinar – emas – dan dirham – perak, beludru sutera serta pakaian.
Jikalau ia diberi itu relalah hatinya dan jikalau tidak diberi, maka tidaklah rela – maksudnya
ialah amat sangat tamaknya. (Riwayat Bukhari)

467. Dari Abu Hurairah r.a. pula katanya: “Saya benar-benar telah melihat tujuh puluh orang
dari ahlus-shuffah – orang-orang Islam yang fakir-miskin,
48 tidak seorangpun dari mereka yang
mengenakan selendang, ada kalanya bersarung dan ada kalanya berbaju. Mereka mengikatkan pada
lehernya masing-masing. Di antaranya ada pakaiannya itu hanya sampai pada setengah dari kedua
betisnya dan di antaranya ada pula yang sampai di kedua mata kakinya, lalu dikumpulkannyalah
dengan tangannya karena tidak suka terlihat auratnya.” (Riwayat Bukhari)

468. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Dunia ini adalah penjara bagi orang mu’min – kalau dibandingkan dengan
kenikmatan yang disediakan di syurga – dan syurga bagi orang kafir – kalau dibandingkan
dengan pedihnya. siksa di neraka.” (Riwayat Muslim)

469. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma.katanya: “Rasulullah s.a.w. menepuk kedua
belikatku, lalu bersabda:
“Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang gharib -yakni orang yang sedang
berada di negeri orang dan tentu akan kembali ke negeri asalnya – atau sebagai orang yang
menyeberangi jalan – yakni amat sebentar sekali di dunia ini.”
Ibnu Umar berkata: “Jikalau engkau di waktu sore, maka janganlah menantikan waktu pagi
dan jikalau engkau di waktu pagi, maka janganlah menantikan waktu sore – untuk beramal baik itu,
ambillah kesempatan sewaktu engkau sihat untuk masa sakitmu, sewaktu engkau masih hidup untuk
masa matimu.” (Riwayat Bukhari)
Para alim-ulama mengatakan dalam syarahnya Hadis ini: “Arti-nya ialah: Janganlah engkau
terlampau cinta pada dunia, jangan pula dunia itu dianggap sebagai tanahair, juga janganlah engkau
mengucapkan dalam hatimu sendiri bahwa engkau akan lama kekalmu di dunia itu. Selain itu
janganlah pula amat besar perhatianmu padanya, jangan tergantung padanya, sebagaimana orang
yang bukan di negerinya tidak akan menggantungkan diri pada negeri orang yakni yang bukan
tanahairnya sendiri. Juga janganlah bekerja di dunia itu, sebagaimana orang yang bukan di negerinya
tidak akan berbuat sesuatu di negeri orang tadi – yakni yang diperbuat hendaklah yang baik-baik saja
supaya meninggalkan nama harum di negeri orang, karena pasti ingin kembali ke tempat
keluarganya semula. Wa billahit taufiq.
Keterangan:
Seorang asing atau seorang perantau itu, sekalipun berapa saja lamanya di negeri
orang, ia tetap tidak bertanahair di tempat yang didiami itu. Kalau orang itu bijaksana, tentu
kegiatan bekerjanya ditujukan untuk mencari bekal yang akan dibawa ke tanahairnya

48 Di zaman Nabi s.a.w. mereka itu sama berkumpul dan berdiam di serambi belakang masjid Madinah. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
265
kembali, sehingga hidupnya di negeri asalnya itu tidak mengalami kekecewaan dan tidak
mengalami kekurangan sesuatu apapun, sebab telah dipersiapkan seluruhnya.
Nabi Muhammad s.a.w. menasihati kita manusia yang masih hidup di dunia sekarang
ini, hendaknya beranggapan sebagai orang asing atau perantau yang bijaksana tadi. Dengan
demikian tidak hanya sekadar untuk makan minum saja yang giat kita usahakan, tetapi bekal
untuk kembali ke kampung akhirat itulah yang wajib lebih diutamakan. Bekal untuk
bepergian yang jauh ke tanahair akhirat itu tidak ada lain kecuali memperbanyak amalan
yang shalih, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua laranganNya.
Adapun maksud ucapan Ibnu Umar anhuma itu ialah supaya segera-segeralah kita
melakukan amal-amal yang baik, jangan ditunda-tunda waktunya. Kalau waktu pagi, jangan
menunggu sampai sore hari dan kalau waktu sore jangan menunggu sampai pagi hari, sebab
kematian itu datangnya dapat sekonyong-konyong. Demikian pula di saat badan sihat,
jangan memperlambat-lambatkan untuk beramal shalih, sebab sakit itu dapat mendatangi
kita sewaktu-waktu. Juga selagi masih hidup ini segeralah giat-giat berbuat kebajikan, sebab
mati itupun dapat juga mendadak, tanpa memberikan tanda-tanda apapun.
Kini yang perlu kita perhatikan ialah:
(a) Dunia fana ini jangan sampai dianggap sebagai tempat kediaman yang abadi, agar
kita tidak lengah untuk mencari bekal guna kebahagiaan kita di akhirat.
(b) Ini tidak berarti bahwa untuk kebahagiaan kita di dunia harus diabaikan, tetapi
antara dua kepentingan itu wajib kita laksanakan bersamaan. Masing-masing sama dikejar
menurut waktunya sendiri-sendiri. Jadi di waktu datang kewajiban ibadat jangan sekali-kali
digunakan mengejar duit atau sebaliknya.
(c) Mencintai hartabenda duniawiyah jangan melampaui batas, hingga menjadi kikir untuk
melakukan kesosialan. Ingatlah bahwa semua yang kita cintai itu pada suatu ketika pasti akan kita
tinggalkan, sedangkan hartabenda itu nantinya menjadi milik orang lain dan tidak mustahil akan
dibuat bentrokan di kalangan anak dan cucu. Perbanyaklah amal shalih sedapat mungkin dengan
harta yang kita miliki itu.

470. Dari Abu Abbas, yaitu Sahal bin Sa’ad as-Sa’idi r.a., katanya: “Ada seorang lelaki datang
kepada Nabi s.a.w., lalu berkata: “Ya Rasulullah, tunjukkanlah padaku sesuatu amalan yang apabila
amalan itu saya lakukan, maka saya akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh seluruh manusia.”
Beliau s.a.w. bersabda: “Berzuhudlah di dunia, tentu engkau dicintai oleh Allah dan berzuhudlah dari
apa yang dimiliki oleh para manusia, tentu engkau akan dicintai oleh para manusia.”
Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lainnya dengan isnad-isnad yang
baik.

471. Dari an-Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Umar bin Alkhaththab r.a.
menyebut-nyebutkan apa yang telah didapatkan oleh orang banyak dari hal dunia, lalu katanya:
“Sungguh saya melihat Rasulullah s.a.w. mengkerut pada hari ini, beliau tidak mendapatkan kurma
yang bermutu rendahpun untuk mengisi perutnya.” (Riwayat Muslim)
Addaqal dengan fathahnya dal muhmalah dan qaf, artinya ialah kurma yang bermutu rendah.

472. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. wafat, sedang di rumahku
tidak ada sesuatu apapun yang dapat dimakan oleh seseorang yang berhati – maksudnya oleh
manusia yang hidup, melainkan sedikit gandum yang ada di rakku. Kemudian saya makan
daripadanya sampai lama halku sedemikian itu, kemudian saya takarlah itu lalu habislah.” (Muttafaq
‘alaih) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
266
Ucapannya: Syathru sya’irin itu artinya sedikit sekali dari gandum itu, demikianlah yang
ditafsirkan oleh Imam Termidzi.

473. Dari ‘Amr bin al-Harits, yaitu saudaranya Juwairiyah binti al-Harits Ummul mu’minin
radhiallahu’anhuma-jadi isterinya Nabi s.a.w., katanya: “Rasulullah s.a.w. tidak meninggalkan dirham,
tidak pula dinar, hambasahaya lelaki ataupun perempuan, atau apapun juga ketika wafatnya,
melainkan hanyalah keledai putihnya yang dahulu dinaikinya, juga senjatanya, serta sebidang tanah
yang dijadikan sebagai sedekah kepada ibnussabil – orang yang dalam perjalanan.” (Riwayat Bukhari)

474. Dari Khabab bin al-Aratti r.a., katanya: “Kita semua berhijrah bersama Rasulullah s.a.w.
untuk mencari keridhaan Allah Ta’ala, maka jatuhlah pahala kita itu atas Allah Ta’ala. Lalu di antara
kita ada yang mati dan tidak pernah memperoleh sesuatupun dari pahalanya itu – tetaptah – yakni
tidak pernah sampai memperoleh harta rampasan. Di antara mereka itu ialah Mus’ab bin Umair r.a.
yang dibunuh pada hari perang Uhud dan meninggalkan selembar baju lurik – seperti singa. Apabila
bajunya itu kita tutupkan pada kepalanya, maka tampaklah kedua kakinya, dan apabila kita tutupkan
pada kedua kakinya, maka tampak kepalanya. Kemudian Rasulullah s.a.w. menyuruh kita, supaya
kita tutupkan saja pada kepalanya, sedang di kedua kakinya kita letakkan saja sedikit tumbuh-
tumbuhan idzkhir – semacam tumbuh-tumbuhan harum baunya. Di antara kita lagi ada yang sudah
masak buahnya, maka dapatlah ia memetik hasilnya itu – maksudnya dapat menjadi baik nasibnya
karena kaum Muslimin mendapatkan kejayaan di mana-mana (Muttafaq ‘alaih)
Annamirah ialah pakaian yang berwarna, terbuat dari bulu, Aina’at artinya sudah
matang dan masak. Yahdibuha dengan fathahnya ya’ dan dhammahnya dal atau boleh juga
dal itu dikasrahkan -jadi ada dua lughat untuk ini, artinya memetik dan menuainya. Ini
adalah kata pinjaman bahwa Allah mengaruniakan kaum Muslimin itu dapat memperoleh
kelapangan dari hal keduniaan dan menetaplah kenikmatan mereka itu di dunia.

475. Dari Sahal bin Sa’ad as-Sa’idi r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Andaikata dunia ini di sisi Allah dianggap menyamai – nilainya – dengan selembar
sayap nyamuk, niscayalah Allah tidak akan memberi minum seteguk airpun kepada orang
kafir daripadanya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis shahih.
Maksudnya: Andaikata dunia ini bagi Allah dianggap masih ada nilainya sekalipun
amat rendah, tentu orang kafir tidak akan diberi kenikmatan yang sekecil-kecilnya pun di
dunia ini. Tetapi oleh sebab dianggap oleh Allah tidak berharga sama sekali, maka banyak
saja orang kafir yang berlebih-lebihan rezekinya.

476. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Ingatlah, sesungguhnya dunia itu dilaknat, dilaknat pula segala sesuatu yang ada di
dalamnya, melainkan berzikir kepada Allah dan apa-apa yang menyamainya, juga orang
yang alim serta orang yang menuntut ilmu.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
Keterangan:
Mal-‘uunah, artinya dilaknati, yakni dibenci dan rendah nilainya di sisi Allah. Jadi seluruh
dunia dan seisinya ini menurut Hadis di atas adalah terlaknat, selain berzikir dan yang menjurus ke
arah mengingat kepada Allah, misalnya ketaatan yang dapat menyampaikan diri kepada
keridhaanNya. Tetapi kita jangan sekali-kali salah faham, yaitu dengan adanya keterangan dilaknat
itu lalu kita mencaci-maki hal-hal keduniawiyahan dan membencinya secara mutlak. Tetapi
hendaknya kita ingat pula bahwa yang dimaksudkan itu adalah yang menyebabkan menjauhkan diri Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
267
dari ketaatan kepada Allah Ta’ala ataupun yang melalaikan kita, sehingga lupa kepada hal-hal
keakhiratan. Ayat-ayat dan Hadis-hadis yang menjelaskan persoalan untuk giat mencari kebahagiaan
di dunia itu banyak sekali.
Demikian pula Hadis yang di bawahnya, agar kita jangan terpengaruh dengan banyaknya
tanah yang kita miliki. Inipun sejiwa dengan yang di atas, yakni memiliki banyak boleh saja, asalkan
jangan sampai mencintainya melebihi dari soal-soal keakhiratan, sampai-sampai lupa kepada ajaran
agama karena terpesona dengan banyaknya hartabenda.

477. Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Janganlah engkau semua terlampau cinta dalam mencari sesuatu untuk kehidupan, sebab
dengan terlampau mencintainya itu, maka engkau semua akan mencintai pula keduniaan.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

478. Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w.
berjalan melalui kita dan kita saat itu sedang mengerjakan perbaikan rumah, lalu beliau s.a.w.
bersabda: “Apa ini?” Kita menjawab: “Rumah ini telah lemah – rusak, maka itu kita memperbaikinya.”
Beliau s.a.w. bersabda: “Saya tidak mengerti akan perkara ajal, melainkan akan lebih cepat datangnya
dari selesainya perbaikan ini.”
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dengan isnadnya Imam-imam
Bukhari dan Muslim dan Imam Termidzi mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

479. Dari Ka’ab bin ‘lyadh r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya setiap ummat itu ada fitnahnya dan fitnah ummatku ialah harta.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

480. Dari Abu ‘Amr, ada yang mengatakan Abu Abdillah, ada pula yang mengatakan Abu
Laila yaitu Usman bin Affan r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda:
“Tidak ada hak apapun bagi anak Adam – yakni manusia – selain dari perkara-perkara ini,
yaitu rumah yang menjadi tempat kediamannya, pakaian yang digunakan untuk menutupi auratnya
dan roti tawar – tanpa lauk – beserta air.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.
Imam Termidzi berkata: “Saya mendengar Abu Dawud yaitu Sulaiman bin Aslam al-Balkhi
berkata: “Saya mendengar an-Nadhr bin Syumail, katanya: Aljilfu itu ialah roti tanpa lauk.” Lainnya
lagi berkata: “Yaitu roti yang kasar,” sedang Alharawi berkata: “Yang dimaksudkan di sini ialah
wadah roti seperti juwatik dan khurj.” Wallahu a’lam.

481. Dari Abdullah bin as-Sikhkhir – dengan kasrahnya sin dan kha’ yang disyaddahkan serta
mu’jamah keduanya r.a., bahwasanya ia berkata: “Saya datang kepada Nabi s.a.w. dan beliau sedang
membaca ayat – yang artinya: “Engkau semua dilalaikan oleh perlombaan memperbanyak kekayaan.”
Lalu beliau bersabda: “Anak Adam itu berkata: “Hartaku, hartaku! Padahal harta yang benar-benar
menjadi milikmu itu, hai anak Adam, ialah apa-apa yang engkau makan lalu engkau habiskan, apa-
apa yang engkau pakai, lalu engkau rusakkan atau apa-apa yang engkau sedekahkan lalu engkau
lampaukan – dengan tetap adanya pahala.” (Riwayat Muslim)

482. Dari Abdullah bin Mughaffal r.a., katanya: “Ada seorang lelaki berkata kepada Nabi s.a.w.:
“Ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya saya ini niscaya cinta kepada Tuan.” Beliau lalu bersabda:
“Lihatlah baik-baik apa yang engkau ucapkan itu.”Orang itu berkata lagi: “Demi Allah, sesungguhnya
saya ini niscayalah cinta kepada Tuan.” Dia berkata demikian sampai tiga kali. Kemudian beliau s.a.w. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
268
bersabda: “Jikalau engkau mencintai saya, maka sediakanlah sebuah baju tijfaf untuk menempuh
kefakiran, sebab sesungguhnya kefakiran itu lebih cepat mengenai orang yang mencintai saya
daripada cepatnya air banjir sampai di tempat penghabisannya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
Attijfaf dengan kasrahnya ta’ mutsannat dan sukunnya jim dan dengan fa’ yang dirangkapkan
yaitu sesuatu yang dikenakan pada kuda untuk menjaga dirinya dari bahaya – senjata dan lain-lain,
dan kadang-kadang pakaian sedemikian itu juga dikenakan oleh manusia.
Keterangan:
Mungkin kita akan merasakan suatu keanehan pada sabda Rasulullah s.a.w. kepada orang
yang menyatakan cintanya kepada beliau, lalu beliau bersabda supaya orang itu bersiap-siap
mengenakan baju kefakiran. Mengapa demikian dan apakah ada di balik sabda beliau itu yang
sebenarnya?
Kita wajib ingat bahwa orang yang menyatakan dirinya kepada Nabi s.a.w., baik orang di
zaman sahabat dahulu ataupun di zaman kita ini, berarti ia merasa ikut bertanggungjawab
menyebarluaskan agama yang benar yakni Islam yang dibawa olehnya, bersedia berkorban, sanggup
menderita dalam menghadapi siapapun yang hendak menghalang-halangi perkembangan agama itu.
Untuk berkorban itu, bukan hanya berupa omongan yang keluar dari bibir yang tak bertulang, tetapi
wajib disertai dengan perbuatan, dengan menginfakkan dan membelanjakan harta, menyumbangkan
tenaga dan fikiran dan bilamana diperlukan berjihadpun suka mengikutinya. Jadi bukan sebaliknya,
misalnya mengakukan dirinya mencintai Nabi s.a.w., namun perbuatannya jauh bertentangan dengan
ajaran yang dibawa oleh Islam.
Karena itu, jikalau benar-benar mencintai Nabi, pengabdian dan pengorbanan wajib ada.
Orang yang bersikap demikian itulah yang dimaksudkan oleh beliau s.a.w. supaya menyiapkan diri
untuk mengenakan baju tijfaf liifaqri sebagaimana yang tercantum dalam Hadis di atas. Wallahu a’lam.

483. Dari Ka’ab bin Malik r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang dikirimkan ke tempat kambing itu lebih
berbahaya padanya daripada tamaknya seseorang itu pada harta dan kemegahan dalam
membahayakan agamanya,”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

484. Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. tidur di atas selembar tikar, lalu
bangun sedang di lambungnya tampak bekas tikar itu. Kami berkata: “Ya Rasulullah, alangkah
baiknya kalau kita ambilkan saja sebuah kasur untuk Tuan.” Beliau bersabda: “Apakah untukku ini
dan apa pula untuk dunia -maksudnya: bagaimana saya akan senang pada dunia ini. Saya di dunia
ini tidaklah lain kecuali seperti seorang yang mengendarai kenderaan yang bernaung di bawah pohon,
kemudian tentu akan pergi dan meninggalkan pohon itu.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

485. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Orang-orang fakir itu akan masuk syurga sebelum orang-orang kaya dengan selisih waktu
lima ratus tahun.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

486. Dari Ibnu Abbas dan Imran bin Hushain radhiallahu ‘anhum dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Saya telah menjenguk dalam syurga, maka saya melihat bahwa sebagian banyak
penghuninya adatah kaum fakir dan saya juga telah menjenguk dalam neraka, maka saya melihat
bahwa sebagian banyak penghuninya adalah para wanita.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
269
Muttafaq ‘alaih dari riwayat Ibnu Abbas. Imam Bukhari meriwayatkan pula dari riwayatnya
Imran bin Hushain.

487. Dari Usamah bin Zaid, radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w. sabdanya:
“Saya berdiri di pintu syurga, maka sebagian besar orang yang memasukinya itu ialah orang-
orang miskin, sedang orang-orang yang kaya – berharta – semua ditahan dulu, hanya saja orang-orang
yang menjadi ahli neraka telah diperintah untuk dimasukkan dalam neraka seluruhnya.” (Muttafaq
‘alaih)
Aljaddu ialah bagian harta dan kekayaan, Hadis ini telah lalu keterangannya dalam bab:
Keutamaan kaum lemah.

488. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Setepat-tepatnya kalimat yang
diucapkan oleh seseorang syair ialah ucapan Labid – yang artinya: “Ingatlah, semua benda yang selain
Allah adalah batil – atau rusak dan tidak kekal.” (Muttafaq ‘alaih)
Lanjutan dari sya’ir di atas ialah:
“Dan setiap kenikmatan itu pasti akan hilang yakni tidak kekal.”
Jadi yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. hanyalah separuh bait yang pertama, sedang yang lanjutannya tidak.
Sebabnya ialah karena ada sesuatu kenikmatan yang tetap kekal, yaitu kenikmatan yang akan diperoleh ahli syurga, apabila
mereka telah berada di dalamnya. Kenikmatan di situ kekal abadi dan tidak akan lenyap sampai kapanpun juga.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
270
Bab 56

Keutamaan Lapar, Hidup Serba Kasar, Cukup Dengan Sedikit
Saja Dalam Hal Makan, Minum, Pakaian Dan Lain-lain Dari
Ketentuan-ketentuan Badan Serta Meninggalkan Kesyahwatan-
kesyahwatan (Keinginan-keinginan Jasmaniyah)

Allah Ta’ala berfirman:
“Kemudian mereka digantikan oleh sesuatu angkatan yang meninggalkan shalat dan memperturutkan
keinginan nafsu, maka oleh sebab itu, mereka akan menemui kebinasaan. Kecuali orang yang bertaubat dan
beriman serta beramal shalih, maka mereka itu akan memasuki syurga dan tidak dianiaya sedikitpun.”
(Maryam: 59-60) Allah Ta’ala berfirman pula:
“Kemudian keluarlah ia – yakni Qarun – pada kaumnya dengan perhiasannya – yang indah-indah.
Orang yang menghendaki kehidupan dunia berkata: “Wahai, kiranya kita mempunyai seperti apa yang
diberikan kepada Qarun, sesungguhnya ia mempunyai bagian keuntungan yang besar – yakni bernasib baik
sekali. Tetapi orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan berkata: “Celaka engkau semua itu, pahala dari
Allah adalah lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal shalih.” (al-Qashash: 79-80)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Kemudian pada hari itu – yakni hari kiamat, niscayalah engkau semua akan ditanya tentang
kesenangan – dunia.” (at-Takatsur: 8)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Barangsiapa yang menginginkan kehidupan yang sekarang, maka Kami segerakan – memberikan –
kepadanya apa yang Kami kehendaki, untuk orang yang Kami sukai, kemudian Kami jadikan untuknya neraka
jahannam, ia masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela dan dihalaukan – terusir.” (al-lsra’: 18)
Ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali dan dapat dimaklumi.

489. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Tidak pernah kenyang keluarga Muhammad
s.a.w. itu dari roti gandum selama dua hari terus-menerus, keadaan sedemikian ini sampai beliau
s.a.w. dicabut ruhnya.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan:
“Tidak pernah kenyang keluarga Muhammad s.a.w. itu sejak beliau datang di Madinah dari
makanan gandum selama tiga hari berturut-turut, sehingga beliau dicabut ruhnya – wafat.”

490. Dari Urwah dari Aisyah radhiallahu ‘anha, bahwasanya Aisyah pernah berkata: “Demi
Allah, hai anak saudaraku, sesungguhnya kita melihat ke bulan sabit, kemudian timbul pula bulan
sabit, kemudian timbul pula bulan sabit. Jadi tiga bulan sabit yang berarti dalam dua bulan lamanya,
sedang di rumah-rumah keluarga Rasulullah s.a.w. tidak pernah ada nyala api.” Saya – yakni Urwah –
berkata: “Hai bibi, maka apakah yang dapat menghidupkan anda sekalian?” Aisyah radhiallahu ‘anha
menjawab: “Dua benda hitam, yaitu kurma dan air belaka, hanya saja Rasulullah s.a.w. mempunyai
beberapa tetangga dari kaum Anshar, mereka itu mempunyai beberapa ekor unta manihah,
49 lalu
mereka kirimkanlah air susunya itu kepada Rasulullah s.a.w. kemudian memberikan minuman itu
kepada kita.” (Muttafaq ‘alaih)

49 Mengenai pengertian apa yang disebul unta “manihah”, harap dilihat dalam Hadis no. 138 Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
271
491. Dari Said al-Maqburi dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia berjalan melalui kaum yang
di hadapan mereka itu ada seekor kambing yang sedang dipanggang. Mereka memanggilnya, tetapi
ia enggan untuk ikut memakannya dan ia berkata: “Rasulullah s.a.w. keluar dari dunia – yakni wafat –
dan tidak pernah kenyang dari roti gandum.” (Riwayat Bukhari)

492. Dari Anas r.a., katanya: “Nabi s.a.w. itu tidak pernah makan di atas meja sehingga beliau
wafat, juga tidak pernah makan roti yang diperhaluskan buatannya sehingga beliau wafat.” (Riwayat
Bukhari)
Dalam riwayatnya Imam Bukhari yang lain disebutkan: “Juga beliau s.a.w. tidak pernah
melihat kambing yang disamit dengan matanya samasekali,” disamit artinya dihilangkan bulu-
bulunya lalu dibakar dengan kulitnya sekali.
50

493. Dari an-Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Sungguh-sungguh saya
pernah melihat Nabimu semua s.a.w. dan beliau tidak mendapatkan kurma bermutu rendahpun yang
dapat digunakan untuk mengisi perutnya.” (Riwayat Muslim)
Daqal adalah kurma yang bermutu rendah.

494. Dari Sahal bin Sa’ad r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. tidak pernah melihat roti putih sama
sekali sejak beliau di utus oleh Allah Ta’ala sehingga dicabut ruhnya oleh Allah Ta’ala. Kepada Sahal
ini ditanyakan: “Apakah di zaman Rasulullah s.a.w. itu engkau semua tidak mempunyai alat
pengayak?” Ia menjawab: “Rasulullah s.a.w. tidak pernah melihat alat pengayak itu sejak beliau
diutus oleh Allah Ta’ala sehingga dicabut ruhnya oleh Allah Ta’ala.” Kepadanya ditanyakan lagi:
“Bagaimana caranya engkau semua makan gandum kalau tidak diayak?” Ia menjawab: “Kita semua
menumbuknya dan meniupkannya,kemudian beterbanganlah benda-benda yang dapat terbang
daripadanya itu lalu mana yang tertinggal, maka itulah yang kami basahi untuk dijadikan adukan
tepung-untuk membuat roti.” (Riwayat Bukhari)
Ucapannya Annaqi dengan fathahnya nun dan kasrahnya qaf serta syaddahnya ya’ yaitu roti
yang berwarna putih dan itulah yang disebut darmak.
Tsarrainahu dengan tsa’ mutsallatsah kemudian ra’ musyaddadah lalu ya’ mutsannat di
bawahnya, lalu nun, artinya kita basahi dan kita jadikan adukan tepung – guna membuat roti.

495. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. pada suatu hari atau suatu malam
keluar, kemudian tiba-tiba bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiallahu ‘anhuma, lalu beliau
bertanya: “Apakah yang menyebabkan engkau berdua keluar ini?” Keduanya menjawab: “Karena
lapar ya Rasulullah.” Beliau lalu bersabda: “Adapun saya, demi Zat yang jiwaku ada di dalam
genggaman kekuasaanNya, niscayalah yang menyebabkan saya keluar ini adalah sesuatu yang juga
menyebabkan engkau berdua keluar itu – yakni sama-sama karena lapar – Ayolah pergi.” Keduanya
pergi bersama beliau s.a.w., lalu mendatangi seorang lelaki dari kaum Anshar, tiba-tiba lelaki itu tidak
sedang di rumahnya. Ketika isterinya melihat Nabi s.a.w., lalu berkata: Marhaban wa ahlan. Selamat
datang di rumah ini dan harap mendapatkan keluarga yang baik. Rasulullah s.a.w. lalu bertanya: “Di
mana Fulan – suamimu?” Isterinya menjawab: “Ia pergi mencari air tawar untuk kita.” Tiba-tiba di saat
itu orang Anshar – suaminya itu – datang. Ia melihat kepada Rasulullah s.a.w. dan kedua orang
sahabatnya, kemudian berkata: “Alhamdulillah. Tiada seorangpun yang pada hari ini mempunyai
tamu-tamu yang lebih mulia daripada saya sendiri. Orang itu lalu pergi kemudian datang lagi
menemui tamu-tamunya itu dengan membawa sebuah batang kurma – berlobang – berisikan kurma
berwarna, kurma kering dan kurma basah. lapun berkata: “Silakanlah makan.”Selanjutnya ia
mengambil pisau,lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jangan menyembelih yang mengandung air susu.”
Orang Anshar itu lalu menyembelih untuk tamu-tamunya itu, kemudian mereka makan kambing itu,

50 Ini adalah yang biasa dimakan oleh golongan kaum hartawan yang gemar berfoya-foya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
272
juga kurma dari batang kurma tadi serta minum pulalah mereka. Setelah semuanya itu kenyang dan
segar-tidak kehausan-lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: “Demi Zat yang jiwaku ada di dalam
genggaman kekuasaanNya, niscayalah engkau semua akan ditanya dari kenikmatan yang engkau
semua rasakan ini pada hari kiamat.
Engkau semua dikeluarkan dari rumahmu oleh kelaparan. Kemudian engkau semua tidak
kembali sehingga engkau semua memperoleh kenikmatan ini.” (Riwayat Muslim)
Ucapannya yasta’dzibu artinya mencari air tawar dan itulah air yang bagus. Al-‘izdqu dengan
kasrahnya ‘ain dan sukunnya dzal mu’jamah, yaitu batang atau dahan – kurma dan lain-lain. Almud-
yatu dengan dhammahnya mim atau boleh pula dikasrahkan, yaitu pisau. Alhalub ialah binatang yang
berisikan susu dalam teteknya.
Pertanyaan mengenai kenikmatan ini adalah pertanyaan tentang banyak jumlahnya
kenikmatan, bukan pertanyaan sebagai olok-olok dan penyiksaan.
Wallahu a’lam.
Adapun orang Anshar yang didatangi oleh Rasulullah s.a.w. serta kedua orang sahabatnya itu
ialah Abul Haitsam bin at-Taihan. Demikianlah dalam sebuah Hadis yang dijelaskan menurut riwayat
Termidzi dan lain-lain.

496. Dari Khalid bin Umar al-Adawi, katanya: “Utbah bin Ghazwan berkhutbah
kepada kita dan ia adalah menjabat sebagai gubernur di Bashrah. Ia bertahmid kepada Allah
serta memujiNya, kemudian berkata: “Amma ba’du, sesungguhnya dunia ini sudah
memberitahukan akan kerusakannya dan akan menyingkir dengan cepatnya, maka
daripadanya itu tidak akan tertinggal melainkan sisanya yang sedikit sekati, sebagaimana
sisanya wadah yang dikumpulkan isinya itu oleh pemiliknya. Sesungguhnya engkau semua
pasti berpindah dari dunia ini, ke perumahan yang tidak akan ada lenyapnya -yakni kekal.
Maka dari itu berpindahlah dengan sebaik-baik bekal yang ada padamu semua.
Sesungguhnya saja telah disebutkan kepada kita – oleh Nabi s.a.w. – bahwa sebuah batu yang
dilemparkan dari tepi Jahanam itu lalu jatuh ke dalamnya sampai selama tujuhpuluh tahun,
tetapi belum lagi mencapai dasarnya. Demi Allah, niscayalah Jahanam itu benar-benar akan
dipenuhi, adakah engkau semua heran tentang itu? Juga niscayalah telah disebutkan kepada
kita bahwasanya antara dua daun pintu dari beberapa daun pintu syurga itu adalah berjarak
sejauh perjalanan empat puluh tahun. Niscayalah pula akan datang terhadap syurga itu
suatu hari bahwa ia menjadi penuh padat karena sesaknya – yakni berjejal-jejal orang hendak
memasukinya. Saya sendiri telah mengalami bahwa diri saya termasuk yang ketujuh dari
tujuh orang yang menyertai Rasulullah s.a.w., yang kita tidak memiliki makanan apapun,
melainkan daun-daunan pohon, sehingga banyaklah luka-luka yang timbul di rahang kita,
kemudian saya mendapatkan selembar kain, lalu saya sobeklah kain itu untuk dibagikan
antara saya sendiri dengan Sa’ad bin Malik, jadi saya bersarung dengan separuh kain itu dan
Sa’ad juga bersarung dengan separuhnya lagi.
Selanjutnya pada hari ini, seseorang di antara kita berdua itu tidaklah menjabat
melainkan sebagai seorang gubernur dari sebuah daerah dari sekian banyak daerah yang ada.
Sesungguhnya saya mohon perlindungan kepada Allah kalau saya merasa dalam diri sendiri
itu sebagai orang yang agung, sedang di sisi Allah hanyalah kecil belaka.” (Riwayat Muslim)
Ucapannya adzanat, dengan madnya alif, artinya memberitahukan. Shurmun dengan
dhammahnya dhad yaitu putus atau lenyap Wallat hadzdzaa dengan ha’ muhmalah yang
difathahkan lalu dzal mu’jamah musyaddadah lalu alif mamdudah, artinya cepat.
Ashshubabah dengan dhammahnya shad muhmalah, artinya sisa yang sedikit. Yatashabbuba
dengan syaddahnya ba’ sebelum ha’ artinya mengumpulkannya. Alkazhizh, artinya yang Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
273
banyak serta penuh padat. Qarihat dengan fathahnya qaf dan kasrahnya ra’, artinya di tempat
itu banyak luka-lukanya.

497. Dari Abu Musaal-Asy’ari r.a., katanya: “Aisyah radhiallahu ‘anha mengeluarkan
untuk kita – maksudnya agar kita dapat melihatnya – sebuah baju dan sarung kasar, lalu ia
berkata: “Rasulullah s.a.w. dicabut ruhnya sewaktu mengenakan kedua pakaian ini.”
(Muttafaq ‘alaih)

498. Dari Sa’ad bin Abu Waqqash r.a., katanya: “Sesungguhnya saya itu niscayalah pertama-
tama orang Arab yang melempar dengan panahnya fi-sabilillah. Kita semua waktu itu berperang
beserta Rasulullah s.a.w. dan kita tidak mempunyai makanan sedikitpun melainkan daun pohon
hublah dan daun pohon samurini,sehingga seseorang dari kita itu niscayalah mengeluarkan kotoran
besar sebagaimana keadaan kambing kalau mengeluarkan kotoran besarnya dan tidak dapat
bercampur dengan lainnya – yakni bulat-bulat serta kering, karena tidak ada yang dimakan.”
(Muttafaq ‘alaih)
Alhublah dengan dhammahnya ha’ dan sukunnya ba’ muwah-hadah, juga samur adalah dua
macam pohon-pohonan yang terkenal di daerah badiah yakni tanah Arab bagian pedalaman.

499. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad ini makanan sekadar menutup kelaparan.”
(Muttafaq ‘alaih)
Ahli lughat dan gharib – yakni yang memperbincangkan mufradat dari al-Quran dan al-Hadis
– mengatakan, bahwa artinya qut ialah sesuatu yang dimakan untuk menutup sisa hidup.

500. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Demi Zat yang tiada Tuhan melainkan Dia,
sesungguhnyaiah bahwa saya menyandarkan hatiku ke bumi karena kelaparan dan sesungguhnya
pula bahwa saya mengikatkan batu pada perut saya karena kelaparan. Sebenarnya saya pernah
duduk-duduk pada suatu hari di jalanan orang-orang yang sama keluar melalui jalanan itu – untuk
mencari nafkahnya masing-masing. Kemudian Nabi s.a.w. berjalan melalui tempat saya dan beliau
tersenyum ketika melihat saya, karena mengetahui keadaan dan hal-ihwal yang ada dalam wajahku
dan diriku, kemudian beliau bersabda: “Abu Hir.” Saya menjawab: “Labbaik ya Rasulullah.” Beliau
bersabda lagi: “Mari ikut,” dan beliau terus berlalu dan saya mengikutinya. Selanjutnya beliau
masuklah di rumah keluarganya, saya mohon izin lalu beliau mengizinkan masuk untukku. Sayapun
masuklah, di situ beliau menemukan susu dalam gelas. Beliau bertanya: “Dari manakah susu ini?”
Keluarganya berkata: “Fulan atau Fulanah itu menghadiahkan untuk Tuan.” Beliau bersabda: “Abu
Hir.” Saya menjawab: “Labbaik ya Rasulullah.” Beliau bersabda pula: “Susullah para ahlush-shuffah,
lalu panggillah mereka untuk datang padaku.”
Abu Hurairah berkata: “Ahlush-shuffah itu adalah merupakan tamu-tamu Islam, karena tidak
bertempat pada sesuatu keluarga, tidak pula berharta dan tidak berkerabat pada seseorangpun.
Jikalau ada sedekah – zakat – yang datang pada Nabi s.a.w. lalu sedekah -atau zakat – itu dikirimkan
semuanya oleh beliau kepada mereka itu dan beliau sendiri tidak mengambil sedikitpun daripadanya,
tetapi kalau beliau menerima hadiah, maka dikirimkanlah kepada orang-orang itu dan beliau sendiri
mengambil sebagian daripadanya. Jadi beliau bersama-sama dengan para ahlush-shuffah itu untuk
menggunakannya.”
Perintah Nabi s.a.w. memanggil ahlush-shuffah itu tidak mengenakkan hati saya dan oleh
sebab itu saya berkata: “Apa hubungannya susu ini untuk diberikan ahlush-shuffah. Saya adalah lebih
berhak untuk memperoleh susu ini dengan sekali minuman saja, agar saya dapat merasa kuat
tubuhku.” Kemudian, jikalau orang-orang itu datang, Nabi s.a.w. tentu menyuruh saya agar saya
memberikan itu kepada mereka. Barangkali tidak akan dapat sampai padaku – yakni bahwa saya
tidak memperoleh bagian – susu itu, tetapi juga tidak ada jalan lain kecuali mentaati Allah dan Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
274
mentaati RasulNya s.a.w. Oleh karena itu mereka saya datangi dan saya panggillah semuanya.
Mereka menghadap dan meminta izin, lalu Nabi s.a.w. mengizinkan mereka masuk, juga sama
mengambil tempat duduk sendiri-sendiri dalam rumah.
Beliau lalu bersabda: “Abu Hir.” Saya menjawab: “Labbaik ya Rasulullah.” Beliau bersabda lagi:
“Ambillah susu itu dan berikanlah kepada mereka.”
Abu Hurairah berkata: “Saya lalu mengambil gelas, kemudian saya berikan pada seseorang
dulu. Ia minum sampai kenyang minumnya lalu gelas dikembalikan. Seterusnya saya berikan kepada
yang lain, ia pun minumlah sampai kenyang pula minumnya, lalu dikembalikanlah gelasnya,
sehingga akhirnya sampai giliran saya memberikan itu kepada Nabi s.a.w., sedang orang-orang
ahlush-shuffah itu sudah puas minum semuanya. Beliau s.a.w. mengambil gelas lalu diletakkan di
tangannya, kemudian beliau melihat saya dan tersenyum, kemudian bersabda: “Abu Hir.” Saya
menjawab: “Labbaik ya Rasulullah.” Beliau bersabda pula: “Sekarang tinggallah saya dan engkau –
yang belum minum.” Saya menjawab: “Benar Tuan, ya Rasulullah.” Beliau bersabda: “Duduklah dan
minumlah.” Saya pun duduklah lalu saya minum. Beliau bersabda lagi: “Minumlah lagi.” Sayapun
minumlah. Beliau tidak henti-hentinya bersabda: “Minumlah lagi,” sehingga saya berkata: “Tidak,
demi Allah yang mengutus Tuan dengan benar, saya sudah tidak mendapatkan jalan lagi untuk
minum itu – artinya sudah amat kenyang minumnya itu. Setelah itu beliau bersabda: “Kalau begitu,
berikanlah saya gelas itu “Gelaspun saya berikan, kemudian beliau memuji kepada Allah Ta’ala dan
membaca bismillah di permulaan minumnya lalu beliau minumlah sisanya itu.” (Riwayat Bukhari)

501. Dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Niscayalah saya pernah
mengalami diriku bahwa saya jatuh tersungkur antara mimbarnya Rasulullah s.a.w. dengan biliknya
Aisyah radhiallahu ‘anha sampai tidak sadarkan diri. Kemudian datanglah padaku seseorang yang
datang, lalu ia meletakkan kakinya di atas leher saya dan ia menyangka bahwa sesungguhnya saya
adalah orang gila, padahal saya tidaklah kejangkitan penyakit gila, tetapi jatuh saya tadi hanyalah
karena kelaparan.” (Riwayat Bukhari)

502. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. wafat sedang baju besinya
sedang digadaikan pada seorang Yahudi dengan nilai tiga puluh sha’ – gantang – dari gandum.”
(Muttafaq ‘alaih)

503. Dari Anas r.a., katanya: “Nabi s.a.w. menggadaikan baju besinya dengan gandum dan
saya berjalan ke tempat Nabi s.a.w. dengan membawa roti gandum dan lemak cair yang sudah
berubah keadaannya. Sungguh-sungguh saya mendengar beliau s.a.w. bersabda: “Tiada sesuatupun
pada pagi-pagi ini melainkan hanya segantang untuk para keluarga Muhammad dan tidak ada untuk
sore harinya nanti kecuali segantang pula.” Padahal seluruh keluarganya itu adalah sembilan rumah.”
(Riwayat Bukhari)

504. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: sungguh-sungguh saya telah melihat tujuh puluh orang
dari golongan ahlush-shuffah -kaum fakir miskin di Madinah, tiada seorangpun di antara mereka itu
yang berselendang. Ada kalanya mengenakan sarung dan ada kalanya pula baju. Mereka
mengikatkan itu pada leher-lehernya.
Di antaranya ada yang sampai pada separuh kedua betisnya dan di antaranya ada yang
sampai pada kedua mata kakinya, lalu dikumpulkan – kedua belahannya itu – karena enggan kalau
sampai terlihat auratnya.” (Riwayat Bukhari)

505. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Hamparan Rasulullah s.a.w. itu terbuat dari kulit
dan isinya adalah sabut.” (Riwayat Bukhari)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
275
506. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Kita semua duduk-duduk bersama
Rasulullah s.a.w., tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari kaum Anshar, lalu ia memberi salam pada
beliau itu. kemudian orang Anshar tadi menyingkir. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Hai saudara kaum
Anshar, bagaimanakah keadaan saudaraku Sa’ad
51 bin Ubadah?” Orang itu menjawab: “Baik saja.”
Beliau s.a.w, bersabda lagi: “Siapakah di antara engkau semua yang meninjaunya?” Kemudian beliau
s.a.w. berdiri dan kitapun berdiri bersamanya dan kita berjumlah sepuluh orang lebih – tiga sampai
sembilan. Kita semua yang pergi itu tidak berterumpah, tidak pula bersepatu, bersongkok ataupun
bergamis, sedangkan kita berjalan di tempat yang tandus, hampir tidak ada tanamannya, sehingga
datanglah kita di tempatnya. Kaumnya Sa’ad bin Ubadah lalu mundur dari sekelilingnya, sehingga
mendekatlah Rasulullah serta semua sahabat yang menyertainya.” (Riwayat Muslim)

507. Dari Imran bin al-Hushain radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Sebaik-baik engkau sekalian adalah orang-orang yang sekurun – semasa – denganku,
kemudian yang mengikutinya – yang datang sesudahnya – kemudian orang-orang yang
mengikutnya.” Imran berkata: “Saya tidak tahu, adakah Nabi s.a.w. mengucapkannya itu dua atau
tiga kali.”
Nabi s.a.w. selanjutnya menyabdakan:
“Kemudian akan datanglah sesudah mereka itu sesuatu kaum yang menjadi saksi, tetapi tidak
dapat dipercaya kesaksiannya. Mereka juga berkhianat dan tidak dapat dipercaya amanatnya,
demikian pula mereka bernazar, tetapi tidak suka memenuhi nazarnya dan tampaklah kegemukan
dalam tubuh mereka,” – yakni gemuk yang disebabkan karena terlampau banyak makan, minum dan
bersenang-senang dan bukan gemuk karena kejadiannya memang gemuk.” (Muttafaq ‘alaih)

508. Dari Abu Umamah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Hai anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau memberikan apa-apa yang kelebihan padamu,
sebenarnya hal itu adalah lebih baik untukmu dan jikalau engkau tahan – tidak engkau berikan
siapapun, maka hal itu adalah menjadikan keburukan untukmu. Engkau tidak akan tercela karena

51 Sahabat Sa’ad bin Mu’az al-Anshari, yakni dari golongan kaum Anshar r.a. ini adalah pemimpin atau kepala
suku atau kabilah Aus. Nama kun-yahnya ialah Abu ‘Amr. Dialah yang tercantumkan dalam sebuah Hadis
shahih yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w., yaitu:

“Arasynya Allah yang Maha Pengasih telah bergoncang dengan sebab kematian Sa’ad bin Mu’az.”
Dalam hal ini ada beberapa ahli syair yang menggubahnya,di antaranya ialah yang berbunyi:

Tiada bergoncanglah arasy Allah sebab kematian seseorang yang meninggal dunia.
Yang pernah kita dengar perihal itu, melainkan sebab kematian Sa’ad yaitu Abu ‘Amr.
Demikianlah yang dapat dikutip dari hamisy alau pinggir sebagian naskah asli, diturun dari tulisan yang mulia
Imam Nawawi sendiri, penyusun kitab ini rahimahul Laahu Ta’ala (Semoga Allah Ta’ala mengaruniakan
kerahmatan kepadanya). Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
276
adanya kecukupan – maksudnya menurut syariat engkau tidak akan dianggap salah, jikalau
kehidupanmu itu dalam keadaan yang cukup dan tidak berlebih-lebihan. Lagi pula mulailah – dalam
membelanjakan nafkah – kepada orang yang wajib engkau nafkahi.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

509. Dari Ubaidullah bin Mihshan al-Anshari al-Khathmi r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Barangsiapa di antara engkau semua telah merasa aman – dari musuhnya – dalam dirinya,
sihat dalam tubuhnya, memiliki keperluan hidup – makan, minum, obat dan apa-apa yang
dibutuhkan dalam kehidupannya – pada hari itu, maka ia telah dikaruniai dunia dengan keseluruhan
isinya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
Sirbihi dengan kasrahnya sin muhmalah artinya ialah dirinya, ada yang mengatakan bahwa
artinya itu ialah kaumnya.

510. Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Sungguh berbahagialah orang yang masuk Agama Islam serta diberi rezeki cukup dan diberi
sifat qana’ah – suka menerima -dengan apa-apa yang telah dikaruniakan oleh Allah.” (Riwayat
Muslim)

511. Dari Abu Muhammad yaitu Fadhalah bin Ubaid al-Anshari r.a. bahwasanya ia
mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Untung besarlah kehidupan seseorang yang telah dikarunia petunjuk untuk memasuki
Agama Islam, sedang hidupnya itu adalah dalam keadaan cukup dan pula ia bersifat qana’ah –
menerima.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

512. Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. dalam beberapa malam
yang berturut-turut itu bermalam dalam keadaan terlipat – maksudnya terlipat perutnya karena lapar,
sedang para keluarganya tidak mendapatkan sesuatu untuk makan malam, juga sebagian banyak roti
yang dimakan itu adalah roti terbuat dari gandum.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

513. Dari Fadhalah bin Ubaid r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. itu apabila bersembahyang
dengan para manusia, maka ada beberapa orang lelaki yang jatuh tersungkur dari berdiri mereka itu
ketika dalam shalatnya, disebabkan karena kefakiran yang sangat -yakni karena sangatnya kelaparan
sehingga tidak kuat berdiri. Mereka itu adalah ahlush-shuffah, sehingga orang A’rab – orang-orang
Arab dari pedalaman – mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang gila. Kemudian apabila
Rasulullah s.a.w. telah selesai bersembahyang, lalu menghadap ke arah mereka itu dan berkata:
“Andaikata engkau semua mengetahui apa yang disediakan untukmu semua di sisi Allah Ta’ala,
niscayalah engkau semua senang kalau engkau semua bertambah kefakiran dan hajatnya – dari
sekarang ini.
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis shahih.
Alkhashashab ialah kekurangan dan kelaparan yang sangat.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
277
514. Dari Abu Karimah, yaitu al-Miqdad bin Ma’dikariba r.a., katanya: “Saya mendengar
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tidaklah seseorang memenuhi sesuatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya.
Cukuplah sebenarnya seseorang itu makan beberapa suapan yang dapat mendirikan – menguatkan –
tulang rusuknya. Maka jikalau makanan itu harus diisikannya, maka sepertiga hendaklah untuk
makanannya dan sepertiga untuk minumannya dan sepertiga lagi untuk pernafasannya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

515. Dari Abu Umamah, yaitu lyas bin Tsa’laba al-Anshari al-Harits r.a., katanya: “Para sahabat
Rasulullah s.a.w. pada suatu hari menyebut-nyebutkan di sisi beliau itu tentang hal dunia – yakni
perihal kesenangan, kekayaan dan lain-lain. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidakkah engkau
semua mendengar, tidakkah engkau semua mendengar bahwa badzadzah itu termasuk keimanan,
bahwa badzadzah itu termasuk keimanan.” Yakni taqahhul. (Riwayat Abu Dawud)
Albadzadzah dengan ba’ muwahhadah dan dua dzal yang mu’jamah artinya ialah keadaan yang
serba kusut dan meninggalkan pakaian yang indah-indah. Adapun taqahhul, dengan qaf dan ha’ maka
para ahli Lughat mengatakan bahwa orang yang bertaqahhul ialah orang yang kering kulitnya karena
keadaan hidupnya yang serba kasar dan meninggalkan kemewahan – dalam segala hal.

516. Dari Abu Abdillah bin Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Kita dikirimkan
oleh Rasulullah s.a.w. – ke medan peperangan – dan mengangkat Abu Ubaidah r.a. sebagai amir –
panglima – untuk memimpin kita, guna menemui kafilah orang-orang Quraisy. Kita semua membawa
bekal sebuah tempat berisi kurma dan kita tidak menemukan selain itu. Abu Ubaidah memberikan
kita sekurma demi sekurma. Kepada kita ditanyakan – oleh orang lain: “Bagaimanakah engkau semua
berbuat dengan sebiji kurma itu.” Jawabnya: “Kita mengisapnya sebagaimana seorang anak bayi
mengisap tetek. Kemudian kita minum air setelah itu. Keadaan sedemikian ini mencukupi kita untuk
sehari itu sampai malam. Kita juga memukul daun-daunan dengan tongkat-tongkat kita, lalu kita
basahi dengan air, kemudian kita makanlah itu. Seterusnya kita berangkat ke pantai laut, lalu
tampaklah di atas kita di pantai laut tadi, seolah-olah seperti tumpukan pasir yang besar, lalu kitapun
mendatanginya. Tiba-tiba yang tampak itu adalah seekor binatang yang dinamakan ikan lodan – hiu.
Abu Ubaidah lalu berkata: “Bangkai,” kemudian ia berkata lagi: “Oh tidak – maksud-nya tidak haram
diambil dagingnya untuk dimakan. Bahkan kita ini adalah utusan-utusan dari Rasulullah s.a.w. dan
dalam berjuang fisabilillah. Engkau semua adalah dalam keadaan terpaksa. Maka dari itu makanlah
olehmu semua.” Kita semua berdiam – sambil makan ikan tersebut – dalam waktu sebulan lamanya
dan jumlah kita seluruhnya adalah tigaratus orang, sehingga kita semuapun menjadi gemuklah.
Niscayalah saya melihat bahwa kita semua menciduk dari lobang matanya itu dengan beberapa
gayung akan minyaknya dan kita memotong daripadanya itu beberapa potongan daging sebesar
lembu atau sekira selembu-selembu besarnya. Sungguh-sungguh Abu Ubaidah menyuruh seseorang
dari kita sebanyak tigabelas orang, diperintah olehnya supaya duduk dalam lobang matanya dan
supaya mengambil tulang rusuknya, lalu ditegakkan dan dimuatkan pada unta yang terbesar yang
ada beserta kita. Ia berjalan di bawahnya. Kita juga mengambil bekal dari dagingnya yang telah
djkeringkan – dijadikan dendeng.
Setelah kita semua datang di Madinah, kita mendatangi Rasulullah s.a.w., lalu kita
ceriterakanlah hal itu kepada beliau, lalu beliau bersabda: “Itu adalah rezeki yang dikeluarkan oleh
Allah untukmu semua. Adakah engkau semua membawa sedikit dagingnya, supaya dapat
memberikan sedekahnya untuk makanan kita?” Kita semua mengirimkan kepada Rasulullah s.a.w.
sebagian dagingnya itu, kemudian beliau s.a.w. memakannya.” (Riwayat Muslim)
Aljirab ialah wadah dari kulit yang sudah dapat dimaklumi. Lafaz ini dibaca dengan
kasrahnya jim atau boleh pula dengan fathahnya, tetapi dengan kasrah adalah lebih fashih.
Namashshuha dengan fathahnya mim. Alkhabath ialah daun-daunan dari pohon yang dikenal dan
dimakan oleh unta. Alkatsib ialah timbunan dari pasir. Alwaqbu dengan fathahnya wawu dan
saknahnya qaf dan sesudahnya itu ialah ba’ muwahhadah, ialah lobang mata. Alqilal ialah gayung. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
278
Aifidar dengan kasrahnya fa’ dan fathahnya dal yaitu beberapa potong. Rahala ba’ira yaitu
memberikan beban pada unta. Alwasyaiq dengan syin mu’jamah dan qaf ialah daging yang dipotong-
potong untuk dikeringkan.
Wallahu a’lam.

517. Dari Asma’ binti Yazid radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Ujung lengan baju gamisnya
Rasulullah s.a.w. itu adalah sampai di pergelangan tangan.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.
Arush-ghu dengan menggunakan shad dan Arrus-ghu dengan menggunakan sin, juga boleh,
artinya ialah pergelangan antara tapak tangan dengan lengan tangan bagian bawah.

518. Dari Jabir r.a., katanya: “Sesungguhnya kita semua pada hari khandak – menggali tanah
untuk perlindungan diri sebelum timbulnya peperangan dan peperangan di waktu itu disebut perang
khandak, artinya parit, kita semua menggali. Kemudian pada penggalian itu terhalang oleh adanya
gumpaian tanah yang keras. Para sahabat satna mendatangi Nabi s.a.w., lalu berkata: “Tanah keras ini
menghalang-halangi untuk kelanjutan penggalian parit.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Saya akan
turun.” Selanjutnya beliau s.a.w. terus berdiri, sedang perut beliau itu diikat di situ dengan sebuah
batu – karena kelaparan. Kita semua memang sudah selama tiga hari itu tidak merasakan rasa
makanan apapun. Nabi s.a.w. lalu mengambil cangkul, terus memukulnya, maka kembalilah tanah
keras itu bagaikan tumpukan pasir yang hancur-lebur. Kemudian saya berkata: “Ya Rasulullah,
berilah saya izin untuk pulang ke rumah.” Seterusnya saya lalu berkata kepada isteriku: “Saya telah
melihat sesuatu dalam diri Nabi s.a.w. – yakni pengganjalan perut dengan batu itu – yang tidak dapat
disabarkan lagi. Maka adakah engkau mempunyai sesuatu – yang dapat dimakan?” Isterinya
menjawab: “Saya mempunyai gandum dan kambing perempuan. Kambing itu lalu
sayasembelih,sedang isteriku menumbuk gandum, sehingga dagingnya itu kita letakkan dalam
periuk. Kemudian saya mendatangi Nabi s.a.w.,sedangkan adukan makanan itu telah pecah – yakni
sudah lumat dan halus – dan kuali yang ada di antara batu-batu itu telah hampir masak isinya. Saya
berkata kepada beliau s.a.w.: “Saya mempunyai sediktt makanan ya Rasulullah, maka dari itu silakan
Tuan berdiri – yakni pergi ke tempat saya – bersama seorang atau dua orang saja. Beliau bertanya:
“Berapa banyaknya itu?” Saya menyebutkan sebagaimana adanya – yakni kambing dengan gandum
yang cukup untuk beberapa orang saja. Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Banyak itu dan enaksekali,
Katakanlah kepada isterimu, janganlah diangkat dulu periuknya, juga jangan pula diambil roti itu
dari dapur, sehingga saya datang nanti.” Seterusnya beliau s.a.w. bersabda: “Berdirilah engkau
semua,” maka berdirilah semua kaum Muhajirin dan Anshar – yang ikut membuat parit. Saya masuk
kepada isteriku lalu saya berkata: “Celaka ini. Nabi s.a.w. datang dengan semua kaum Muhajirin dan
Anshar, jadi semua yang menyertainya.” Isterinya berkata: “Adakah beliau menanyakan banyaknya
makanan?” Saya berkata: “Ya.”
52
Seterusnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Masuklah engkau se-kalian dan jangan berjejal-
jejalan.” Beliau s.a.w. mulai memotong roti dan diberikanlah pula di situ dagingnya dan selalu
menutupi periuk dan dapur itu apabila beliau mengambil daripadanya dan mendekatkan kepada
sahabat-sahabatnya itu, kemudian ditariklah kualinya itu -sesudah diambilkan isinya. Tidak henti-
hentinya beliau s.a.w. memotong roti itu dan menciduk kuah sehingga sekalian sahabatnya itu
kenyang semua dan masih ada pula sisanya dalam kuali. Kemudian beliau s.a.w. bersabda:
“Makanlah ini dan berikanlah hadiah – kepada orang-orang lain seperti tetangga, sebab sesungguhnya
para manusia itu terkena bencana kelaparan. (Muttafaq ‘alaih)

52 Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setelah Jabir r.a. berkata: “Ya,” yang maksudnya Nabi s.a.w. telah
diberitahu bahwa makanan yang dapat disediakan itu hanya cukup untuk seorang dua orang saja. Tetapi tiba-
tiba yang diajak beliau s.a.w., adalah semua sahabat Muhajirin dan Anshar yang semuanya dalam keadaan
lapar. Isterinya lalu berkata: “Kalau begitu, Allah dan RasulNya adalah lebih mengetahui. Kita telah
memberitahukan apa yang dapat kita sediakan.” Dengan kata-kata isterinya, kesedihan Jabir r.a. yang sangat itu
menjadi lapang. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
279
Dalam riwayat lain disebutkan: Jabir berkata: “Ketika parit digali, maka saya melihat adalah
kelaparan yang sangat dalam diri Nabi s.a.w. Lalu saya kembali ke tempat isteriku dan saya berkata:
“Adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat dimakan?” karena sesungguhnya saya melihat
adanya kelaparan yang sangat dalam diri Rasulullah s.a.w.” Isteriku lalu mengeluarkan sebuah
wadah yang di dalamnya ada segantang gandum, sedang kita juga mempunyai seekor binatang
kambing kecil yang telah lulut. Binatang itu lalu saya sembelih dan isteriku menumbuk gandum.
Isteriku telah selesai pekerjaannya sebagaimana sayapun selesai pula, lalu saya potonglah dalam
kualinya, kemudian saya kembali menuju ke tempat Rasulullah s.a.w. Isteriku berkata: “Jangan
engkau membuat aku tampak celaku, sebab hanya mempunyai makanan sedikit dan ini menunjukkan
kemiskinannya – kepada Rasulullah s.a.w. dan orang-orang yang menyertainya nanti.” Selanjutnya
saya lalu mendatangi Nabi s.a.w. dan saya membisikinya. Saya berkata: “Ya Rasulullah, kita
menyembelih seekor kambing kecil untuk makanan kita dan saya juga telah menumbuk segantang
gandum. Maka dari itu, silakan Tuan datang di tempat saya bersama beberapa orang saja yang akan
menyertai Tuan.” Tiba-tiba Nabi s.a.w. berteriak dan bersabda: “Hai sekalian penggali parit,
sesungguhnya Jabir telah membuat sesuatu hidangan yang akan disuguhkan kepada kita. Maka
marilah kita semua ke rumahnya.” Kemudian Nabi s.a.w. bersabda – kepada -Jabir: “Janganlah sekali-
kali engkau turunkan kualimu dan jangan pula dijadikan roti dulu adukan gandummu itu, sehingga
saya datang.” Saya datang ke rumah dan Nabi s.a.w. juga datang sambil menyuruh orang-orang
banyak datang pula ke situ. Begitulah saya akhirnya datang di tempat isteriku. Isteriku berkata:
“Bagaimana engkau ini, bagaimana engkau ini,” maksudnya isterinya itu menyalahkan suaminya,
mengapa membawa orang-orang sebanyak itu. Saya berkata: “Saya telah mengerjakan semua yang
engkau katakan.” Isteriku lalu mengeluarkan adukan gandum kita, lalu Nabi s.a.w. berludah di
dalamnya dan mendoakan keberkahannya, kemudian menuju ke tempat kuah kita, lalu berludah pula
di situ dan juga mendoakan keberkahannya, kemudian bersabda: “Pang-gillah seorang tukang
membuat roti, supaya ia dapat menolong membuat roti bersamamu – dan yang disuruh ini adalah
isteri Jabir -dan pula ciduklah dari kualimu, tetapi janganlah kuali itu diturunkan.” Orang-orang yang
datang di saat itu adalah sebanyak seribu orang. Saya bersumpah dengan nama Allah, niscayalah
orang-orang itu semuanya dapat makan, sehingga mereka meninggalkannya dan pergi dari rumah
saya itu, sedang sesungguhnya kuali kita masih tetap berbunyi karena isinya yang mendidih
sebagaimana tadinya -sebelum diambil isinya oleh orang-orang banyak, juga sesungguhnya adukan
roti kita masih tetap menjadi roti – sebanyak asalnya.”
Ucapannya: Aradhat kud-yatun, dengan dhammahnya kaf dan sukunnya dal dan dengan ya’
yang mutsannat di bawahnya, artinya ialah segumpal tanah yang keras dan tebal yang tidak dapat
dicairkan oleh kapak. Atkatsib asalnya ialah tumpukan pasir dan yang dimaksudkan di sini ialah telah
menjadi tanah yang halus, itulah artinya lafaz ah-yala. At-atsafiyyu ialah batu-batu yang di atasnya itu
diletakkan kuali untuk memasak. Tadhaghatbu artinya berjejal-jejalan. Almaja’ah ialah kelaparan,
dengan fathahnya mim. Al-khamash dengan fathahnya kha’ mu’jamah dan mim, artinya ialah lapar.
Inkafa’tu artinya saya balik dan kembali. Albuhaimah dengan dhammahnya ba’ adalah tash-ghirnya
lafaz bahmah, yaitu kambing betina, yakni al’anaq dengan fathahnya ‘ain. Addajin yaitu binatang yang
sudah lulut di rumah. Assur ialah makanan yang diundanglah untuk memakannya itu beberapa
orang dan kata ini adalah dari bahasa Persi – Iran. Hayyahalan artinya marilah.
Ucapannya bika wa bika artinya bahwa isterinya itu membantah suaminya serta memakinya
karena ia meyakinkan bahwa makanan yang dimilikinya itu tentu tidak cukup untuk orang-orang
sebanyak itu. Jadi wanita itu merasa malu dan agaknya tersamarlah untuknya apa yang dijadikan
kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada NabiNya s.a.w. dari mu’jizat yang nyata dan
pertanda yang jelas itu. Basaqa sama dengan basbaqa atau bazaqa yakni meludah dan ini ada tiga
lughatnya, amada dengan fathahnya mim yakni sengaja atau bermaksud Iqdabl artinya
ciduklah,sedang atmiqdahab artinya ciduk atau gayung, tagbitbtbu artinya bahwa karena mendidihnya
itu keluarlah suaranya.
Wallahu a’lam.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
280
519. Dari Anas r.a., katanya: “Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim: “Saya
mendengar suara Rasulullah s.a.w. itu lemah sekali dan saya mengetahui bahwa beliau
adalah dalam keadaan lapar. Maka dari itu, apakah engkau tidak mempunyai sesuatu untuk
dimakan?” Ummu Sulaim lalu mengeluarkan beberapa bulatan dari gandum, kemudian ia
mengambil kerudungnya, kemudian ia meiipatkan roti dengan sebagian kerudung tadi, lalu
memasukkannya di bawah bajuku dan mengembalikannya padaku dengan sebagian lagi –
maksudnya bahwa Ummu Sulaim itu melipat roti dengan sebagian kerudung dan dengan
sebagiannya lagi dilipatkan untuk Anas. Seterusnya Ummu Sulaim menyuruh saya – Anas –
untuk menemui Rasulullah s.a.w., lalu saya pergi dan saya menemui Rasulullah s.a.w.
sedang duduk di dalam masjid disertai oleh orang-orang banyak. Seterusnya lalu saya berdiri
di muka orang-orang itu, kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: “Adakah engkau diutus oleh
Abu Thalhah.” Saya menjawab: “Ya.” Beliau bersabda lagi: “Apakah untuk sesuatu makanan?”
Saya menjawab: “Ya.” Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda kepada sahabat-sahabatnya yang
ada di masjid: “Berdirilah engkau semua dan berangkatlah.” Saya juga berangkat mengikuti
mereka itu, sehingga datanglah saya kepada Abu Thalhah, lalu saya memberitahukan
padanya – bahwa Nabi s.a.w. mengajak orang banyak. Abu Thalhah berkata: “Hai Ummu
Sulaim. Rasulullah s.a.w. telah datang dengan orang-orang banyak, sedangkan kita tidak mempunyai
sesuatu untuk memberi makanan kepada mereka semuanya itu.” Isterinya berkata: “Allah dan
RasulNya adalah lebih mengetahui itu.” Abu Thalhah lalu berangkat sehingga bertemu dengan
Rasulullah s.a.w., kemudian berhadapanlah Rasulullah s.a.w. dengannya sehingga keduanya itu
masuk rumah. Selanjutnya Rasulullah bersabda: “Bawa saya kemari apa yang engkau punyai, hai
Ummu Sulaim.” Wanita itu datang dengan roti tersebut di atas, lalu Rasulullah s.a.w. menyuruh
supaya dipotong-potongkan dan Ummu Sulaim memeraskan di atas roti itu suatu tempat berisi samin,
maka itulah yang merupakan lauknya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda sekehendak yang beliau
sabdakan, selanjutnya lalu bersabda pula: “Izinkanlah masuk sepuluh orang.” Orang sepuluh itu
diizinkan masuk lalu mereka semuanya makan sehingga kenyang, lalu keluarlah setelah itu.
Seterusnya beliau bersabda lagi: “Izinkanlah masuk sepuluh orang lagi.” Orang sepuluh itu diizinkan
lalu mereka makan sehingga kenyang kemudian keluarlah mereka itu pula. Beliau s.a.w. bersabda
lagi: “Izinkanlah masuk sepuluh orang lagi.” Demikianlah sehingga seluruh kaum – yakni yang
menyertai Nabi s.a.w. dari masjid – dapat makan sehingga kenyang semuanya, sedangkan jumlah
kaum itu ada tujuh puluh atau delapan puluh orang.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan: “Maka tidak henti-hentinya beliau s.a.w. memasukkan
sepuluh orang dan mengeluarkan sepuluh orang, sehingga tidak seorangpun yang tertinggal,
melainkan ia tentu telah makan sehingga kenyang, kemudian dikumpulkanlah kelebihan makanan itu,
tetapi tiba-tiba banyaknya makanan tersebut adalah sama seperti keadaan ketika orang-orang banyak
belum makan daripadanya itu.”
Dalam riwayat lain disebutkan pula: “Maka makanlah orang-orang itu sepuluh orang demi
sepuluh orang, sehingga yang sedemikian itu dilaksanakan untuk sebanyak delapanpuluh orang.
Kemudian Nabi s.a.w. makanlah setelah orang-orang itu semuanya, juga semua keluarga rumah dan
mereka masih meninggalkan sisa pula.”
Dalam riwayat lain lagi dikatakan: “Kemudian mereka masih meninggalkan sisa yang cukup
untuk disampaikan kepada tetangganya.”
Dalam riwayat lainnya lagi dikatakan:
Dari Anas r.a., katanya: “Saya datang kepada Rasulullah s.a.w. pada suatu hari, kemudian
saya menemui beliau s.a.w. itu sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya dan di perutnya
diikatkanlah dengan suatu ikatan – seperti batu dan lain-lain untuk menahan lapar. Lalu saya
bertanya kepada salah seorang sahabatnya: “Mengapa Rasulullah s.a.w. mengikat perutnya.” Orang-
orang sama berkata: “Karena lapar.” Oleh sebab itu saya lalu pergi kepada Abu Thalhah, yaitu
suaminya Ummu Sulaim binti Milhan, kemudian saya berkata: “Aduh bapak, saya sungguh-sungguh
telah melihat Rasulullah s.a.w. mengikat perutnya dengan suatu ikatan, lalu saya bertanya kepada
sebagian sahabat-sahabatnya dan mereka mengatakan bahwa hal itu karena beliau lapar.” Abu Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
281
Thalhah lalu masuk menemui ibuku – yakni Ummu Sulaim, kemudian bertanya: “Adakah sesuatu –
yang dapat dimakan?” Ummu Sulaim menjawab: “Ya, ada. Saya mempunyai beberapa potong roti dan
beberapa buah kurma. Jika Rasulullah s.a.w. datang ke tempat kita sendirian, tentu dapatlah kita
mengenyangkan beliau itu, tetapi jikalau beliau datang dengan disertai orang lain, maka makanan
kita terlampau sedikit untuk dimakan orang-orang itu.” Seterusnya Anas menyebutkan kelengkapan
Hadis ini.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
282
Bab 57

Qana’ah — Puas Dengan Apa Adanya Dan Tetap Berusaha,
‘Afaf — Enggan Meminta-minta, Berlaku Sederhana Dalam
Kehidupan Dan Berbelanja Serta Mencela Meminta Tanpa Dharurat

Allah Ta’ala berfirman:
“Tiada sesuatupun binatang yang bergerak di bumi itu, kecuali atas tanggungan Allah jualah keadaan
rezekinya.” (Hud: 6)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Berikanlah sedekah itu kepada kaum fakir yang terkepung dalam menjalankan jihad fi-sabilillah,
mereka tidak dapat berjalan keliling negeri. Orang-orang yang tidak mengetahui akan mengira bahwa mereka
itu adalah orang-orang yang kaya karena bersikap ta’affuf – enggan meminta-minta. Engkau dapat mengenal
mereka itu dengan tanda-tandanya yakni bahwa mereka itu tidak mau meminta kepada para manusia secara
berulang kali – yakni menyangat-nyangatkan permintaannya.” (al-Baqarah: 273)
Juga Allah Ta’ala berfirman:
“Dan mereka – hamba-hamba Allah yang berbakti – itu apabila menafkahkan hartanya, maka mereka itu
tidak melampaui batas – terlalu boros – dan tidak pula bersikap kikir, tetapi pertengahan antara keduanya itu.”
(al-Furqan: 67)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Tidaklah Kami menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya menyembah padaKu. Aku tidak
hendak meminta rezeki kepada mereka dan Aku tidak hendak meminta supaya mereka memberi makanan
kepadaKu.” (adz-Dzariyat: 56-57)
Adapun Hadis-hadisnya, maka sebagian besar telah diuraikan dalam kedua bab yang ada di
muka. Di antaranya yang belum terdapat di muka ialah:

520. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Bukannya yang dinamakan kaya itu
karena banyaknya harta, tetapi yang dinamakan kaya – yang sebenarnya – ialah kayanya jiwa.”
(Muttafaq ‘alaih)

521. Dari Abdullah bin ‘Amr radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sungguh berbahagialah orang yang masuk Agama Islam dan diberi rezeki cukup serta
dikaruniai sifat qana’ah oleh Allah dengan apa-apa yang direzekikan kepadanya itu.” (Riwayat Imam
Muslim)

522. Dari Hakim bin Hizam r.a.,katanya: “Saya meminta kepada Rasulullah s.a.w., lalu beliau
memberikan sesuatu padaku, lalu saya meminta lagi pada beliau, kemudian beliaupun memberikan
pula sesuatu padaku, selanjutnya beliau bersabda:
“Hai Hakim, sesungguhnya harta ini adalah sebagai benda yang kehijau-hijauan – yakni enak
dirasakan dan nyaman dipandang juga manis. Maka barangsiapa yang mengambilnya itu dengan
jiwa kedermawanan – dari orang yang memberikannya serta memintanya itu dengan tidak memaksa,
tentulah harta itu memperoleh berkah Tuhan, tetapi barangsiapa yang mengambilnya itu dengan jiwa
kelobaan – atau ketamakan, maka tidak memperoleh berkah Tuhan dalam harta tadi. Ia adalah
sebagai seseorang yang makan, namun tidak kenyang-kenyang. Tangan yang bagian atas – yang
memberi – adalah lebih mulia daripada yang bagian bawah – yang diberi.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
283
Hakim lalu berkata: “Ya Rasulullah, demi Zat yang mengutus Tuan dengan membawa
kebenaran, saya tidak akan suka lagi menerima sesuatu dari seseorangpun sepeninggal Tuan nanti,
sehingga saya akan berpisah dengan dunia – yakni sampai mati.”
Abu Bakar r.a. pernah mengundang Hakim karena hendak memberikan sesuatu padanya,
tetapi Hakim menolak untuk menerima sesuatupun dari pemberian itu. Seterusnya Umar r.a. pernah
pula memanggilnya untuk memberikan sesuatu pada Hakim itu, tetapi ia juga enggan menerima
pemberian tadi. Abu Bakar dan Umar radhiallahu ‘anhuma itu memanggil di kala keduanya menjabat
sebagai khalifah secara bergantian. Umar lalu berkata: “Hai sekalian kaum Muslimin, saya
mempersaksikan kepadamu semua atas diri Hakim ini, bahwasanya saya menawarkan padanya akan
haknya yang saya wajib membagikan untuknya dari harta rampasan, tetapi ia enggan mengambil
haknya itu.
Hakim memang tidak pernah menerima sesuatu pemberian dari seseorangpun setelah
wafatnya Nabi s.a.w., sehingga ia meninggal dunia. (Muttafaq ‘alaih)

523. Dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., katanya: “Kita semua keluar bersama
Rasulullah s.a.w. dalam melakukan sesuatu peperangan. Kita semua ada enam orang banyaknya –
yakni yang menyertai Nabi s.a.w. itu, di antara kita ada seekor unta yang kita gunakan untuk ganti-
berganti menaikinya. Maka berlobang-lobanglah kaki-kaki kita, juga kakikupun berlobang-lobang
pula dan jatuhlah kuku-kukuku. Oleh sebab itu kita lalu membalutkan beberapa helai kain pada kaki-
kaki kita itu dan dengan demikian peperangan itu dinamakan perang Dzatu riqa’ – mempunyai
beberapa balutan kain, karena kita membalutkan beberapa helai kain pada kaki-kaki kita tadi.”
Abu Burdah berkata: “Abu Musa menceriterakan Hadis ini, kemudian ia merasa tidak senang
dalam menguraikannya itu dan ia mengatakan: “Apa yang dapat saya lakukan dengan menyebut-
nyebutkannya itu?” Abu Burdah melanjutkan katanya: “Seolah-olah Abu Musa itu tidak senang kalau
menyebutkan sesuatu amalannya, lalu disiar-siarkannya.” (Muttafaq ‘alaih)
Maksudnya: Oleh sebab adanya bala’ sampai kaki-kaki menjadi rusak dan kuku-kuku lepas itu
adalah semata-mata urusan antara manusia dengan Tuhan, maka menurut anggapan Abu Musa r.a.
tidak perlu diterang-terangkan, supaya tidak dianggap sebagai memamerkan jasa atau amalan.”

524. Dari ‘Amr bin Taghlib – dengan fathahnya ta’ mutsannat di atas dan sukunnya ghain
mu’jamah dan kasrahnya fam – r.a., bahwasanya Rasulullah s.a.w. didatangi – memperoleh – harta
atau rampasan, lalu beliau s.a.w. membagikan itu. Ada beberapa orang yang beliau beri dan ada pula
beberapa orang yang beliau tinggalkan – yakni tidak diberi bagian. Kemudian sampailah suatu berita
kepada beliau bahwa orang-orang yang tidak diberi itu sama mencela cara beliau membagikan tadi.
Beliau s.a.w. lalu bertahmid kepada Allah lalu memujiNya, kemudian bersabda:
“Amma ba’du.” Sesungguhnya saya niscayalah memberikan bagian kepada golongan –
beberapa orang, karena saya mengetahui keluh kesah dalam hati mereka itu serta sesambatan mereka
yang amat sangat, sedang segolongan lain saya serahkan kepada Allah, karena Allah telah
memberikan kekayaan bathin dan kebaikan dalam hati mereka ini, di antara mereka ini adalah ‘Amr
bin Taghlib.”
‘Amr bin Taghlib berkata: “Demi Allah, saya – amat gembira mendengar pujian beliau s.a.w.
itu pada saya, sehingga karena gembiranya, maka saya – tidak suka andaikata kalimat Rasulullah
s.a.w. yang ditujukan kepada saya itu ditukar dengan ternak-ternak merah – sebagai kiasan sebaik-
baik harta bagi bangsa Arab.” (Riwayat Bukhari)

525. Dari Hakim bin Hizam r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda:
“Tangan yang bagian atas – yang memberi – adalah lebih mulia daripada tangan yang bagian
bawah -yang diberi. Dan dahulukanlah dalam pemberian itu kepada orang-orang yang menjadi
tanggunganmu – yakni yang wajib dinafkahi. Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan di luar
kebutuhan – yakni keadaan diri sendiri dan keluarga sudah dicukupi. Barangsiapa yang enggan Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
284
meminta, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya dan barangsiapa tidak membutuhkan
pemberian manusia, maka Allah akan memberikan kekayaan padanya.” (Muttafaq ‘alaih)
Ini adalah lafaznya Imam Bukhari, sedang lafaznya Imam Muslim adalah lebih ringkas lagi.

526. Dari Abu Abdir Rahman, yaitu Mu’awiyah bin Abu Sufyan yaitu Shakhr bin Harb
radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah engkau semua
mempersangatkan dalam meminta sesuatu sebab demi Allah, tidaklah seseorang dari engkau
semua itu meminta sesuatu, kemudian karena permintaannya itu lalu dapat mengeluarkan
sesuatu pemberian daripadaku untuknya, sedangkan saya tidak senang dengan cara
memintanya,selanjutnya lalu diberkahi untuk orang tadi dalam apa-apa yang saya berikan.”
(Riwayat Muslim)
Maksudnya bahwa rezeki yang berasal dari meminta, apabila rezeki itu menjadi
bertambah banyak dan kekal karena dibuat berusaha umpamanya, maka yang diminta
dengan baik yakni tidak seolah-olah memaksa adalah lebih baik dan lebih banyak berkahnya
dari yang diminta dengan nada yang seolah-olah memaksa.

527. Dari Abu Abdir Rahman, yaitu ‘Auf bin Malik al-Asyja’i r.a., katanya: “Kita semua
ada di sisi Rasulullah s.a.w. dan kita ada sembilan, delapan atau tujuh orang, kemudian
beliau s.a.w. bersabda: “Tidakkah engkau semua berbai’at kepada Rasulullah?” Padahal kita
semua baru beberapa hari saja melakukan pembai’atan pula pada beliau itu, oleh sebab itu
kita berkata: “Kita semua telah membai’at Tuan, ya Rasulullah.” Kemudian beliau s.a.w.
bersabda lagi: “Tidakkah engkau semua berbai’at kepada Rasulullah?” Kita lalu
membeberkan tangan-tangan kita dan kita berkata: “Kita semua dulu sudah berbai’at kepada
Tuan, ya Rasulullah dan sekarang kita berbai’at lagi dalam hal apakah?” Beliau s.a.w. lalu
bersabda: “Hendaklah engkau semua menyembah kepada Allah yang Maha Esa dan jangan
menyekutukan sesuatu denganNya, tetapi tetaplah mengerjakan shalat lima waktu dan
sampai engkau semua mendengarkan serta melakukan ketaatan,” lalu beliau
memperlahankan suaranya dan bersabda dengan berbisik: “Dan jangan meminta sesuatu
apapun dari orang-orang.”
Maka sungguh saya pernah melihat ada orang yang termasuk golongan orang-orang
di atas itu, ketika cemetinya jatuh, ia tidak meminta seseorang supaya diambilkan cemetinya
tadi.” (Riwayat Muslim)

528. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda:
“Tidak henti-hentinya permintaan itu menghinggapi seseorang di antara engkau
semua – yakni orang yang senantiasa mempunyai tabiat suka meminta-minta itu tidak akan
berhenti, sehingga ia menemui Allah Ta’ala – yaitu pada hari kiamat nanti – sedang di
wajahnya itu tidak terdapat sepotong dagingpun – jadi dalam keadaan sangat hina-dina.”
(Muttafaq ‘alaih)

529. Dari Ibnu Umar r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, sedang di kala
itu beliau berada di atas mimbar dan menyebut-nyebutkan perihal sedekah dan menahan diri
dari meminta:
“Tangan yang bagian atas adalah lebih baik daripada tangan yang bagian bawah.
Tangan yang bagian atas itu adalah yang menafkahkan – yakni yang memberikan sedekah,
sedang tangan yang bagian bawah adalah yang meminta.” (Muttafaq ‘alaih) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
285

530. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang-orang dengan maksud supaya
menjadi banyak apa yang dimilikinya – jadi sudah cukup tetapi terus saja meminta-minta,
maka sebenarnyalah orang itu meminta bara api. Maka dari itu baiklah ia memilih hendak
mempersedikitkan atau memperbanyakkan – siksanya.” (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Hadis di atas dapat diartikan bahwa orang sebagaimana yang tersebut itu yakni yang
meminta-minta lebih dari keperluannya atau untuk mencari yang sebanyak-banyaknya akan
disiksa dalam neraka dan oleh Rasulullah s.a.w. dikiaskan sebagai orang-orang yang
meminta bara api. Tetapi dapat pula diartikan dengan makna yang sebenarnya menurut
lahiriyah sabda beliau s.a.w., yaitu bahwa bara api akan dimasukkan dalam seterika dan
kepada orang sebagaimana di atas itu akan diseterikakan pada punggung dan lambungnya,
seperti juga keadaan orang yang sudah berkewajiban zakat, namun enggan mengeluarkan
atau menunaikan kewajiban zakatnya.
Demikianlah yang diuraikan oleh al-Qadhi’lyadh dalam menafsiri Hadis di atas.

531. Dari Samurah bin Jundub r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya permintaan adalah suatu cakaran yang seseorang itu mencakarkan
sendiri ke arah mukanya, kecuali jikalau seseorang itu meminta kepada sultan – penguasa
negara* – atau ia meminta untuk sesuatu keperluan yang tidak boleh tidak ia harus
melakukannya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan
shahih.

532. Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang
dihinggapi oleh kemelaratan, lalu diturunkannya kepada manusia – yakni meminta tolong
kepada sesama manusia agar dihilangkan kemelaratannya itu, maka tentu tidak akan
tertutuplah kemelaratannya tadi. Tetapi barangsiapa menurunkannya kepada Allah – yakni
mohon kepadaNya agar dihilangkan kemelaratannya, maka bersegeralah Allah akan
memberinya rezeki yang kontan – cepat diberikannya – atau rezeki yang dilambatkan
memberikannya.”
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud serta Termidzi dan Termidzi mengatakan
bahwa ini adalah Hadis hasan.
Meminta kepada Sultan itupun tidak boleh sembarang minta, tetapi yang ada sangkut
pautnya dengan soal-soal keagamaan, misalnya meminta zakat yang diwajibkan oleh Allah
kepadanya atau seperlima bagian dari hasil rampasan peperangan atau memang karena
untuk kepentingan ummat dan masyarakat.

533. Dari Tsauban r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Siapakah yang memberikan jaminan kepada saya bahwa ia tidak akan meminta
apapun dari para manusia dan saya memberikan jaminan padanya untuk memperoleh
syurga?” Saya berkata: “Saya.”
Maka Tsauban sejak saat itu tidak pernah meminta sesuatu apapun kepada siapa saja.
Diriwayatkan oleh Imam Dawud dengan isnad shahih. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
286

534. Dari Abu Bisyr yaitu Qabishah bin al-Mukhariq r.a., katanya: “Saya mempunyai
beban sesuatu tanggungan harta – hamalah, lalu saya datang kepada Rasulullah s.a.w. untuk
meminta sesuatu padanya guna melunasi tanggungan itu. Beliau s.a.w. bersabda:
“Berdiamlah di sini dulu sampai ada harta sedekah – zakat – yang datang pada kita, maka
dengan harta itu kita akan menyuruh guna diberikan padamu,” selanjutnya beliau s.a.w.
bersabda:
“Hai Qabishah, sesungguhnya permintaan itu tidak boleh dilakukan kecuali untuk
salah satu dari tiga macam orang ini, yaitu: Seseorang yang mempunyai beban sesuatu
tanggungan harta -hamalah, maka bolehlah ia meminta sehingga memperoleh sejumlah harta
yang diperlukan tadi, kemudian menahandiri – jangan meminta-minta lagi. Juga seseorang
yang mendapatkan sesuatu bencana, sehingga menyebabkan kemusnahan hartanya – lalu
menjadi miskin, maka bolehlah ia meminta, sehingga dapatlah ia memperoleh sesuatu untuk
menutupi keperluan hidupnya,” atau sabda beliau: “Sesuatu untuk mencukupi kebutuhan
hidupnya. Demikian pula seseorang yang dihinggapi oleh kemelaratan, sehingga ada tiga
orang dari golongan orang-orang yang berakal di kalangan kaumnya mengatakan: “Benar-
benar si Fulan itu telah dihinggapi oleh kemelaratan,” maka orang semacam itu bolehlah
meminta sehingga dapatlah ia memperoleh sesuatu untuk menutupi keperluan hidupnya,”
atau sabda beliau: “Sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.” Adapun selain tiga
macam orang tersebut di atas, maka permintaannya itu, hai Qabishah adalah merupakan
suatu perbuatan dosa yang dimakan oleh orang yang memintanya tadi dengan memperoleh
dosa.” (Riwayat Muslim)
Alhamalah dengan fathahnya ha’ ialah apabila terjadi sesuatu pertempuran ataupun
pertengkaran Iain-Iain antara dua golongan, kemudian ada orang yang bermaksud hendak
mendamaikan antara mereka itu dengan cara memberikan harta yang menjadi
tanggungannya dan mewajibkan pengeluarannya itu atas dirinya sendiri. Tanggungan harta
semacam inilah yang dinamakan hamalah. Aljaihah ialah sesuatu bencana yang mengenai
harta seseorang -sehingga ia menjadi miskin. Alqiwam dengan kasrahnya qaf atau dengan
fathahnya ialah sesuatu yang dengannya itulah urusan seseorang dapat berdiri dengan baik,
ini adalah berupa harta ataupun lain-lainnya. Assidad dengan kasrahnya sin ialah sesuatu
yang dapat menutupi kebutuhan orang yang mempunyai keperluan dan dapat pula
mencukupinya. Alfaqah ialah kekafiran. Alhija ialah akal.

535. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Bukannya orang miskin itu orang yang berkeliling mendatangi orang banyak – keluar
masuk dari rumah ke rumah – lalu ditolak ketika meminta sebiji atau dua biji kurma atau
ketika meminta sesuap atau dua suap makanan, tetapi orang miskin yang sebenarnya ialah
orang yang tidak mempunyai kekayaan untuk mencukupi kebutuhannya, tidak pula
diketahui kemiskinannya, sebab andaikata diketahui tentu ia akan diberi sedekah bahkan
tidak pula ia suka berdiri lalu meminta-minta sesuatu kepada orang-orang.” (Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
287
Bab 58

Boleh Mengambil Tanpa Meminta Atau Mengintai —
Mengharap-harapkan

536. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar dari
Umar radhiallahu ‘anhum, katanya: “Rasulullah s.a.w. memberikan sesuatu pemberian
kepada saya, lalu saya berkata: “Berikanlah itu kepada orang yang lebih membutuhkan
padanya daripada saya sendiri.” Kemudian beliau s.a.w. bersabda: “Ambil sajalah pemberian
ini, jikalau ada sesuatu yang datang dari harta ini, sedangkan engkau tidak mengharap-
harapkan dan tidak pula memintanya – padahal engkau diberi dengan keikhlasan hati, maka
ambillah itu. Jadikanlah itu sebagai hartamu – yang sah. Jikalau engkau suka, makanlah ia
dan jikalau engkau suka maka bersedekahlah dengannya. Tetapi jikalau tidak demikian –
artinya datangnya harta itu dengan sebab diharap-harapkan untuk diberi atau karena
diminta, maka janganlah engkau memperturutkan hawa nafsumu – yakni melakukan itu dan
kalau diberi jangan pula menerimanya.”‘
Salim berkata: “Maka Abdullah tidak pernah meminta sesuatu apapun dari orang lain
dan tidak pernah pula menolak sesuatu pemberian, jikalau ia diberi. (Muttafaq ‘alaih)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
288
Bab 59

Anjuran Untuk Makan Dari Hasil Usaha Jangan Sendiri
Dan Menahan Diri Dari Meminta Serta Menuntut Agar Diberi

Allah Ta’ala berfirman:
“Jikalau shalat telah diselesaikan, maka menyebarlah di bumi dan carilah rezeki dari
keutamaan Allah,” hingga habisnya ayat. (al-Jumu’ah: 10)

537. Dari Abu Abdillah yaitu az-Zubair bin al-Awwam r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Niscayalah jikalau seseorang dari engkau semua itu mengambil tali-talinya – untuk
mengikat – lalu ia datang di gunung, kemudian ia datang kembali – di negerinya – dengan
membawa sebongkokan kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya,kemudian
dengan cara sedemikian itu Allah menahan wajahnya – yakni dicukupi kebutuhannya, maka
hal yang semacam itu adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta sesuatu pada
orang-orang, baik mereka itu suka memberinya atau menolaknya.” (Riwayat Bukhari)

538. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Niscayalah jikalau seseorang dari engkau semua itu mencari sebongkokan kayu bakar
dan diletakkan di atas punggungnya, itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada
seseorang, kemudian orang yang dimintai itu memberinya atau menolak permintaannya.”
(Muttafaq ‘alaih)

539. Dari Abu Hurairah r.a. pula dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Adalah Nabi Dawud
‘alaihis-salam itu tidak suka makan sesuatu, kecuali dari hasil usaha tangannya sendiri –
yakni kerjanya.” (Riwayat Bukhari)

540. Dari Abu Hurairah r.a. pula, bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Nabi Zakariya ‘alaihis-salam itu adalah seorang tukang kayu.” (Riwayat Muslim)

541. Dari al-Miqdad bin Ma’dikariba r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Tidaklah seseorang itu makan sesuatu makanan, sekalipun sedikit, yang lebih baik
daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya dan sesungguhnya Nabiullah
Dawud ‘alaihis-salam itu juga makan dari hasil usaha tangannya.” (Riwayat Bukhari)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
289
Bab 60

Murah Hati Dan Dermawan Serta Membelanjakan Dalam Arab
Kebaikan Dengan Percaya Penuh Kepada Allah Ta’ala

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan apa saja yang engkau semua nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.” (Saba’: 39)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Dan barang-barang baik – dari rezeki – yang engkau semua nafkahkan itu adalah untuk dirimu
sendiri dan engkau semua tidak menafkahkannya melainkan karena mengharapkan keridhaan Allah,
juga barang-barang baik yang engkau semua nafkahkan itu, niscaya akan dibayar kepadamu dan
tidaklah engkau semua dianiaya.” (al-Baqarah: 272)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Dan barang-barang baik yang berupa apapun juga yang engkau semua nafkahkan, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui.” (al-Baqarah: 273)

542. Dari Ibnu Mas’ud r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Tiada kehasudan yang dibolehkan melainkan dalam dua macam perkara, yaitu:
seseorang yang dikarunia oleh Allah akan herta, kemudian ia mempergunakan guna
menafkahkannya itu untuk apa-apa yang hak – kebenaran – dan seseorang yang dikaruniai
oleh Allah akan ilmu pengetahuan, kemudian ia memberikan keputusan dengan ilmunya
itu – antara dua orang atau dua golongan yang berselisih – serta mengajarkannya pula.”
(Muttafaq ‘alaih)
Artinya ialah bahwa seseorang itu tidak patut dihasudi atau diri kecuali dalam salah
satu kedua perkara di atas itu.

543. Dari Ibnu Mas’ud r.a. pula katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Siapakah di antara engkau semua yang harta orang yang mewarisinya itu dianggap
lebih disukai daripada hartanya sendiri?” Para sahabat menjawab: “Ya Rasulullah, tiada
seorangpun dari kita ini, melainkan hartanya adalah lebih dicintai olehnya.” Kemudian beliau
s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya hartanya sendiri ialah apa yang telah terdahulu
digunakannya, sedang harta orang yang mewarisinya adalah apa-apa yang ditinggalkan
olehnya – setelah matinya.” (Riwayat Bukhari)
Keterangan:
Maksudnya yang telah terdahulu digunakannya, misalnya yang dipakai untuk makan
minumnya, pakaiannya, perumahannya atau yang diberikan untuk sedekah atau Iain-Iain
yang berupa pertolongan kesosialan. Selebihnya tentulah akan ditinggalkan, jika telah
meninggal dunia.
Oleh sebab itu Hadis di atas secara tidak langsung memberikan sindiran kepada kita
kaum Muslimin agar gemar harta yang ada di tangan kita yang sebenarnya hanya titipan dari
Allah Ta’ala itu, supaya kita nafkahkan untuk jalan kebaikan, semasih kita hidup di dunia ini.
Dengan demikian kemanfaatannya akan dapat kita rasakan setelah kita ada di akhirat nanti.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
290
544. Dari ‘Adi bin Hatim r.a. bahwasanya Rasuiullah s.a.w. bersabda:
“Takutlah engkau semua dari siksa api neraka,sekalipun dengan menyedekahkan
potongan kurma.” (Muttafaq ‘alaih)

545. Dari Jabir r.a., katanya: “Tiada pernah samasekali Rasuiullah s.a.w. itu dimintai
sesuatu, kemudian beliau berkata: “Jangan.” (Muttafaq ‘alaih)

546. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasuiullah s.a.w. bersabda:
“Tiada seharipun yang sekalian hamba berpagi-pagi pada hari itu, melainkan ada dua
malaikat yang turun. Seorang di antara keduanya itu berkata: “Ya Allah, berikanlah kepada
orang yang menafkahkan itu akan gantinya,” sedang yang lainnya berkata: “Ya Allah,
berikanlah kepada orang yang menahan – tidak suka menafkahkan hartanya – itu kerusakan –
yakni hartanya menjadi habis.” (Muttafaq ‘alaih)

547. Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Allah Ta’ala berfirman – dalam Hadis Qudsi: “Belanjakanlah – hartamu, pasti engkau
diberi nafkah – harta oleh Tuhan.” (Muttafaq ‘alaih)

548. Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma bahwasanya ada seorang
lelaki yang bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: “Manakah di dalam Islam itu amalan yang
terbaik?” Beliau s.a.w. bersabda:
“Engkau memberikan makanan serta mengucapkan salam kepada orang yang engkau
ketahui dan orang yang tidak engkau ketahui.” (Muttafaq ‘alaih)

549. Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Ada empat puluh macam amalan dan setinggi-tingginya adalah meminjamkan
kambing – untuk diambil susunya.Tiada seorang yang mengamalkan dengan satu perkara
daripada empat puluh macam perkara itu, melainkan Allah Ta’ala akan memasukkannya
dalam syurga.” (Riwayat Bukhari)
Keterangan Hadis ini sudah terdahulu dalam bab Banyaknya Jalan-jalan Kebaikan –
lihat Hadis no. 138.

550. Dari Abu Umamah Shuday bin ‘Ajlan r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Hai anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau memberikan apa-apa yang kelebihan
padamu, sebenarnya hal itu adalah lebih baik untukmu dan jikalau engkau tahan – tidak
engkau berikan siapapun, maka hal itu adalah menjadikan keburukan untukmu. Engkau
tidak akan tercela karena adanya kecukupan – maksudnya menurut syariat engkau tidak
dianggap salah, jikalau kehidupanmu itu dalam keadaan yang cukup dan tidak berlebih-
lebihan. Lagi pula mulailah – dalam membelanjakan nafkah – kepada orang yang wajib
engkau nafkahi. Tangan yang bagian atas adalah lebih baik daripada tangan yang bagian
bawah – yakni yang memberi itu lebih baik daripada yang meminta.” (Riwayat Muslim)

551. Dari Anas r.a., katanya: “Tiada pernah Rasulullah s.a.w. itu diminta untuk
kepentingan Islam, melainkan tentu memberikan pada yang memintanya itu. Niscayalah Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
291
pernah ada seseorang lelaki datang kepada beliau s.a.w., kemudian beliau memberinya
sekelompok kambing yang ada di antara dua gunung – yakni karena banyaknya hingga
seolah-olah memenuhi dataran yang ada di antara dua gunung. Orang itu lalu kembali
kepada kaumnya kemudian berkata: “Hai kaumku, masuklah engkau semua dalam Agama
Islam, sebab sesungguhnya Muhammad memberikan sesuatu pemberian sebagai seorang
yang tidak takut akan kemiskinan.” Sekalipun orang lelaki itu masuk Islam dan tiada yang
dikehendaki olehnya melainkan harta dunia, tetapi tidak lama kemudian Agama Islam itu
baginya adalah lebih ia cintai daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di atasnya ini –
yakni Islamnya amat baik dan sebenar-benarnya.” (Riwayat Muslim)

552. Dari Umar r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. membagikan suatu pembagian, lalu
saya berkata: “Ya Rasulullah, sebenarnya selain yang Tuan beri itulah yang lebih berhak
daripada mereka yang Tuan beri itu.” Beliau lalu bersabda: “Sebenarnya mereka itu -yakni
yang diberi – memberikan pilihan kepadaku, apakah mereka itu meminta padaku dengan
jalan yang tidak baik – seolah memaksa-maksa, kemudian saya memberikan sesuatu pada
mereka ataukah mereka menyuruh saya untuk berlaku kikir, sedangkan saya ini bukanlah
seorang yang kikir.” (Riwayat Muslim)

553. Dari Jubair bin Muth’im r.a. bahwasanyaia berkata,ia pada suatu ketika berjalan
bersama Nabi s.a.w. ketika pulang dari peperangan Hunain, kemudian mulailah ada
beberapa orang A’rab – penduduk pedalaman – meminta-minta kepada beliau, sehingga
beliau itudipaksanyasampai kesebuah pohon samurah, lalu pohon tersebut menyambar
selendangnya – yakni selendang beliau itu terikat oleh duri-durinya. Selanjutnya Nabi s.a.w.
berdiri – sambil memegang kendali untanya – lalu bersabda: “Berikanlah padaku selendangku.
Andaikata saya mempunyai ternak sebanyak hitungan duri-duri pohon ini, niscayalah
semuanya itu akan saya bagikan kepadamu, selanjutnya engkau semua tidak akan
menganggap saya sebagai seorang kikir, pendusta atau pengecut.” (Riwayat Bukhari)

554. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Tidaklah
Allah itu menambahkan seseorang akan sifat pengampunannya, melainkan ia akan
bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena
mengharapkan keridhaan Allah, melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah
‘Azzawajalla. (Riwayat Muslim)

555. Dari Abu Kabsyah, yaitu Umar bin Sa’ad al-Anmari r.a. bahwasanya ia
mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Ada tiga perkara yang saya bersumpah atasnya dan saya memberitahukan kepadamu
semua akan suatu Hadis, maka peliharalah itu: Tidaklah harta seseorang itu akan menjadi
berkurang sebab disedekahkan, tidaklah seseorang hamba dianiaya dengan suatu
penganiayaan dan ia bersabar dalam menderitanya, melainkan Allah menambahkan
kemuliaan padanya, juga tidaklah seseorang hamba itu membuka pintu permintaan,
melainkan Allah membuka untuknya pintu kemiskinan,” atau sabda beliau s.a.w. merupakan
kalimat lain yang senada dengan uraian di atas.
“Saya akan memberitahukan lagi kepadamu semua suatu Hadis maka peliharalah itu:
Hanyasanya dunia ini untuk empat macam golongan orang yaitu: Seorang hamba yang Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
292
dikarunia rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu pengetahuan, kemudian ia bertaqwa
kepada Tuhannya dan mempererat hubungan kekeluargaan serta mengetahui pula haknya
Allah dalamapa yang dimilikinya itu, maka ini adalah tingkat yang seutama-utamanya, juga
seseorang hamba yang dikaruniai ilmu pengetahuan tetapi tidak dikaruniai harta, kemudian
orang itu benar keniatannya, lalu ia berkata: “Andaikata saya mempunyai harta, niscaya saya
akan melakukan sebagaimana yang dilakukan si Fulan itu – dalam hal kebaikan, maka orang
tadi karena keniatannya tadi, pahalanya sama antara ia dengan orang yang akan dicontohnya.
Ada pula seseorang hamba yang dikarunia harta tetapi tidak dikarunia ilmu pengetahuan,
kemudian ia menubruk – mempergunakan – hartanya dalam hal-hal yang tidak
dimakluminya – secara awur-awuran – serta ia tidak pula bertaqwa kepada Tuhannya dan
tidak suka mempereratkan tali kekeluargaannya, bahkan tidak pula mengetahui hal-hal Allah
dalam hartanya itu, maka orang semacam ini adalah dalam tingkat yang seburuk-buruknya,
juga seseorang hamba yang tidak dikarunia harta dan tidak pula ilmu pengetahuan, lalu ia
berkata: “Andaikata saya mempunyai harta niscayalah saya akan melakukan sebagaimana
yang dilakukan oleh si Fulan – dalam hal keburukan, maka orang itu karena keniatannya
adalah sama dosanya antara ia sendiri dengan orang yang akan dicontohnya itu.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan
shahih.

556. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahwasanya para sahabat sama menyembelih
kambing – lalu mereka sedekahkan kecuali belikatnya, kemudian Nabi s.a.w. bertanya:
“Bagian apakah yang tertinggal dari kambing itu?” Aisyah menjawab: “Tidak ada yang
tertinggal daripadanya, melainkan belikatnya.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya semua
anggotanya itu masih tertinggal, kecuali belikatnya yang tidak.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis shahih.
Maknanya ialah supaya disedekahkanlah semuanya kecuali belikatnya, maka sabda
beliau s.a.w. itu jelasnya ialah bahwa di akhirat semua itu masih tetap ada pahalanya – sebab
disedekahkan – kecuali belikatnya yang tidak ada pahalanya – karena dimakan sendiri.

557. Dari Asma’ binti Abu Bakar as-Shiddiq radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah
s.a.w. bersabda kepadaku: “Jangan engkau menyimpan apa-apa yang ada di tanganmu, sebab
kalau demikian maka Allah akan menyimpan terhadap dirimu – yakni engkau tidak diberi
rezeki lagi.”
Dalam riwayat lain disebutkan:
“Nafkahkanlah, atau berikanlah atau sebarkanlah dan jangan engkau menghitung-
hitungnya, sebab kalau demikian maka Allah akan menghitung-hitungkan karunia yang
akan diberikan padamu. Jangan pula engkau mencegah – menahan untuk memberikan
sesuatu, sebab kalau demikian maka Allah akan mencegah pemberianNya padamu.”
(Muttafaq ‘alaih)

558. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Perumpamaan orang kikir dan orang yang suka menafkahkan itu adalah seperti dua
orang lelaki yang di tubuhnya ada dua buah baju kurung dari besi – masing-masing sebuah,
antara dua susunya dengan tulang lehernya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
293
Adapun orang yang suka menafkahkan, maka tidaklah ia menafkahkan sesuatu,
melainkan makin sempurnalah atau mencukupi seluruh kulitnya sampai-sampai menutupi
tulang-tulangjari-jarinya, bahkan menutupi pula bekas-bekasnya – ketika berjalan.
Adapun orang kikir maka tidaklah ia menginginkan hendak menafkahkan sesuatu,
melainkan makin melekatlah setiap kolongan itu pada tempatnya. Ia hendak meluaskan
kolongan tadi, tetapi tidak dapat melebar.” (Muttafaq ‘alaih)
Aljubbah atau Addir’u artinya baju kurung.
Artinya ialah bahwa seseorang yang suka membelanjakan itu setiap ia menafkahkan
sesuatu, maka makin sempurna dan memanjanglah sehingga tertariklah pakaian yang
dikenakannya itu sampai ke belakangnya, sehingga dapat menutupi kedua kaki serta bekas
jalan dan langkah-langkahnya.

559. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa bersedekah dengan sesuatu senilai sebiji buah kurma yang diperolehnya
dari hasil kerja yang baik – bukan haram -dan memang Allah itu tidak akan menerima kecuali
yang baik. Maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah orang itu dengan tangan
kanannya – sebagai kiasan kekuasaanNya, kemudian memperkembangkan pahala sedekah
tersebut untuk orang yang melakukannya, sebagaimana seseorang dari engkau semua
memperkembangkan anak kudanya sehingga menjadi seperti gunung – yakni memenuhi
lembah gunung karena banyaknya.” (Muttafaq ‘alaih)
Alfaluwwu dengan fathahnya fa’ dan dhammahnya lam serta syaddahnya wawu, ada
juga yang mengucapkan dengan kasrahnya fa’, sukunnya lam serta diringankannya wawu
yakni wawunya tidak disyaddahkan – dan berbunyi Alfilwu, artinya anak kuda.
Keterangan:
Hadis di atas menurut uraian Imam al-Maziri diartikan sebagai perumpamaan yakni
yang lazim berlaku di kalangan bangsa Arab. Misalnya dalam percakapan mereka sehari-hari
untuk memudahkan pengertian. Jadi seperti sedekah yang benar-benar diterima oleh Allah,
lalu dikatakan “diterima dengan tangan kanannya,” juga seperti perlipat gandaan pahala,
dikatakan dengan “perawatan atau pemeliharaan yang sebaik-baiknya.”
Imam Termidzi berkata: “Para alim-ulama ahlus sunnah wal jama’ah berkata: “Kita
semua mengimankan apapun yang terkandung dalam Hadis itu dan tidak perlu kita
fahamkan sebagai perumpamaan, namun demikian kitapun tidak akan menanyakan dan
tidak pula memperdalamkan: “Jadi bagaimana wujud sebenarnya?” Misalnya mengenai
tangan kanan Tuhan, perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan olehNya dan Iain-Iain
sebagainya.”

560. Dari Abu Hurairah r.a. pula dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Pada suatu kettka ada
seorang lelaki berjalan di suatu tanah lapang – yang tidak berair, lalu ia mendengar suatu
suara dalam awan: “Siramlah kebun si Fulan itu!” Kemudian menyingkirlah awan itu menuju
ke tempat yang ditunjukkan, lalu menghabiskan airnya di atas tanah lapang berbatu hitam
itu. Tiba-tiba sesuatu aliran air dari sekian banyak aliran airnya itu mengambil air hujan itu
seluruhnya, kemudian orang tadi mengikuti aliran air tersebut. Sekonyong-konyong
tampaklah olehnya seorang lelaki yang berdiri di kebunnya mengalirkan air itu dengan alat
keruknya. Orang itu bertanya kepada pemilik kebun: “Hai hamba Allah, siapakah nama
anda?” Ia menjawab: “Namaku Fulan,” dan nama ini cocok dengan nama yang didengar
olehnya di awan tadi. Pemilik kebun bertanya: “Mengapa anda tanya nama saya?” Orang itu Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
294
menjawab: “Sesung-guhnya saya tadi mendengar suatu suara di awan yang inilah airyang
turun daripadanya. Suara itu berkata: “Siramlah kebun si Fulan itu! Nama itu sesuai benar
dengan nama anda. Sebenarnya apakah yang anda lakukan?” Pemilik kebun menjawab:
“Adapun anda menanyakan semacam ini, karena sesungguhnya saya selalu melihat –
memperhatikan benar-benar – jumlah hasil yang keluar dari kebun ini. Kemudian saya
bersedekah dengan sepertiganya, saya makan bersama keluarga saya yang sepertiganya dan
saya kembalikan pada kebun ini yang sepertiganya pula – untuk bibit-bibitnya.” (Riwayat
Muslim)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
295
Bab 61

Melarang Sifat Bakhil Dan Kikir

Allah Ta’ala berfirman:
“Adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, juga mendustakan dengan apa-apa
yang baik – keterangan agama dan lain-lain, maka Kami memudahkan untuknya dalam menempuh
jalan kesukaran – maksudnya ialah kejahatan, kesengsaraan dan akhirnya menuju ke neraka. Hartanya
tidaklah akan berguna untuknya apabila Ia telah jatuh.” (al-Lail: 8-11)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Dan barangsiapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, maka mereka itulah orang-orang
yang berbahagia.” (at-Taghabun: 16)
Adapun Hadis-hadisnya, maka sebagian besar daripadanya telah diuraikan dalam bab
di muka sebelum ini.

561. Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Takutlah engkau semua –
yakni jauhkanlah dirimu semua – dari perbuatan penganiayaan, sebab sesungguhnya
menganiaya itu akan merupakan berbagai kegelapan pada hari kiamat. Takutlah engkau
semua dari perbuatan kikir, sebab sesungguhnya kikir itu telah membinasakan orang-orang –
yakni ummat- yang sebelummu. Kikir itulah yang menyebabkan mereka suka mengalirkan
darah-darah sesama mereka dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan pada mereka.”
(Riwayat Muslim)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
296
Bab 62

Mengutamakan Orang Lain Dan Memberi Pertolongan — Agar
Menjadi Ikutan

Allah Ta’ala berfirman;
“Mereka – orang-orang yang beriman – itu sama menggutamakan orang lain lebih dari dirinya
sendiri, meskipun mereka itu sebenarnya adalah dalam kemiskinan.” (al-Hasyr: 9)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Mereka – orang-orang yang baik – itu sama memberikan makanan dengan kasih-sayangnya
kepada orang miskin, anak yatim serta orang yang tertawan,” sampai akhirnya beberapa ayat. (al-
lnsan: 8)

562. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Ada seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w.
lalu berkata: “Sesungguhnya saya ini adalah seorang yang sedang dalam kesengsaraan.”
Beliau s.a.w. menyuruh ke tempat sebagian isteri-isterinya – untuk meminta sesuatu yang
hendak disedekahkan, lalu isteri-isterinya itu berkata: “Demi Zat yang mengutus Tuan
dengan benar, saya tidak mempunyai sesuatu melainkan air.” Kemudian beliau s.a.w.
menyuruh lagi ke tempat isterinya yang lain, maka yang inipun mengatakan sebagaimana di
atas itu. Jadi mereka itu semuanya mengatakan seperti itu pula, yaitu: “Tidak ada, demi Zat
yang mengutus Tuan dengan benar, saya tidak mempunyai sesuatu melainkan air.” Beliau
s.a.w. lalu bersabda: – kepada sahabat-sahabatnya: “Siapakah yang akan membawa orang ini
sebagai tamunya pada malam ini?” Seorang lelaki dari golongan Anshar berkata: “Saya, ya
Rasulullah.” Orang itu berangkat dengan tamunya ke tempat kediamannya, lalu berkata
kepada isterinya: “Muliakanlah tamu Rasulullah s.a.w. ini.”
Dalam riwayat lain disebutkan: “Orang itu berkata kepada isterinya: “Apakah engkau
mempunyai sesuatu jamuan?” Isterinya menjawab: “Tidak ada, kecuali makanan untuk anak-
anakku.” Lelaki itu berkata pula: “Buatlah sesuatu sebab kepada anak-anak itu dengan
sesuatu – sehingga terlupa dari makan malamnya. Jadi kalau sudah waktunya mereka makan
malam, maka tidurkanlah mereka. Jikalau tamu kita telah masuk rumah, lalu padamkanlah
lampunya dan perhatikanlah padanya bahwa kita juga makan. Demikianlah lalu mereka
duduk-duduk – yakni tuan rumah dengan tamunya, tamu itupun makan dan keduanya-
lelaki dan isterinya -semalam itu dalam keadaan perut kosong.
Ketika menjelang pagi harinya, orang itu – yang menjadi tuan rumah – pergi kepada
Nabi s.a.w. – untuk menerangkan peristiwa malam harinya – lalu beliau s.a.w. bersabda:
“Benar-benar Allah menjadi heran dari kelakuanmu berdua -suami-isteri – terhadap
tamumu tadi malam itu.”
53 (Muttafaq ‘alaih)

53 Menurut penafsiran al-Qadhi ‘lyadh, yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan “keheranan Allah Ta’ala” itu
ialah keridhaanNya terhadap perbuatan suami-isteri tersebut, atau akan diberi balasan pahala yang berlipat
ganda, tetapi dapat pula berarti bahwa Allah amat mengagungkan perilaku mereka. Namun demikian dapat
juga diartikan bahwa yang menjadi keheranan terhadap kelakuan kedua suami-isteri itu ialah para malaikatnya
Allah, tetapi disebutkannya bahwa “Allah yang menjadi heran” itu semata-mata sebagai tanda kemuliaan yang
dilimpahkan kepada tuan rumah dan isterinya di atas. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
297
563. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Makanan untuk dua orang itu cukup untuk tiga orang dan makanan tiga orang itu
cukup untuk empat orang.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Makanan seorang itu cukup untuk dua orang dan makanan dua orang itu cukup
untuk empat orang, sedang makanan empat orang itu cukup untuk delapan orang.”

564. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: “Pada suatu ketika kita semua dalam
bepergian bersama Nabi s.a.w., tiba-tiba datanglah seorang lelaki dengan menaiki
kendaraannya, lalu mulailah ia menengokkan wajahnya ke arah kanan dan kiri. Kemudian
bersabdalah Rasulullah s.a.w.: “Barangsiapa yang mempunyai kelebihan kendaraan – yakni
lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah bersedekah dengan kelebihannya itu
kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan dan barangsiapa yang mempunyai
kelebihan bekal makanan, maka hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai
bekal makanan apa-apa.” Selanjutnya beliau s.a.w. menyebutkan berbagai macam harta
benda dengan segala apa saja yang dapat disebutkan, sehingga kita semua mengerti bahwa
tidak seorangpun dari kita semua itu yang mempunyai hak dalam apa-apa yang kelebihan –
sebab segala macam yang merupakan kelebihan diperintahkan untuk disedekahkan.”
(Riwayat Muslim)

565. Dari Sahal bin Sa’ad r.a. bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Nabi
s.a.w. dengan membawa selembar burdah yang ditenun, kemudian wanita itu berkata: “Saya
sendiri menenun pakaian ini dengan tanganku untuk saya berikan kepada Tuan agar Tuan
gunakan sebagai pakaian.” Nabi s.a.w. mengambilnya dan memang beliau membutuhkannya.
Beliau keluar pada kita dan burdah tadi dikenakan sebagai sarungnya. Kemudian ada orang
berkata: “Berikanlah burdah itu untuk saya pakai, alangkah baiknya.” Beliau s.a.w. bersabda:
“Baiklah.” Selanjutnya Nabi s.a.w. duduklah dalam suatu majlis lalu burdah tadi dilipatnya
kemudian dikirimkan kepada orang yang memintanya tadi. Kaum – para sahabat – berkata
kepada yang meminta itu: “Alangkah baiknya perbuatanmu itu. Burdah itu dipakai oleh Nabi
s.a.w., sedangkan beliau membutuhkan untuk dipakainya dan engkau juga tahu bahwa
beliau itu tidak akan menolak permintaan siapapun yang memintanya.” Orang tadi
menjawab: “Sesungguhnya saya, demi Allah, tidaklah saya memintanya itu karena saya
membutuhkannya, hanyasanya saya memintanya tadi ialah untuk saya jadikan kafanku –
yakni kalau meninggal dunia.”Sahal – yang meriwayatkan Hadis ini -berkata: “Maka burdah
tersebut sungguh-sungguh dijadikan kafannya.” (Riwayat Bukhari)

566. Dari Abu Musa r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w, bersabda:
“Sesungguhnya kaum Asy’ariyin itu apabila habis bekal-bekalnya dalam sesuatu
peperangan atau tinggal sedikit makanan untuk para keluarganya di Madinah, maka mereka
sama mengumpulkan apa-apa yang masih mereka punyai dalam selembar kain pakaian, lalu
mereka bagi-bagikanlah itu antara sesama mereka dalam ukuran satu wadah dengan sama
rata. Mereka itu adalah termasuk golonganku dan saya termasuk golongan mereka pula.”
(Muttafaq ‘alaih)
Armalu artinya sudah habis bekal mereka atau sudah mendekati kehabisannya.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
298
Bab 63

Berlomba-lomba Dalam Perkara Akhirat Dan Mengambil
Banyak-banyak Dan Apa-apa Yang Menyebabkan Keberkahan

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan dalam hal yang sedemikian ini – yakni hal-hal kebaikan – maka hendaknya berlomba-
lombalah orang-orang yang ingin berlomba-lomba.” (al-Muthaffifin: 26)

567. Dari Sahal bin Sa’ad r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. diberi minuman lalu beliau
meminumnya dan di sebelah kanannya ada seorang anak, sedang di sebelah kirinya ada
orang-orang tua. Lalu beliau bersabda – kepada anak itu: “Adakah engkau izinkan kalau ini
saya berikan kepada orang-orang tua itu?” Anak itu menjawab: “Tidak, demi Allah, ya
Rasulullah, saya tidak akan mengalahkan diriku dalam memperoleh bagianku daripada Tuan
itu sehingga memberikannya kepada orang lain.”
Maksudnya: Oleh sebab anak itu ingin memperoleh keberkahan dan sisa minuman
Rasulullah s.a.w., maka ia tetap memintanya dan tidak suka mengalah sekalipun kepada
orang-orang tua dan anak itu memang yang berhak, sebab berada di sebelah kanannya.
Selanjutnya Rasulullah s.a.w. meletakkan minuman itu di tangan anak tadi.
Tallahu dengan ta’ mutsannat di atas artinya meletakkannya. Anak yang tersebut di
atas itu ialah Ibnu Abbas, radhiallahu ‘anhuma.

568. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Pada suatu ketika Nabi Ayyub
‘alaihis salam mandi dengan telanjang, lalu jatuhlah padanya seekor belalang dari emas, lalu
beliau mengibas-ngibaskan pada bajunya. Kemudian Tuhannya Azzawaj’alla memanggilnya:
“Hai Ayyub, bukankah Aku telah membuatmu menjadi kaya – dalam jiwanya – dari apa yang
engkau lihat itu?” Ayyub menjawab: “Benar, demi keagunganMu, tetapi saya samasekali
tidak dapat merasa kaya – yakni masih amat membutuhkan – pada keberkahanMu.” (Riwayat
Bukhari) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
299
Bab 64

Keutamaan Orang Kaya Yang Bersyukur Yakni Orang Yang
Mengambil Harta Dari Arah Yang Diridhai Dan Membelanjakannya
Dalam Arah-arah Yang Diperintahkan

Allah Ta’ala berfirman:
“Maka barangsiapa memberi – untuk kebaikan – dan bertaqwa, serta membenarkan –
mempercayai – apa-apa yang baik, maka Kami akan memudahkan padanya untuk menempuh jalan
yang mudah -yaitu mengerjakan kebaikan, keimanan dan akbirnya ke syurga.” (al-Lail: 5-7)
Allah Ta’ala berfrman pula:
“Dan akan dihindarkan dari neraka itu orang yang bertaqwa, yang memberikan hartanya –
untuk kebaikan, agar menjadi bersih -jiwanya. Dan tiada seorangpun dari kenikmatan yang ada
padanya akan diberi pembalasan, melainkan karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha
Tinggi. Dan orang itu nantinya akan lega.” (al-Lail: 17-21)
Allah Ta’ala juga berfirman:
“Jikalau engkau semua memberikan sedekah dengan terang-terangan, maka itu adalah baik,
tetapi jikalau engkau semua menyembunyikannya – yakni tidak dengan cara terang-terangan dilihat
orang lain, kepada orang-orang fakir, maka hal itu adalah lebib baik lagi untukmu semua dan dapat
menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu dan Allah adalah Maha mengetahui apa-apa yang
engkau semua lakukan.” (al-Baqarah: 271)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Tidak sekali-kali engkau semua akan memperoleh kebajikan sehingga engkau semua suka
menafkahkan sebagian dari apa yang engkau semua cintai. Dan apa saja yang engkau semua nafkahkan,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.” (ali-lmran: 92)
Ayat-ayat yang menerangkan keutamaan bernafkah dalam berbagai ketaatan itu
banyak sekali dan dapat dimaklumi.

569. Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tiada kehasudan yang dibolehkan melainkan dalam dua macam perkara, yaitu:
seseorang yang dikarunia oleh Allah akan harta, kemudian ia mempergunakan guna
menafkahkannya itu untuk apa-apa yang hak – kebenaran – dan seseorang yang dikarunia
oleh Allah akan ilmu pengetahuan, kemudian ia memberikan keputusan dengan ilmunya itu
– antara dua orang atau dua golongan yang berselisih – serta mengajarkannya pula.”
(Muttafaq ‘alaih)
Keterangan Hadis di atas baru saja diuraikan di muka – lihat Hadis no. 542.

570. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Tiada kehasudan yang dibolehkan, melainkan dua macam perkara, yaitu: seseorang
yang dikaruniai oleh Allah kepandaian dalam al-Quran – membaca, mengertikan dan Iain-
lain, kemudian ia suka bersembahyang dengan membaca al-Quran itu pada waktu malam
dan siang, juga seseorang yang dikarunia oleh Allah akan harta lalu ia menafkahkannya pada
waktu malam dan siang.” (Muttafaq ‘alaih) Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
300

571. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya kaum fakir dari golongan sahabat-sahabat
Muhajirin sama mendatangi Rasulullah s.a.w. lalu mereka berkata: “Orang-orang yang
berharta banyak itu sama pergi – yakni meninggal dunia – dengan membawa derajat yang
tinggi-tinggi serta kenikmatan yang kekal.” Rasulullah s.a.w. bertanya: “Mengapa demikian?”
Orang-orang itu menjawab: “Karena mereka dapat bersembahyang sebagaimana kita juga
bersembahyang, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa, mereka bersedekah,
sedangkan kita tidak dapat bersedekah dan sedangkan mereka dapat memerdekakan –
hambasahaya – dan kita tidak dapat memerdekakan itu.”
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Sukakah engkau semua saya beritahukan akan
sesuatu amalan yang dengannya itu engkau semua dapat mencapai pahala orang yang
mendahuluimu dan pula dapat mendahului orang yang sesudahmu. Juga tiada seorangpun
yang menjadi lebih utama daripadamu semua, melainkan orang yang mengerjakan
sebagaimana amalan yang engkau semua lakukan ini?”
Para sahabat menjawab: “Baiklah, ya Rasulullah.” Beliau kemudian bersabda lagi:
“Bacalah tasbih – Subhanallah, takbir – Allah Akbar – dan tahmid – Alhamdulillah – setiap
selesai bersembahyang sebanyak tigapuluh tiga kali masing-masing.”
Selanjutnya kaum fakir dari golongan sahabat Muhajirin itu kembali mendatangi
Rasulullah s.a.w. lalu mereka berkata: “Saudara-saudara kita golongan yang hartawan-
hartawan itu telah mendengar mengenai apa yang kita kerjakan ini, oleh sebab itu
merekapun mengerjakan sebagai yang kita lakukan itu.”
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Yang sedemikian itu adalah keutamaan Allah yang
dlkaruniakan oleh Nya kepada siapa saja yang dikehendaki.” (Muttafaq ‘alaih)
Ini adalah lafaz riwayat Imam Muslim.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
301
Bab 65

Mengingat-ingat Kematian Dan Memperpendekkan Angan-
angan

Allah Ta’ala berfirman:
“Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Hanyasanya engkau semua itu akan dicukupkan
semua pahalamu nanti pada hari kiamat. Maka barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan
dimasukkan dalam syurga, maka orang itu benar-benar memperoleh kebahagiaan. Tidaklah kehidupan
dunia ini melainkan hartabenda tipuan belaka.” (ali-lmran: 185)
“Seseorang itu tidak akan mengetahui apa yang akan dikerjakan pada esok harinya dan
seseorangpun tidak akan mengetahui pula di bumi mana ia akan mati.” (Luqman: 34)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Maka apabila telah tiba waktu ajal mereka, tidaklah mereka itu dapat mengundurkannya
barang sesaat dan tidak kuasa pula mendahuluinya.” (an-Nahl: 61)
Allah Ta’ala berfirman pula:
“Hai sekalian orang beriman, janganlah hartabendamu dan anak-anakmu itu melalaikan
engkau semua dan mengingat kepada Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah
orang-orang yang memperoleh kerugian. Dan nafkahkanlah – untuk kebaikan – sebagian dari apa-apa
yang Kami rezekikan kepadamu semua sebelum kematian mendatangi seseorang dari engkau semua,
lalu ia berkata: “Ya Tuhanku mengapa aku tidak Engkau beri tangguh barang sedik’tt waktu, supaya
aku dapat memberikan sedekah dan aku dapat dimasukkan dalam golongan orang-orang shalih. Allah
samasekali tidak akan memberikan tangguhan waktu kepada sesuatu jiwa jikalau telah tiba ajalnya dan
Allah adalah Maha Periksa perihal apa saja yang engkau semua lakukan.” (al-Munafiqun: 9-11)
Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Sehingga di kala kematian telah tiba pada seseorang di antara mereka, iapun berkataiah: “Ya
Tuhanku, kembalikanlah saya hidup supaya saya dapat mengerjakan amalan yang baik yang telah saya
tinggalkan. Jangan begitu. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah sekedar yang dapat ia ucapkan. Di
hadapan mereka ada barzakh, dinding yang membatasi sampai hari mereka dibangkitkan. Selanjutnya,
apabila d’ttiuplah sangkakala, maka pada hari itu tiada lagi pertalian di antara mereka dan antara satu
dengan lainnya tidak dapat tanya-menanya. Maka barangsiapa yang berat timbangan amal
kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung dan barangsiapa yang ringan
timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri,
mereka tetap berada di dalam neraka jahanam. Apt neraka itu membakar muka mereka dan mereka di
dalamnya bermuka masam. Bukankah ayat-ayatKu telah pernah dibacakan kepadamu semua, tetapi
engkau semua mendustakannya.”
Sehingga pada firman Allah Ta’ala:
“Dia berfirman: “Berapa tahunkah lamanya engkau semua menetap di bumi?” Mereka
menjawab: “Kita semua menetap sehari atau setengah hari saja, maka tanyakanlah kepada orang-orang
yang pandai menghitung.” Allah berfirman lagi: “Engkau semua tidaklah menetap di situ melainkan
dalam waktu sebentar saja, andaikata engkau semua mengetahuinya. Adakah engkau semua mengira
bahwa Kami menciptakan engkau semua itu dengan main-main belaka dan bahwasanya engkau semua
tidak akan dikembalikan kepada Kami.” (al-Mu’minun: 99-115)
Allah Ta’ala berfirman: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
302
“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman supaya hati mereka tunduk
untuk mengingat kepada Allah serta kebenaran yang telah turun pada mereka – agama Allah Ta’ala.
janganlah mereka menjadi serupa dengan orang-orang yang telah diberi Kitab pada masa dahulu,
tetapi mereka telah melalui masa yang panjang, kemudian menjadi keras – kasar – hati mereka itu. Dan
sebagian banyak dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik – tidak dapat membedakan antara
kebaikan dan keburukan.” (al-Hadid: 16)
Ayat-ayat dalam bab ini amat banyaknya dan dapat dimaklumi.

572. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. menepuk
bahuku lalu bersabda:
“Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau itu orang gharib – orang yang berada
di suatu negeri yang bukan negerinya sendiri – atau sebagai orang yang melalui jalan.”
Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma berkata: “Jikalau engkau bersore-sore, maka
janganlah engkau menanti-nantikan waktu pagi dan jikalau engkau berpagi-pagi, janganlah
engkau menanti-nantikan waktu sore – yakni untuk mengamalkan kebaikan itu hendaklah
sesegera mungkin. Ambillah kesempatan sewaktu engkau berkeadaan sihat untuk mengejar
kekurangan di waktu engkau sakit dan di waktu engkau masih hidup guna bekal
kematianmu.” (Riwayat Bukhari)

573. Dari Ibnu Umar r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tidak ada hak seseorang Muslim yang ada sesuatu harta baginya yang hendak
diwasiatkan, ia bermalam dua malam, melainkan wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya.”
(Muttafaq ‘alaih)
Ini adalah lafaznya Imam Bukhari.
Maksudnya seseorang yang berharta dan ingin memberikan wasiat perihal hartanya
itu, hendaklah surat wasiatnya ditulis sesegera mungkin, sebab siapa tahu bahwa ajalnya
akan datang pada malam hari sewaktu ia tertidur.
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan:
“Bermalam tiga malam.”
Ibnu Umar berkata: “Tidak pernah berlalu semalam pun atas diri saya sejak saya
mendengar sabda Rasulullah s.a.w. sebagaimana di atas itu, melainkan wasiatku telah ada di
sisiku.”

574. Dari Anas r.a., katanya: “Nabi s.a.w. menggariskan beberapa garis, lalu beliau
bersabda:
“Ini adalah angan-angan manusia sedang ini adalah ajalnya. Kemudian di waktu orang
itu sedang dalam keadaan sedemikian – yakni angan-angannya masih tetap panjang dan
membubung tinggi, tiba-tiba datanglah garis yang terpendek – yakni garis yang
memotongnya yaitu kematian.” (Riwayat Bukhari)

575. Dari Ibnu Mas’ud r.a. katanya: “Nabi s.a.w. menggariskan suatu garis berbentuk
persegi empat dan menggariskan lagi suatu garis di tengah-tengahnya yang keluar dari
kalangan persegi empat tadi, juga menggariskan lagi beberapa garis kecil-kecil yang menuju
ke arah garis di tengah-tengah itu dan keluar dari arah tepinya yang tengah, lalu beliau s.a.w.
bersabda: Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
303
“Ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya meliputi diri manusia tadi,atau memang
telah meliputinya. Garis yang keluar dari kalangan ini adalah angan-angannya, sedang garis-
garis kecil-kecil ini adalah barang-barang baru yang mendatanginya – yakni apa-apa yang
dapat ia ambil dari keduniaan, berupa kebaikan atau keburukan. Jikalau ia terluput dari yang
ini – yakni bencana yang satu, tentu ia terkena oleh yang ini – bencana yang lainnya – dan
jikalau ia terluput dari yang ini – bencana yang satunya lagi, maka ia tentu akan terkena oleh
yang ini – bencana yang lainnya pula.” (Riwayat Bukhari)
Ini adalah gambarnya:

576. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Bersegeralah engkau semua dengan melakukan amalan-amalan yang baik sebelum
datangnya tujuh macam perkara ini, yaitu: Apakah engkau semua menantikan – dalam
meninggalkan bersegera itu – melainkan dengan datangnya kefakiran yang melalaikan,
ataupun kekayaan yang menyebabkan kecurangan, ataupun sakit yang merusakkan tubuh,
ataupun ketua bangkaan yang menyebabkan kurangnya akal fikiran – yakni akal menjadi
tidak normal lagi, ataupun kematian yang cepat, ataupun Dajjal, maka ia adalah seburuk-
buruknya makhluk ghaib yang dinantikan, ataupun datangnya hari kiamat, padahal hari
kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit dideritanya.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

577. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Perbanyaklah olehmu semua akan mengingat-ingat kepada sesuatu yang
melenyapkan segala macam kelezatan – yaitu kematian.
Diriwayatkan oleh Imam Termizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

578. Dari Ubay bin Ka’ab r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. itu setelah lalu sepertiga
malam, beliaupun bangunlah, kemudian bersabda:
“Hai sekalian manusia, ingatlah engkau semua kepada Allah, datanglah kegoncangan
besar – yakni tiupan pertama – yang diikuti oleh peristiwa dahsyat – yakni tiupan kedua dan
antara kedua tiupan itu ada empatpuluh tahun lamanya. Kematian itu datang dengan segala
macam kesengsaraannya, kematian itu datang dengan segala macam kesukarannya – yakni
ketikadatangnya sakaratulmaut.” Saya berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya saya
memperbanyakkan bacaan shalawat atas Tuan, maka seberapakah yang perlu saya jadikan
untuk Tuan itu dari doaku?” Beliau s.a.w. menjawab: “Sekehendakmu sajalah.” Saya bertanya:
“Seperempat?” Beliau menjawab: “Sekehendakmu, tetapi kalau engkau menambahkannya,
maka itu adalah lebih baik untukmu?” Saya bertanya lagi: “Separuh bagaimanakah?” Beliau
menjawab: “Sekehendakmu, tetapi kalau engkau menambahkannya, maka itu adalah lebih
baik lagi untukmu.” Saya bertanya pula: “Kalau begitu, dua pertiganya bagaimanakah?”
Beliau menjawab: “Sekehendakmu sajalah, tetapi kaiau engkau menambahkannya, maka itu
adalah lebih baik untukmu.” Saya berkata: “Saya akan menjadikan semua doaku itu untuk
Tuan.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Jikalau demikian engkau akan dicukupi perihatinmu –
yakni urusanmu di dunia dan akhirat akan dipenuhi seluruhnya – serta diampunilah
dosamu.” Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
304
Diriwayatkanoleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
305
Bab 66

Kesunnahan Berziarah Kubur Bagi Orang-orang Lelaki Dan
Apa-apa Yang Diucapkan Oleh Orang Yang Berziarah

579. Dari Buraidah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Saya telah pernah
melarang engkau semua perihal ziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah ke kubur itu!”
(Riwayat Muslim)
Dalam riwayat lain disebutkan: “Maka barangsiapa yang hendak berziarah kubur,
maka baiklah berziarah, sebab ziarah kubur itu dapat mengingatkan – orang yang berziarah
itu – kepada akhirat.”

580. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. itu setiap malam
gilirannya di tempat Aisyah, beliau s.a.w. lalu keluar pada akhir malam ke makam Baqi’,
kemudian mengucapkan – yang artinya: “Keselamatan atasmu semua hai perkampungan
kaum mu’minin, akan datang padamu semua apa-apa yang engkau semua dijanjikan besok
yakni masih ditangguhkan waktunya. Sesungguhnya kita semua ini Insya Allah menyusul
engkau semua pula. Ya Allah, ampunilah para penghuni makam Baqi’ Algharqad ini.”
54
(Riwayat Muslim)

581. Dari Buraidah r.a., katanya: “Nabi s.a.w. mengajarkan kepada mereka – para
sahabat – jikalau mereka keluar berziarah ke kubur supaya seseorang dari mereka
mengucapkan – yang artinya: “Keselamatan atasmu semua hai para penghuni
perkampungan-perkampungan – yakni kubur-kubur – dari kaum mu’minin dan Muslimin.
Sesungguhnya kita semua Insya Allah menyusul engkau semua. Saya memohonkan kepada
Allah untuk kita dan untukmu semua akan keselamatan.” (Riwayat Muslim)

582. Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. berjalan
melalui kubur-kubur Madinah lalu beliau menghadap kepada mereka – penghuni-penghuni
kubur-kubur – itu dengan wajahnya, kemudian mengucapkan – yang artinya: “Keselamatan
atasmu semua hai para ahli kubur, semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita
dan kepadamu semua. Engkau semua mendahului kita dan kita akan mengikuti jejakmu.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

54 Algharqad adalah semacam pohon-pohonan yang banyak durinya. Baqi’ Gharqad adalah tempat pemakaman
orang-orang di Madinah dan disebut demikian, sebab di situ banyak pohon gharqadnya. Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
306
Bab 67

Kemakruhan Mengharapkan Kematian Dengan Sebab Adanya
Bahaya Yang Menimpanya, Tetapi Tidak Mengapa Jika Karena
Menakutkan Adanya Fitnah Dalam Agama

583. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Janganlah seseorang dari engkau semua itu mengharapkan kematian. Jikalau ia
seorang yang dapat berbuat baik, maka barangkali kebaikannya itu dapat ditambahkan
olehnya dan jikalau ia berbuat keburukan, maka barangkali ia bertaubat kepada Allah.”
(Muttafaq ‘alaih)
Ini adalah lafaznya Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: Dari Abu
Hurairah r.a. dari Rasulullah s.a.w., sabdanya: “Janganlah seseorang dari engkau semua itu
mengharapkan kematian dan jangan pula berdoa untuk didatangi kematian itu sebelum
kematian itu sendiri datang padanya – tanpa didoakan, sebab sesungguhnya orang itu
apabila telah mati, maka terputuslah amalannya dan bahwasanya saja tidaklah seseorang
mu’min itu bertambah banyak umurnya, melainkan akan menjadi kebaikan untuknya.”

584. Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah seseorang dari
engkau semua itu mengharapkan kematian karena adanya bahaya yang menimpa dirinya.
Tetapi jikalau ia terpaksa harus berbuat demikian, maka hendaklah ia mengucapkan: “Ya
Allah, hidupkanlah saya terus, selama hidup itu menjadi kebaikan untukku dan matikanlah
saya jikalau mati itu adalah lebih untukku.” (Muttafaq ‘alaih)

585. Dari Qais bin Abu Hazim, katanya: “Kita semua masuk ke tempat Khabbab bin al-
Aratti r.a. untuk meninjaunya, sedang ia – yang ditinjau itu – telah berselar – yakni diberi
pengobatan dengan memiciskan api di tubuhnya – sebanyak tujuh kali, kemudian Khabbab
berkata: “Sesungguhnya sahabat-sahabat kita yang telah lalu itu sudah terdahulu. Mereka itu
tidak dikurangi – derajat-derajatnya di akhirat – oleh kecintaan kepada dunia, sedangkan kita
inipun telah memperoleh hartabenda yang kita tidak menemukan tempat untuk
menyimpannya itu kecuali tanah – artinya karena banyaknya dan berlebih-lebihan dari
kebutuhan, maka untuk menyimpannya itu harus digalikan tanah. Andaikata Nabi s.a.w.
tidak pernah melarang kita untuk berdoa agar segera mendapat kematian, niscayalah saya
berdoa untuk itu – artinya hendak berdoa agar segera mati, sebab sudah jemu di dunia ini.
Selanjutnya pada ketika yang lainnya lagi kita mendatangi Khabbab lagi dan ia sedang
membangunkan suatu dinding, lalu ia berkata: “Sesungguhnya seorang Muslim itu pastilah
akan diberi pahala dalam segala apa yang dinafkahkannya, melainkan dalam benda yang
diletakkannya dalam tanah ini – yakni apa-apa yang disimpannya karena berlebih-lebihan
dari kebutuhannya.” (Muttafaq ‘alaih)
Ini adalah lafaz menurut Imam Bukhari.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
307
Bab 68

Kewara’an Dan Meninggalkan Apa-apa Yang Syubhat

Allah Ta’ala berfirman:
“Engkau semua mengira bahwa persoalan itu adalah remeh saya, padahal di sisi Allah ia
adalah persoalan yang agung-amat penting.” (an-Nur: 15) Allah Ta’ala berfirman pula:
“Sesungguhnya Tuhanmu niscayalah selalu mengintip – segala perbuatanmu.” (al-Fajr: 14)

586. Darian-Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya mendengar
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya apa-apa yang halal itu jelas dan sesungguhnya apa-apa yang haram
itupun jelas pula. Di antara kedua macam hal itu – yakni antara halal dan haram – ada
beberapa hal yang syubhat -samar-samar atau serupa yakni tidak jelas halal dan
haramnya.Tidak dapat mengetahui apa-apa yang syubhat itu sebagian besar manusia. Maka
barangsiapa yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan syubhat, maka ia telah
melepaskan dirinya dari melakukan sesuatu yang mencemarkan agama serta kehormatannya.
Dan barangsiapa yang telah jatuh dalam kesyubhatan-kesyubhatan, maka jatuhlah ia dalam
keharaman, sebagaimana halnya seorang penggembala yang menggembala di sekitar tempat
yang terlarang, hampir saja ternaknya itu makan dari tempat larangan tadi.
Ingatlah bahwasanya setiap raja itu mempunyai larangan-larangan. Ingatlah
bahwasanya larangan-larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan olehNya. Ingatlah
bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpa! darah beku, apabila benda ini baik, maka
baiklah seluruh badan, tetapi apabila benda ini rusak – jahat, maka rusak – jahat – pulalah
seluruh badan. Ingatlah bahwa benda itu adalah hati.” (Muttafaq ‘alaih)
Imam-imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Hadis di atas dari beberapa jalan,
pula dengan lafaz-lafaz yang hampir bersamaan.

587. Dari Anas r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. menemukan sebiji buah kurma di jalanan,
lalu beliau s.a.w. bersabda:
“Andaikata saya tidak takut bahwa kurma ini termasuk golongan benda sedekah,
pastilah saya akan memakannya.” Suatu tanda sangat berhati-hatinya beliau s.a.w. dalam hal
yang syubhat. (Muttafaq ‘alaih)

588. Dari an-Nawwas bin Sam’an r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Kebajikan ialah
baiknya budipekerti dan dosa ialah apa-apa yang engkau rasakan bimbang dalam jiwamu
dan engkau tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang banyak.” (Riwayat Muslim)

589. Dari Wabishah bin Ma’bad r.a., katanya: “Saya mendatangi Rasulullah s.a.w., lalu
beliau bersabda: “Engkau datang ini hendak menanyakan perihal kebajikan?” Saya menjawab:
“Ya.” Beliau s.a.w. lalu bersabda lagi: “Mintalah fatwa – keterangan atau pertimbangan – pada
hatimu sendiri. Kebajikan itu ialah yang jiwa itu menjadi tenang padanya – di waktu
melakukan dan setelah selesainya, juga yang hatipun tenang pula merasakannya,sedang dosa
ialah apa-apa yang engkau rasakan bimbang dalam jiwa serta bolak-balik -yakni ragu-ragu – Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
308
dalam dada – hati, sekalipun orang banyak telah memberikan fatwanya padamu; yah,
sekalipun orang banyak telah memberikan fatwanya padamu.”
Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam-imam Ahmad dan ad-Darimi dalam kedua
musnadnya.
Keterangan:
Dua Hadis di atas itu menegaskan apa yang disebut kebajikan dan apa yang disebut
dosa itu.
Kebajikan ialah:
1. Budipekerti yang baik.
2. Juga sesuatu yang dirasa tenteram dalam jiwa dan tenang dalam hati. Untuk
mengetahui ini cukuplah bertanya kepada hati kita sendiri. Misalnya berkata jujur,
bagaimanakah hati kita setelah melakukannya? Tenang bukan. Nah, itulah kebajikan. Tetapi
berkata dusta, tenangkah jiwa kita setelah melakukannya? Pasti tidak, sebab takut ketahuan
orang kedustaannya itu. Nah, tentu itu bukan kebajikan tetapi kejahatan dan dosa.
Selanjutnya yang disebut kejahatan dan dosa itu ialah:
1. Sesuatu yang membekas dalam hati yakni setelah melakukannya, hati itu selalu
mengangan-angankan akibat yang buruk dari kelakuan tadi itu, jelasnya hati senantiasa
gelisah kalau kelakuannya tadi diketahui oleh orang lain. Misalnya menipu, merampas hak
orang, berbuat zalim dan penganiayaan, tidak jujur, memalsu dan Iain-Iain sebagainya.
2. Sesuatu yang kecuali membekas dalam jiwa, juga hati sudah bimbang dan ragu-
ragu di saat melakukannya itu, sebab kalau ketahuan orang, tentu akan mendapatkan
hukuman, berat atau ringan, misalnya mencuri, membunuh dan Iain-Iain lagi.
3. Sesuatu yang ditakutkan kalau diketahui orang lain, baik takut akan menjadi malu,
sebab apa yang dilakukan itu merupakan hal yang tercela di kalangan masyarakat atau takut
jatuh namanya, takut hukumannya dan Iain-Iain.
Rasulullah s.a.w. menandaskan perihal kejahatan dan dosa itu dengan diberi
tambahan kalimat: “Sekalipun orang-orang lain sama memfatwakan itu padamu serta
membenarkan tindakanmu itu.” Artinya sekalipun banyak yang mendukung tindakanmu
dan banyak pembelamu serta semuanya menyetujui, tetapi kalau sifatnya membekas dalam
hati dan meragu-ragukan, itulah suatu tanda bahwa apa yang kamu lakukan itu suatu
kejahatan atau dosa. Soal orang yang memberikan fatwa itu belum tentu benar, mungkin
orang itu hanya menginginkan supaya kamu banyak menghadiahkan sesuatu padanya atau
menginginkan kepangkatan kalau justeru kamu sebagai pemegang kekuasaan atau fatwanya
itu hanya ditilik dari segi lahiriyahnya saja, sedang yang terkandung dalam hatimu tidak
atau belum diketahui olehnya. Oleh sebab itu, tepatlah kalau Rasulullah s.a.w. mengingatkan
kita agar kita lebih-lebih mengutamakan untuk meminta fatwa atau keterangan dari hati kita
sendiri.

590. Dari Abu Sirwa’ah – dengan kasrahnya sin muhmalah – yaitu ‘Uqbah bin al-Harits
r.a. bahwasanya ia mengawini anak perempuannya Abu Ihab bin ‘Aziz. Kemudian datanglah
seorang wanita, lalu berkata: “Sesungguhnya saya benar-benar telah menyusui ‘Uqbah serta
perempuan yang dikawin olehnya itu – jadi keduanya adalah saudara sesusuan yang haram
menjadi suami isteri.” Kemudian ‘Uqbah berkata kepada wanita tadi: “Saya tidak mengerti
bahwa anda telah menyusui saya dan anda tidak pernah memberitahukan hal itu padaku.”
‘Uqbah lalu menaiki kendaraan untuk menuju kepada Rasulullah s.a.w. di Madinah,
kemudian menanyakan perkara itu padanya. Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Bagaimana Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
309
lagi, sedangkan persoalan sudah dikatakan demikian.” Selanjutnya ‘Uqbah lalu menceraikan
isterinya itu dan mengawini wanita lain lagi. (Riwayat Bukhari)

591. Dari al-Hasan bin Ali radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya hafal sesuatu sabda
dari Rasulullah s.a.w.: “Tinggalkanlah apa-apa yang meragu-ragukan padamu untuk beralih
kepada apa-apa yang tidak meragu-ragukan padamu.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan
shahih.
Artinya ialah: Tinggalkanlah apa-apa yang engkau merasa bimbang untuk
dilaksanakan dan ambil sajalah apa-apa yang engkau tidak merasa bimbang samasekali
dalam melaksanakannya.
Keterangan:
Hal-hal yang meragu-ragukan itu pada umumnya ada dua macam, yaitu:
1. Meragu-ragukan karena dipandang dari segi hukumnya seperti barang-barang
yang hukumnya syubhat (tidak jelas perihal halal atau haramnya).
2. Meragu-ragukan karena dipandang dari akibatnya seperti sesuatu usaha atau
tindakan.
Kalau yang pertama memang sebaiknya kita tinggalkan saja dan beralih kepada yang
tidak meragu-ragukan. Tetapi kalau yang kedua wajiblah kita tinjau dahulu, yaitu sekiranya
hati kita yakin akan kebenaran usaha atau tindakan kita itu, maka keragu-raguan wajiblah
dilenyapkan dan usaha atau tindakan itu wajib dilaksanakan terus. Misalnya dalam cita-cita
menegakkan Agama Islam di atas bumi ini, terutama di tanahair sendiri, lalu kita ragu-ragu
kalau tidak berhasil, banyak yang menentangnya, badan dapat sengsara sebab disiksa,
dipenjarakan dan Iain-Iain. Maka keragu-raguan semacam ini, bukanlah pada tempatnya.
Orang yang meragu-ragukan semacam ini, sama halnya dengan orang yang ingin
menyeberangi jalan, tetapi takut tertubruk mobil atau ingin makan durian, tetapi takut
tercocok durinya. Jadi keragu-raguan tersebut wajib dilenyapkan dari sanubari setiap kaum
mu’minin, sebab keragu-raguan itu tidak sewajarnya.

592. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Abu Bakar as-Shiddiq r.a. itu
mempunyai seorang hambasahaya lelaki yang mengeluarkan – memberikan – kepadanya
pendapatan wajibnya -alkharaj. Abu Bakar makan dari hasil kharaj tadi. Pada suatu hari
hambasahaya itu datang padanya dengan membawa sesuatu, kemudian Abu Bakar juga
memakannya. Selanjutnya hambasahaya itu berkata pada Abu Bakar: “Adakahandatahu,
hasil dari apakah ini?” Abu Bakar bertanya: “Hasil apa ini?” Ia menjawab: “Dahulu pada
zaman jahiliyah saya memberikan sesuatu ramalan pada seseorang, padahal saya sendiri
sebenarnya tidak pandai dalam persoalan kahanah – pendukunan – itu, melainkan saya
hanyalah menipunya belaka. Tadi ia menemui saya lalu memberikan pada saya sesuatu yang
anda makan itu. Abu Bakar lalu memasukkan tangannya -dalam kerongkongannya, lalu
memuntahkan segala sesuatu yang ada dalam perutnya.” (Riwayat Bukhari)
Alkharaj ialah sesuatu yang ditetapkan oleh seseorang tuan -pemilik – kepada
hambasahayanya untuk memberikan hasil yang ditetapkan tadi kepada tuannya setiap hari,
sedangkan sisa dari hasil kerjanya itu untuk hambasahaya itu sendiri.

593. Dari Nafi’ bahwasanya Umar r.a. menentukan untuk kaum muhajirin yang
pertama-tama sebanyak empat ribu – dirham setahun, ia juga menetapkan untuk anaknya Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
310
sendiri – yang juga termasuk kaum muhajirin yang pertama-tama – sebanyak tigaribu
limaratus. Ia ditanya; “Ia adalah termasuk kaum muhajirin, mengapa engkau kurangi
pemberiannya?” Umar berkata: “Hanyasanya kedua orang tuanyalah yang berhijrah dengan
membawanya serta.” Umar menyambung ucapannya lagi, yaitu: “Jadi ia tidaklah dapat
disamakan seperti orang yang berhijrah dengan dirinya sendiri.” (Riwayat Bukhari)

594. Dari Athiyyah bin ‘Urwah as-Sa’di as-Shababi r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w.
bersabda: “Seseorang hamba itu belum sampai kepada tingkat menjadi orang yang termasuk
kaum yang bertaqwa, sehingga ia suka meninggalkan sesuatu yang tidak ada larangannya
karena takut kalau-kalau dalam ha! itu ada larangannya – yaitu hal-hal yang syubhat.”
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
311
Bab 69

Kesunnahan Memencilkan Diri Di Waktu Rusaknya Keadaan
Zaman Atau Karena Takut Fitnah Dalam Agama Dan Jatuh Dalam
Keharaman, Kesyubhatan-kesyubhatan Atau Lain-lain Sebagainya

Allah Ta’ala berfirman:
“Maka oleh karena itu, segeralah berlari kepada Allah, sesungguhnya saya adalah pemberi
peringatan yang terang – dari Allah padamu.” (adz-Dzariyat: 50)

595. Dari Sa’ad bin Abu Waqqash r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Sesungguhnya Allah itu cinta kepada hamba yang bertaqwa serta kaya dan
tersembunyi – yakni tidak sebagai orang masyhur dan tidak dikenal orang karena tidak
mempunyai kedudukan.” (Riwayat Muslim)
Yang dimaksud dengan kata alghani yakni kaya itu ialah kaya jiwanya-jadi bukan kaya
hartabenda, sebagaimana dijelaskan dalam Hadis shahih di muka – lihat Hadis no. 520.

596. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: “Ada seorang lelaki berkata: “Manakah
orang yang paling utama itu, ya Rasulullah?” Beliau s.a.w. bersabda: “Yaitu seorang mu’min
yang berjihad dengan bada